Hotărârea nr. 440/2013

privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafaţa de 329 mp teren public cu destinaţia de drum în Oradea, situat în prelungirea străzii Cimbrului

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafața de 329 mp teren public cu destinația de drum în Oradea, situat în prelungirea străzii Cimbrului

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 11827/19.06.2013, prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 329 mp reprezentând teren public cu destinația de drum în Oradea, în prelungirea străzii Cimbrului aflat în proprietatea publică a municipiului Oradea.

In baza schiței cadastrale imobilul din Oradea, str. Cimbrului se constituie din suprafața de 329 mp teren ce se dezlipește din

nr. topo 3898/5 conform C.F. 167885 provenit din conversia de pe hârtie a CF nr. 3746 Episcopia Bihor Oradea.

În baza Legii nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, actualizată,

Ținând cont de prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată, Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă constituirea Planului de amplasament și delimitare a imobilului pentru suprafața de 329 mp. astfe

Suprafața nr.

cadastral nou constituit - mp. -

Nr.topo /

cadastral din care se constituie nr.cadastral

Nr. C.F. in care este inscris nr. topo

Suprafața de teren înscrisă în C.F.

-mp-

Suprafața ce se dezlipește din nr. topo ptr. constituirtea nr. cadastral

-mp-

329

3898/5

167885 Oradea provenită din conversia de pe hârtie a CF nr . 3746

Episcopia Bihor

3.404

329

TOTAL

329

Art. 2. Se aprobă înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară prin deschiderea unei noi coli de carte funciară a


imobilului cu suprafața de 329 mp identificat la art. 1 din prezenta hotărâre reprezentând teren public cu destinația de drum în

Oradea, str. Cimbrului.

Art. 3. Se aprobă actualizarea inventarului domeniului public al Municipiului Oradea cu date referitoare la imobilul drum în Oradea, prelungirea străzii Cimbrului.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • -    Instituția Prefectului Județului Bihor

  • -   Primarul Municipiului Oradea

  • -    Instituția Arhitectului Șef

  • -   Direcția Tehnica

  • -   Serviciul Evidență Patrimoniu Delegări Gestiune

  • -   Administrația Imobiliară Oradea

  • -   Serviciul Terenuri,

-   Serviciul Financiar-Contabil

-   Serviciul Cadastru

-   OCPI Bihor, Serviciul de Carte Funciară

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Ioan Bonchiș

Oradea, 20 iunie 2013

Nr. 440


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.