Hotărârea nr. 461/2013

privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de d-l Demian Daniel Petru şi soţia Demian Florina Andreea reprezentând suprafaţa de 111 mp. teren identificat cu nr. cadastral 178793 înscris in C.F. 178793 Oradea, situat în Oradea str. Sofiei, cu destinaţia de “drum public”

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind acceptarea ofertei de donație depusă de d-l Demian Daniel Petru și soția Demian Florina Andreea reprezentând suprafața de 111 mp. teren identificat cu nr. cadastral 178793 înscris in C.F. 178793 Oradea, situat în Oradea str. Sofiei, cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.11833/19.06.2013 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local a donației reprezentând suprafața de 111 mp. teren identificat cu nr. cadastral 178793 înscris în C.F. 178793 Oradea, situat în Oradea pe str. Sofiei, cu destinația de “drum public”

Conform Ofertei de donație imobiliară cu nr. 462/23.05.2013 d-l Demian Daniel Petru și soția Demian Florina Andreea, donează Municipiului Oradea suprafața de 111 mp. teren identificat cu nr. cadastral 178793 înscris în C.F. 178793 Oradea

Ținând cont de prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. „c”, alin. (5) lit. ,,a”, art. 45 alin.(3) și art. 121 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se acceptă oferta de donație înaintată de d-l Demian Daniel Petru și soția Demian Florina Andreea, reprezentând suprafața de 111 mp. teren identificat cu nr. cadastral 178793 înscris in C.F. 178793 Oradea, situat în Oradea pe str. Sofiei, condiționat de încheierea contractului de donație în formă autentică și achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului de către donatori.

Art. 2. Se aprobă trecerea terenului identificat la art. 1 din prezenta Hotărâre, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ''drum public”.

Art. 3. Introducerea utilităților necesare pe drumul public nou creat, se va face în funcție de prioritățile și resursele financiare alocate, corelat cu necesitățile municipiului Oradea.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • •   Primarul Municipiului Oradea

 • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

 • •   Instituția Arhitectului Șef

 • •   Serviciul Evidenta Patrimoniu-Delegari de gestiune

 • •   Direcția Tehnica

 • •   Administrația Imobiliară Oradea

 • •   Serviciul Terenuri

 • •   Serviciul Financiar Contabil

 • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara

 • •  SC Compania de Apă SA

 • •   D-l Demian Daniel Petru și soția Demian Florina Andreea, prin grija Serviciului Terenuri

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Bonchiș

Oradea, 20 iunie 2013                                                     CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 461                                                                   SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.