Hotărârea nr. 448/2013

privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de d-l Sătac Liviu şi soţia Sătac Maria reprezentând suprafaţa de 13 mp. teren identificat cu nr. cadastral 178433 înscris in C.F. 178433 Oradea, situat în Oradea str. Răspântiilor şi respectiv suprafaţa de 66 mp. teren identificat cu nr. cadastral 178435 înscris in C.F. 178435 Oradea, situat în Oradea str. Jiului cu destinaţia de “drumuri publice”

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind acceptarea ofertei de donație depusă de d-l Sătac Liviu și soția Sătac Maria reprezentând suprafața de 13 mp. teren identificat cu nr. cadastral 178433 înscris in C.F. 178433 Oradea, situat în Oradea str. Răspântiilor și respectiv suprafața de 66 mp. teren identificat cu nr. cadastral 178435 înscris in C.F. 178435 Oradea, situat în Oradea str. Jiului cu destinația de “drumuri publice”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 11840/19.06.2013 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local a donației reprezentând suprafața de 13 mp. teren identificat cu nr. cadastral 178433 înscris in C.F. 178433 Oradea, situat în Oradea str. Răspântiilor și respectiv suprafața de 66 mp. teren identificat cu nr. cadastral 178435 înscris in C.F. 178435 Oradea, situat în Oradea str. Jiului cu destinația de “drumuri publice”

Conform Ofertei de donație imobiliară cu nr.1250/20.05.2013 d-l Sătac Liviu și soția Sătac Maria donează municipiului Oradea suprafața de 13 mp. teren identificat cu nr. cadastral 178433 înscris in C.F. 178433 Oradea și respectiv suprafața de 66 mp. teren identificat cu nr. cadastral 178435 înscris in C.F. 178435 Oradea.

Ținând cont de prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. „c”, alin. (5) lit. ,,a”, art. 45 alin. (3) și art. 121 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se acceptă oferta de donație înaintată de d-l Sătac Liviu și soția Sătac Maria, reprezentând suprafața de 13 mp. teren identificat cu nr. cadastral 178433 înscris in C.F. 178433 Oradea, situat în Oradea str. Răspântiilor și respectiv suprafața de 66 mp. teren identificat cu nr. cadastral 178435 înscris în C.F. 178435 Oradea, situat în Oradea str. Jiului, condiționat de încheierea contractului de donație în formă autentică și achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului de către donatori.

Art. 2. Se aprobă trecerea terenului identificat la art. 1 din prezenta Hotărâre, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ''drum public”.

Art. 3. Introducerea utilităților necesare pe drumul public nou creat, se va face în funcție de prioritățile și resursele financiare alocate, corelat cu necesitățile municipiului Oradea.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • •   Primarul Municipiului Oradea

 • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

 • •   Instituția Arhitectului Șef

 • •   Serviciul Evidenta Patrimoniu-Delegari de gestiune

 • •   Direcția Tehnica

 • •   Administrația Imobiliară Oradea

 • •   Serviciul Terenuri

 • •   A.I.O. - Serviciul Financiar Contabil

 • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara

 • •   S.C. Compania de Apă S.A.

 • •   d-l Sătac Liviu și soția Sătac Maria, prin grija Serviciului Terenuri

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Ioan Bonchiș

Oradea, 20 iunie 2013                                                     CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 448                                                                   SECRETAR

Ionel Vila