Hotărârea nr. 457/2013

privind aprobare Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu suprafaţa de 4.390 mp reprezentând teren cu construcţii situate in Oradea str. Matei Corvin nr. 1, aflate în folosinţa comună a Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi a Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie in Zootehnie

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobare Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu suprafața de 4.390 mp reprezentând teren cu construcții situate in Oradea str. Matei Corvin nr. 1, aflate în folosința comună a Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură și a Agenției Naționale pentru Ameliorare și Reproducție in Zootehnie

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 11752 din 18.06.2013 prin care Administrația Imobiliară Oradea prin Serviciul Terenuri propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu suprafața de 4.390 mp reprezentând teren cu construcții situate in Oradea Str. Matei Corvin nr. 1, aflate în folosința comună a Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură și a Agenției Naționale pentru Ameliorare și Reproducție in Zootehnie.

Văzând planul de amplasament pentru identificarea imobilului din Oradea, str. Matei Corvin nr. 1, compus din suprafața de 4.390 mp teren proprietate a Municipiului Oradea și patru corpuri de clădire (C1=Sediu AIPA + ANARZ cu regim de înălțime P+1 cu SC=441mp, C2=Anexa- rezervor cu SC=69mp, C3=Anexa cu SC=69mp și C3=Garaj SC=315mp) proprietate publică a Statului Român aflate în folosința comună a Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură și a Agenției Naționale pentru Ameliorare și Reproducție in Zootehnie,

În baza Legii nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, actualizată,

Ținând cont de prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit. c), alin. (5) lit. a), art. 45 alin. (3) și art. 124 din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă Planul de amplasament si delimitare a imobilului pentru suprafața de 4.390 mp. astfel:

Suprafața nr. cadastral nou constituit

- mp -

Nr. topo din care se constituie nr.cad.

Nr. C.F în care este înscris nr.

topo.

Supraf ața nr. topo

Suprafața ce se dezlipește din nr.

topo si se constituie în noul nr. cadastral

-mp-

Obs.

4.390

5204

2915 Oradea

5010

4.390

Terenul proprietate publică a Municipiul Oradea

Construcțiile - proprietate publică a Statului Român

Art.2. Se aprobă înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară prin deschiderea unei noi coli de Carte funciară a nr. cadastral cu suprafața de 4.390 mp. constituit conform art. 1 din prezenta hotărâre, reprezentând teren în suprafață de 4.390 mp proprietate publică a Municipiului Oradea și patru construcții: C1=Sediu AIPA + ANARZ cu regim de înălțime P+1 cu SC=441mp, C2=Anexa- rezervor cu SC=69mp, C3=Anexa cu SC=69mp și C4=Garaj SC=315mp aflate în proprietatea publică a Statului Român și administrarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură - Centrul Județean Bihor și a Agenției Naționale pentru Ameliorare și Reproducție in Zootehnie “Prof. Dr. G.K. Constantinescu”.

Art.3. Se aprobă darea în folosință gratuită, până la 01.12. 2020, către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură -Centrul Județean Bihor și Agenția Națională pentru Ameliorare și Reproducție in Zootehnie “Prof. Dr. G.K. Constantinescu” a suprafeței de 4.390 mp teren pe care sunt edificate construcțiile deținute în administrare de cele două instituții .

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea și Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură.

Art.5. Orice dispoziții contrare prezentei hotărâri se revocă.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • -       Instituția Prefectului - Județul Bihor

  • -      Primarul Municipiului Oradea

  • -      Direcția Economică - Impunere Persoane Juridice

  • -      Administrația Imobiliară Oradea

  • -      Serviciul Terenuri

-     OCPI Bihor

  • -       Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, prin grija Serviciului Terenuri

  • -      Agenția Națională pentru Ameliorare și Reproducție in Zootehnie, prin grija Serviciului Terenuri

  • -      Se publică pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ loan Bonchiș

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 20 iunie 2013

Nr. 457

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.