Hotărârea nr. 433/2013

privind modificarea Comisiei de repartizare a locuinţelor sociale din Centrul de cazare temporară nr. 1, situat în Oradea, str. Octavian Goga, nr. 4 aflate în administrarea Administraţiei Imobiliare Oradea aprobată prin Hotărârea Consiliului Local a municipiului Oradea nr. 515 din 28.08.2012

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind modificarea Comisiei de repartizare a locuințelor sociale din Centrul de cazare temporară nr. 1, situat în Oradea, str. Octavian Goga, nr. 4 aflate în administrarea Administrației Imobiliare Oradea aprobată prin Hotărârea

Consiliului Local a municipiului Oradea nr. 515 din 28.08.2012

Analizând raportul de specialitate înregistrat sub nr. 11494 din 14.06.2013, întocmit de către Administrația Imobiliară Oradea, Serviciul Administrare Imobile, prin care se propune, modificarea Comisiei de repartizare a locuințelor sociale din Centrul de cazare temporară nr. 1, situat în Oradea, str. Octavian Goga, nr. 4 aflate în administrarea Administrației Imobiliare Oradea aprobată prin Hotărârea Consiliului Local a municipiului Oradea nr. 515 din 28.08.2012,

Având în vedere faptul că în cursul anului 2012, ca urmare a alegerilor naționale parlamentare, doamna consilier Florica Cherecheș a fost aleasă deputat în circumscripția electorală nr.5 Bihor, colegiul uninominal nr.9, drept urmare a predat mandatul de consilier local,

Luând în considerare faptul că în cursul anului 2013, domnul Bela Csaba Porsztner a întrerupt raportul de serviciu, demisionând din funcția deținută în cadrul Administrației Imobiliare Oradea,

Ținând cont de faptul că este necesară modificarea componenței ca urmare a schimbărilor suferite de structura Comisiei de repartizare a locuințelor sociale, pentru Centrul de cazare temporară nr. 1,

În conformitate cu art. 43 din Legea 114/1996 - Legea locuinței republicată și actualizată, locuințele sociale se repartizează de către autoritățile adm. publice locale care le au în administrare pe baza criteriilor stabilite anual de acestea,

Luând în considerare dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 1275/2000 pentru aprobarea Normelor Metodologice de punere în aplicare a Legii locuinței, nr. 114/1996,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5), lit. b), art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.I. Se modifică art. 3 din H.C.L. nr. 515 / 2012 pentru aprobarea regulamentului cadru de organizare și funcționare a Centrului de cazare temporară nr. 1 din Oradea, str. Octavian Goga, nr. 4, aflat în proprietate și administrate de Consiliului Local al Municipiului Oradea prin Administrația Imobiliară Oradea precum și a modelului de contract pentru închirierea acestor locuințe și va avea următorul conținut:

„Art.3. Se numește Comisia de repartizare a locuințelor sociale, pentru Centrul de cazare temporară nr. 1, situat în Oradea, str. Octavian Goga, nr. 4 aflat în administrarea Administrației Imobiliare Oradea, în următoarea componență:

 • 1. Mureșan Ovidiu - Viceprimar al municipiului Oradea

 • 2. Beltechi Marcel Cristian     -DirectorgeneralA.I.O.

 • 3. Arina Moș - Director general A.S.C.O.

4.Ioana Doina Hoduț - Director genral adjunct A.I.O.

 • 5. Roșan Mărioara- Șef Birou Juridic P.M.O.

 • 6. Brad Rodica - Șef Administrare Imobile A.I.O.

 • - președinte comisie

 • - membru comisie

 • - membru comisie

 • - membru comisie

 • - membru comisie

 • - secretar comisie”.

Art.II. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează - Administrația Imobiliară Oradea și membrii Comisiei desemnați potrivit art.1 din prezenta hotărâre.

Art.III. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •   Instituția Prefectului - județul Bihor

 • •   Primarul Municipiului Oradea

 • •   Administrația Imobiliară Oradea: - Serviciul Administrare Imobile

 • •   Membrii comisiei, prin grija A.I.O,

 • •   Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ loan Bonchiș


  CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 20 iunie 2013

Nr. 433

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.