Hotărârea nr. 422/2013

privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2013

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2013

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 120.056 din 24.05.2013 prin care Direcția Economică propune aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2013.

Luând în considerare:

 • -  Hotărârea Consiliului Local nr.250/04.04.2013 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al Municipiului Oradea pentru anul 2013,

 • -  prevederile art.1 alin.1 și 2 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative

-  prevederile art.4 din Legea nr.514/28.11.2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic

 • -  prevederile art.5 alin.2 , art. 19, art.29, art.33 și ale art.36 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art. 36 alin.2 lit.b), alin.4 lit. a) și alin.6 lit.a) ale art. 45 alin. 2 lit.a) și ale art.121 alin.3 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local pentru anul 2013, conform anexei nr.1 care face parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.2 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice si activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2013 conform anexei nr.2 și anexei nr.2.1 care fac parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.3 Se aprobă rectificarea bugetului creditelor externe conform anexei nr.3 care face parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.4 Se aprobă modificarea repartizării pe trimestre a bugetului local de venituri și cheltuieli, a bugetului de venituri și cheltuieli al institutiilor publice si activităților finantate integral sau partial din venituri proprii precum și a bugetului creditelor externe, conform anexei nr.4 care face parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.5 Se aprobă noile obiective de investiții și lista de investiții pentru anul 2013.

Art.6 Se aprobă creditele de angajament pentru acțiuni multianuale aferente SC Electrocentrale SA, conform anexei nr.5, care face parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.7. Se aprobă donațiile/sponsorizările încasate de Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea în sumă totală de 43,03 mii lei după cum urmează:

 • -  donații/sponsorizări încasate de la

 • -  donații/sponsorizări încasate de la

 • -  donații/sponsorizări încasate de la

lei,

 • -  donații/sponsorizări încasate de la

Sumele se vor utiliza potrivit prevederilor contractuale invocate în contractele încheiate între spital și donatori.

Art.8.Se aprobă donațiile/sponsorizările încasate de către Clubul Sportiv Municipal Oradea în sumă totală de 243,19 mii lei și utilizarea acestora după cum urmează:


SC Endered România în sumă de 20.844 lei,

SC Polisano SRL în sumă de 2.000 lei,

SC Berlin Chemie A.Menarini SRL în sumă de 2.195

SC Turism Felix SA în sumă de 18.000 lei,

- donații/sponsorizări încasate de la RCS $ RDS pentru susținerea echipei de polo și baschet în sumă de 140,00 mii lei

- donații/sponsorizări încasate de la Asociația Firmelor Bihorene pentru susținerea echipei de baschet în sumă de 3,00 mii lei

- donații/sponsorizări încasate de la SC Vifor Pharma Romania SRL pentru susținerea echipei de baschet în sumă de 2,59 mii lei

- donații/sponsorizări încasate de la persoane fizice pentru susținerea echipei de polo în sumă de 97,60 mii lei.

Art.9. Se aprobă achiziționarea de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare în sumă de 2.480 lei conform contractului de asistență juridică nr.051611/25.03.2013 încheiat între Municipiul Oradea și Cabinet de avocat Doseanu Răzvan pentru asistarea la Judecătoria Oradea în dosar 1463/2013 și dosar 1278/271/2013 a doamnelor Iacob Lucia și Jurje Maria.

Art.10. Se aprobă majorarea programului de Salubritate pentru activitatea ,, Sterilizare si microcipare caini'' cu suma de 139,86 mii lei.

Art.11. Se validează Dipoziția Primarului nr.931/13.05.2013 privind aprobarea unor măsuri pentru derularea programului ,, Campionii viitorului'' și alocarea sumei de 2.340 lei pentru sportivii menționați in anexa - parte integrantă a Dispoziției menționate.

Art.12. Se validează Dispoziția Primarului nr.951/16.05.2013 privind aprobarea modificării repartizării creditelor bugetare pe trimestre.

Art.13. Se aprobă acordarea de premii pentru performanțele obținute de către sportivii Clubului Municipal Sportiv Oradea.

Art.14. Se aprobă alocarea sumei de 200 mii lei din bugetul local Clubului Sportiv Municipal Oradea pentru premierea sportivilor.

Art.15. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art.16. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •  Instituția Prefectului județului Bihor

•  Primarul municipiului Oradea

 • •  Direcția Economică

 • •  Direcția Tehnică

 • •  Directia Management Proiecte cu Finanțare Internaționala

 • •  Direcția Juridică

•  SC Electrocentrale SA Oradea

•  SC Oradea Transport SA

•  Clubul Sportiv Municipal Oradea

 • •  Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea, prin grija Compartimentului Management

Spitale

 • •  SC Compania de Apă Oradea SA

 • •  Se publică în M.Of. al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Camelia Mariana Dulca

Oradea, 30 mai 2013

Nr. 422


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila

MUNICIPIUL ORADEA


Anexa nr.1 la H.C.L. 422/2013

Propunere rectificare buget local pe anul 2013

mii lei

Nr. crt

Explicatie / obiectiv

Cod

Sectiunea

Plan

Propuneri

Diferente

I

VENITURI

29035.38

29171.53

136.15

1

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice

16.02.02.01

Functionare

8,200.00

8,700.00

500.00

2

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.02.50

Functionare

5546.38

5988.53

442.15

3

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

Functionare

-59702.54

-61552.49

-1849.95

4

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

Dezvoltare

59702.54

61552.49

1849.95

5

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.16.01

Dezvoltare

7836.00

0.00

-7836.00

6

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.16.02

Dezvoltare

7453.00

0.00

-7453.00

7

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.18.01

Dezvoltare

0.00

7038.00

7038.00

8

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.18.02

Dezvoltare

0.00

7445.00

7445.00

II

CHELTUIELI

66758.08

66894.23

136.15

1

Cap.65.02 Învatamant

11278.29

11028.29

-250.00

Cap.65.02.03.01 Învatamânt prescolar AIO

2046.94

2214.94

168.00

Încalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

Functionare

1741.76

1878.76

137.00

Reparatii curente

20.02

Functionare

305.18

336.18

31.00

Cap.65.02.03.01 Învatamânt prescolar PMO

-7.58

-1626.78

-1619.20

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

Functionare

-7.58

-1626.78

-1619.20

Cap. 65.02.04.01 - Invatamant secundar inferior AIO

2327.42

2720.42

393.00

Încalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

Functionare

2008.65

2370.65

362.00

Reparatii curente

20.02

Functionare

318.77

349.77

31.00

Cap. 65.02.04.02 - Invatamant secundar superior -AIO

6331.07

7359.27

1028.20

Încalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

Functionare

4979.58

5800.58

821.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

Functionare

763.29

824.29

61.00

Reparatii curente

20.02

Functionare

588.20

734.40

146.20

Cap. 65.02.04.03 -Invatamant profesional AIO

216.95

246.95

30.00

Încalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

Functionare

204.62

229.62

25.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

Functionare

10.33

13.33

3.00

Reparatii curente

20.02

Functionare

2.00

4.00

2.00

Cap.65.02.50 Alte cheltuieli în domeniul învatamântului PMO

363.49

113.49

-250.00

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare

20.01.30

Functionare

363.49

113.49

-250.00

2

cap.66.02 Sanatate

17902.69

17461.69

-441.00

Cap. 66.02.06.01 - Spitale generale PMO

17902.69

17461.69

-441.00

Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale

51.02.12

Dezvoltare

15289.00

14483.00

-806.00

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

51.02.28

Dezvoltare

4582.00

5747.00

1165.00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

Functionare

-1968.31

-2768.31

-800.00

3

Cap.67.02 Cultura, recreere si religie

8062.87

8217.71

154.84

Cap.67.02.05.01 Sport AIO

1448.79

1448.79

0.00

Materiale pentru curatenie

20.01.02

Functionare

35.78

40.78

5.00

Încalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

Functionare

1313.01

1307.01

-6.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Functionare

0.00

1.00

1.00

Stadionul Motorul - Reabilitare integrala

71.01.30

Dezvoltare

100.00

90.00

-10.00

Stadionul Motorul-Dotari

71.01.30

Dezvoltare

0.00

10.00

10.00

Cap.67.02.05.01 Sport PMO

5300.00

5300.00

5500.00

200.00

Transferuri catre instituții publice CSM

51.01.01

5300.00

5300.00

5500.00

200.00

Cap. 67.02.05.03 - Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi,baze sportive si agrement

631.12

581.62

-49.50

Amenajare Parc Salca etapa I (Buget Local)

71.01.30

Dezvoltare

631.12

581.62

-49.50

Cap.67.02.50 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei AIO

532.96

532.96

0.00

Încalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

Functionare

519.12

510.62

-8.50

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

Functionare

5.04

6.04

1.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

Functionare

8.80

16.30

7.50

Cap.67.02.50 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei PMO

150.00

154.34

4.34

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii-,, Campionii viitorului''

20.30.30

Functionare

150.00

152.34

2.34

Dezvoltarea unor habitate naturale din specii de arbori protejați și flora spontană pe dealul Ciuperca din municipiul Oradea și în zona Korosszegapati din județul Hajdu Bihar-ch neel.

56.01.03

Dezvoltare

0.00

2.00

2.00

4

Cap. 68.02.50- Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

1.00

2.50

1.50

Reabilitare, modernizare și extindere clădire în vederea amenajării unui Centru de Reintegrare Socială (fost Respiro)-ch neel.

56.01.03

Dezvoltare

1.00

2.50

1.50

5

Cap.70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica

3341.56

3929.82

588.26

cap.70.02.50 Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale PMO

2.00

454.26

452.26

Racordarea parcului industrial Eurobusiness II la reteaua de energie electrica

71.01.30

Dezvoltare

0.00

406.26

406.26

Nr.

crt

Explicație / obiectiv

Cod

Secțiunea

Plan

Propuneri

Diferente

Realizarea unui centru de cercetare pentru studierea tehnicilor de optimizare a traficului rutier în polul de dezvoltare urbană - Municipiul Oradea” (Centrul de management al traficului rutier)-BL

71.01.30

Dezvoltare

2.00

0.00

-2.00

Realizarea unui centru de cercetare pentru studierea tehnicilor de optimizare a traficului rutier în polul de dezvoltare urbană - Municipiul Oradea” (Centrul de management al traficului rutier) BL

56.01.01

Dezvoltare

0.00

48.00

48.00

cap.70.02.50 Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale AIO

3339.56

3475.56

136.00

Salarii de baza

10.01.01

Functionare

3234.54

3229.14

-5.40

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Functionare

2.68

2.18

-0.50

Indemnizatii de delegare

10.01.13

Functionare

0.00

0.50

0.50

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

Functionare

0.04

5.04

5.00

Deplasari interne, detașări, transferări

20.06.01

Functionare

0.00

0.40

0.40

Complex Habitat Episcopia - proiect+utilitati

71.01.01

Dezvoltare

1.00

22.00

21.00

Achizitie sisteme supraveghere unitati de invatamant

71.01.03

Dezvoltare

101.30

176.30

75.00

Azilul de noapte-schimbare instalatie de incalzire de la GPL la lemne

71.01.30

Dezvoltare

0.00

40.00

40.00

6

Cap.74.02.05.01 Protectia mediului

300.00

139.86

-160.14

Cap.74.02.05.01SalubritatePMO

0.00

139.86

139.86

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare ( steriliz.caini))

20.01.30

Functionare

0.00

139.86

139.86

Cap.74.02.06 Canalizarea si tratarea apelor reziduale PMO

300.00

0.00

-300.00

Alte transferuri de capital catre institutii publice- Depoluare raul Paris

51.02.29

Dezvoltare

300.00

0.00

-300.00

7

Cap. 81.02.06 - Energie termica Electrocentrale

0.00

400.00

400.00

Reabilitarea si reamplasarea racordului termic primar pentru punctul termic 871

55.01.12

Dezvoltare

0.00

400.00

400.00

8

CAP.84.02 Transporturi

25871.67

25714.36

-157.31

Cap. 84.02.03.02 - Transport in comun PMO

25104.61

24904.61

-200.00

Alte subvenții

40.30

Functionare

5304.61

6104.61

800.00

Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

Functionare

19800.00

18800.00

-1000.00

Cap.84.02.03 Strazi

767.06

809.75

42.69

Reabilitare str. Dobrestilor inclusiv amenajare sens giratoriu pe str. Sf.

A. Andrei

71.01.30

Dezvoltare

665.00

707.68

42.68

Modernizare str. Salajului (proiectare+executie)

71.01.30

Dezvoltare

102.06

102.07

0.01

Propunere de rectificare a bugetului veniturilor si cheltuieli al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2013

mii lei

Politia Locala

Nr. crt

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Plan

Propuneri

Diferente

61.10.03.04 Politie Locala

I

Cheltuieli

357.00

357.00

-

1

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare

20.01.30

257.00

307.00

50.00

2

Pregatire profesionala

20.13

100.00

50.00

-       50.00

mii lei

Clubul Sportiv Municipal

Nr. crt

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Plan

Propuneri

Diferente

Cap.67.10.05.01 Sport

I

Venituri

5,834.75

6,277.94

443.19

1

Donații și sponsorizări

37.10.01

534.75

777.94

243.19

2

Subventii pentru institutii publice

43.10.09

5,300.00

5,500.00

200.00

II

Cheltuieli

5,642.87

6,086.06

443.19

1

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

20.01.09

5,642.87

6,086.06

443.19

Capitolul 6610 6610 Sanatate

Paragraful 06SJ Spital Clinic Judetean de Urgenta                                                     mii lei

NT

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Plan

Propuneri

Dif

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10)

0001

149,541.24

131,345.94

-18,195.30

1

Venituri din cporenstrtarcitedle sinecrvhieciai te cu casele de asigurari

331008

4,600.57

4,676.83

76.26

2

sociale de sanatate

331021

105,729.39

88,728.57

-   17,000.82

3

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

331030

22,226.60

19,893.29

-    2,333.31

4

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

331031

4,197.70

5,552.00

1,354.30

5

Donatii si sponsorizari

371001

39.98

83.01

43.03

6

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local

371003

4,651.00

4,574.74

-       76.26

7

Varsaminte din sectiunea de functionare

371004

-4,651.00

-    4,574.74

76.26

8

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

391050

0.00

6.24

6.24

9

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

43.10.14

620.00

1,085.00

465.00

10

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii în urgenta în sanatate

43101701

7,318.00

6,520.00

-      798.00

11

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate

43101702

4,809.00

4,801.00

- 8.00

CHELTUIELI TOTAL

00

84,184.41

65,989.11

-18,195.30

1

Furnituri de birou

200101

194.90

262.49

67.59

2

Materiale pentru curatenie

200102

471.70

659.12

187.42

3

Incalzit, iluminat si forta motrice

200103

4,297.20

4,741.00

443.80

4

Apa, canal, salubritate

200104

1,397.60

1,292.60

-      105.00

5

Carburanti si lubrifianti

200105

149.00

121.00

- 28.00

6

Piese de schimb

200106

88.00

65.30

-       22.70

7

Transport

200107

43.00

36.10

-         6.90

8

Posta, telecomunicatii, radio, televizor, internet

200108

467.30

408.45

-       58.85

9

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

200109

8,932.83

4,442.73

-    4,490.10

10

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

200130

5,260.60

1,960.00

-    3,300.60

11

Reparatii curente

2002

1,230.10

1,045.10

-      185.00

12

Hrana pentru oameni

200301

2,027.00

1,850.00

-      177.00

13

Medicamente

200401

21,104.60

18,536.48

-    2,568.12

14

Materiale sanitare

200402

6,187.20

6,527.09

339.89

15

Reactivi

200403

3,844.20

3,807.91

-       36.29

1

Venituri din prestări de servicii

331008

4,600.57

4,676.83

76.26

16

Dezinfectanti

200404

831.60

922.25

90.65

17

Uniforme si echipamente

200501

108.40

94.95

-       13.45

18

Lenjerie si accesorii de pat

200503

132.00

53.00

-       79.00

19

Alte obiecte de inventar

200530

749.88

682.51

-       67.37

20

Deplasari interne, detasari, transferari

200601

59.00

46.87

-       12.13

21

Materiale de laborator

2009

636.00

281.93

- 354.07

22

Carti publicatii si materiale documentare

2011

2.00

2.11

0.11

23

Consultanta si epertiza

2012

207.00

200.00

- 7.00

24

Pregatire profesionala

2013

241.00

228.80

- 12.20

25

Protectia muncii

2014

141.00

113.70

- 27.30

26

Prime de asigurare non-viata

203003

102.00

59.63

-       42.37

27

Chirii

203004

62.00

58.50

-         3.50

28

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

11,751.30

4,281.99

-    7,469.31

29

Masini, echipamente si mijloace de transport cf.anexei nr.2.1

710102

8,582.50

8,261.00

-      321.50

30

Reparatii capitale aferente activelor fixe cf anexei nr.2.1

7103

4,883.50

4,946.50

63.00

Capitolul 6610 6610 Sanatate

Spitalul Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu mii lei

Nr. crt

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Plan

Propuneri

Dif

Venituri

3,962.00

4,662.00

700.00

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

43.10.14

3,962.00

4,662.00

700.00

Cheltuieli

0.00

700.00

700.00

Reabilitare sectie Neuro

71.01.30

0.00

700.00

700.00

Propunere rectificare investitii Spital Clinic Judetean de Urgenta Oradea

Nr.crt

Denumire obiectiv de investitii

Plan

Propuneri

Dif

Total

13,544.00

13,285.50

- 258.50

1

Proiect constructie Corp C (birouri, sterilizare, ambulator, farmacie)

71.01.01

50.00

50.00

-

Sp. Judetean VP

2

R.M.N.

71.01.02

4,050.00

3,996.00

- 54.00

Sp. Judetean BS

3

R.M.N.

71.01.02

-

-

-

Sp. Judetean BL

4

R.M.N.

71.01.02

-

-

-

Sp. Judetean VP

5

Aparat digital de radiologie conventionala cu post de grafie pt UPU

71.01.02

35.50

620.00

584.50

Sp. Judetean BL

6

Aparat digital de radiologie conventionala cu post de grafie pt UPU

71.01.02

677.00

-

-  677.00

Sp. Judetean BS

7

Aparat digital de radiologie conventionala cu post de grafie pt UPU

71.01.02

-

40.00

40.00

Sp. Judetean VP

8

Cantar electronic pentru pacienti

71.01.02

18.00

18.00

-

Sp. Judetean BS

9

ECG cu 6 canale cu 12 derivatii

71.01.02

25.00

25.00

-

Sp. Judetean BS

10

Folie de transfer pacient XXL

71.01.02

5.00

5.00

-

Sp. Judetean BS

11

Aparat digital de radiologie conventionala cu post de grafie

71.01.02

35.50

-

- 35.50

Sp. Judetean BL

12

Aparat digital de radiologie conventionala cu post de grafie

71.01.02

677.00

677.00

-

Sp. Judetean BS

13

Aparate digital de radiologie conventionala cu post de grafie

71.01.02

450.00

- 450.00

Sp. Judetean BL (170 mii lei PMO)+ CJ (450 mii lei)

14

Aparat digital de radiologie conventionala cu post de fluoroscopie si grafie

71.01.02

99.00

-

- 99.00

Sp. Judetean BL

15

Aparat digital de radiologie conventionala cu post de fluoroscopie si grafie

71.01.02

1,567.00

1,500.00

-   67.00

Sp. Judetean BS

16

Ecograf de clasa medie cu sonda sectoriala si sonda liniara cu functie doppler

71.01.02

292.00

292.00

-

Sp. Judetean BS

17

Cititor de documente de identitate 3M

71.01.03

7.00

7.00

Sp. Judetean BS

18

Cititor de documente de identitate 3M

71.01.03

14.00

14.00

Sp. Judetean VP

19

Etuva

71.01.02

7.00

7.00

Sp. Judetean VP

20

Sistem de prindere Keeler Headband

71.01.02

4.00

4.00

Sp. Judetean VP

21

Histoteca (Arhiva pt. lame histopatologice)

71.01.02

30.00

30.00

Sp. Judetean VP

22

Colorteca (Arhiva blocuri de parafina)

71.01.02

80.00

80.00

Sp. Judetean VP

23

Developeza

71.01.02

30.00

30.00

Sp. Judetean VP

24

Injectomat

71.01.02

70.00

70.00

Sp. Judetean VP

25

Timpanometru

71.01.02

18.50

18.50

Sp. Judetean VP

26

Electroencefalograf

71.01.02

45.00

45.00

Sp. Judetean VP

27

Electroneuromiograf

71.01.02

27.00

27.00

Sp. Judetean VP

28

Electrocardiograf cu 6 canale

71.01.02

7.00

7.00

Sp. Judetean VP

29

Ecograf oftalmologic (pol posterior + UBM)

71.01.02

81.00

78.00

- 3.00

Sp. Judetean VP

30

Ecograf urologie

71.01.02

18.00

18.00

-

Sp. Judetean VP

31

Electrocauter

71.01.02

10.00

10.00

-

Sp. Judetean BL

32

Agitator orbital cu platforma pentru tuburi

71.01.02

5.50

-

- 5.50

Sp. Judetean VP

33

Monitor pacient

71.01.02

132.00

132.00

Sp. Judetean VP

34

Spirometru

71.01.02

6.50

6.50

Sp. Judetean VP

35

Aparat foto digital

71.01.03

3.50

3.50

Sp. Judetean VP

36

Camera video digitala

71.01.03

3.50

3.50

Sp. Judetean VP

37

Autoutilitara Dacia Duster

71.01.02

80.00

80.00

Sp. Judetean VP

38

Amenajare spatiu Bloc operator, sectia ATI si sectie Ginecologie stationar III

71.03

3,123.00

3,123.00

Sp. Judetean BS

39

RK reamenajare spatiu R.M.N.

71.03

186.00

178.00

- 8.00

Sp. Judetean BS

40

RK corp B

71.03

1,500.00

1,500.00

-

Sp. Judetean BS

41

Amenajare spatiu arhiva stationar II

71.03

25.00

25.00

-

Sp. Judetean VP

42

Amenajare magazie materiale stationar I

71.03

27.00

78.00

51.00

Sp. Judetean VP

43

Proiect pentru recompartimentare spatii cu destinatia vestiar personal la stationar III

71.03

22.50

22.50

-

Sp. Judetean VP

44

RMN

71.01.02

-

445.00

445.00

Sp. Judetean BL

45

RK amenajare spatiu RMN

71.03

-

20.00

20.00

Sp. Judetean BL

Propunere de rectificare a bugetului creditelor externe pe anul 2013

Explicatie / obiectiv

Cod

Plan

Propuneri

Diferente

Cap.70.06.50 Alte cheltuieli in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

0.00

393.93

393.93

Crearea unei infrastructuri de afaceri în Municipiul Oradea și asigurarea cu utilități publice a Parcului Industrial Eurobusiness Oradea - Etapa I- BL

56.01.01

0

393.93

393.93

Propunere privind repartizarea pe trimestre a cheltuielilor bugetare

mii lei

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Trim II

TRIM III

TRIM IV

Bugetul Local

Venituri

1,520.00

-270.00

-1,250.00

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

400.00

-50.00

-350.00

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

-50.00

50.00

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

50.00

-50.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.01.01

1,120.00

-220.00

-900.00

Cheltuieli

1,520.00

-270.00

-1,250.00

Cap.61.02.03.04 Politie Locala

50.00

-50.00

0.00

Transferuri catre instituții publice -Politie Locala

51.01.01

50.00

-50.00

Cap.67.02.05.01 Sport

300.00

0.00

-300.00

Transferuri catre instituții publice -CSM

51.01.01

300.00

-300.00

Cap.67.02.05.03 Intretinere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

100.00

0.00

-100.00

Amenajare Parc Salca etapa I BS

71.01.30

100.00

-100.00

Subcap.67.02.50-Alteserviciiindomeniileculturii, recreerii si religiei

220.00

-220.00

0.00

Dezvoltarea unor habitate naturale din specii de arbori protejați și flora spontană pe dealul Ciuperca din municipiul Oradea și în zona Korosszegapati din județul Hajdu Bihar UE

56.01.02

100.00

-100.00

Promovarea turismului religios prin valorificarea patrimoniului comunităților evreiești din Oradea -Debrecen” (Sinagoga ZION) - SF UE

56.01.02

120.00

-120.00

Cap. 68.02.50- Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

800.00

0.00

-800.00

(PIDU - Cresa Oradea) Reabilitarea și Modernizarea centrului de îngrijire copii din P-ța 1 Decembrie, nr. 9, Oradea BS

56.01.01

300.00

-300.00

(PIDU - Cresa Oradea) Reabilitarea și Modernizarea centrului de îngrijire copii din P-ța 1 Decembrie, nr. 9, Oradea UE

56.01.02

500.00

-500.00

Cap. 74.02.06 - Canalizarea si tratarea apelor reziduale CAO

50.00

-50.00

Extindere retele de apa si canalizare menajera pe str Apateului - tronson Apateului-Ogorului si extindere retea canal menajer str H.H. Gyula tronson str Apateului-Ep.Vasile Hossu

55.01.12

50.00

-50.00

Bugetul de venituri și cheltuieli ai instituțiilor publice si activităților finantate integral sau partial din venituri proprii

Cod

Trim II

Trim III

Trim IV

Cap.61.10.03.04 Politie Locala

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

50.00

-50.00

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare

20.01.30

50.00

Pregatire profesionala

20.13

-50.00

Bugetul de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice si activităților finantate integral sau partial din venituri proprii

Cod

Trim II

Trim III

Trim IV

Cap.67.10.05.01 Sport-Clubul Sportiv Municipal Oradea

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

300.00

-300.00

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

20.01.09

300.00

-300.00

Bugetul creditelor externe

Cod

Trim II

Trim III

Trim IV

Cap. 70.06.50 - Alte cheltuieli in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

1.00

0.00

-1.00

Crearea unei infrastructuri de afaceri în Municipiul

Oradea și asigurarea cu utilități publice a Parcului

Industrial Eurobusiness Oradea - Etapa II CR

56.01.03

1.00

-1.00

MUNICIPIUL ORADEA

DIRECȚIA ECONOMICA

Credite de angajament pentru actiuni multianuale

mii lei

Nr. Crt.

Cap. 81. - Combustibili si energie

TOTAL CREDITE DE ANGAJAMENT

ANUL 2013

ANUL 2014

Energie termica

Electrocentrale

1

Modificarea proiectului de reabilitare a retelei termice de pe str V Alecsandri PT 701 si PT 702 cu module termice pentru fiecare imobil

1,802.69

400.00

1,402.69

TOTAL CAP.81

1,802.69

400.00

1,402.69