Hotărârea nr. 426/2013

privind aprobarea calendarului manifestărilor şi evenimentelor de interes public care se desfăşoară pe raza municipiului Oradea în anul 2013

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea calendarului manifestărilor și evenimentelor de interes public care se desfășoară pe raza

municipiului Oradea în anul 2013

Analizând raportul de specialitate înregistrat sub nr. 121104/28.05.2013 întocmit de către Direcția Economică și Direcția de Monitorizare Cheltuieli de Funcționare și Organizare Evenimente prin care s-a propus aprobarea calendarului manifestărilor și evenimentelor istorice, culturale, artistice, sportive, sociale, expoziționale, de interes public care se desfășoară pe raza municipiului Oradea în anul 2013 și la care municipalitatea va participa în calitate de organizator, co-organizator și / sau partener,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a consiliului local,

Ținând cont de prevederile art. 36, alin. 2, lit. d, e, alin. 6, lit. a, pct. 4, art.45 alin.2 lit. f, din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată,

CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă calendarul manifestărilor și evenimentelor istorice, culturale, artistice, sportive, sociale, expoziționale, de interes public care se desfășoară pe raza municipiului Oradea în anul 2013 și la care municipalitatea va participa în calitate de organizator, co-organizator și / sau partener, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. Se numește comisia de monitorizare și organizare a manifestărilor și evenimentelor menționate în calendarul anexă la prezentul raport de specialitate, în următoarea componență:

Mureșan Ovidiu

- viceprimar

- președinte comisie

Florea Eduard

- director executiv

- membru comisie

Beltechi Cristian

- director executiv

- membru comisie

Oaie Mircea

- director executiv

- membru comisie

Sas Anca

- consilier primar

- membru comisie

Vulcu Daniel Sorin

- consilier local

- membru comisie

Coste Marina Adelina

- consilier local

- membru comisie

Delorean Ion Iulius

- consilier local

- membru comisie

Turean Adelina

- inspector

- secretar comisie


Art.3. Comisia de monitorizare și organizare a manifestărilor și evenimentelor menționate în calendarul anexă la prezenta hotărăre va avea următoarele atribuții principale:

 • - comisia se va întruni în prima săptămănă a fiecărei luni și / sau de fiecare dată când este necesar, la convocarea secretarului de comisie, în vederea stabilirii modului de participare la organizarea și desfășurarea evenimentelor și manifestărilor stabilite prin calendar;

 • - secretarul comisiei va întocmi procesul verbal al fiecărei ședințe, unde se vor consemna toate luările de poziție a tuturor membrilor din comisie, iar la finalul întrunirii se va semna de către toți membrii;

 • - în cadrul ședințelor comisiei se va stabili modul de organizare și desfășurare a fiecărui eveniment și manifestare din punct de vedere al alocării bugetare, al locației, al promovării prin publicitate, al tipului de desfășurare - concert în aer liber sau în spații închise, al asigurării infrastructurii necesare - scenă, lumini, sonorizare, artiști recunoscuți la nivel local, național sau internațional, artificii, etc.;

 • - în cazurile în care comisia decide ca municipalitatea să participe la organizarea diverselor evenimente și manifestări în calitate de co-organizator și / sau partener, această implicare va avea la bază încheierea unui parteneriat de colaborare cu organizatorul principal, unde se va menționa în mod ferm suma reprezentând contribuția financiară a municipalității, valoare care revine ca sarcină de plată precum și destinația clară a acesteia;

 • - este interzisă participarea municipalității la organizarea diverselor evenimente și manifestări în calitate de co-organizator și / sau partener prin transferul de sume de bani către organizatorul de drept. Toate cheltuielile pe care municipalitatea le va realiza în calitatea sa, vor fi achitate prin ordin de plată, în baza facturilor emise ferm pentru fiecare serviciu, stabilit și menționat în acordul de colaborare;

 • - în cadrul ședințelor comisiei se vor analiza ofertele depuse pentru serviciile aferente desfășurării fiecărui eveniment - servicii de închiriere scenă, sonorizare, lumini, artiști, artificii, etc. în vederea stabilirii și alegerii celei mai bune și rentabile oferte, necesare pentru organizarea și desfășurarea în bune condiții a evenimentului;

 • - comisia poate decide asupra externalizării unor servicii, cum ar fi servicii de sonorizare, lumini și amplasare scenă, sau servicii de promovare și publicitate, sau orice alt serviciu considerat a fi posibil externalizat, prin organizarea procedurii de licitație publică în vederea achiziționării serviciului menționat, pe o durată de un an de zile, pentru realizarea și ducerea la îndeplinire în bune condiții a evenimentelor și manifestărilor din calendarul propus și aprobat;

 • - în cazul în care pe parcursul anului vor fi situații în care se va solicita municipalității participarea sub o formă sau alta la realizarea și organizarea unui eveniment sau manifestare, de orice gen, cu un puternic impact public și care să se adreseze unei majorități publice, de orice vârstă și cu o prezență semnificativă, aceasta se va analiza în cadrul comisiei și se va decide asupra oportunității participării municipalității, sub ce formă, în ce cuantum financiar, etc. toate acestea puse sub forma unui parteneriat de colaborare;

 • - toate evenimentele și manifestările care se vor desfășura pe raza municipiului Oradea, cu implicarea municipalității, se vor suporta din bugetul de venituri și cheltuieli, stabilit și aprobat pentru acest tip de acțiuni.

Art.4. Se aprobă încheierea unor parteneriate de colaborare între municipalitate și diverși artiști locali și instituții publice, care să prevadă sprijinirea reciprocă (cu sau fără obligații financiare - după caz) la realizarea de evenimente și manifestări publice, respectiv la promovarea artiștilor locali.

Art.5. Se aprobă încheierea unor parteneriate de colaborare între municipalitate și terți, având drept scop promovarea și implicarea în organizarea și desfășurarea pe raza administrativ teritorială a municipiului Oradea a diverselor evenimente și manifestări de interes public, în condiții de eficiență și rentabilitate reciprocă.

Art.6. Pentru ducerea la îndeplinire a atribuțiilor comisiei și desfășurare activității acesteia în bune condiții, toate datele, informațiile, ofertele vor fi centralizate și puse la dispoziția comisiei prin grija Direcției Monitorizare Cheltuieli de Funcționare și Organizare Evenimente.

Art.7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția de Monitorizare Cheltuieli de Funcționare și Organizare Evenimente comisia de monitorizare și organizare a manifestărilor și evenimentelor

Art.8. Prezenta hotărâre se comunică:

- Primarul Municipiului Oradea

 • -   Instituția Prefectului Județului Bihor

 • -  Direcția Economică

 • -  Direcția de Monitorizare Cheltuieli de Funcționare și Organizare Evenimente

 • -   Membrii comisiei nominalizați la art. 2 din prezenta hotărâre, prin grija Direcției de Monitorizare Cheltuieli de Funcționare și Organizare Evenimente

 • -   Se publică în M.Of. al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Camelia Mariana Dulca

Oradea, 30 mai 2013

Nr. 426


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.426/2013

Calendarul manifestărilor și evenimentelor istorice, culturale, artistice, sportive, sociale, expoziționale, etc. de interes public care se desfășoară pe raza municipiului Oradea în anul 2013

Perioada 2013

Manifestarea

Activități specifice evenimentului

Activitate oficială

Locația

Alte activități

Locația

24 Ianuarie (co-organizator)

Ziua Unirii Principatelor Române (La 24 ianuarie 1859 Alexandru Ioan Cuza a fost ales domn și al Țării Românești)

Ceremonie militară și religioasă cu depuneri coroane

Statuia Voievodului Mihai Viteazul din Piața Unirii

Top 10 Contribuabili

Se va stabili

7 Aprilie

(partener)

Ziua Nato în România (în prima duminică a lunii aprilie)

Ceremonie militară și sărbătoare publică

Se va stabili

-

-

20 Aprilie

(organizator)

Ziua intrării Armatei Române în Oradea (Eliberarea orașului de către Generalul Traian Moșoiu în 20 aprilie 1919)

Ceremonie militară și religioasă cu depuneri coroane

Platoul din fața Primăriei Biserica cu Lună Statuia Traian Moșoiu din strada Armatei Române

Concert în aer liber

Statuia Traian Moșoiu

1 Mai

(co-organizator)

Ziua Internațională a Muncii

-

-

Concert în aer liber

Parcul Bălcescu

9 Mai

(co-organizator)

Ziua Independenței de Stat a României (Ziua Victoriei Națiunilor Unite, Ziua Europei)

Ceremonie militară și religioasă cu depuneri coroane

Monumentul Ostașului

Român din Parcul 1 Decembrie

Concertîn aerliber

Platoul din fața

Primăriei

14-20 Mai

Zilele Muzeului Țării Crișurilor Oradea

-

-

Activiăți culturale

Sediul Muzeului

(co-organizator)

24 - 26 Mai

(co-organizator)

Festivalul Județean „Mândru-i cântecu-n

Bihor’

-

-

Concert folcloric

Parcul Bălcescu

1 Iunie

(co-organizator)

Ziua Internațională a Copilului

-

-

Concert în aer liber

Orășelul Copiilor Parcul Nicolae Bălcescu

7-9 Iunie

(co-organizator)

Concursul Național de Interpretare Vocală și Dans„FloaredeLotus’

-

-

Concurs concert

Se va stabili

13 Iunie (partener)

Ziua Eroilor - Înălțarea Domnului

Ceremonie militară și religioasă cu depuneri coroane

Monumentele și mormintele eroilor din Cimitirul Municipal Rulikovski Oradea

-

-

24 Iunie

(partener)

Ziua Eroului Național Avram Iancu (1824-10septembrie1872)

Ceremonie militară și religioasă cu depuneri coroane

Bustul lui Avram Iancu din Parcul Traian

-

-

26 Iunie

(co-organizator)

Ziua Drapelului Național

Ceremonie militară și religioasă cu depuneri coroane

Platoul din fața Primăriei Biserica cu Lună

-

-

5-7 Iulie

(co-organizator)

Festivalul Internațional de Folclor

-

-

Concert în aer liber

Se va stabili

12 -14 Iulie

(organizator)

Serbările Cetății Oradea**

-

-

Concert în aer liber

Șanțul Cetății Oradea

16-21 Iulie

(co-organizator)

Campionatul Național al României de Volei pe plajă

-

-

Jocuri de volei

Ștrandul Municipal

19-21 Iulie

(co-organizator)

Târgul Meșterilor Populari

-

-

Concert în aer liber

Parcul Nicolae

Bălcescu

29 Iulie

(co-organizator)

Ziua Imnului Național

Ceremonie militară și religioasă cu depuneri coroane

Platoul din fața

Primăriei

Concertîn aerliber

Platoul din fața

Primăriei

21 August

(organizator)

Fereastră spre Europa / Caravana Florilor

-

-

Concert în aer liber

Se va stabili

23 August

(partener)

Ziua Comemorării Victimelor Fascismului și Comunismului

Ceremonie militară și religioasă cu depuneri coroane

Monumentul Ostașului

Român din Parcul 1 Decembrie

23 - 25 August

(organizator)

Festivalul Berii

-

-

Concertîn aerliber

Se va stabili

31 August

(organizator)

Ziua Limbii Române / Concert Hiroshima

-

-

Concertîn aerliber

Se va stabili

6-8 Septembrie

(co-organizator)

Festivalul de Muzică Suflet de Stea

-

-

Concert în aer liber

Se va stabili

7-8 Septembrie

(organizator)

Serbările Cetății Oradea**

-

-

Concert în aer liber

Șanțul Cetății Oradea

14-15 Septembrie

(organizator)

Începutul Festivalulului Toamna Orădeană

2013

-

-

Concertîn aerliber

Se va stabili

20 - 22 Septembrie

Manifestări în cadrul Toamnei Orădene

-

-

Concert în aer liber

Se va stabili

20 - 29 Septembrie

Festivalul Internațional de Teatru Scurt

-

-

Teatru

Teatrul Regina Maria

27 - 29 Septembrie

Manifestări în cadrul Toamnei Orădene

-

-

Concert în aer liber

Se va stabili

4-6 Octombrie

Manifestări în cadrul Toamnei Orădene

-

-

Concert în aer liber

Se va stabili

12 Octombrie

(organizator)

Ziua Eliberării Orașului Oradea

Ceremonie militară și religioasă cu depuneri coroane

Monumentul Ostașului

Român din Parcul 1 Decembrie

Casa memorială Aurel Lazăr Monumentul Aurel Lazăr

Concertîn aerliber

Se va stabili

25 Octombrie

(partener)

Ziua Armatei Române

Ceremonie militară și religioasă cu depuneri coroane

Monumentul Ostașului

Român din Parcul 1 Decembrie

-

-

1 Decembrie (co-organizator)

Ziua Națională a României

Ceremonie militară și religioasă cu depuneri coroane

Statuia Voievodului Mihai Viteazul din Piața Unirii

Concertîn aerliber Fasole și ciolan

Platoul din fața Primăriei

1 - 31 Decembrie

(organizator)

Târgul de Crăciun - Sărbătorile de Iarnă

-

-

Spectacole și acțiuni cu specific de iarnă în aer liber

Se va stabili

21 Decembrie

(partener)

Ziua Memoriei Victimelor Comunismului în România

Sărbătoare publică și adunare festivă

Se va stabili

-

-

22 Decembrie

(partener)

Ziua Victoriei Revoluției Române și a Libertății

Ceremonie militară și religioasă cu depuneri coroane

Monumentele și mormintele eroilor din Cimitirul Municipal Rulikovski Oradea

-

-

31 Decembrie

(organizator)

Revelion

-

-

Concertîn aerliber

Se va stabili

Alte manifestări și evenimente pe raza municipiului Oradea - târguri, expoziții

1 - 3 Februarie

Târg de nunți și evenimente speciale

-

-

-

Sala Sporturilor Antonio Alexe

22 - 24 Martie

Târg internațional de turism

-

-

-

Sala Sporturilor Antonio Alexe

19 - 21 Aprilie

Târg de construcții, ambient și amenajări

-

-

-

Sala Sporturilor Antonio Alexe

6-9 Iunie

Expoziție auto - moto

-

-

-

Parcare Lotus Center

2-4 August

Festivalul Berii

-

-

-

Șanțul Cetății Oradea

19 - 22 Septembrie

Târg internațional de bunuri de larg consum

-

-

-

Sala Sporturilor Antonio Alexe

27 - 29 Septembrie

Oktoberfest

-

-

Concert în aer liber

Platoul Hotel Ramada

18 - 20 Octombrie

Târg de vânătoare și pescuit

-

-

-

Sala Sporturilor Antonio Alexe

22 - 24 Noiembrie

Târg de nunți și evenimente speciale

-

-

-

Sala Sporturilor Antonio Alexe

Alte manifestări și evenimente pe raza municipiului Oradea - omagieri, comemorări

15 Ianuarie

Ziua Națională a Culturii Românești / Ziua de naștere a poetului Mihai Eminescu (15 ianuarie 1850 - 15 iunie 1889)

Depuneri coroane

Statuia Mihai Eminescu din Piața Independenței

Recital de poezii în aer liber

Statuia Mihai

Eminescu

22 Ianuarie

Ziua Națională a Culturii Maghiare

-

-

Spectacol

Filarmonica Oradea-

21 Februarie

Ziua de naștere a patriotului Emanuil Gojdu

(21 februarie 1802- 1870)

Depuneri coroane

Statuia Emanuil Gojdu din Piața Unirii

-

-

8 Martie

Ziua de naștere a scriitorului maghiar Ede

Depuneri coroane

Bust Ede Szigligeti din

-

-

Szigligeti

(8 martie 1814-19 ianuarie 1878)

Piața Ferdinand

15 Martie

Revoluția din 1848 / Ziua Maghiarilor de Pretutindeni

Depuneri coroane

Mormântul revoluționarului pașoptist polonez Kazimir Rulikovski din Cimitirul Municipal Statuia lui Nicolae Bălcescu, din Parcul Bălcescu Statuia revoluționarului maghiar Szacsvay Imre din Parcul Libertății Statuia poetului Petofi Sandor din Parcul Petofi

-

-

31 Martie

Ziua de naștere a scriitorului losif Vulcan (31 martie 1841 -8 septembrie 1907)

Depuneri coroane

Bust Iosif Vulcandin

Pracul Libertății Mormântul din Cimitirul Municipal Rulikovski Oradea

-

-

11 Aprilie

Ziua de naștere a scriitorului Barbu

Ștefănescu Delavrancea

(11 aprilie 1858-29aprilie1918)

Depuneri coroane

Bust Barbu Ștefănescu Delavrancea din Parcul Traian

-

-

18 Aprilie

Ziua de naștere a Lorantffy, Zsuzsanna

Depuneri coroane

Statuia Lorantffy,

-

-

(18 aprilie 1600- 1660)

Zsuzsanna din Parcul

Libertății

10 Mai

Ziua Regalității

Depuneri coroane

Statuia Regina Maria din Piața Ferdinand

31 Mai

Ziua de naștere a profesorului român

Onisifor Ghibu

(31 mai 1883-31 octombrie 1972)

Depuneri coroane

BustOnisiforGhibu din Parcul Nufărul

-

-

15 Iunie

Trecerea în neființă a poetului național Mihai

Eminescu

(15 ianuarie 1850 - 15 iunie 1889)

Depuneri coroane

-

Recital de poezii în aer liber

Statuia Mihai

Eminescu

29 Iunie

Ziua de naștere a istoricului Nicolae

Bălcescu

(29 iunie 1819 - 29 noiembrie 1852)

Depuneri coroane

Bust Nicolae Bălcescu din Parcul Bălcescu

-

-

14 Iulie

Ziua Franței

Depuneri coroane

Monumentul Eroilor

Francezi din Parcul 1 Decembrie

-

-

5 August

Ziua de naștere a fostului primar al municipiului Oradea Aurel Lazăr (5 august 1 872 -18 noiembrie 1930)

Depuneri coroane

Statuia Aurel Lazăr de pe Strada Republicii Mormântul din Cimitirul Municipal Rulikovski Oradea

-

-

19 August

Ziua de naștere a compozitorului George

Enescu

(19 august-1881 -4 mai 1955)

Depuneri coroane

BustGeorge Enescu din Parcul Traian

Concert de muzică simfonică

Filarmonica Oradea

26 Octombrie

Ziua de naștere a domnitorului Dimitrie

Cantemir

(26 octombrie 1673 - 21 august 1723)

Depuneri coroane

Statuia Dimitrie Cantemir din Cartierul Cantemir - Nufărul

-

-

22 Noiembrie

Ziua de naștere a poetului Ady Endre (22 noiembrie 1877-27 ianuarie 1919)

Depuneri coroane

Statuia Ady Endre

Recital de poezii în aer liber

Statuia Ady Endre

Alte manifestări și evenimente neprevăzute pe raza municipiului Oradea