Hotărârea nr. 444/2013

privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de d-l Ficuţ Daniel Samuel şi soţia Ficuţ Rozalia reprezentând suprafaţa de 77 mp. teren identificat cu nr. cadastral 178250 înscris in C.F. 178250 Oradea, situat în Oradea str. Adevărului, cu destinaţia de “drum public”

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E privind acceptarea ofertei de donație depusă de d-l Ficuț Daniel Samuel și soția Ficuț Rozalia reprezentând suprafața de 77 mp. teren identificat cu nr. cadastral 178250 înscris in C.F. 178250 Oradea, situat în Oradea str. Adevărului, cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 11747/18.06.2013 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local a donației reprezentând suprafața de 77 mp. teren identificat cu nr. cadastral 178250 înscris in C.F. 178250 Oradea, situat în Oradea pe str. Adevărului, cu destinația de “drum public”

Conform Ofertei de donație imobiliară cu nr.177/10.05.2013 d-l Ficuț Daniel Samuel și soția Ficuț Rozalia, donează Municipiului Oradea suprafața de 77 mp. teren identificat cu nr. cadastral 178250 înscris in C.F. 178250 Oradea

Ținând cont de prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată, Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. „c”, alin. (5) lit. ,,a”, art. 45 alin.(3) și art. 121 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acceptă oferta de donație înaintată de d-l Ficuț Daniel Samuel și soția Ficuț Rozalia, reprezentând suprafața de 77 mp. teren identificat cu nr. cadastral 178250 înscris în C.F. 178250 Oradea, situat în Oradea pe str. Adevărului, condiționat de încheierea contractului de donație în formă autentică și achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului de către donatori.

Art.2. Se aprobă trecerea terenului identificat la art. 1 din prezenta Hotărâre, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ''drum public”.

Art.3. Introducerea utilităților necesare pe drumul public nou creat, se va face în funcție de prioritățile și resursele financiare alocate, corelat cu necesitățile municipiului Oradea.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • ■   Primarul Municipiului Oradea;

 • ■   Instituția Prefectului Județului Bihor;

 • ■   Instituția Arhitectului Șef

 • ■   Evidenta Patrimoniu-Delegari de gestiune

 • ■   Direcția Tehnica

 • ■   Administrația Imobiliară Oradea

 • ■   Serviciul Terenuri

 • ■   Serviciul Financiar Contabil

 • ■   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara

 • ■  SC Compania de Apă SA

 • ■   d-l Ficuț Daniel Samuel și soția Ficuț Rozalia

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Bonchiș

Oradea, 20 iunie 2013

Nr. 444


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.