Hotărârea nr. 436/2013

privind încheierea unui contract de asociere cu Consiliul Judeţean Bihor, în vederea realizării obiectivului de investiţii “Reparaţii capitale şi amenajarea Cinematografului Transilvania în Sală Studio - Multifuncţională cu capacitatea de 200 locuri”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E privind încheierea unui contract de asociere cu Consiliul Județean Bihor, în vederea realizării obiectivului de investiții “Reparații capitale și amenajarea Cinematografului Transilvania în Sală Studio - Multifuncțională cu capacitatea de 200 locuri”

Analizând raportul de specialitate întocmit de către Administrația Imobiliara Oradea, înregistrat sub nr. 11819 din 19.06.2013, prin care se propune încheierea unui contract de asociere cu Consiliul Județean Bihor, în vederea realizării obiectivului de investiții “Reparații capitale și amenajarea Cinematografului Transilvania în Sală Studio - Multifuncțională cu capacitatea de 200 locuri”,

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 206/2013, în urma căruia:

- Se abrogă Hotărârea Consiliu Local nr. 589/06.09.2010 privind darea in administrarea Consiliului Județean Bihor, a

Cinematografului Transilvania

Ținând cont de prevederile Legii nr. 303/2008 privind aprobarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr.7/2008 pentru modificarea si completarea Ordonanței Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia, precum si pentru modificarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia.

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (6) lit. a) și c) al Legii nr.215/2001 - legea administrației publice locale :“în exercitarea atribuțiilor privind cooperarea interinstituțională, consiliul județean hotărăște, în condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române ori străine inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public județean ”;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (2) lit. c), alin.(5) lit. b) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. a) Se aprobă încheierea unui contract de asociere cu Consiliul Județean Bihor, în vederea realizării obiectivului de investiții “Reparații capitale și amenajarea Cinematografului Transilvania în Sală Studio - Multifuncțională cu capacitatea de 200 locuri” - conform Anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

b) Se abrogă art.4 si art.5 din HCL nr.206/2013.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează - Consiliul Județean Bihor, Consiliul Local al municipiului Oradea -prin Administrația Imobiliară Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •   Instituția Prefectului - județul Bihor

 • •   Primarul Municipiului Oradea

 • •   Administrația Imobiliară Oradea: - Serviciul Administrare Imobile, Compartimentul documente de proprietate

 • •   Consiliul Județean Bihor

 • •   Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe pagina web a municipiului Oradea: www.oradea.ro

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Bonchiș


  CONTRASEMNEAZĂ

  SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 20 iunie 2013

Nr. 436

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.

Anexă la H.C.L. nr. 436/2013

JUDEȚUL BIHOR

CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR

Nr._______din __________2013


MUNICIPIUL ORADEA

Nr._______din __________2013

CONSILIUL LOCAL ORADEA

ADMNISTRAȚIA IMOBILIARĂ ORADEA

Nr._______din __________2013

CONTRACT DE ASOCIERE

Încheiat între:

CAP.I.PĂRȚI CONTRACTANTE

 • - Județul Bihor - Consiliul Județean Bihor cu sediul în Oradea, Parcul Traian nr.5 cod fiscal 4244997, reprezentat legal prin dl.Cornel Popa - Președinte, în calitate de ASOCIAT

 • - Municipiul Oradea reprezentat legal prin dl.Ilie Bolojan - Primarul Municipiului Oradea, în calitate de ASOCIAT

și

 • - Consiliul Local al municipiului Oradea, prin Administrația Imobiliară Oradea, cu sediul în Oradea, Piața Unirii nr.1, cod fiscal 21982927, reprezentat legal prin dl.Cristian Beltechi - director, în calitate de ASOCIAT

Au convenit, în baza prevederilor art.35, alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale - cu modificările și completările ulterioare și ale art.36, alin.(2), lit.e, coroborat cu art.91, alin.(1), lit.e și alin.(6), lit.a) și lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală - republicată și modificată, încheierea prezentului contract de asociere.

CAP.II.OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.1.- Obiectul prezentului contract îl reprezintă stabilirea cadrului de asociere în vederea realizării obiectivului de investiții “Reparații capitale și amenajarea Cinematografului Transilvania în Sală Studio - Multifuncțională cu capacitatea de 200 locuri”.

CAP.III.DURATA CONTRACTULUI

Art.2.- Prezentul contract de asociere se încheie pe perioada cuprinsă între data semnării lui și durează până la finalizarea lucrărilor și predarea imobilului în administrarea Consiliului Județean Bihor.

CAP.IV.OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art.3.- Obligațiile Județului Bihor sunt următoarele:

 • a) Aprobarea contractului de asociere în ședința Consiliului Județean Bihor.

 • b) Alocarea din bugetul Județului Bihor pe anul 2013, la cap.67.02 - Cultură, recreere, religie a sumei de 120,00 mii lei, reprezentând contribuția necesară îndeplinirii obligațiilor contractuale prevăzute la lit.c) a prezentului articol.

 • c)  Realizarea Proiectului tehnic, Caietului de sarcini, Detaliilor de execuție și Documentației tehnice pentru autorizația de construire pentru obiectivul de investiții “Reparații capitale și amenajarea Cinematografului Transilvania în Sală Studio - Multifuncțională cu capacitatea de 200 locuri” și predarea acestora către Admnistrația Imobiliară Oradea.

 • d) Efectuarea plății lucrărilor/serviciilor prestate, ocazionate de realizarea investiției, în conformitate cu valoarea contribuției prevăzute la lit.b) a prezentului articol.

 • e) Îndeplinește orice alte obligații, convenite între părți.

Art.4.- Obligațiile Consiliului Local al Municipiului Oradea sunt următoarele:

 • a) Aprobarea contractului de asociere în ședința Consiliului Local al Municipiului Oradea.

 • b) Eliberarea certificatului de urbanism și a autorizației de construire pentru obiectivul de investiții “Reparații capitale și amenajarea Cinematografului Transilvania în Sală Studio -Multifuncțională cu capacitatea de 200 locuri”.

 • c) Alocarea în bugetul Administrației Imobiliare Oradea a sumelor necesare îndeplinirii obligațiilor contractuale prevăzute la art. 5 .

 • d) Îndeplinește orice alte obligații, convenite între părți.

Art.5.- Obligațiile Administrației Imobiliare Oradea sunt următoarele:

Derularea și urmărirea lucrărilor la obiectivul de investiții “Reparații capitale și amenajarea Cinematografului Transilvania în Sală Studio - Multifuncțională cu capacitatea de 200 locuri”, din momentul demarării acestora și până la recepția acestora.

Efectuarea plății lucrărilor/serviciilor prestate, ocazionate de realizarea investiției, în limita contribuției primite de la Consiliul Județean Bihor.

Îndeplinește orice alte obligații, convenite între părți.

CAP.V.ÎNCETAREACONTRACTULUI

Art.6. alin.1 - Contractul încetează în următoarele cazuri:

Când una dintre părți nu își îndeplinește din motive imputabile obligațiile asumate prin prezentul contract.

Prin acordul scris al părților, cu precizarea motivelor care stau la baza încetării.

CAP.VI.CLAUZE SPECIALE

Art.7.- (1) Toate neînțelegerile ivite între părți, în legătură cu interpretarea și executarea prezentului contract vor fi rezolvate pe cale amiabilă.

(2) În cazul în care soluționarea pe cale amiabilă a neînțelegerilor este imposibilă se poate apela la instanțele judecătorești competente.

Art.8.- Prevederile prezentului contract se completează cu dispozițiile legale în vigoare.

Art.9.- Prezentul CONTRACT DE ASOCIERE s -a încheiat în 3 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR,             MUNICIPIUL ORADEA

JUDEȚUL BIHOR PREȘEDINTE,                            PRIMAR,

Cornel Popa                                Ilie Bolojan

CONSILIUL LOCAL ORADEA

ADMINISTRAȚIA IMOBILIARĂ ORADEA

DIRECTOR,

Cristian Beltechi