Hotărârea nr. 45/2013

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 655/23.10.2012 privind desemnarea reprezentanţilor autorităţii administraţiei publice locale în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Oradea

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 655/23.10.2012 privind desemnarea reprezentanților autorității administrației publice locale în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 1560 din 28.01.2013 întocmit de Administrația Imobiliară Oradea prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 655/23.10.2012 privind desemnarea reprezentanților autorității administrației publice locale în Consiliile de Administrație a unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Oradea, în sensul înlocuirii persoanelor desemnate prin hotărârea mai sus menționată în Consiliile de Administrație la următoarele unități de învățământ cu personalitate juridică din municipiului Oradea: Liceul Teologic Baptist „Emanuel” Oradea; Liceul Teologic Penticostal „Betel” Oradea; Liceul Teoretic „Ady Endre” Oradea; Școala cu Clasele I-VIII „Dacia” Oradea

Având în vedere prevederile art. 96 alin (1), (2) și (5) din Legea nr. 1/2011 - Legea educației naționale,

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local nr. 392/24.07.2012 - privind reorganizarea rețelei școlare și aprobarea noilor denumiri ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din Municipiul Oradea începând cu anul școlar 2012-2013,

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr.3/2013 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Oradea pentru anul școlar 2013 - 2014,

Luând în considerare adresele nr. 13166/07.09.2012 și respectiv 132237/19.09.2012 emise de Inspectoratul Școlar Județean Bihor - și înregistrate la Administrația Imobiliară Oradea sub nr. 58279/19.09.2012 prin care Inspectoratul Școlar ne informează faptul că unitățile de învățământ - școli gimnaziale, licee, colegii din municipiul Oradea și-au format Consiliile de Administrație dintr-un număr de 9 membri, unde Primarul va avea un reprezentant și Consiliul Local va avea 2 reprezentanți, iar grădinițele din municipiul Oradea (administrate de AIO) cu personalitate juridică și -au format Consiliile de Administrație dintr-un număr de 7 membri (unde Primarul și Consiliul Local vor avea câte un reprezentant),

Ținând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 8/2013 prin care s-a constatat încetarea de drept, prin demisie, a mandatelor de consilieri locali ai municipiului Oradea ale d-nelor: Cherecheș Florica, Biro Rozalia Ibolya și a d-lui Cupșa Ioan,

În considerarea adreselor nr. 352/2013, 19577/2013, 20448/2013 prin care susnumiții, in considerarea calității lor actuale, demisionează din toate comisiile constituite la nivelul administrației locale, in care au fost numiți ca reprezentanți ai autorităților deliberative si executive ale municipiului Oradea.

Pentru punerea în aplicare a prevederilor legale - mai sus menționate - și pentru ducerea la îndeplinirea a celor dispuse de Inspectoratul Școlar Județean Bihor, Administrația Imobiliară Oradea prin intermediul Serviciului Tehnic propune înlocuirea d-nei Cherecheș Florica, a d-nei Biro Rozalia Ibolya, si a d-lui Cupșa Ioan - reprezentanți ai Consiliului local desemnați în Comisiile de Administrație a unităților de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică din municipiul Oradea,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. „d” alin. (6) lit. „a” pct. 1 și art. 45 alin. (1) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.I. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 655/23.10.2012 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Oradea în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Oradea, în sensul înlocuirii d-nei Cherecheș Florica, a d-nei Biro Rozalia Ibolya, si a d-lui Cupșa loan, ca urmare a încetării mandatului de consilier local al acestora, după cum urmează:

 • 1. Se desemnează dl. Filimon Teofil Laviniu - reprezentant al Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Liceului Teologic Baptist „Emanuel” Oradea

 • 2. Se desemnează dl. Filimon Teofil Laviniu - reprezentant al Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Liceulului Teologic Penticostal „Betel” Oradea

 • 3. Se desemnează dl. Pasztor Sandor - reprezentant al Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Liceului Teoretic „Ady Endre” Oradea

 • 4. Se desemnează dl. Lascu Tudor Sebastian - reprezentant al Consiliului Local în Consiliul de Administrație la Școala cu Clasele I-VIII „Dacia” Oradea

Art.II. Cu ducere la îndeplinire a prezenței hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea și membrii desemnați ca reprezentanți ai autorității administrației publice locale în Consiliile de Administrație a unităților de învățământ din municipiul Oradea.

Art.III. Prezenta se va comunica cu:

•   Primarul municipiului Oradea

 • •   Instituția Prefectului județului Bihor

 • •   Administrația Imobiliara Oradea

 • •   Administrația Imobiliara Oradea - Serviciul Tehnic: Compartiment Construcții

 • •   Direcția Economica

 • •   D-na Cherecheș Florica

•   D-na Biro Rozalia Ibolya

 • •   Dl. Cupșa Ioan

•  Dl.LascuTudorSebastian

•   Dl Filimon Teofil Laviniu

•   Dl.PasztorSandor

 • •   Unitățile de Învățământ preuniversitar din municipiul Oradea, prin grija Administrației Imobiliare Oradea

 • •   Inspectoratul Școlar Județean Bihor

 • •   Se publică în M.O. al județului Bihor și se afișează pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Manea Mihai

Oradea, 31 ianuarie 2013

Nr. 45


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu 24 de voturi ,,pentru”, 3 voturi „abținere”.