Hotărârea nr. 430/2013

Pentru modificarea art. 2 şi art.3 din H.C.L. nr. 462/13.08.2012 privind aprobarea actualizării documentaţiei tehnico economice SF+PT+CS+DDE precum şi aprobarea participării Municipiului Oradea în cadrul proiectului „Amenajare intersecţie prin pasaj denivelat între drumul de centură a municipiul Oradea şi drumul naţional DN 76 – relaţia Deva” care va fi depus în cadrul Programului Operaţional Regional (2007-2013)

This file has been cleaned of potential threats.

If you confirm that the file is coming from a trusted source, you can send the following SHA-256 hash value to your admin for the original file.

4423bf6ecdc67955bc457819d9365077a45c7055515ee6357cd8fa17cb7997db

To view the reconstructed contents, please SCROLL DOWN to next page.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Pentru modificarea art. 2 și art.3 din H.C.L. nr. 462/13.08.2012 privind aprobarea actualizării documentației tehnico economice SF+PT+Cs+DDE precum și aprobarea participării Municipiului Oradea în cadrul proiectului „Amenajare intersecție prin pasaj denivelat între drumul de centură a municipiul Oradea și drumul național DN 76 - relația Deva” care va fi depus în cadrul Programului Operațional Regional (2007-2013)

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 132912 din 13.06.2013 prin care Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea noilor indicatori tehnico-economici, a contribuției proprii și a suportării cheltuielilor neeligibile pentru „Amenajare intersecție prin pasaj denivelat între drumul de centură a municipiul Oradea și drumul național DN 76 - relația Deva” care este depus în cadrul Programului Operațional Regional (2007-2013), Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Domeniul major de intervenție 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană - Poli de dezvoltare urbană.

Văzând oportunitatea accesării de fonduri europene prin intermediul Programului Operațional Regional (20072013), Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Domeniul major de intervenție 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană - Poli de dezvoltare urbană

În conformitate cu prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), lit. d) art. 45 alin. (2) lit. a) din Legea 215/2011 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.I. Se modifică art. 2 și art. 3 din H.C.L. nr. 462 din 13 august 2012 privind aprobarea actualizării documentației tehnico economice SF+PT+CS+DDE precum și aprobarea participării Municipiului Oradea în cadrul proiectului „Amenajare intersecție prin pasaj denivelat între drumul de centură a municipiul Oradea și drumul național DN 76 - relația Deva” care va fi depus în cadrul Programului Operațional Regional (2007-2013) care vor avea următorul conținut:

„Art.2 Se aprobă noii indicatori tehnico-economici privind proiectul „Amenajare intersecție prin pasaj denivelat între drumul de centură a municipiul Oradea și drumul național DN 76 - relația Deva”, după cum urmează:

 • A. Valoarea totală a proiectului este de 24.647.674,22 lei (5.302.741,82 EUR) inclusiv TVA, la cursul

4.6481 lei/euro din data de 03/08/2012.

 • B. Durata de realizare 21 luni

 • C. Finanțarea investiției:

Finanțarea investiției se va face prin accesarea fondurilor structurale.

Valoarea Totală a proiectului: 24.647.674,22 lei (5.302.741,82 EUR) inclusiv TVA, la cursul 4.6481 lei/euro din data de 03/08/2012.

 • - din care C+M = 18.701.064,57 lei (4.023.378,28 EUR)

Cheltuieli eligibile: 23.076.311,10 lei (4.964.676,13 EUR)

 • - fonduri structurale: 80,35% din totalul costurilor eligibile ale proiectului în valoare de 18.541.815,97 lei (3.989.117,27 EUR);

 • - fonduri de la bugetul de stat: 17,65% din totalul costurilor eligibile în valoare de 4.072.968,91 lei (876.265,34 EUR);

 • - fonduri din bugetul local (contribuția Municipiului Oradea): 2% din costurile eligibile în valoare de 461.526,22 lei (99.293,52 EUR) la care se vor adauga costurile neeligibile ale proiectului.

Cheltuielile neeligibile pentru obiectivul de investiție sunt:

 • - Cheltuieli neeligibile: 1.267.228,32 lei, Cheltuieli cu TVA neeligibil: 304.134,80 lei

 • - Alte cheltuieli neeligibile, etc.

Art.3. Se aprobă contribuția municipiului Oradea în valoare de 461.526,22 lei (99.293,52 EUR) reprezentând co-finanțarea în procent de 2% din valoarea eligibilă a proiectului intitulat „Amenajare intersecție prin pasaj denivelat între drumul de centură a municipiul Oradea și drumul național DN 76 - relația Deva” și a cheltuielilor neeligibile în sumă totală de 1.571.363,12 lei defalcat în: Cheltuieli neeligibile: 1.267.228,32 lei, Cheltuieli cu TVA neeligibil: 304.134,80 lei la care se adaugă alte cheltuieli neeligibile, și suportarea acestora din bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Oradea aprobat în condițiile legii”.

Art.II. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr. 189/28.02.2013 privind modificarea HCL nr. 462 din 13 august 2012 privind actualizarea documentației tehnico economice SF+PT+CS+DDE precum și aprobarea participării Municipiului Oradea în cadrul proiectului „Amenajare intersecție prin pasaj denivelat între drumul de centură a municipiul Oradea și drumul național DN 76 - relația Deva” care va fi depus în cadrul Programului Operațional Regional (2007-2013) se abrogă.

Art.III. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul municipiului Oradea în calitate de ordonator principal de credite, Direcția Economică și Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională din cadrul Primăriei Municipiului Oradea.

Art.IV. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Instituția Prefectului Județului Bihor

 • - Primarul Municipiului Oradea

 • - Direcția Economică

 • - Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională

 • - Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Bonchiș

Oradea, 20 iunie 2013

Nr. 430


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila