Hotărârea nr. 432/2013

privind aprobarea regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare a Centrelor de cazare temporară nr. 2 – 3 din Oradea, str. Atelierelor, nr. 13, aflat în proprietate şi administrate de Consiliului Local al Municipiului Oradea prin Administraţia Imobiliară Oradea precum şi a modelului de contract pentru închirierea acestor locuinţe

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea regulamentelor cadru de organizare și funcționare a Centrelor de cazare temporară nr. 2 - 3 din Oradea, str. Atelierelor, nr. 13, aflat în proprietate și administrate de Consiliului Local al Municipiului Oradea prin Administrația Imobiliară Oradea precum și a modelului de contract pentru închirierea acestor locuințe

Analizând raportul de specialitate înregistrat sub nr. 9645 din 22.05.2013, întocmit de către Administrația Imobiliară Oradea, Serviciul Administrare Imobile, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea regulamentelor cadru de organizare și funcționare a Centrelor de cazare temporară nr. 2 - 3 din Oradea, str. Atelierelor, nr. 13, aflat în proprietate și administrate de Consiliului Local al Municipiului Oradea prin Administrația Imobiliară Oradea precum și a modelului de contract pentru închirierea acestor locuințe,

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 512/29. 06.2009, prin care s-a aprobat regulamentul cadru de organizare și funcționare a Centrelor de cazare temporară nr. 2 - 3 din Oradea, str. Atelierelor, nr. 13,

Pentru a putea crea raporturi juridice între proprietar și chiriaș, care să stabilească drepturile și obligațiile acestuia în legătură cu administrarea locuinței este necesară operarea unor modificări de formă și conținut la regulament cadru de organizare și funcționare a Centrelor de cazare temporară nr. 2 - 3 din Oradea, str. Atelierelor, nr. 13, adoptat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 512 la data de 29. 06.2009,

Ținând seama de prevederile, Legii locuinței nr. 114/1996, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 1275/2000 pentru aprobarea Normelor Metodologice de punere în aplicare a Legii locuinței, nr. 114/1996,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5), lit. b), art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. Se aprobă regulamentul cadru de organizare și funcționare a Centrului de cazare temporară nr. 2 din Oradea, str. Atelierelor, nr. 13, conform anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă regulamentul cadru de organizare și funcționare a Centrului de cazare temporară nr. 3 din Oradea, str. Atelierelor, nr. 13, conform anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă modelul de contract pentru locuințele din cadrul Centrelor de cazare temporară nr. 2 - 3 din Oradea, str. Atelierelor, nr. 13, conform anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 512 /29. 06.2009 privind aprobarea unor măsuri administrative de modificare și completare a regulamentului cadru de organizare și funcționare a blocului de tip cămin din Oradea, str. Atelierelor, nr. 13, aflat in proprietate și administrate de Consiliului Local al Municipiului Oradea prin Administrația Imobiliara Oradea se abrogă.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se încredințează Administrația Imobiliară Oradea

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •   Instituția Prefectului - județul Bihor

 • •   Primarul Municipiului Oradea

 • •   Administrația Imobiliară Oradea

 • •   Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Administrare Imobile

 • •   Administrația Imobiliară Oradea - Birou Administrare Venituri

 • •   Administrația Imobiliară Oradea - Biroul Administrativ și Monitorizare Consumuri

 • •   Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor si pe site-ul instituției www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Ioan Bonchiș

Oradea, 20 iunie 2013                                                     CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 432 SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.


CONSILIUL LOCAL ORADEA

Anexa nr. 3 la HCL 432/2013


ADMINISTRAȚIA IMOBILIARĂ ORADEA

Nr. _____________ / ________________

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE pentru suprafetele cu destinatie de locuinte proprietate municipală din cadrul Centrelor de cazare temporară nr. 2 - 3, situat în Oradea, str. Atelierelor, nr. 13

CAPITOLUL I. Partile contractante

ART. 1. Prezentul contract se incheie intre:

1.    ADMINISTRATIA IMOBILIARA ORADEA, cu sediul in Oradea, P-ta Unirii nr. 1, in calitate

de titular al dreptului de administrare privind fondul de locuinte proprietate municipală, având C.I.F. RO 23627620, CONT: RO51TREZ0765006XXX006941- deschis la Trezoreria Oradea, reprezentată legal prin - CRISTIAN MARCEL BELTECHI - director general,

Si

2.    _________________, CNP: _________________ cu domiciliul in ORADEA, str.

_______________________, nr. bl. .... et. . ...sc....., ap. .... judet (sector) Bihor, legitimat cu buletin/ carte de identitate, seria ___, nr. ____________, eliberat la data de ___________, de

________________________. in calitate de chirias.

Partile. cunoscand prevederile legale in domeniul inchirierii locuintelor proprietate municipală convin asupra incheierii prezentei conventii

CAPITOLUL II. Obiectul închirierii

ART. 2. Primul. in calitate de titular al dreptului de administrare inchiriaza. iar al doilea. in calitatea de chirias. ia cu chirie locuinta din ORADEA. Centrul de cazare temporară nr. ..., str. Atelierelor, nr. 13. sc....... et ... ap. .. judet BIHOR avand incaperile de locuit. dependintele

si alte dotari folosite in exclusivitate sau in comun. specificate in anexa nr. 2- parte integranta din prezenta conventie.

ART. 3. Locuinta care face obiectul inchirierii va fi folosita de chirias si familia sa conform anexei nr. 2. parte integranta din prezentul contract.

ART. 4. Locuinta descrisa la capitolul II. se preda in stare de folosinta cu instalatiile si inventarul prevazute in procesul verbal de predare- primire (anexa nr. 1) incheiat intre partile contractante. care face parte integranta din prezentul contract.

ART. 5. Termenul de inchiriere este de 1 (un) an cu incepere de la data de _________ pana la

data de _____________.

ART. 6. La expirarea termenului de valabilitate a contractului Administrația Imobiliară Oradea își rezervă dreptul unilateral de a reinnoi termenul de valabilitate conform categoriilor de beneficiari conform Regulamentului de oraganizare și funcționare, aprobat prin HCLMO________________.

CAPITOLUL III. Chiria aferenta locuintei

ART. 7. Pentru folosirea spatiului. chiriasul nu datoreaza administratorului chirie.

ART. 8. În conformitate cu Contractele de finanțare nr. 1311/24.03.2011 si nr. 1308/24.03.2011, ca urmare a implementării Programului Operațional Regional (2007 - 2013), Axa prioritară 3 - Îmbunătățirea infrastructurii sociale, pentru Proiectul „Reabilitare modernizare și extindere pe verticală a Centrelor de Cazare Temporară nr. 2 si 3”, chiriașul este scutit de la plata chiriei, pe o periadă de 5 ani.

CAPITOLUL IV. Drepturile si obligatiile partilor

ART. 9. Obligatiile administratorului:

 • a) sa predea locuinta in stare normala de folosinta;

 • b) sa ia masuri pentru repararea si mentinerea in stare de siguranta, in exploatare si functionalitate a cladirii pe toata durata inchirierii locuintei;

 • c) sa intretina in bune conditii elementele structurii de rezistenta a cladirii, elementele de constructie exterioare ale cladirii (acoperis, fatada, pavimente, scari exterioare, curti si gradini) precum si spatiile comune din interiorul cladirii (casa scarii, casa ascensorului, holuri, coridoare, sunbsoluri);

 • d) sa intretina in bune conditii instalatiile comune proprii cladirii (ascensor, hidrofor, instalatii de alimentare cu apa, de canalizare, instalatii de incalzire centrala si preparare a apei calde, instalatii electrice si de gaze, centrale termice, crematorii, instalatii de colectare a deseurilor, instalatii de antena colectiva, telefonie, etc.),

 • e) efectuarea unor controale periodice la adresa imobilului.

ART. 10. Obligatiile chiriasului1:

 • a) sa foloseasca locuinta potrivit destinatiei si de buna- credinta;

 • b) sa efectueze lucrarile de intretinere, reparatiile sau inlocuirea elementelor de constructii si instalatii din folosinta exclusiva;

 • c) sa repare sau sa inlocuiasca elementele de constructii si instalatii deteriorate din folosinta comuna ca urmare a folosirii lor necorespunzatoare, indiferent daca acestea sunt in interiorul sau exteriorul cladirii; daca persoanele care au produs degradarea nu sunt identificate, atunci cheltuielile de reparatii vor fi suportate de cei care au acces sau folosesc in comun elementele de constructii, instalatii, obiectele si dotarile aferente;

 • d) sa asigure curatenia si igienizarea in interiorul locuintei si la partile de folosinta comuna pe toata durata contractului de inchiriere;

 • e) sa predea la mutarea din locuinta administratorului, locuinta in stare de folosinta si curatenie cu obiectele de inventar trecute in procesul verbal de predare- primire intocmit la preluarea locuintei;

 • f) sa achite lunar obligatiile ce-i revin, conform contractelor incheiate cu prestatorii de servicii publice: cheltuieli comune (Asociatia de locatari), S.C. Electrica S.A. , S.C. RDS&RCS S.A., alte cheltuieli in conditiile legii;

 • g) sa incheie contractele și conveție pentru plata cheltuielilor comune cu Administrația Imobiliară Oradea mentionate, la lit. f) in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentului contract, si sa faca dovada administratorului in acest sens in termen de 3 luni;

 • h) sa faca trimestrial administratorului dovada achitarii obligatiilor asumate in baza contractelor mentionate la literele f) si g);

 • i)  sa comunice administratorului, sub sancțiunea rezilierii contractului, orice modificare intervenita ulterior încheierii contractului in ceea ce privește schimbarea locului de munca, venitul net al familiei, numarul membrilor de familie inscrisi in fisa locativa, in termen de 30 zile de la data producerii modificarii,

 • j)  sa comunice administratorului, în termen de 30 de zile, orice modificare privind starea civilă, datele de identificare, ale titularului și membrilor familiei înscriși în contract,

 • k) să permita accesul reprezentanților administratorului in încinta spațiului locativ pentru efectuarea controalelor periodice.

CAPITOLUL V. Modificarea contractului

ART. 11. Modificarea oricarei clauze a contractului se poate face numai prin intelegere intre parti, convenita in scris, prin act aditional.

ART. 12. In cazul in care partile nu ajung la un consens privind modificarea clauzelor contractului prin act aditional, prezentul contract se considera reziliat de drept, fara o prealabila notificare.

CAPITOLUL VI. Incetarea contractului

ART. 13. Sunt nule de drept clauzele incluse in contract care:

 • a) obligă chiriasul să recupereze sau să plătească in avans administratorului orice sumă cu titlu de reparatie in sarcina administratorului;

 • b) prevad responsabilitatea colectiva a chiriasilor in caz de degradare a elementelor de constructii si instalatii, a obiectelor si dotarilor aferente spatiilor comune, cu exceptia celor mentionate la CAP IV art. 10, asa cum sunt acestea formulate;

 • c) impun chiriasilor sa faca asigurari de daune;

 • d) exonereaza administratorul sa obtina venituri din nerespectarea clauzelor prezentului contract;

 • e) autorizeaza administratorul sa obtina venituri din nerespectarea clauzelor prezentului contract.

ART. 14. La expirarea termenului pentru care a fost incheiat prezentul contract, inceteaza de drept, tacita relocatiune nu opereaza, putand fi prelungita doar prin acordul scris al partilor.

ART. 15. De la data expirarii prezentului contract, locatarul care refuza predarea spatiului inchiriat, ocupa spatiul in cauza in mod abuziv, si se obliga sa achite chiria stabilita prin contract, precum si diferenta pana la data eliberarii spatiului, fara ca aceasta sa fie considerata tacita relocatiune.

ART. 16. Contractul inceteaza prin denuntarea unilaterala a acestuia de catre oricare dintre parti, inainte de termenul stabilit cu conditia notificarii prealabile a partii in cauza in termen de 30 de zile.

ART. 17. Rezilierea contractului pentru neexecutarea obligatiilor de catre chirias, poate fi dispusa inainte de termen, prin notificarea prealabila a chiriasului in termen de 30 de zile, fara a mai fi nevoie de interventia instantei de judecata, in urmatoarele situatii:

-la cererea administratorului, atunci cand:

 • a) chiriașul nu a achitat utilitățile si majorările de întârziere aferente pe o perioada de cel putin 3 luni consecutiv;

 • b) chiriasul a pricinuit insemnate stricaciuni locuintei, cladirii in care este situata aceasta, instalatiilor, precum si oricaror altor bunuri aferente lor sau daca instraineaza fara drept parti ale acestora;

 • c) chiriasul are un comportament care face imposibila convietuirea sau impiedica folosirea normala a locuintei;

 • d) chiriasul nu a efectuat lucrarile de intretinere, reparatii si igienizare, care cad in sarcina acestuia potrivit CAP IV din prezentul contract;

 • e) chiriasul a subinchiriat locuinta fara acordul administratorului;

 • f) chiriasul a modificat destinatia locuintei ce face obiectul prezentului contract;

 • g) chiriașul nu comunica administratorului modificarile prevazute la art. 10 lit l) și k) in termenul stabilit;

 • h) chiriasul nu a incheiat contractele prevazute la art. 10 lit. g) in termen de 30 de zile si nu a facut dovadata incheierii acestora administratorului in termen de 3 luni; de la data semnării Procesului Verbal de Primire a spațiului locativ.

 • i)  chiriașul nu-și îndeplinește obligațiile prevăzute la Art. 10

 • j)  chiriasul nu a achitat cheltuielile aferente locuintei cat si pentru cotele parti comune (asociatie de locatari)

ART. 18.    (1) Evacuarea chiriasilor se face pe cale administrativă, în baza unei Hotărâri a

Consiliului Local, iar chiriasul se obliga sa achite chiria stabilită prin contractul de închiriere, precum si diferenta pana la data punerii in executare a hotararii de evacuare, fara ca aceasta sa fie considerata tacita relocatiune;

(2) Evacuarea chiriasilor se face în următoarele cazuri:

 • chiriașul nu a achitat cheltuielile comune cel puțin 3 luni consecutiv;

 • chiriașul a pricinuit însemnate stricăciuni locuinței, clădirii în care este situată aceasta, instalațiilor, precum și oricăror alte bunuri aferente lor, sau dacă înstrăinează fără drept părți ale acestora;

 • chiriașul are un comportament care face imposibila conviețuirea sau impiedica folosirea normală a locuinței;

 • chiriasul la expirarea duratei contractului de inchiriere refuza sa predea locuinta in termen de 30 zile

chiriașul nu a respectat clauzele contractuale

ART. 19. Contractul incetează de plin drept in termen de 30 de zile de la data parasirii domiciliului de catre titularul contractului sau de la data de întâi a lunii următoare celei inregistrarii decesului, daca persoanele indreptatite prin lege nu au solicitat beneficiul contractului in acest termen.

Contractul nr............. s-a incheiat astazi ........................................ in 2 exemplare,

cate unul pentru fiecare parte.

Titular al dreptului de administrare

Chiriaș:

(Nume/prenume)

(Semnatura)


ADMINISTRAȚIA IMOBILIARĂ ORADEA reprezentată prin

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

ȘEF BIROU JURIDIC

ȘEF SERVICIU

CONTROL FINANCIAR PREVENTIV

ÎNTOCMIT,

CONSILIUL LOCAL ORADEA

ADMINISTRAȚIA IMOBILIARĂ ORADEA

Nr. _____________ / ________________

Anexa A/B parte integranta din procesul-verbal de predare-primire


FISA

SUPRAFETEI LOCATIVE INCHIRIATE IN:

municipiul (orasul, comuna) ORADEA strada ATELIERELOR, NR. 13, Centrul de cazare temporară nr.

....... scara ............ situata la nivelul (etajul) .... a) ... apartamentul .... incalzirea b) ........... apa

curenta c) DAcanalizare d) DAinstalatiaelectrica e) DA construite din materiale inferioare f) NU

A

Date privind locuinta inchiriata

Nr. crt.

Denumirea incaperii g)

Suprafata (mp)

In folosinta

exclusiva

comuna

0

1

2

3

4

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

h)Titularul contractului de inchiriere si membrii de familie care locuiesc impreuna cu aceasta

Nr.

Crt

Numele si prenumele

Calitatea pe care o are membrul de familie in raport cu titularul contractului de inchiriere i)

Anul nasterii

Locul de munca

Veniturile nete realizate lunar (din salarii, pensii, alocații de stat pentru copii, ajutoare sociale, profesii libere precum și alte surse reglementate legal)

0

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TITULAR AL DREPTULUI DE ADMINISTRARE,

CHIRIAS,

 • a) Subsol, etaj, mansarda, alte niveluri;

 • b) Centrala, sobe de gaze, alte mijloace de incalzire;

 • c) In locuinta, in cladire, in curte, in strada;

 • d) Idem;

 • e) Da sau nu;

 • f) Da sau nu;

 • g) Camera, hol, oficiu, baie, bucatarie, vestibul, camara, WC, debara, antreu, tinda, culoar, boxa, magazie, sura, sopron, etc.;

 • h) Se completeaza cu membrii de familie considerati ca atare potrivit art. 13 din Hotararea Consiliului Local nr. 15/1998;

 • i) Sot, sotie, fiica, precum si parintii sotilor, intretinuti de acestia (tata, mama, soacra, socru).

1

*) Locuintele sociale NU POT FI CUMPARATE de catre chirias.

REGULAMENT

DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

AL CENTRULUI DE CAZARE TEMPORARĂ NR. 3 ORADEA

CAPITOLUL I

Scop si definiții

Art.1. Termeni

 • 1.1. În înțelesul prezentului regulament, termenii și expresiile de mai jos au următoarea semnificație:

 • centru - așezământ de protecție socială pentru cazarea temporară a familiilor și persoanelor singure care se află în situații locative deosebit de grave, sunt lipsite temporar de adăpost sau care se găsesc în situații de risc social;

 • locuință socială - locuința care se atribuie cu chirie unor persoane sau familii, a caror situație economica nu le permite accesul la o locuința în proprietate sau închirierea unei locuințe in condițiile pieței

 • risc social - familiile și persoanele singure, lipsite de venit, care nu au posibilitatea de a se întreține și nici nu au un adăpost, fiind puse în situația de a apela la serviciile sociale ale municipalității;

 • criterii de selecție - principiile care stau la baza clasificării / selecției / desemnării / nominalizării familiilor beneficiar;

 • sesiune de selecție - intervalul de timp destinat clasificării / selecției / desemnării / nominalizării familiilor beneficiar

 • capacitatea de cazare - număr maxim de persoane care pot fi cazate și pentru care se asigură închirierea unei camere prin intermediul Serviciului Administrare Imobile din cadrul Administrației Imobiliare Oradea;

 • administrator centru - persoană desemnată, în condițiile legii, pentru a coordona administrarea și funcționalitatea centrului;

 • asistent social - persoană desemnată, în condițiile legii, pentru a asigura reintegrarea socială a chiriașilor atunci când este cazul;

 • chiriaș - familie sau persoană singură care are în folosință o locuință din cadrul centrului și pentru care are încheiat contract de închiriere cu Administrația Imobiliară Oradea;

 • chirie - sumă de bani achitată lunar de către chiriaș pentru folosirea camerei, în baza contractului de închiriere;

 • contract de închiriere - înțelegere scrisă între părți cu privire la exploatarea locuinței din cadrul centrului, care va cuprinde:

 • -    părțile contractante;

 • -   obiectul contractului;

 • -   valoarea chiriei și modalitățile de plată ale acesteia;

 • -    drepturi și obligații ale părților;

 • -   alte clauze convenite între părți.

 • cheltuieli comune - cheltuieli aferente căminului constând în energie termică, energie electrică, apă - canal, salubritate, care se stabilesc lunar în funcție de numărul de persoane cazate temporar în centru sau în baza altor criterii stabilite prin contractul de închiriere încheiat;

 • cheltuieli de personal - cheltuieli necesare pentru plata salariilor personalului care deservește centrul, finanțate din bugetul local, prin intermediul ordonatorului terțiar de credite;

 • cheltuieli materiale și servicii - cheltuieli necesare pentru funcționarea centrului, finanțate din bugetul local, prin intermediul ordonatorului terțiar de credite;

 • cheltuieli de capital - dotări, logistică, echipamente și mobilier necesare desfășurării activității centrului, finanțate din bugetul local prin intermediul ordonatorului terțiar de credite sau alte surse proprii, donații, sponsorizări, etc. prin intermediul Administrației Imobiliare Oradea;

 • venit mediu net pe membru de familie - câștigul salarial mediu nominal net pe membru de familie obținut prin însumarea câștigurilor salariale nete pe membru de familie raportat la numărul acestora

Art.2. Dispoziții Generale

 • 2.1. Prezentul regulament are ca scop stabilirea cadrului general, principiilor si procedurii privind organizarea și funcționarea Centrului de Cazare Temporară nr. 3, situat în Oradea, str. Atelierelor, nr. 13, scara A, precum și procedura de repartizare, exploatare, administrare a locuințelor.

 • 2.2. Centrul de cazare temporară nr. 3 Oradea este un așezământ de protecție socială destinat persoanelor singure și familiilor din municipiul Oradea care se află în situații locative deosebit de grave, sunt lipsite temporar de adăpost sau care se găsesc în situații de risc social.

 • 2.3. Centrul de cazare temporară nr. 3 Oradea denumit în continuare centru funcționează în municipiul Oradea, str. Atelierelor, nr. 13, scara A.

 • 2.5.   (1) Clădirea centrului este proprietatea municipiului Oradea și se află în administrarea instituției publice de interes local - Administrația Imobiliară Oradea.

 • (2) Locuințele închiriate din clădirea centrului au statut de locuință socială.

  • 2.6.  Centrul este subordonat Serviciului Administrare Imobile din cadrul Administrației Imobiliară Oradea iar asistenta sociala este asigurata de Administratia Sociala Comunitara Oradea prin Serviciul Prevenirea Marginalizarii Sociale. Centrul nu are personalitate juridică, ca atare nu poate dispune de sigiliu propriu și cont bancar propriu.

.2.7. Principiile care au stat la baza elaborării prezentului regulament au fost:

 • principiul accesului liber la locuință - conform căruia familiile și persoanele singure au acces liber și neîngrădit la locuință în condițiile stabilite prin prezentul regulament;

 • ■  principiul solidarității sociale - conform căruia familiile și persoanele lipsite temporar de locuință sunt sprijinite social de autoritățile administrației publice locale;

 • principiul echității sociale - conform căruia persoanele aflate în situații de risc social au dreptul la asistență și protecție socială în condițiile legii.

.2.8. Baza legală pentru stabilirea cadrului general, principiilor si a procedurii de repartizare, exploatare, administrare a locuințelor o reprezintă:

S Legea nr. 114/1996 Legea locuinței cu modificările și completările ulterioare;

S Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

S Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

S Legea nr. 292/2011 Legea asistenței sociale

S O.U.G. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari

S O.U.G. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe, coroborată cu H.G. 310/2007 pentru actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/mp) practicat pentru spațiile cu destinația de locuințe aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale ale acestuia, precum și pentru locuințele de serviciu, locuințele de intervenție și căminele pentru salariați ale societăților comerciale, companiilor naționale, societăților naționale și regiilor autonome

CAPITOLUL II

Beneficiari. Repartizare. Contract de închiriere. Chiria

Art.3. Beneficiari și servicii prestate:

 • 3.1. De serviciile prestate prin intermediul centrului beneficiază următoarele categorii de persoane:

 • a. persoanele și familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuințele retrocedate foștilor proprietari

 • b. familiile și persoanele singure care figurează în baza de date pe lista de priorități întocmită de către Administrația Socială Comunitară Oradea;

 • c. tinerii proveniți de la casele de copii peste 18 ani împliniți.

 • d. invalizii de gradul I și II și persoanele cu handicap

 • e. persoanele si familiile care au detinut cu contract de inchiriere locuinte din fondul locativ, care ulterior au fost eliberate pentru delurarea de catre municipalitate a diverselor proiecte avand ca obiect reabilitarea imobilelor in cauza

 • 3.2. Pentru a beneficia de serviciile centrului persoanele menționate la art. 3, pct.

 • 3.1, trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • a. venitul mediu net lunar pe persoană, realizat în ultimele 12 luni, sa fie situate sub nivelul câștigului salarial mediu net lunar pe total economie, comunicat de Institutul Național de Statistică în ultimul Buletin statistic anterior lunii în care se analizează cererea, precum și anterior lunii în care se repartizează locuința;

 • b. să nu dețină o locuință în proprietate și să nu fi înstrainat locuinta după 1 ianuarie 1990;

 • c. sa aibe domiciliul in Oradea de cel putin un an si locul de munca in Oradea

 • d. să se afle în situație de risc social;

 • e. să aibă dispoziție de restituire a locuintei catre fostul proprietar, sentința judecătoresca de evacuare sau notificare de la executorul judecatoresc, dupa caz;

 • f.  solicitantii din categoria celor mentionati la art. 3.1, lit e) sa nu fi inregistrat in perioada derularii contractului de inchiriere restante la chirie si utilitati, din motive imputabile lor

 • g. să fi deținut o locuință în proprietate, dar care datorită unor calamități naturale sau evenimente neprevăzute (incendii, explozii, etc.) este distrusă în totalitate sau în cea mai mare parte.

 • 3.3. Fiecărui solicitant de locuință i se întocmește câte un dosar care va cuprinde în mod obligatoriu urmatoarele acte, depuse de solicitant si comisie:

 • 1. Fișa solicitantului, cerere tip;

 • 2. Fișa de calcul a punctajului total, conform Anexei nr.1;

 • 3. Ancheta Sociala efectuate în teren pentru verificarea situației locative a solicitantului de locuință;

 • 4. Copii xerox după actele de identitate, certificatul de naștere a solicitantului și al membrilor familiei sale (dacă este cazul);

 • 5. Copie xerox după certificatul de căsătorie (dacă este cazul);

 • 6. Adeverință cu venitul net realizat de solicitant cât și de membrii familiei acestuia încadrați în muncă, eliberată în luna depunerii solicitării, pentru ultimele trei luni;

 • 7. Certificat de încadrare într-un grad de handicap, valabil, al solicitantului si/sau al altor membrii ai familiei solicitantului care sunt trecuți în contract, dupa caz;

 • 8. Sentință de divorț definitivă și irevocabilă, dacă este cazul;

 • 9. Declarație notarială pe proprie răspundere cu următorul conținut:

Solicitantul și membrii familiei sale:

 • -  nu a deținut în proprietate sau coproprietate o locuință pe care a înstrăinat-o după 1 ianuarie 1990;

 • -  nu a pierdut, din culpa lui dreptul locativ deținut în baza contractului de închiriere după 1 ianuarie 1990;

 • -  nu a beneficiat de sprijinul statului prin credite, subvenții sau alte facilități pentru realizarea de locuințe sau alte investiții imobiliare;

 • -  nu a deținut sau nu deține cu chirie o locuință administrată de Administrația Imobiliară Oradea (cu excepția familiilor mentionate la art.3.1 lit e);

 • -  nu realizează alte venituri decât cele pentru care a prezentat acte doveditoare la dosar.

 • 10. Acte din care sa rezulte ca imobilul detinut de solicitant a facut obiectul restituirii, respectiv Sentinta definitiva si irevocabila privind evacuarea din imobil restituit fostului proprietar, dupa caz

 • 11. Alte documente considerate ca fiind necesare pentru încadrarea în categoriile de persoane și criteriile prevăzute în prezentul regulament

Toate actele mentionate ca fiind necesare la intocmirea dosarului de catre solicitant se vor depune o data cu inregistrarea dosarului sau cel tarziu in ultima zi din perioada de depunere a dosarului.

 • 3.4. Serviciile sociale prestate prin intermediul centrului consta în:

 • a) asiguarea cazării temporare pentru categoriile de persoane prevăzute la art. 3;

 • b) organizarea unor activități în măsură să contribuie la formarea deprinderilor necesare reducerii stării de dependență socială a acestora cum sunt:

 • - consiliere individuală și de grup;

 • - educație sanitară;

 • -  implicarea în activități gospodărești și activități în folosul comunității;

 • - deprinderea chiriașilor cu un mod de viață organizat;

 • - formarea abilităților necesare unei relaționări eficiente cu instituțiile

furnizoare de servicii sociale.

 • c) sprijin în integrarea în muncă a chiriașilor, în limita posibilităților existente, prin îndrumarea acestora către serviciul public specializat în medierea muncii -Agenția Județeană pentru Ocupare și Formare Profesională Bihor, creerea și menținerea unor relații de colaborare cu unitățile care angajează aceste persoane;

 • d) sprijin în obținerea unei locuințe, în limita posibilităților existente și în condițiile legii;

 • e) intermedierea obținerii unor servicii prestate de alte instituții, astfel:

 • -  sprijin în obținerea actelor de identitate;

 • -  internarea minorilor, dacă este cazul în instituții de ocrotire specializate;

 • -  intermedierea internării în instituții care acordă asistență socială și medicală persoanelor vârstnice;

 • -  intermedierea internării în instituții de ocrotire a sănătății;

 • -  întocmirea dosarului de pensionare în vederea obținerii drepturilor de pensie în conformitate cu legislația în vigoare;

 • -  întocmirea dosarului de ajutor social, pentru persoanele care nu realizează nici un fel de venit.

 • 3.5. Pentru a realiza serviciile menționate la art. 3, pct 3.4, centru colaborează cu următoarele instituții:

 • -  Primăria Municipiului Oradea

 • -  Administratia Sociala Comunitara Oradea

 • -  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului

 • -  Agenția Județeană pentru Ocupare și Formare Profesională

 • -  Agenția Județeană de Prestații Servicii

 • -  Direcția de Muncă și Protecție Socială Bihor

 • -  Casa Județeană de Pensii Bihor

 • -  Direcția de Sănătate Publică

 • -  Inspectoratul Județean de Poliție Bihor

 • -  Inspectoratul Județean de Jandarmi Bihor

 • -  Poliția Locală Oradea

 • -  RER Ecologic Service Oradea

 • -  Organizații nonguvernamentale

 • -  Alte instituții furnizoare de servicii sociale

Art. 4. Repartizarea locuințelor, criterii selecție, evacuarea din Centru;

 • 4.1. Centrul de cazare temporară nr. 3 Oradea, str. Atelierelor, nr. 13 are o capacitate optimă pentru 81 (optzecișiunul) de persoane, fiind structurat după cum urmează:

 • 19 apartamente cu 1 (una) cameră, gestionate în regim tranzitoriu, cu o suprafață utilă de 38, 82 mp, bucătărie, grup sanitar propriu și spațiu de depozitare, dotate cu mobilier specific;

 • 4 apartamente cu 2 (două) camere, gestionate în regim tranzitoriu, cu o suprafață utilă de 59, 17 mp, bucătărie, grup sanitar propriu și spațiu de depozitare, dotate cu mobilier specific;

 • 1 (una) cameră de consiliere;

 • 1 (una) cameră cu destinația de atelier creație;

 • 1 (una) cameră cu destinația de birou administrativ;

 • 1 (una) cameră tehnică

 • 1 (una) cameră cu destinația cabină poartă

 • spațiu pentru depozitare biciclete / cărucioare

 • loc de joacă pentru copii și zonă de recreere pentru adulți

 • împrejmuire incintă.

 • 4.2. In vederea repartizarii locuintelor se constituie prin Decizia conducatorului unitatii - Comisia de Verificare si de punctare a dosarelor in vederea stabilirii ordinii de prioritate si prin Hotararea Consiliului Local - Comisia de repartizare a locuintelor in baza listei de prioritate.

 • 4.3 Dosarele privind solicitările în vederea închirierii locuințelor sociale, se vor depune în perioada 1 iulie 2013 - 31 iulie 2013, la Biroul de Relații cu Publicul din cadrul Administrației Imobiliare Oradea, Piața Unirii nr. 1.

Dosarele privind repartizarea de locuințe sociale, destinate închirierii, vor fi înregistrate în ordinea primirii acestora și vor fi analizate de Comisia mentionata la art. 4.2., după efectuarea în prealabil a anchetei sociale de catre Serviciul de specialitate din cadrul Administratiei Sociale Comunitare Oradea.

Stabilirea solicitanților care au acces la locuințe și a ordinii de prioritate în soluționarea cererilor înregistrate precum și repartizarea locuințelor, destinate închirierii, se vor realiza în mod obligatoriu după criterii stabilite în conformitate cu legea în vigoare și prezentul Regulament.

Lista de priorități se va întocmi după verificarea si analizarea acestora, ținându-se cont de următoarele:

 • -  categoriile de persoane beneficiare a locuințelor sociale;

 • -  criteriile avute în vedere pentru stabilirea listei de priorități;

 • -  punctajul acordat fiecărui criteriu.

4.4. Lista de prioritati se va afisa la sediul institutiei, persoanele nemultumite avand posibilitataea de a formula contestatie in termen de 15 zile de la data afisarii. Data afisarii va fi anuntata in mass-media locala precum si pe saitul institutiei. In termen de 10 zile de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor acestea vor fi solutionate de catre Comisia de solutionare a contestatiilor, numita prin Decizia conducatorului unitatii.

 • 4.5.   (1) Listele de priorități finale vor fi aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea;

 • (2)  Lista de priorități întocmită și aprobată, în condițiile prezentului regulament, va cuprinde în principal:

 • -  numele și prenumele solicitantului;

 • -  adresa de domiciliu a solicitantului;

- numar de persoane

- total punctaj acumulat

 • 4.6.  (1) Venitul net mediu lunar pe membru de familie se determină astfel:

 • -  se însumează veniturile nete obținute lunar de toți membrii familiei solicitantului care realizează venituri;

 • -  se împart veniturile nete totale obținute, la numărul de membri ai familiei.

(2) La determinarea venitului net total pe familie, conform alin. 1, se au în vedere:

 • -  veniturile din salarii;

 • -  pensiile de boală, de invaliditate;

 • -  ajutoarele de șomaj;

 • -  alocațiile de stat pentru copii;

 • -  alocațiile suplimentare;

 • -   alocațiile de sprijin;

 • -  bursele școlare;

 • -   alte venituri obținute în condițiile legii.

 • (3) Venitul net mediu lunar pe membru de familie sau total pe familie, se stabilește pe baza adeverințelor de venit sau a declarației de venituri și a actelor doveditoare, potrivit legii.

 • 4.7. Nu pot benficia de locuințe în condițiile prezentului regulament familiile ai căror membri se găsesc în una din următoarele situații:

 • detin sau au deținut în proprietate/coproprietate o locuință pe care au înstrăinat-o;

 • au pierdut, din culpa lor dreptul locativ asupra unor spații aflate în patrimoniul unităților administrativ teritoriale;

 • ■  au beneficiat de sprijinul statului prin credite, subvenții sau alte facilități pentru realizarea de locuințe sau alte investiții imobiliare;

 • ■  dețin în folosință o locuință aflată în patrimoniului unităților administrativ teritoriale, cu exceptia chiriasilor aflati in camine de cazare temporara

Art. 5 Cazarea, Contract, Evacuare:

5.1 Cazarea în centru a chiriașilor se face pe baza următoarelor acte:

 • - repartiție de la Comisia de repartizare a locuintelor

 • 5.2. Actele necesare pentru întocmirea contractului de închiriere:

 • - Cerere tip pentru întocmirea contractului de închiriere (ghișeul 9 - Piramidă);

 • - Declarație notarială titular, soț/soție, copii și/sau alte persoane, majore, trecute în contractul de închiriere că:

 • ■  Nu dețin în proprietate o locuință;

 • ■  Nu au înstrăinat o locuință proprietate personală dupa 01.01.1990;

 • ■  Nu dețin cu chirie o alta locuință din fondul locativ de stat;

 • ■  Nu au beneficiat de sprijinul statului în credite și execuție pentru realizarea unei locuințe;

 • ■  Nu dețin alte venituri în afara celor prezentate; nu dețin teren agricol;

 • ■  Nu sunt încadrați în câmpul muncii (unde este cazul);

 • ■  Nu este casatorit (unde este cazul ), sau este divorțat (unde este cazul);

 • - Copie xerox de pe cărțile de identitate pentru toți membrii familiei;

 • - Copie xerox de pe certificatul de căsătorie al solicitantului si a celorlalti membrii ai familiei, dupa caz, și copii xerox de pe certificatele de naștere pentru toți membrii familiei solicitantului care sunt trecuți în contract;

 • - Adeverințe de la locul de munca cu venitul net/luna, cupoane de pensie, șomaj, pentru toți membrii majori trecuți în contract; alocație de stat pentru copii (unde este cazul); ajutor social, plasament familial (unde este cazul), în cazul în care unul dintre membrii familiei nu realizează venit, se va menționa acest lucru în declarația notarială;

 • - Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate a acestora, precum și recomandarea medicului de specialitate atunci când este cazul

 • - Certificat de încadrare într-un grad de handicap, valabil, al solicitantului si/sau al altor membrii ai familiei solicitantului care sunt trecuți în contract, dupa caz;

 • 5.3 Durata contractului de inchiriere în Centru de cazare a chiriașilor este de 12 luni.

Orice modificare intervenita in perioada derulării contractului de inchiriere se va analiza si solutiona de catre Comisia de analiza a solicitarilor de locuinte si spatii aflate in administrarea A.I.O..

 • 5.4   (1) În termen de 60 de zile de la data cazării în centru, persoanele apte de muncă au obligația de a se încadra în muncă sau de a face dovada că figurează în evidențele AJOFM Bihor pentru încadrarea în muncă și nu au refuzat nejustificat un loc de muncă oferit sau nu au refuzat participarea la un program de pregătire profesională

 • (2) în cazul în care încadrarea în muncă nu este posibilă din motive independente de voința acestora, vor face toate demersurile în vederea întocmirii dosarului de ajutor social

 • (3) Persoanele apte de muncă care nu fac dovada încadrării în muncă, au obligația de a efectua lunar, 72 de ore de muncă în folosul comunității

 • (4) Refuzul nejustificat de a face demersurile necesare pentru a obține un loc de muncă sau de a efectua orele de muncă în folosul comunității este sancționată cu evacuarea din centru.

 • 5.5   (1) Evacuarea chiriasilor se face pe cale administrativă, în baza unei Hotărâri a Consiliului Local, iar chiriasul se obliga sa achite chiria stabilită prin contractul de închiriere, precum si diferenta pana la data punerii in executare a hotararii de evacuare, fara ca aceasta sa fie considerata tacita relocatiune;

(2) Evacuarea chiriasilor se face în următoarele cazuri:

 • chiriașul nu a achitat chiria si/sau cheltuieli comune cel puțin 3 luni consecutiv;

 • chiriașul a pricinuit însemnate stricăciuni locuinței, clădirii în care este situată aceasta, instalațiilor, precum și oricăror alte bunuri aferente lor, sau dacă înstrăinează fără drept părți ale acestora;

 • chiriașul are un comportament care face imposibila conviețuirea sau impiedica folosirea normală a locuinței;

 • chiriașul la expirarea duratei contractului de inchiriere refuza sa predea locuința in termen de 30 zile

 • chiriașul nu a respectat clauzele contractuale;

Art. 6 Stabilirea și plata chiriei, cheltuieli generale comune, calcul și repartizare:

 • 6.1. Pentru folosința locuințelor din cadrul ui de Cazare Temporară nr. 3, categoriile de persoane prevăzute la art. 3, pct. 3.1 din prezentul regulament, denumite în continuare chiriași, nu datorează contravaloarea chiriei, pe o perioadă de 5 ani, începând cu data dării în folosință a imobilului conform cu Contractul de finanțare nr. 1308/24.03.2011, ca urmare a implementării Programului Operațional Regional (2007 - 2013), Axa prioritară 3 -Îmbunătățirea infrastructurii sociale, pentru Proiectul „Reabilitare modernizare și extindere pe verticală a Centrului de Cazare Temporară nr. 3”.

 • 6.2. După împlinirea perioadei prevăzute la art. 6.1., tarifele lunare la chirie vor fi stabilite în condițiile prevăzute de OUG nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea tarifelor la chirii locuințe aprobată și modificată prin Legea nr. 241/2001 și coroborate cu H.G. 310/2007 pentru actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/mp)

 • 6.3. Chiria datorată lunar se stabilește pe baza tarifelor menționate la art. 6, pct. 6.2 și a suprafeței locuibile închiriată;

 • 6.4 Chiria se încasează prin una din următoarele modalități:

 • a. numerar la caseria Administrației Imobiliare Oradea;

 • b. alte forme de plată, inclusiv virament bancar

 • 6.5 Chiria se plătește pe bază de factură emisă trimestrial de către Biroul Administrare Venituri și Executare Silită din cadrul Administrației Imobiliare Oradea

 • 6.6 Cheltuielile comune aferente Centrului de Cazare Temporară nr. 3, denumite în continuare cheltuieli constau în principal din:

 • ■  cheltuieli privind energia electrică;

 • cheltuieli privind energia termică;

 • cheltuieli privind apă-canal;

 • ■  cheltuieli privind salubrizarea;

 • ■  alte cheltuieli materiale și servicii în legătura cu funcționarea imobilului.

 • 6.7   (1) Cheltuielile privind consumul de apă rece și apă caldă sunt stabilite individual pentru fiecare locuință în parte, pe bază de contoare.

 • (2) Cheltuielile privind consumul de energie electrică sunt stabilite de consumul individual pe bază de contor, pentru fiecare locuință în parte.

 • (3) Cheltuielile privind consumul de energie termică sunt stabilite de consumul individual pe bază de contor, pentru fiecare locuință în parte.

 • 6.8   (1) Cheltuielile comune privind salubrizarea se repartizează în funcție de numărul persoanelor pe fiecare locuință în parte.

(2) Cheltuielile comune privind energia electrică scări și holuri se repartizează în mod egal pe fiecare locuință în parte.

 • 6.9    (1) Repartizarea cheltuielilor se afișează la loc vizibil la sediul imobilului în locul denumit afișier, la parterul Centrului.

 • (2) Împotriva modalităților de repartizare a cheltuielilor se pot face contestații în condițiile stabilite de lege, la sediul Biroul Administrativ și Monotorizare Consumuri din cadrul Administrației Imobiliare Oradea.

 • (3) Decontarea cheltuielilor comune se face în condițiile stabilite prin contractul de închiriere

CAPITOLUL III Organizare. Administrare

Art. 7. Structura Organizatorică:

 • 7.1. În cadrul centrului își desfășoară activitatea:

 • -  administrator angajat al Serviciului Administrativ și Monotorizare Consumuri -Compartiment Cămine

 • -  asistenți sociali din cadrul Serviciului Prevenirea Marginalizarii Sociale din cadrul Administrația Socială Comunitară Oradea

 • -  1 îngrijitoare

-  4 agenți de pază (contract prestări servicii pază)

 • 7.2. Schematic structura organizatorică a centrului se prezinta astfel:

 • 7.3.   (1) Statul de functii, evidenta personalului si a altor date in legatura cu evidenta personalului se tin prin grija Biroului Resurse Umane din cadrul Administrației Imobiliare Oradea si Administratiei Sociale Comunitare Oradea.

(2) Resursele financiare ale centrului sunt administrate prin intermediul Administrației Imobiliare Oradea din cadrul Consiliului Local al Municipiului Oradea.

(3) Directorul general al Administrației Imobiliare Oradea are calitatea de ordonator secundar de credite revenindu-i în acest sens toate răspunderile și obligatiile prevazute de legislatia în vigoare privind gestionarea resurselor publice.

 • 7.4. Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale imobilului este asigurata astfel:

- din bugetul local

- din donatii si sponsorizari

- din surse proprii

- din alte surse constituite in conditiile prevazute de actuala legislatie in vigoare.

 • 7.5.   (1) Serviciul Administrativ și Monotorizare Consumuri din cadrul Administrației Imobiliare Oradea conduce evidenta tehnico-administrativa a tuturor cheltuielilor care privesc blocul de tip centru.

 • (2) Serviciului Administrare Imobile din cadrul Administrației Imobiliare Oradea conduce evidenta părților contractuale, repartiții și monitorizarea chiriașilor.

 • (3) Administrația Socială Comunitară Oradea tine evidanta persoanelor și familiilor aflate în stare de risc social precum și instituire programe de prestații și servicii sociale a persoanelor aflate în stare de risc social

 • 7.6.   (1) Evidenta financiar contabila și evidența bugetară a centrului face parte integrantă din evidența financiar contabilă și bugetară a Administrației Imobiliare Oradea.

(2) Exercitarea atributiilor de control financiar preventiv propriu se realizeaza prin intermediul Biroul Administrare Venituri și Executare Silită din cadrul Administrației Imobiliare Oradea

 • 7.7. (1) Veniturile din chirii sunt venituri proprii ale municipiului utilizate pentru finanțarea activității de întreținere și gospodărire.

(2) Veniturile din donatii si sponsorizari sunt venituri cu destinatie speciala fiind utilizate numai pentru realizarea obiectului de activitate a imobilului de natura cheltuielilor de capital și a cheltuielilor cu implementarea, dezvoltarea și susținerea programelor sociale.

Art. 8. Reguli de ordine interioara

 • 8.1. (1) Personalul de deservire și chiriașii imobilului au obligatia de a respecta programul stabilit prin acest regulament de organizare și funcționare .

(2) Accesul persoanelor străine în imobil in intervalul orar 22,00 - 6,00 este STRICT INTERZIS.

 • 8.2.   (1) În spațiile comune este strict interzis consumul de băuturi alcoolice, de substanțe toxice, halucinogene, etc.

 • (2) În blocul de tip centru este strict interzisă introducerea și cazarea persoanelor aflate sub influenta băuturilor alcoolice sau substantelor halucinogene;

 • (3) Fumatul în incinta blocul de tip centru este strict interzis, cu excepția spațiului special amenajat în acest sens

 • 8.3. În centru mai sunt interzise urmatoarele:

 • a) comportamentul agresiv, violent, limbajul vulgar, atât al chiriașilor cât și a personalului care deservește imobilul;

 • b) violenta verbală, adresarea de expresii injurioase, calomnioase sau jignitoare;

 • c) orice forme de discriminare pe criterii etnice, morale său religioase;

d )distrugerea imobilului precum si a mobilierului dat in folosinta

 • e) deținerea oricărui fel de animal de companie

 • f) depozitarea de deseuri, gunoaie si alte obiecte

 • 8.4.   (1) Atat personalul de deservire a centrului cât și chiriașii au obligatia de a respecta normele privind ordinea și linistea în incinta imobilui, respectiv dimineața până la orele 09.00 și după-amiaza între orele 15.00 și 17.00

 • (2) Radioul, casetofonul, combina muzicală, calculatorul, televizorul sau alte aparate vor fi ascultate și vizionate în incinta centrului la volum scazut, pentru a nu tulbura programul de liniște și odihnă al celorlalți chiriași

 • (3) Personalul centrului are obligația de a sprijini asistenții sociali în vederea implementării serviciilor sociale.

 • 8.5. În locuințe este obligatorie păstrarea curățeniei de către chiriași. Obiectele personale ale chiriașilor vor fi pastrate curate și organizate în dulapuri. Conducerea centrului nu este răspunzătoare pentru pierderea obiectelor

În blocul de tip centru este necesară păstrarea în bune condiții a curățeniei în spațiile comune, a zugrăvelilor interioare și a altor bunuri comune. În caz contrar, contravaloarea lucrărilor de refacere a zugrăvelilor interioare aferente spațiilor comune, se vor imputa si se va încasa de la chiriaș.

 • 8.6. În spatiile comune ale centrului, chiriașii vor fi decent îmbracati. Părinții sunt direct responsabili pentru îngrijirea copiilor și pentru supravegherea lor în permanență, când sunt cazati în imobil împreuna cu aceștia

 • 8.7. Este obligatorie participarea chiriașilor la activitatile gospodaresti sau de alta natura planificate de conducerea centrului de cazare, precum și la activitățile sociale de orice natură desfășurate în cadrul Centrului de Cazare Temporară nr. 3;

 • 8.8. Chiriașii si personalul de deservire a centrului răspund pentru disparitia, distrugerea sau deteriorarea din culpă a tuturor bunurilor apartinand imobilului. Toate încalcarile și abaterile de la prevederile prezentului regulament vor fi consemnate în proces verbal întocmit de coordonatorul imobilului sau agentul de pază.

 • 8.9.  (1) Paza centrului va fi asigurata 24 de ore din 24, iar agentul de serviciu are obligația de a anunta imediat administratorul imobilului despre orice încalcari ale prezentului regulament.

(2) Administratorul imobilului este obligat să ia măsurile necesare pentru înlaturarea abaterilor si pentru antrenarea raspunderii chiriasului

CAPITOLUL IV

Dispoziții tranzitorii și finale

 • 9.1. Fiecarui chiriaș i se intocmeste contractul de închiriere cu respectarea condițiilor prevăzute în prezentul regulament în baza repartiției, precum si a prevederilor legislatiei in vigoare in materia inchirierii de locuinte.

 • 9.2. Evenimentele importante, abaterile de la dispozitiile prezentului regulament sunt aduse imediat la cunostinta și consemnate de către administratorul imobilului.

 • 9.3. Trimestrial si ori de cate ori este nevoie administratorul centrului prezinta un raport de activitate care va fi insusit de directorul general al Administrației Imobiliare Oradea.

9.4 Prezentul regulament intră în vigoare odată cu aprobarea acestuia de către Consiliul Local al Municipiului Oradea.

Oradea

Data ________

Criterii de ierarhizare stabilite prin punctaj pentru familiile sau persoanele solicitante a unei locuinte in Centrul de Cazare Temporara nr. 2 - 3 Oradea, str. Atelierelor, nr. 13

Comisia a procedat la verificarea dosarului inregistrat sub nr. _________________

din______________/2013, pentru Centrul de Cazare Temporara nr. 2-3, situat in Oradea,

str. Atelierelor, nr. 13, conform H.C.L. nr. ____________.

Numele si prenumele titularului de dosar:________________________________,

Domiciliul actual:_____________________________________________________

Nr. crt.

CRITERII

PUNCTAJ

CONF. HCL

PUNCTAJ ACORDAT

1.

1.1. Starea civila

a) casatorit

10

b) necasatorit

8

2.

1.2. Numarde persoane in intretinere:

- pana la 2 copii

2

- peste 2 copii

3

3.

Starea de sanatate actuala

a) handicap grav

6

b) handicap accentuat

4

4.

Venitul/mebru familie:

- pana la salariul minim net/economie/membru de familie

10

- pâna la salariul mediu net/economie/membru de familie

7

5.

Vechimea dosarului solicitantului pentru locuinta depus la ASCO

5.1. pana la un an

1

5.2. intre un an si 2 ani

2

5.3. intre 2 ani si 3 ani

4

5.4. intre 3 ani si 4 ani

6

5.5. pentru fiecare an peste 4 ani

1

6.

Situatii locative sau sociale deosebite

6.1. Familii sau persoane provenite detinut cu contract de inchiriere locuinte din fondul locativ, care ulterior au fost eliberate pentru delurarea de catre municipalitate a diverselor proiecte avand ca obiect reabilitarea imobilelor in cauza

10

6.2. Familii sau persoane provenite din locuinte restituite fostilor proprietari

8

6.3. Tineri proveniti din institutii de ocrotire sociala si care au implinit 18 ani

5

Conform criteriilor de ierarhizare, titularul dosarului a acumulat un punctaj total de ______

puncte.

REGULAMENT

DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

AL CENTRULUI DE CAZARE TEMPORARĂ NR. 2 ORADEA

CAPITOLUL I

Scop si definiții

Art.1. Termeni

 • 1.1. În înțelesul prezentului regulament, termenii și expresiile de mai jos au următoarea semnificație:

 • centru - așezământ de protecție socială pentru cazarea temporară a familiilor și persoanelor singure care se află în situații locative deosebit de grave, sunt lipsite temporar de adăpost sau care se găsesc în situații de risc social;

 • locuință socială - locuința care se atribuie cu chirie unor persoane sau familii, a caror situație economica nu le permite accesul la o locuința în proprietate sau închirierea unei locuințe in condițiile pieței

 • risc social - familiile și persoanele singure, lipsite de venit, care nu au posibilitatea de a se întreține și nici nu au un adăpost, fiind puse în situația de a apela la serviciile sociale ale municipalității;

 • criterii de selecție - principiile care stau la baza clasificării / selecției / desemnării / nominalizării familiilor beneficiar;

 • sesiune de selecție - intervalul de timp destinat clasificării / selecției / desemnării / nominalizării familiilor beneficiar

 • capacitatea de cazare - număr maxim de persoane care pot fi cazate și pentru care se asigură închirierea unei camere prin intermediul Serviciului Administrare Imobile din cadrul Administrației Imobiliare Oradea;

 • administrator centru - persoană desemnată, în condițiile legii, pentru a coordona administrarea și funcționalitatea centrului;

 • asistent social - persoană desemnată, în condițiile legii, pentru a asigura reintegrarea socială a chiriașilor atunci când este cazul;

 • chiriaș - familie sau persoană singură care are în folosință o locuință din cadrul centrului și pentru care are încheiat contract de închiriere cu Administrația Imobiliară Oradea;

 • chirie - sumă de bani achitată lunar de către chiriaș pentru folosirea camerei, în baza contractului de închiriere;

 • contract de închiriere - înțelegere scrisă între părți cu privire la exploatarea locuinței din cadrul centrului, care va cuprinde:

 • -    părțile contractante;

 • -   obiectul contractului;

 • -   valoarea chiriei și modalitățile de plată ale acesteia;

 • -    drepturi și obligații ale părților;

 • -   alte clauze convenite între părți.

 • cheltuieli comune - cheltuieli aferente căminului constând în energie termică, energie electrică, apă - canal, salubritate, care se stabilesc lunar în funcție de numărul de persoane cazate temporar în centru sau în baza altor criterii stabilite prin contractul de închiriere încheiat;

 • cheltuieli de personal - cheltuieli necesare pentru plata salariilor personalului care deservește centrul, finanțate din bugetul local, prin intermediul ordonatorului terțiar de credite;

 • cheltuieli materiale și servicii - cheltuieli necesare pentru funcționarea centrului, finanțate din bugetul local, prin intermediul ordonatorului terțiar de credite;

 • cheltuieli de capital - dotări, logistică, echipamente și mobilier necesare desfășurării activității centrului, finanțate din bugetul local prin intermediul ordonatorului terțiar de credite sau alte surse proprii, donații, sponsorizări, etc. prin intermediul Administrației Imobiliare Oradea;

 • venit mediu net pe membru de familie - câștigul salarial mediu nominal net pe membru de familie obținut prin însumarea câștigurilor salariale nete pe membru de familie raportat la numărul acestora

Art.2. Dispoziții Generale

 • 2.1. Prezentul regulament are ca scop stabilirea cadrului general, principiilor si procedurii privind organizarea și funcționarea Centrului de Cazare Temporară nr. 2, situat în Oradea, str. Atelierelor, nr. 13, scara B, precum și procedura de repartizare, exploatare, administrare a locuințelor.

 • 2.2. Centrul de cazare temporară nr. 2 Oradea este un așezământ de protecție socială destinat persoanelor singure și familiilor din municipiul Oradea care se află în situații locative deosebit de grave, sunt lipsite temporar de adăpost sau care se găsesc în situații de risc social.

 • 2.3. Centrul de cazare temporară nr. 2 Oradea denumit în continuare centru funcționează în municipiul Oradea, str. Atelierelor, nr. 13, scara B.

 • 2.5.   (1) Clădirea centrului este proprietatea municipiului Oradea și se află în administrarea instituției publice de interes local - Administrația Imobiliară Oradea.

 • (2) Locuințele închiriate din clădirea centrului au statut de locuință socială.

  • 2.6.  Centrul este subordonat Serviciului Administrare Imobile din cadrul Administrației Imobiliară Oradea iar asistenta sociala este asigurata de Administratia Sociala Comunitara Oradea prin Serviciul Prevenirea Marginalizarii Sociale. Centrul nu are personalitate juridică, ca atare nu poate dispune de sigiliu propriu și cont bancar propriu.

.2.7. Principiile care au stat la baza elaborării prezentului regulament au fost:

 • principiul accesului liber la locuință - conform căruia familiile și persoanele singure au acces liber și neîngrădit la locuință în condițiile stabilite prin prezentul regulament;

 • ■  principiul solidarității sociale - conform căruia familiile și persoanele lipsite temporar de locuință sunt sprijinite social de autoritățile administrației publice locale;

 • principiul echității sociale - conform căruia persoanele aflate în situații de risc social au dreptul la asistență și protecție socială în condițiile legii.

.2.8. Baza legală pentru stabilirea cadrului general, principiilor si a procedurii de repartizare, exploatare, administrare a locuințelor o reprezintă:

S Legea nr. 114/1996 Legea locuinței cu modificările și completările ulterioare;

S Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

S Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

S Legea nr. 292/2011 Legea asistenței sociale

S O.U.G. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari

S O.U.G. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe, coroborată cu H.G. 310/2007 pentru actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/mp) practicat pentru spațiile cu destinația de locuințe aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale ale acestuia, precum și pentru locuințele de serviciu, locuințele de intervenție și căminele pentru salariați ale societăților comerciale, companiilor naționale, societăților naționale și regiilor autonome

CAPITOLUL II

Beneficiari. Repartizare. Contract de închiriere. Chiria

Art.3. Beneficiari și servicii prestate:

 • 3.1. De serviciile prestate prin intermediul centrului beneficiază următoarele categorii de persoane:

 • a. persoanele și familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuințele retrocedate foștilor proprietari

 • b. familiile și persoanele singure care figurează în baza de date pe lista de priorități întocmită de către Administrația Socială Comunitară Oradea;

 • c. tinerii proveniți de la casele de copii peste 18 ani împliniți.

 • d. invalizii de gradul I și II și persoanele cu handicap

 • e. persoanele si familiile care au detinut cu contract de inchiriere locuinte din fondul locativ, care ulterior au fost eliberate pentru delurarea de catre municipalitate a diverselor proiecte avand ca obiect reabilitarea imobilelor in cauza

 • 3.2. Pentru a beneficia de serviciile centrului persoanele menționate la art. 3, pct.

 • 3.1, trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • a. venitul mediu net lunar pe persoană, realizat în ultimele 12 luni, sa fie situat sub nivelul câștigului salarial mediu net lunar pe total economie, comunicat de Institutul Național de Statistică în ultimul Buletin statistic anterior lunii în care se analizează cererea, precum și anterior lunii în care se repartizează locuința;

 • b. să nu dețină o locuință în proprietate și să nu fi înstrainat locuinta după 1 ianuarie 1990;

 • c. sa aibe domiciliul in Oradea de cel putin un an si locul de munca in Oradea

 • d. să se afle în situație de risc social;

 • e. să aibă dispoziție de restituire a locuintei catre fostul proprietar, sentința judecătoresca de evacuare sau notificare de la executorul judecatoresc, dupa caz;

 • f.  solicitantii din categoria celor mentionati la art. 3.1, lit e) sa nu fi inregistrat in perioada derularii contractului de inchiriere restante la chirie si utilitati, din motive imputabile lor

 • g. să fi deținut o locuință în proprietate, dar care datorită unor calamități naturale sau evenimente neprevăzute (incendii, explozii, etc.) este distrusă în totalitate sau în cea mai mare parte.

 • 3.3. Fiecărui solicitant de locuință i se întocmește câte un dosar care va cuprinde în mod obligatoriu urmatoarele acte, depuse de solicitant si comisie:

 • 1. Fișa solicitantului, cerere tip;

 • 2. Fișa de calcul a punctajului total, conform Anexei nr.1;

 • 3. Ancheta Sociala efectuate în teren pentru verificarea situației locative a solicitantului de locuință;

 • 4. Copii xerox după actele de identitate, certificatul de naștere a solicitantului și al membrilor familiei sale (dacă este cazul);

 • 5. Copie xerox după certificatul de căsătorie (dacă este cazul);

 • 6. Adeverință cu venitul net realizat de solicitant cât și de membrii familiei acestuia încadrați în muncă, eliberată în luna depunerii solicitării, pentru ultimele trei luni;

 • 7. Certificat de încadrare într-un grad de handicap, valabil, al solicitantului si/sau al altor membrii ai familiei solicitantului care sunt trecuți în contract, dupa caz;

 • 8. Sentință de divorț definitivă și irevocabilă, dacă este cazul;

 • 9. Declarație notarială pe proprie răspundere cu următorul conținut:

Solicitantul și membrii familiei sale:

 • -  nu a deținut în proprietate sau coproprietate o locuință pe care a înstrăinat-o după 1 ianuarie 1990;

 • -  nu a pierdut, din culpa lui dreptul locativ deținut în baza contractului de închiriere după 1 ianuarie 1990;

 • -  nu a beneficiat de sprijinul statului prin credite, subvenții sau alte facilități pentru realizarea de locuințe sau alte investiții imobiliare;

 • -  nu a deținut sau nu deține cu chirie o locuință administrată de Administrația Imobiliară Oradea (cu excepția familiilor mentionate la art.3.1 lit e);

 • -  nu realizează alte venituri decât cele pentru care a prezentat acte doveditoare la dosar.

 • 10. Acte din care sa rezulte ca imobilul detinut de solicitant a facut obiectul restituirii, respectiv Sentinta definitiva si irevocabila privind evacuarea din imobil restituit fostului proprietar, dupa caz

 • 11. Alte documente considerate ca fiind necesare pentru încadrarea în categoriile de persoane și criteriile prevăzute în prezentul regulament

Toate actele mentionate ca fiind necesare la intocmirea dosarului de catre solicitant se vor depune o data cu inregistrarea dosarului sau cel tarziu in ultima zi din perioada de depunere a dosarului.

 • 3.4. Serviciile sociale prestate prin intermediul centrului consta în:

 • a) asiguarea cazării temporare pentru categoriile de persoane prevăzute la art. 3;

 • b) organizarea unor activități în măsură să contribuie la formarea deprinderilor necesare reducerii stării de dependență socială a acestora cum sunt:

 • - consiliere individuală și de grup;

 • - educație sanitară;

 • -  implicarea în activități gospodărești și activități în folosul comunității;

 • - deprinderea chiriașilor cu un mod de viață organizat;

 • - formarea abilităților necesare unei relaționări eficiente cu instituțiile

furnizoare de servicii sociale.

 • c) sprijin în integrarea în muncă a chiriașilor, în limita posibilităților existente, prin îndrumarea acestora către serviciul public specializat în medierea muncii -Agenția Județeană pentru Ocupare și Formare Profesională Bihor, creerea și menținerea unor relații de colaborare cu unitățile care angajează aceste persoane;

 • d) sprijin în obținerea unei locuințe, în limita posibilităților existente și în condițiile legii;

 • e) intermedierea obținerii unor servicii prestate de alte instituții, astfel:

 • -  sprijin în obținerea actelor de identitate;

 • -  internarea minorilor, dacă este cazul în instituții de ocrotire specializate;

 • -  intermedierea internării în instituții care acordă asistență socială și medicală persoanelor vârstnice;

 • -  intermedierea internării în instituții de ocrotire a sănătății;

 • -  întocmirea dosarului de pensionare în vederea obținerii drepturilor de pensie în conformitate cu legislația în vigoare;

 • -  întocmirea dosarului de ajutor social, pentru persoanele care nu realizează nici un fel de venit.

 • 3.5. Pentru a realiza serviciile menționate la art. 3, pct 3.4, centru colaborează cu următoarele instituții:

 • -  Primăria Municipiului Oradea

 • -  Administratia Sociala Comunitara Oradea

 • -  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului

 • -  Agenția Județeană pentru Ocupare și Formare Profesională

 • -  Agenția Județeană de Prestații Servicii

 • -  Direcția de Muncă și Protecție Socială Bihor

 • -  Casa Județeană de Pensii Bihor

 • -  Direcția de Sănătate Publică

 • -  Inspectoratul Județean de Poliție Bihor

 • -  Inspectoratul Județean de Jandarmi Bihor

 • -  Poliția Locală Oradea

 • -  RER Ecologic Service Oradea

 • -  Organizații nonguvernamentale

 • -  Alte instituții furnizoare de servicii sociale

Art. 4. Repartizarea locuințelor, criterii selecție, evacuarea din Centru;

 • 4.1. Centrul de cazare temporară nr. 2 Oradea, str. Atelierelor, nr. 13 are o capacitate optimă pentru 66 (șasezecșișase) de persoane, fiind structurat după cum urmează:

 • 14 apartamente cu 1 (una) cameră, gestionate în regim tranzitoriu, cu o suprafață utilă de 38, 82 mp, bucătărie, grup sanitar propriu și spațiu de depozitare, dotate cu mobilier specific;

 • 4 apartamente cu 2 (două) camere, gestionate în regim tranzitoriu, cu o suprafață utilă de 59, 17 mp, bucătărie, grup sanitar propriu și spațiu de depozitare, dotate cu mobilier specific;

 • 1 (una) cameră de consiliere;

 • 1 (una) cameră cu destinația de atelier creație;

 • 1 (una) cameră cu destinația de birou administrativ;

 • 1 (una) cameră tehnică

 • 1 (una) cameră cu destinația cabină poartă

 • spațiu pentru depozitare biciclete / cărucioare

 • loc de joacă pentru copii și zonă de recreere pentru adulți

 • împrejmuire incintă.

 • 4.2. In vederea repartizarii locuintelor se constituie prin Decizia conducatorului unitatii - Comisia de Verificare si de punctare a dosarelor in vederea stabilirii ordinii de prioritate si prin Hotararea Consiliului Local - Comisia de repartizare a locuintelor in baza listei de prioritate.

 • 4.3 Dosarele privind solicitările în vederea închirierii locuințelor sociale, se vor depune în perioada 1 iulie 2013 - 31 iulie 2013, la Biroul de Relații cu Publicul din cadrul Administrației Imobiliare Oradea, Piața Unirii nr. 1.

Dosarele privind repartizarea de locuințe sociale, destinate închirierii, vor fi înregistrate în ordinea primirii acestora și vor fi analizate de Comisia mentionata la art. 4.2., după efectuarea în prealabil a anchetei sociale de catre Serviciul de specialitate din cadrul Administratiei Sociale Comunitare Oradea.

Stabilirea solicitanților care au acces la locuințe și a ordinii de prioritate în soluționarea cererilor înregistrate precum și repartizarea locuințelor, destinate închirierii, se vor realiza în mod obligatoriu după criterii stabilite în conformitate cu legea în vigoare și prezentul Regulament.

Lista de priorități se va întocmi după verificarea si analizarea acestora, ținându-se cont de următoarele:

 • -  categoriile de persoane beneficiare a locuințelor sociale;

 • -  criteriile avute în vedere pentru stabilirea listei de priorități;

 • -  punctajul acordat fiecărui criteriu.

4.4. Lista de prioritati se va afisa la sediul institutiei, persoanele nemultumite avand posibilitataea de a formula contestatie in termen de 15 zile de la data afisarii. Data afisarii va fi anuntata in mass-media locala precum si pe saitul institutiei. In termen de 10 zile de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor acestea vor fi solutionate de catre Comisia de solutionare a contestatiilor, numita prin Decizia conducatorului unitatii.

 • 4.5.   (1) Listele de priorități finale vor fi aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea;

 • (2)  Lista de priorități întocmită și aprobată, în condițiile prezentului regulament, va cuprinde în principal:

 • -  numele și prenumele solicitantului;

 • -  adresa de domiciliu a solicitantului;

- numar de persoane

- total punctaj acumulat

 • 4.6.  (1) Venitul net mediu lunar pe membru de familie se determină astfel:

 • -  se însumează veniturile nete obținute lunar de toți membrii familiei solicitantului care realizează venituri;

 • -  se împart veniturile nete totale obținute, la numărul de membri ai familiei.

(2) La determinarea venitului net total pe familie, conform alin. 1, se au în vedere:

 • -  veniturile din salarii;

 • -  pensiile de boală, de invaliditate;

 • -  ajutoarele de șomaj;

 • -  alocațiile de stat pentru copii;

 • -  alocațiile suplimentare;

 • -   alocațiile de sprijin;

 • -  bursele școlare;

 • -   alte venituri obținute în condițiile legii.

 • (3) Venitul net mediu lunar pe membru de familie sau total pe familie, se stabilește pe baza adeverințelor de venit sau a declarației de venituri și a actelor doveditoare, potrivit legii.

 • 4.7.  Nu pot beneficia de locuințe în condițiile prezentului regulament familiile ai căror membri se găsesc în una din următoarele situații:

 • detin sau au deținut în proprietate/coproprietate o locuință pe care au înstrăinat-o;

 • au pierdut, din culpa lor dreptul locativ asupra unor spații aflate în patrimoniul unităților administrativ teritoriale;

 • ■  au beneficiat de sprijinul statului prin credite, subvenții sau alte facilități pentru realizarea de locuințe sau alte investiții imobiliare;

 • ■  dețin în folosință o locuință aflată în patrimoniului unităților administrativ teritoriale, cu exceptia chiriasilor aflati in camine de cazare temporara

Art. 5 Cazarea, Contract, Evacuare:

5.1 Cazarea în centru a chiriașilor se face pe baza următoarelor acte:

 • - repartiție de la Comisia de repartizare a locuintelor

 • 5.2. Actele necesare pentru întocmirea contractului de închiriere:

 • - Cerere tip pentru întocmirea contractului de închiriere (ghișeul 9 - Piramidă);

 • - Declarație notarială titular, soț/soție, copii și/sau alte persoane, majore, trecute în contractul de închiriere că:

 • ■  Nu dețin în proprietate o locuință;

 • ■  Nu au înstrăinat o locuință proprietate personală dupa 01.01.1990;

 • ■  Nu dețin cu chirie o alta locuință din fondul locativ de stat;

 • ■  Nu au beneficiat de sprijinul statului în credite și execuție pentru realizarea unei locuințe;

 • ■  Nu dețin alte venituri în afara celor prezentate; nu dețin teren agricol;

 • ■  Nu sunt încadrați în câmpul muncii (unde este cazul);

 • ■  Nu este casatorit (unde este cazul ), sau este divorțat (unde este cazul);

 • - Copie xerox de pe cărțile de identitate pentru toți membrii familiei;

 • - Copie xerox de pe certificatul de căsătorie al solicitantului si a celorlalti membrii ai familiei, dupa caz, și copii xerox de pe certificatele de naștere pentru toți membrii familiei solicitantului care sunt trecuți în contract;

 • - Adeverințe de la locul de munca cu venitul net/luna, cupoane de pensie, șomaj, pentru toți membrii majori trecuți în contract; alocație de stat pentru copii (unde este cazul); ajutor social, plasament familial (unde este cazul), în cazul în care unul dintre membrii familiei nu realizează venit, se va menționa acest lucru în declarația notarială;

 • - Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate a acestora, precum și recomandarea medicului de specialitate atunci când este cazul

 • - Certificat de încadrare într-un grad de handicap, valabil, al solicitantului si/sau al altor membrii ai familiei solicitantului care sunt trecuți în contract, dupa caz;

 • 5.3 Durata contractului de inchiriere în Centru de cazare a chiriașilor este de 12 luni.

Orice modificare intervenita in perioada derulării contractului de inchiriere se va analiza si solutiona de catre Comisia de analiza a solicitarilor de locuinte si spatii aflate in administrarea A.I.O..

 • 5.4   (1) În termen de 60 de zile de la data cazării în centru, persoanele apte de muncă au obligația de a se încadra în muncă sau de a face dovada că figurează în evidențele AJOFM Bihor pentru încadrarea în muncă și nu au refuzat nejustificat un loc de muncă oferit sau nu au refuzat participarea la un program de pregătire profesională

 • (2) în cazul în care încadrarea în muncă nu este posibilă din motive independente de voința acestora, vor face toate demersurile în vederea întocmirii dosarului de ajutor social

 • (3) Persoanele apte de muncă care nu fac dovada încadrării în muncă, au obligația de a efectua lunar, 72 de ore de muncă în folosul comunității

 • (4) Refuzul nejustificat de a face demersurile necesare pentru a obține un loc de muncă sau de a efectua orele de muncă în folosul comunității este sancționată cu evacuarea din centru.

 • 5.5   (1) Evacuarea chiriasilor se face pe cale administrativă, în baza unei Hotărâri a Consiliului Local, iar chiriasul se obliga sa achite chiria stabilită prin contractul de închiriere, precum si diferenta pana la data punerii in executare a hotararii de evacuare, fara ca aceasta sa fie considerata tacita relocatiune;

(2) Evacuarea chiriasilor se face în următoarele cazuri:

 • chiriașul nu a achitat chiria si/sau cheltuieli comune cel puțin 3 luni consecutiv;

 • chiriașul a pricinuit însemnate stricăciuni locuinței, clădirii în care este situată aceasta, instalațiilor, precum și oricăror alte bunuri aferente lor, sau dacă înstrăinează fără drept părți ale acestora;

 • chiriașul are un comportament care face imposibila conviețuirea sau impiedica folosirea normală a locuinței;

 • chiriașul la expirarea duratei contractului de inchiriere refuza sa predea locuința in termen de 30 zile

 • chiriașul nu a respectat clauzele contractuale;

Art. 6 Stabilirea și plata chiriei, cheltuieli generale comune, calcul și repartizare:

 • 6.1. Pentru folosința locuințelor din cadrul Centrului de Cazare Temporară nr. 2, categoriile de persoane prevăzute la art. 3, pct. 3.1 din prezentul regulament, denumite în continuare chiriași, nu datorează contravaloarea chiriei, pe o perioadă de 5 ani, începând cu data dării în folosință a imobilului conform cu Contractul de finanțare nr. 1311/24.03.2011, ca urmare a implementării Programului Operațional Regional (2007 -2013), Axa prioritară 3 - Îmbunătățirea infrastructurii sociale, pentru Proiectul „Reabilitare modernizare și extindere pe verticală a Centrului de Cazare Temporară nr. 2”

 • 6.2. După împlinirea perioadei prevăzute la art. 6.1., tarifele lunare la chirie vor fi stabilite în condițiile prevăzute de OUG nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea tarifelor la chirii locuințe aprobată și modificată prin Legea nr. 241/2001 și coroborate cu H.G. 310/2007 pentru actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/mp)

 • 6.3. Chiria datorată lunar se stabilește pe baza tarifelor menționate la art. 6, pct. 6.2 și a suprafeței locuibile închiriată;

 • 6.4 Chiria se încasează prin una din următoarele modalități:

 • a. numerar la caseria Administrației Imobiliare Oradea;

 • b. alte forme de plată, inclusiv virament bancar

 • 6.5 Chiria se plătește pe bază de factură emisă trimestrial de către Biroul Administrare Venituri și Executare Silită din cadrul Administrației Imobiliare Oradea

 • 6.6 Cheltuielile comune aferente Centrului de Cazare Temporară nr. 2, denumite în continuare cheltuieli constau în principal din:

 • ■  cheltuieli privind energia electrică;

 • cheltuieli privind energia termică;

 • cheltuieli privind apă-canal;

 • ■  cheltuieli privind salubrizarea;

 • ■  alte cheltuieli materiale și servicii în legătura cu funcționarea imobilului.

 • 6.7   (1) Cheltuielile privind consumul de apă rece și apă caldă sunt stabilite individual pentru fiecare locuință în parte, pe bază de contoare.

 • (2) Cheltuielile privind consumul de energie electrică sunt stabilite de consumul individual pe bază de contor, pentru fiecare locuință în parte.

 • (3) Cheltuielile privind consumul de energie termică sunt stabilite de consumul individual pe bază de contor, pentru fiecare locuință în parte.

 • 6.8   (1) Cheltuielile comune privind salubrizarea se repartizează în funcție de numărul persoanelor pe fiecare locuință în parte.

(2) Cheltuielile comune privind energia electrică scări și holuri se repartizează în mod egal pe fiecare locuință în parte.

 • 6.9   (1) Repartizarea cheltuielilor se afișează la loc vizibil la sediul imobilului în locul denumit afișier, la parterul Centrului.

 • (2) Împotriva modalităților de repartizare a cheltuielilor se pot face contestații în condițiile stabilite de lege, la sediul Biroul Administrativ și Monotorizare Consumuri din cadrul Administrației Imobiliare Oradea.

 • (3) Decontarea cheltuielilor comune se face în condițiile stabilite prin contractul de închiriere

CAPITOLUL III Organizare. Administrare

Art. 7. Structura Organizatorică:

 • 7.1. În cadrul centrului își desfășoară activitatea:

 • -  administrator angajat al Serviciului Administrativ și Monotorizare Consumuri -Compartiment Cămine

 • -  asistenți sociali din cadrul Serviciului Prevenirea Marginalizarii Sociale din cadrul Administrația Socială Comunitară Oradea

 • -  1 îngrijitoare

-  4 agenți de pază (contract prestări servicii pază)

 • 7.2. Schematic structura organizatorică a centrului se prezinta astfel:

 • 7.3.   (1) Statul de functii, evidenta personalului si a altor date in legatura cu evidenta personalului se tin prin grija Biroului Resurse Umane din cadrul Administrației Imobiliare Oradea si Administratiei Sociale Comunitare Oradea.

(2) Resursele financiare ale centrului sunt administrate prin intermediul Administrației Imobiliare Oradea din cadrul Consiliului Local al Municipiului Oradea.

(3) Directorul general al Administrației Imobiliare Oradea are calitatea de ordonator secundar de credite revenindu-i în acest sens toate răspunderile și obligatiile prevazute de legislatia în vigoare privind gestionarea resurselor publice.

 • 7.4. Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale imobilului este asigurata astfel:

- din bugetul local

- din donatii si sponsorizari

- din surse proprii

- din alte surse constituite in conditiile prevazute de actuala legislatie in vigoare.

 • 7.5.   (1) Serviciul Administrativ și Monotorizare Consumuri din cadrul Administrației Imobiliare Oradea conduce evidenta tehnico-administrativa a tuturor cheltuielilor care privesc blocul de tip centru.

 • (2) Serviciului Administrare Imobile din cadrul Administrației Imobiliare Oradea conduce evidenta părților contractuale, repartiții și monitorizarea chiriașilor.

 • (3) Administrația Socială Comunitară Oradea tine evidanta persoanelor și familiilor aflate în stare de risc social precum și instituire programe de prestații și servicii sociale a persoanelor aflate în stare de risc social

 • 7.6.   (1) Evidenta financiar contabila și evidența bugetară a centrului face parte integrantă din evidența financiar contabilă și bugetară a Administrației Imobiliare Oradea.

(2) Exercitarea atributiilor de control financiar preventiv propriu se realizeaza prin intermediul Biroul Administrare Venituri și Executare Silită din cadrul Administrației Imobiliare Oradea

 • 7.7. (1) Veniturile din chirii sunt venituri proprii ale municipiului utilizate pentru finanțarea activității de întreținere și gospodărire.

(2) Veniturile din donatii si sponsorizari sunt venituri cu destinatie speciala fiind utilizate numai pentru realizarea obiectului de activitate a imobilului de natura cheltuielilor de capital și a cheltuielilor cu implementarea, dezvoltarea și susținerea programelor sociale.

Art. 8. Reguli de ordine interioara

 • 8.1. (1) Personalul de deservire și chiriașii imobilului au obligatia de a respecta programul stabilit prin acest regulament de organizare și funcționare .

(2) Accesul persoanelor străine în imobil in intervalul orar 22,00 - 6,00 este STRICT INTERZIS.

 • 8.2.   (1) În spațiile comune este strict interzis consumul de băuturi alcoolice, de substanțe toxice, halucinogene, etc.

 • (2) În blocul de tip centru este strict interzisă introducerea și cazarea persoanelor aflate sub influenta băuturilor alcoolice sau substantelor halucinogene;

 • (3) Fumatul în incinta blocul de tip centru este strict interzis, cu excepția spațiului special amenajat în acest sens

 • 8.3. În centru mai sunt interzise urmatoarele:

 • a) comportamentul agresiv, violent, limbajul vulgar, atât al chiriașilor cât și a personalului care deservește imobilul;

 • b) violenta verbală, adresarea de expresii injurioase, calomnioase sau jignitoare;

 • c) orice forme de discriminare pe criterii etnice, morale său religioase;

d )distrugerea imobilului precum si a mobilierului dat in folosinta

 • e) deținerea oricărui fel de animal de companie

 • f) depozitarea de deseuri, gunoaie si alte obiecte

 • 8.4.   (1) Atat personalul de deservire a centrului cât și chiriașii au obligatia de a respecta normele privind ordinea și linistea în incinta imobilui, respectiv dimineața până la orele 09.00 și după-amiaza între orele 15.00 și 17.00

 • (2) Radioul, casetofonul, combina muzicală, calculatorul, televizorul sau alte aparate vor fi ascultate și vizionate în incinta centrului la volum scazut, pentru a nu tulbura programul de liniște și odihnă al celorlalți chiriași

 • (3) Personalul centrului are obligația de a sprijini asistenții sociali în vederea implementării serviciilor sociale.

 • 8.5. În locuințe este obligatorie păstrarea curățeniei de către chiriași. Obiectele personale ale chiriașilor vor fi pastrate curate și organizate în dulapuri. Conducerea centrului nu este răspunzătoare pentru pierderea obiectelor

În blocul de tip centru este necesară păstrarea în bune condiții a curățeniei în spațiile comune, a zugrăvelilor interioare și a altor bunuri comune. În caz contrar, contravaloarea lucrărilor de refacere a zugrăvelilor interioare aferente spațiilor comune, se vor imputa si se va încasa de la chiriaș.

 • 8.6. În spatiile comune ale centrului, chiriașii vor fi decent îmbracati. Părinții sunt direct responsabili pentru îngrijirea copiilor și pentru supravegherea lor în permanență, când sunt cazati în imobil împreuna cu aceștia

 • 8.7. Este obligatorie participarea chiriașilor la activitatile gospodaresti sau de alta natura planificate de conducerea centrului de cazare, precum și la activitățile sociale de orice natură desfășurate în cadrul Centrului de Cazare Temporară nr. 2;

 • 8.8. Chiriașii si personalul de deservire a centrului răspund pentru disparitia, distrugerea sau deteriorarea din culpă a tuturor bunurilor apartinand imobilului. Toate încalcarile și abaterile de la prevederile prezentului regulament vor fi consemnate în proces verbal întocmit de coordonatorul imobilului sau agentul de pază.

 • 8.9.  (1) Paza centrului va fi asigurata 24 de ore din 24, iar agentul de serviciu are obligația de a anunta imediat administratorul imobilului despre orice încalcari ale prezentului regulament.

(2) Administratorul imobilului este obligat să ia măsurile necesare pentru înlaturarea abaterilor si pentru antrenarea raspunderii chiriasului

CAPITOLUL IV

Dispoziții tranzitorii și finale

 • 9.1. Fiecarui chiriaș i se intocmeste contractul de închiriere cu respectarea condițiilor prevăzute în prezentul regulament în baza repartiției, precum si a prevederilor legislatiei in vigoare in materia inchirierii de locuinte.

 • 9.2. Evenimentele importante, abaterile de la dispozitiile prezentului regulament sunt aduse imediat la cunostinta și consemnate de către administratorul imobilului.

 • 9.3. Trimestrial si ori de cate ori este nevoie administratorul centrului prezinta un raport de activitate care va fi insusit de directorul general al Administrației Imobiliare Oradea.

9.4 Prezentul regulament intră în vigoare odată cu aprobarea acestuia de către Consiliul Local al Municipiului Oradea.

Oradea

Data ________

Criterii de ierarhizare stabilite prin punctaj pentru familiile sau persoanele solicitante a unei locuinte in Centrul de Cazare Temporara nr. 2 Oradea, str. Atelierelor, nr. 13

Comisia a procedat la verificarea dosarului inregistrat sub nr. _________________

din ____________/2013, pentru Centrul de Cazare Temporara nr. 2, situat in Oradea, str.

Atelierelor, nr. 13, conform H.C.L. nr. ____________.

Numele si prenumele titularului de dosar:________________________________,

Domiciliul actual:_____________________________________________________

Nr. crt.

CRITERII

PUNCTAJ

CONF. HCL

PUNCTAJ ACORDAT

1.

1.1. Starea civila

a) căsătorit

10

b) necăsătorit

8

2.

1.2. Numarde persoane in intretinere:

- pana la 2 copii

2

- peste 2 copii

3

3.

Starea de sanatate actuala

a) handicap grav

6

b) handicap accentuat

4

4.

Venitul/mebru familie:

- pana la salariul minim net/economie/membru de familie

10

- pâna la salariul mediu net/economie/membru de familie

7

5.

Vechimea dosarului solicitantului pentru locuinta depus la ASCO

5.1. pana la un an

1

5.2. intre un an si 2 ani

2

5.3. intre 2 ani si 3 ani

4

5.4. intre 3 ani si 4 ani

6

5.5. pentru fiecare an peste 4 ani

1

6.

Situatii locative sau sociale deosebite

6.1. Familii sau persoane provenite detinut cu contract de inchiriere locuinte din fondul locativ, care ulterior au fost eliberate pentru delurarea de catre municipalitate a diverselor proiecte avand ca obiect reabilitarea imobilelor in cauza

10

6.2. Familii sau persoane provenite din locuinte restituite fostilor proprietari

8

6.3. Tineri proveniti din institutii de ocrotire sociala si care au implinit 18 ani

5

Conform criteriilor de ierarhizare, titularul dosarului a acumulat un punctaj total de ______

puncte.