Hotărârea nr. 463/2013

privind aprobarea preluării unei părţi din imobilul 814 Oradea aflat în domeniul public al Statului Român şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în domeniul public al Municipiului Oradea şi administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea preluării unei părți din imobilul 814 Oradea aflat în domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Apărării Naționale, în domeniul public al Municipiului Oradea și administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 11845 /19.06.2013, prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea preluării unei părți a „Imobilului 814” Oradea aflat în domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Apărării Naționale, în domeniul public al Municipiului Oradea și administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea,

Imobilul nr. 814 situat în mun. Oradea, str. Umbrei nr. 4, este înscris în Inventarul Domeniului public al Statului Român atestat prin H.G. nr. 1705/2006,

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 657/22.11.2012, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 830 din 18.12.2012, s-a aprobat demararea procedurii de preluare în domeniul public al Municipiului Oradea și administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea a unei părți din imobilul identificat ca „Imobil 814”, reprezentând faptic teren și clădiri situate în municipiul Oradea, str. Umbrei nr. 4 aflate în domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Apărării Naționale, pentru extinderea Parcului Industrial Eurobusiness Oradea II,

Având în vedere prevederile art. 9 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al

acesteia,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

In temeiul art. 36 alin.(2) lit. c), alin.(5) lit. a) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă preluarea unei părți din imobilul 814 Oradea, compusă din construcții și teren în suprafață de 58,7927 ha, situat în Oradea, str. Umbrei nr. 4, din domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al Municipiului Oradea și administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea.

Art.2. Imobilul prevăzut la art. 1 va fi preluat pentru extinderea ”Parcului Industrial Eurobusiness Oradea II”, într-un termen de 2 ani de la data semnării protocolului de predare primire.

Art.3. În cazul în care nu se respectă destinația imobilului prevăzută la art. 2 acesta revine în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Juridică din cadrul Primăriei municipiului Oradea și Administrația Imobiliară Oradea.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -   Instituția Prefectului Județului Bihor

 • -   Primarul Municipiului Oradea

 • -   Direcția Juridică

 • -   Administrația Imobiliară Oradea

 • -   Serviciul Terenuri

- Parcul Industrial Eurobusiness Oradea

 • -    Ministerului Apărării Naționale, prin grija A.I.O.

 • -    Se publică în Monitorul Oficial al Județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

  Oradea, 20 iunie 2013

  Nr. 463


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Bonchiș


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.