Hotărârea nr. 414/2013

privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Centrului de Îngrijire de Zi Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Centrului de Îngrijire de Zi Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 90203/21.05.2013, prin care Centrul de Îngrijire de

Zi propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare.

Având în vedere prevederile :

 • •  HGR nr. 1438/2004, anexa II - Regulamentul cadru de organizare și funcționare a serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa,

 • •   Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului,

 • •   Ordinului Autorității Naționale pentru Protecția Copilului nr.24/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi,

 • •   Hotărârii nr.539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituțiilor de asistență socială și a structurii orientative de personal, a Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a instituțiilor de asistență socială, precum și a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale (actualizată),

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor art.36 alin.2 lit.c alin. 6 lit.a pct.1 și 2 și art. 45 alin.1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare a Centrului de Îngrijire de Zi Oradea, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr.725/2010

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Centrul de Îngrijire de Zi Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -   Instituția Prefectului județului Bihor

 • -   Primarul municipiului Oradea

 • -  Administrația Socială Comunitară Oradea

 • -   Centrul de Îngrijire de Zi Oradea

 • -   Se publică în Monitorul Oficial al Județului Bihor,

 • -   Se publică pe pagina de web a municipiului Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Camelia Mariana Dulca

Oradea, 30 mai 2013

Nr. 414


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila

ANEXA la Hotărârea Consiliului Local nr. 414/2013

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL CENTRULUI DE ÎNGRIJIRE DE ZI ORADEA

CAPITOLUL I DISPOZIȚII GENERALE

Art.1 Centrul de Îngrijire de Zi funcționează în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative:

 • •  Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 549 din 9.08.2010 privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și numărului de posturi ale Centrului de Îngrijire de Zi, valabile începând cu data de 01.09.2010

 • •   Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 1064/2004 privind aprobarea preluării de către Consiliul Local al Municipiului Oradea - Administrația Socială Comunitară Oradea a Centrului de Îngrijire de Zi Oradea, de la Consiliul Județean Bihor - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului

 • •   Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare

•  Ordinul nr.24/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi

 • •  H.G. nr.1438/2004 pentru aprobarea regulamentelor - cadru de organizare și funcționare a serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum și a celor de protecție specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părintilor săi

 • •  Hotărârea nr. 1007/2005 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituțiilor de asistență socială și a structurii orientative de personal, a Regulamentului -cadru de organizare și funcționare a instituțiilor de asistență socială, precum și a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale

•  Ordinul nr. 286/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind întocmirea planului de servicii și a normelor metodologice privind întocmirea planului individualizat de protecție

•  Ordinul nr. 288/2006 pentru aprobarea Standardelor Minime Obligatorii privind managamentul de caz în

domeniul protecției drepturilor copilului

 • •  Hotărârea nr. 1024/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, precum și a Metodologiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale

 • •   Hotărârea nr. 1440/2004 privind condițiile și procedura de licențiere și de inspecție a serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum și a celor de protecție specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinților săi

•  Ordinul nr. 14/2007 pentru aprobarea Standardelor Minime Obligatorii privindserviciulpentrudezvoltarea

deprinderilor de viață independentă

 • •   Legea nr. 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autoritățile publice

 • •   Legea nr. 215/2001 - legea administrației publice locale,respectiv, cu modificările și completările ulterioare

•  Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii (actualizat)

 • •   Legea nr.213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică

•   Legea nr.466/2004 privind statutul asistentului social

•   H.G. nr. 23/2010 privind aprobarea Standardelor de cost pentru serviciile sociale

 • •   O.G. nr. 34/2006 (actualizată) - privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii

 • •  Legea contabilității nr. 82/1991 - republicată

 • •  Ordinul MFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii

 • •  Ordinul MFP nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia

 • •  OMS nr. 1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unitățile pentru ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor

 • •  Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor .

Art.2 (1) Centrul de Îngrijire de Zi este o instituție publică de asistență socială de interes local, aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Oradea.

 • (2) Centrul de Ingrijire de Zi Oradea este un serviciu pentru protecția copilului, a cărui misiune este de a preveni abandonul și instituționalizarea copiilor, prin asigurarea, pe timpul zilei a unor activități de îngrijire, educație, recreere, socializare, consiliere, dezvoltarea deprinderilor de viață independenta, orientare școlară și profesională.

 • (3) Beneficiarii serviciilor provin din familii cu domiciliul pe raza municipiului Oradea și care se găsesc în situații de risc social.

 • (4) Centrul de Îngrijire de Zi Oradea denumit în continuare Centru furnizează servicii sociale specializate pentru protecția copilului și familiei, cu titlu temporar, fără găzduire.

 • (5) Centrul funcționează în municipiul Oradea, pe str. Traian Lalescu, nr.3C.

Art. 3 (1)Centrul are personalitate juridica, ca atare dispune de cod fiscal, cont bancar propriu, de

ștampilă și sigiliu propriu.

 • (2) Directorul asigură conducerea centrului și răspunde de buna functionare și de îndeplinirea atribuțiilor care revin Centrului de Îngrijire de Zi.

 • (3) Directorul General al Administrației Sociale Comunitare Oradea coordonează activitatea specifică a Centrului de Îngrijire de Zi Oradea privind protecția copilului.

Art. 4 Capacitatea maximă a centrului de zi este de 65 de locuri, dintre care:

 • - 40 locuri pentru copiii de vârstă școlară;

 • - 25 locuri pentru copiii de vârstă preșcolară.

Art.5 (1) Programul centrului se desfășoară între orele 8.00-18.00, atât în perioada școlii cât și în perioada vacanțelor școlare , personalul educativ , desfasurându-și activitatea în ture.

(2) În luna august a fiecărui an , activitatea desfășurată cu copiii este suspendată , în această perioadă efectuându-se concediile educatorilor și realizându-se curățenia generală în centru, precum și acțiunile de deratizare, dezinsectie și dezinfecție.

Art.6Termenii utilizați în prezentul regulament au următoarele înțelesuri:

 • - centru - așezământ de protecție socială pentru copii proveniți din familii care se găsesc în situații de risc

social;

 • - risc social - familiile lipsite de venit sau cu posibilități financiare reduse, care nu au posibilitatea de a se întreține, fiind puse în situația de a apela la serviciile sociale ale municipalității;

 • - capacitatea centrului - numar maxim de copii care pot fi deserviți și pentru care se asigură servicii;

 • - director - persoana desemnată în condițiile legii, care asigură conducerea centrului și răspunde de buna funcționare și de îndeplinirea atribuțiilor care revin serviciului de zi;

 • - asistent social - persoana desemnată, în condițiile legii, pentru a asigura reintegrarea socială a

beneficiarilor;

- psiholog - persoana desemnată, în condițiile legii, pentru a asigura asistență specializată pentru copii cât și pentru părinții/ reprezentanții legali ai acestora;

 • - educator - persoana desemnată pentru a asigura realizarea activităților educative, precum și supravegherea și îndrumarea copiilor;

 • - beneficiar - copilul și familia acestuia, aflați în situație de risc social;

 • - contract - înțelegere scrisă între părți cu privire la serviciile oferite, care va cuprinde:

 • -   părțile contractante;

-   obiectul contractului;

- durata contractului;

 • -   drepturi și obligații ale părților,

 • -   alte clauze convenite între părți;

-echipa multidisciplinară - personalul de specialitate (psiholog, asistent social, educator)

- plan de servicii- cuprinde serviciile oferite de centru pe plan social, psihologic si educational

- plan de interventie personalizat- contine informatii despre toate activitățile si serviciile oferite copilului si

familiei acestuia.

CAPITOLUL II

PRINCIPII, BENEFICIARI ȘI SERVICII PRESTATE

Art.7 Principiile care stau la baza activității centrului sunt:

 • a.  Respectarea și promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului, egalitatea șanselor și nediscriminarea

 • b.  Asistarea copiilor în realizarea și exercitarea drepturilor lor

 • c.  Respectarea demnității copilului

 • d.  Ascultarea opiniei copilului și luarea în considerare a acesteia, ținându-se cont de vârsta și de gradul său de maturitate

 • e.  Asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a copilului

 • f.  Asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării copilului

 • g.  Asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare

 • h.  Asigurarea confidențialității și a eticii profesionale

 • i.   Responsabilizarea părinților cu privire la exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor părintești

 • j.   Primordialitatea responsabilității părinților cu privire la respectarea și garantarea drepturilor copilului

 • k.  Respectarea drepturilor și a demnității omului

 • l.  Asigurarea autodeterminării și a intimității persoanelor beneficiare

m. Asigurarea dreptului de a alege

 • n.  Abordarea individualizată și centrarea pe persoane

o.  Participarea persoanelor beneficiare

 • p.  Cooperarea și parteneriatul

 • q.  Recunoașterea valorii fiecărei persoane

 • r.  Abordarea comprehensivă, globală și integrată

s.  Orientarea pe rezultate

 • t.  Îmbunatățirea continuă a calității

 • u.  Combaterea abuzului asupra persoanelor beneficiare, in cadrul instituțiilor.

Art.8 De serviciile oferite de centru beneficiază următoarele categorii de persoane:

 • a)  Copii preșcolari cu vârsta cuprinsă între 3 ani și 6 ani, și părinții cărora li se acordă prestații și servicii destinate prevenirii separării lor;

 • b)  Copii de vârsta școlară, încadrați în învățământul de masă și părinții cărora li se acordă prestații și servicii destinate prevenirii separării lor;

 • c)  Copii care au beneficiat de o măsură de protecție specială și au fost reintegrați în familie;

 • d) Copii care beneficiază de o măsură de protecție specială;

 • e)  Părinții ai căror copii beneficiază de o măsură de protecție specială;

 • f)   Copii neînsoțiți de părinți sau de alt reprezentant legal, care solicită o forma de protecție în condițiile reglementărilor legale privind statutul și regimul refugiaților;

 • g)  Copii aflați în situație de risc (proveniți din familii numeroase, monoparentale, dezorganizate, cu un nivel scăzut de cultură și educație), existând posibilitatea de abandon școlar și familial;

 • h)  Alte categorii de persoane cu situații similare propuse de către Comisia socială.

Art. 9 Atribuțiile Centrului de Îngrijire de Zi Oradea sunt :

 • a)  asigură furnizarea serviciilor sociale în interesul beneficiarului și în baza contractului încheiat cu acesta;

 • b)  asigură furnizarea serviciilor sociale cu titlu permanent ori temporar,cu sau fără găzduire;

 • c)  asigură întreținerea și folosirea eficientă a bazei materiale și a bunurilor din dotare ;

 • d)  întocmește proiecte și programe proprii care să asigure creșterea calității activității, potrivit politicilor și strategiilor naționale,județene și locale;

 • e)  organizează activități de socializare în vederea relaționării beneficiarilor cu mediul exterior instituției ;

 • f)   acordă sprijin și asistență de specialitate în vederea prevenirii situațiilor care pun în pericol siguranța beneficiarilor;

 • g)  dezvoltă parteneriate și colaborează cu organizații, instituții și orice forme organizate ale societății civile, în condițiile legii, în vederea diversificării serviciilor sociale furnizate ;

 • h)  asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât și beneficiarilor prevederile din regulamentul propriu de organizare și funcționare ;

 • i)   elaborează carta drepturilor, specifică tipurilor de beneficiari cărora li se adresează ;

 • j)   instituie măsuri de prevenire și combatere a traficului și consumului ilicit de droguri.

Art.10 Serviciile sociale oferite de Centrul de Ingrijire de Zi trebuie sa indeplinesca standardele minime obligatorii conform Ordinului 24/2004.

Serviciile oferite de Centrul de Ingrijire de Zi sunt:

 • a)  asistență socială - informații și sprijin pentru a beneficia și de alte servicii sociale, în funcție de nevoile specifice ale fiecărei familii ; sprijin în integrarea în muncă a părinților sau reprezentanților legali, în limita posibilităților existente, prin îndrumarea acestora către serviciul public specializat în medierea muncii ;

 • b)  îngrijire pe timpul zilei - existența unui program zilnic organizat, elaborat în funcție de nevoile și particularitățile fiecărui copil în parte;

 • c)  acordarea mesei - hrana este asigurata în funcție de numărul de ore petrecute în centru ;

 • d)  asistență medicală primară;

 • e)  activități educaționale ;

 • f)   activități de recreere și socializare;

 • g)  activități de dezvoltare a deprinderilor de viață independentă;

 • h)  consiliere psihologică - oferită copiilor la nivel individual și de grup ;

 • i)   orientare școlara și profesională ;

 • j)   consiliere și sprijin pentru părinți.

Art. 11 Serviciile oferite de Centrul de Îngrijire de Zi se acordă în baza unui contract încheiat între părinte/reprezentantul legal al copilului și conducerea institutiei , prin care se stabilesc drepturi și obligații ale părtilor.

Art. 12 Contractul de acordare de servicii se încheie pe o perioadă de maxim 1 an , cu posibilitatea prelungirii acestuia în condițiile prezentului regulament.

Art. 13 Criteriile care trebuie îndeplinite pentru a beneficia de serviciile centrului sunt:

 • a)  să fie lipsite temporar de venituri sau să realizeze venituri reduse, insuficiente pentru a se întreține șpentru a-și asigura necesarul de trai zilnic;

 • b)  să existe riscul instituționalizării copiilor;

 • c)  să se afle în situație cu risc de abandon familial și școlar;

 • d)  să fie asistate social;

 • e)  să existe o situație de vulnerabilitate\ dificultate, pentru depășirea căreia este nevoie de măsuri de suport și asistență din partea comunității locale (existența unei disproporții vădite între nivelul resurselor financiare\materiale și nevoile reale ale familiei; situații medicale grave în familia beneficiarului care afectează capacitatea de munca a reprezentanților legali ai acestuia; posibilitatea agravării problemelor familiale de natură locativă, etc.)

 • f) copilul să fie clinic sanatos, conform atestării medicului de familie, și fără grad de handicap accentuat și grav cu însoțitor.

Art.14 Centrul colaborează cu instituții și organizații la nivelul comunității, în vederea identificării potențialilor beneficiari :

 • -  Primăria Municipiului Oradea

 • -  Administrația Socială Comunitară Oradea

 • -   Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului

 • -   Direcția pentru Muncă, Solidaritate Socială și Familie Bihor

 • -   Inspectoratul Școlar Județean Bihor - instituții de învățământ, Palatul Copiilor și Elevilor

Oradea

 • -   Inspectoratul de Poliție al Județului Bihor

 • -   Poliția Comunitară Oradea

-   Agentia pentru Protectia Mediului Bihor

- ONG - uri

 • -   Direcția de Sănătate Publică

-   Alte instituții de pe raza Municipiului Oradea.

CAPITOLUL III

PROCEDURA DE ACORDARE ȘI REVOCARE A SERVICIILOR

OFERITE DE CENTRUL DE ZI

Art. 15 Procedura de acordare a serviciilor furnizate de centru se realizeaza in urma:

(1) solicitarii directe a parintelui/ reprezentantului legal al copilului;

 • (2) referirii din partea autorităților relevante din comunitate;

 • (3) autosesizării.

Art.16 Procedura de admitere a beneficiarilor în Centrul de Îngrijire de Zi:

(1) Admiterea în centru se face pe baza unui dosar întocmit de personalul de specialitate din cadrul

Centrului de Îngrijire de Zi, care va conține următoarele acte:

 • -   cerere către Centrul de Îngrijire de Zi Oradea;

 • -   anchetă socială întocmită de personalul de specialitate din cadrul Centrului de Îngrijire de Zi, din care să rezulte date privind părintii sau reprezentanții legali ai copilului, componența familiei, felul și dotarea locuinței, situația materială, aspecte privind condițiile de viață și sănătate ale membrilor familiei;

 • -   adeverință medicală care să ateste starea de sănătate a acestora, precum și recomandarea

medicului de specialitate atunci când este cazul;

-   aviz epidemiologic;

 • -   copii după actele de identitate - copil / părinți / reprezentanți legali

 • -   adeverință de venit sau după caz, cupon pensie ori declarație venit ;

 • -   adeverință de la unitatea de învățământ frecventată de copil, pentru copiii de vârstă școlară;

 • -   certificat de căsătorie, sentință de divorț, certificat de deces- părinti (în funcție de caz);

 • -   declarația părintelui/reprezentantului legal privind existența deprinderilor de igiena personală, pentru copiii de vârstă preșcolară.

(2) Dosarul va fi analizat de către Comisia socială care va formula o propunere directorului Centrului de Îngrijire de Zi asupra admiterii în centru în functie de îndeplinirea conditiilor prevăzute la art.13 din prezentul regulament.

 • (3) Comisia socială va avea următoarea componență:

Președinte: -Președintele comisiei de muncă, sănătate, familie, protecție socială și protecția

copilului din cadrul Consiliului Local al Municipiului Oradea

Membrii: - Director executiv adjunct - Direcția Juridica, Primaria Municipiului Oradea

 • - Șef serviciu Protecția copilului - Administrația Socială Comunitară Oradea

- Asistent social - Centrul de Îngrijire de Zi

- Psiholog - Centrul de Îgrijire de Zi

 • (4) Nominalizarea comisiei se face prin decizia directorului general al Administrației Sociale Comunitare Oradea.

 • (5) În situația în care există mai multe solicitări de acordare a serviciilor sociale decât locurile disponibile , selecția beneficiarilor se realizează în urma departajării în ordine descrescătoare a punctajului acumulat în urma evaluării următoarelor criterii:

  Nr. crt.

  Criterii

  Punctaj

  1.

  Familia:

  - Plasamentfamilial;

  3

  - Familia monoparentală;

  2

  - Familia constituită din 2 părinți;

  1

  2.

  Număr de membrii ai familiei:

  - Familie cu 5 sau mai mulți copii ;

  3

  - Familie cu 3 sau 4 copii ;

  2

  - Familie cu cel mult 2 copii.

  1

  3.

  Situația financiară:

  - Fără nici un venit ;

  3

  - Doar un părinte are venit ;

  2

  - Ambii părinți au venit.

  1

  4.

  Situația locativă:

  - Familie fără locuință proprie ;

  3

  - Locuință socială/chirie ;

  2

  - Locuință proprietate personală.

  1

 • (6) Este interzisă admiterea în centru a bolnavilor psihici și a celor cu afecțiuni neurologice (schizofrenie, epilepsie, encefalită, etc.), precum și a purtătorilor de boli infecto-contagioase sau dermato-venerice (TBC, hepatită epidemică, etc.).

 • (7) Comisia socială va analiza fiecare dosar în vederea admiterii sau respingerii acestuia.

(8) În urma întrunirii Comisiei Sociale se încheie procesul verbal privind:

- admiterea sau respingerea dosarului;

- întocmirea planului de servicii cu serviciile oferite de Centrul de Îngrijire de Zi.

Art.17 Planul de servicii se intocmeste de personalul de specialitate din Centrul de Îngrijire de Zi, în baza procesului verbal încheiat ca urmare a întrunirii Comisiei sociale de analiză a dosarelor și este aprobat prin decizia directorului Centrului de Îngrijire de Zi.

Art. 18 După întocmirea planului de servicii , fiecare copil este evaluat si i se întocmeste , în cadrul echipei multidisciplinare, un plan de interventie personalizat.

Art. 19 In situații excepționale se pot admite în centru persoane, la solicitarea acestora sau a unor instituții, înainte de analizarea dosarului in cadrul Comisiei sociale numai cu aprobarea directorului Centrului de Îngrijire de Zi, ulterior cazul urmând a fi analizat și de Comisia socială.

Art. 20 Încetarea acordarii serviciilor centrului se realizează în următoarele situații: 6

 • -   la expirarea perioadei menționate în contract și îndeplinirea obiectivelor stabilite în programul personalizat de intervenție;

 • -   când în urma reactualizării situației socio-familiale, nu se îndeplinesc conditiile prevazute la art.13;

 • -   când absenteaza nemotivat 10 zile lunar, de la programul Centrului, fără sesizarea in forma scrisa a

conducerii institutiei;

 • -   la solicitarea scrisă a părintelui/reprezentantului legal;

 • -   când nu sunt respectate de către beneficiar obligațiile prevăzute în contractul de furnizare de servicii sociale și a Regulamentului de Ordine Interioară.

Art. 21 În cazul încetarii acordării serviciilor oferite de centru, echipa multidisciplinară analizează situația și prezintă propuneri spre aprobarea directorului centrului.

Art. 22 Revenirea în centru depinde de situația copilului și de disponibilitățile existente la momentul respectiv, conform art. 16 din prezentul regulament.

CAPITOLUL IV

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE BENEFICIARILOR SERVICIILOR

Art.23 Drepturile beneficiarilor:

 • -   Să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără nici o discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie politică sau altă opinie, de naționalitate, apartenență etnică sau origine socială, de situație materială, de statutul la naștere sau statutul dobândit, de dificultățile de formare și dezvoltare sau de alt gen ale copilului, ale părinților sau ale altor reprezentanți legali

 • -   Să beneficieze de toate serviciile sociale oferite în cadrul centrului, prevăzute la art.10 din prezentul

regulament

 • -   Să foloseasca baza tehnico-materiala existentă în condițiile prezentului regulament

 • -   Să fie tratați cu respect și să nu fie supusi unor tratamente discriminatorii

 • -   Să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite

 • -   Să le fie luate în considerare, în limita posibilităților, propunerile cu privire la programul și activitățile desfășurate în cadrul centrului

 • -   Să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică

 • -   Să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate

 • -   Să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime

 • -   Să participe la evaluarea serviciilor sociale primite

 • -   Să aibă acces la toate informațiile cu privire la copilul lor

 • -   Să fie protejați de lege atât ei, cât și bunurile lor atunci când nu au capacitate de decizie

 • -   Să li se respecte toate drepturile speciale în situația în care sunt minori sau persoane cu handicap.

Art.24 Obligațiile beneficiarilor:

 • -   Să respecte Regulamentul de ordine interioară al centrului

 • -   Să respecte clauzele și termenele menționate în contractul de furnizare a serviciilor sociale încheiat

cu Centrul de Îngrijire de Zi

 • -   Să respecte programul Centrului de Îngrijire de Zi

 • -   Să respecte ora de sosire și de plecare în și din incinta centrului

 • -   Să participe la activitățile organizate de instituție

 • -   Să anunțe din timp centrul în situația în care copilul este în imposibilitatea frecventării programul

centrului mai mult de o zi.

 • -   Să aibă un comportament civilizat și o ținută vestimentară decentă

 • -   Să folosească și să păstreze cu grijă dotările din centru

 • -   Să folosească și să păstreze cu grijă jocurile, cărțile și celelalte bunuri puse la dispoziția lor în cadrul instituției

 • -   Să furnizeze informatii concrete cu privire la identitate, situatie familiala, socială, medicală șeconomică

 • -   Să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală

 • -   Să participe la procesul de furnizare a serviciilor sociale

 • -   Să stabilească o relație de colaborare cu personalul centrului în acordarea serviciilor sociale, în

interesul superior al copilului

 • -   Părinții au obligatia de a participa la sedintele stabilite de comun acord cu personalul centrului în

vederea interesului superior al copilului.

 • -  Părinții/reprezentanții legali sunt responsabili pentru îngrijirea copiilor și pentru supravegherea lor în afara centrului .

CAPITOLUL V

STRUCTURA ORGANIZATORICA A CENTRULUI DE ÎNGRIJIRE DE ZI

Art.25Centrul este organizat pe servicii și compartimente:

a) Serviciul Contabilitate - Administrativ

 • b) Compartimentul Consiliere Psihologică și Asistență Socială

 • c) Compartimentul Educație Școlară.

Art .26 Personalul din cadrul Centrului de Îngrijire de zi Oradea este alcătuit din personalul angajat cu contract individual de muncă, în condițiile legii.

Art. 27 Funcțiile din structura organizatorică a Centrului de Îngrijire de Zi se clasifică astfel:

 • - funcții contractuale:

 • a) de conducere (director, șef serviciu );

 • b) de execuție (inspector de specialitate, referent, etc.).

c) de deservire ( îngrijitor, muncitor calificat)

Art.28 Salarizarea personalului se face potrivit legislatiei în vigoare privind salarizarea personalului din

unitățile bugetare.

Art.29 Atribuțiile, sarcinile de serviciu, responsabilitățile personalului din cadrul Centrului se stabilesc prin fișa postului aprobată de către directorul centrului.

Art.30 Directorul Centrului poate stabili pentru personalul din subordine, și alte atribuțiuni de serviciu, în funcție de modificările ce intervin în domeniul de activitate, în conformitate cu legislația în vigoare.

Art.31 În raport cu modificările intervenite în structura sau activitatea instituției, fișele posturilor personalului din centru vor fi reactualizate în conformitate cu legislația în vigoare.

Art.32 Directorul centrului are calitatea de ordonator terțiar de credite revenindu-i în acest sens toate răspunderile și obligațiile prevăzute de legislația în vigoare privind gestionarea resurselor publice.

Art.33 Finanțarea cheltuielilor necesare organizării și funcționării centrului se realizează din următoarele surse:

-   din bugetul local

 • -   din donații și sponsorizări

 • -   din alte surse constituite în condițiile prevăzute de actuala legislație în vigoare.

Art.34 Evidența tehnico-operativă a cheltuielilor centrului se face de către Serviciului Contabilitate -Administrativ.

Art.35 Veniturile din donații și sponsorizări sunt venituri cu destinație specială fiind utilizate cu respectarea destinației pentru care au fost aprobate.

Art.36 Exercitarea atribuțiilor de control financiar preventiv propriu se realizează de către Șef Serviciu Contabilitate - Administrativ

Art.37 Consiliul Local al Municipiului Oradea aprobă următoarele:

 • a. Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului de Îngrijire de Zi Oradea, precum și modificarea și completarea acestuia;

 • b. Structura organizatorică a Centrului de Îngrijire de Zi - organigrama, statul de funcții și numărul de

personal al centrului, la propunerea directorului centrului.

 • c. Bugetul de venituri și cheltuieli ale Centrului de Îngrijire de Zi.

CAPITOLUL VI

MANAGEMENTUL CENTRULUI DE ÎNGRIJIRE DEZI

Art.38 (1) Conducerea curentă a Centrului de Ingrijire de Zi este asigurată de director.

 • (2) În exercitarea atribuțiilor ce-i revin, directorul emite decizii. Deciziile vor fi contrasemnate din punct de vedere al legalității de catre un consilier juridic delegat cu aceste atributii din cadrul Serviciului Juridic Contencios al Directiei Juridice din cadrul Primariei Municipiului Oradea.

 • (3) Directorul asigură conducerea Centrului și răspunde de buna funcționare și de îndeplinirea atribuțiilor ce revin acestuia.

Art.39 Directorul îndeplinește, în condițiile legii și a prezentului regulament următoarele atribuții principale:

 • a) . Reprezintă serviciul în relațiile cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate, precum și în justiție;

 • b) . Exercită atribuțiile ce revin serviciului în calitate de persoană juridică;

 • c) . Exercită funcția de ordonator terțiar de credite;

 • d) . Aprobă proiectul bugetului propriu al serviciului și contul de încheiere a exercițiului bugetar;

 • e) . Propune autoritaților sau persoanelor juridice care au înființat sau, dupa caz, finanțează aprobarea structurii organizatorice și a numărului de personal;

 • f) . Numește și eliberează din funcție personalul din cadrul serviciului;

 • g) . Desfășoară activități pentru promovarea imaginii centrului de zi în comunitate;

 • h) . Asigură, în cadrul centrului, promovarea principiilor și normelor prevăzute în Convenția O.N.U. cu privire la drepturile copilului; ia în considerare și analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor copilului în cadrul instituției pe care o conduce;

 • i) . Asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul centrului;

 • j) . Îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin lege sau prin hotărârea Consiliului Local al Municipiului

Oradea;

 • k) Elaborează rapoartele generale privind activitatea instituției, stadiul implementării obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă autorității administrației publice locale care asigură administrarea și finanțarea ;

 • l) Elaborează și implementează proiecte care au ca scop îmbunătățirea activității de asistență socială în instituție ;

 • m) Propune participarea personalului de specialitate la programe de instruire și perfecționare;

 • n) Evaluează anual personalul contractual al centrului;

 • o) Colaborează cu formele organizate ale societății civile la acțiuni care vizează ameliorarea asistenței sociale a grupurilor vulnerabile;

 • p) Întocmește raportul anual de activitate,

r) Asigură respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale.

CAPITOLUL VII

ATRIBUȚIILE STRUCTURILOR DIN CADRUL CENTRULUI DE ÎNGRIJIRE DE ZI

Art.40 Atribuțiile principale ale fiecărui compartiment și serviciu sunt următoarele:

 • A. Compartimentul Consiliere psihologică și Asistență socială este direct subordonat directorului centrului

și are următoarele atribuții principale:

 • •   asigură consiliere psihologică pentru copiii de vârstă preșcolară în raport cu vârsta, nivelul de dezvoltare și nevoile acestora;

 • •   asigură consiliere psihologică și orientare școlară și profesională pentru copiii de vârstă școlară ;

 • •   asigură consiliere și sprijin pentru părinții / reprezentanții legali ai copiilor în scopul discutării și soluționării problemelor cu care se confruntă, în ceea ce privește dezvoltarea psihologică a copilului, precum și diverse aspecte juridice, medicale, sociale, dar și derularea programului Școala Părinților ;

 • •   realizează evaluarea capacității parentale și a riscurilor și factorilor protectivi ai familiei

 • •   realizează intervenții psihologice familiale pentru depășirea/compensarea dificultăților emoționale și de comportament a copiilor și a părinților care pun familia la risc sau au impact major asupra creșterii și educării copiilor

 • •   realizează programe de educație parentală pentru părinți ai căror copii au dificultăți de comportament și emoționale

 • •   asigură pregătirea și susținerea educatorilor pentru depășirea dificultăților de comportament ale copiilor din timpul activităților de la grupă; planifică, susține și urmărește aplicarea de către educator a metodelor de control al dificultăților de comportament ale copiilor de la grupă

 • •   realizează programe pentru părinții și familiile aflate la risc în vederea prevenirii separării și a abuzului asupra copilului

 • •  întocmește procedura de admitere a copiilor în centru cu pregătirea dosarului cu actele necesare, a anchetei sociale;

 • •   participă la întrunirile Comisiei sociale de analiză a dosarelor în scopul admiterii copiilor în centru ;

•   întocmeste planul de servicii, cu serviciile oferite de Centrul de Îngrijire de Zi ;

 • •   încheie contract cu părintele/reprezentantul legal al copilului ;

 • •   stabilește relații de colaborare activă cu familiile copiilor care frecventează centrul primând importanța stabilirii unui parteneriat real pentru dezvoltarea armonioasă a copiilor (elaborarea Codului Etic pentru relația cu copii și familiile acestora, reuniuni generale și individuale, sprijinirea și întărirea relației copil-părinte, încheierea unui contract între reprezentanții centrului și părinții/reprezentanții legali ai copiilor) ;

 • •   întocmește programul personalizat de intervenție, în echipă - elaborat în funcție de nevoile și particularitățile fiecărui copil și reactualizat periodic;

 • •   realizează , in cadrul echipei multidisciplinare, procedura de încetare a acordării serviciilor centrului ;

 • •   stabilește relații de colaborare și parteneriate cu alte instituții din comunitate ;

 • •   organizează și participă la diferite acțiuni și activități desfășurate în parteneriat cu alte instituții din comunitatea locală;

 • •   mentine o relatie de colaborare activă cu institutiile de învatamant ;

 • •  întocmește rapoarte de activitate, referate și procese verbale.

 • B. Compartimentul Educație Școlară este direct subordonat directorului centrului si are următoarele atribuții principale:

 • •   supravegherea , îngrijirea și disciplinarea copiilor ;

 • •   realizează procesul de integrare socială și adaptarea la un program organizat de activitați ;

 • •   întocmește programul zilnic al copiilor-cuprinzând activități diversificate, adaptate vârstei lor și care răspund nivelului și potențialului lor de dezvoltare, acesta realizându-se în echipă, de personalul de specialitate ;

 • •   planifică activitățile desfășurate la grupă ;

 • •   desfășoară diferite activități cu caracter instructiv-educativ ;

 • •   desfășoară activități educaționale prin oferirea de suport la meditații și sprijin în efectuarea temelor și în procesul de învătare a lecțiilor ;

 • •   stimulează și dezvoltă comunicarea și relationarea la nivel de grup;

 • •   desfășoară activități de recreere și socializare cu menirea de a realiza un echilibru între activitățile de învătare si cele de relaxare pentru dezvoltarea armonioasă a copiilor ;

 • •   desfășoară activități de dezvoltare a unor deprinderi de viață independentă, igienă personală și stil de viață sănătos;

 • •   desfășoară activități de educație sanitară;

 • •   desfăsoară activități de dezvoltare a psihomotricitătii și abilității manuale;

 • •   exersarea aptitudinilor si a abilităților de care dispune fiecare copil prin jocuri logice, discutii libere și conversații;

 • •   participă în echipă la elaborarea planului de servicii;

 • •  întocmește programul personalizat de intervenție, in echipa, elaborat în funcție de nevoile și particularitățile fiecărui copil și reactualizat periodic ;

 • •   stabilește relații de colaborare activă cu familiile copiilor care frecventează centrul în scopul informării cu privire la atitudinea și coportamentul copiilor, progrese înregistrate ;

 • •   monitorizează situația școlară a copiilor, tinând legătura cu institutiile de învățământ la care sunt înscriși copiii și cadrele didactice ;

 • •   participarea la diferitele acțiuni și activități organizate în parteneriate cu alte instituții ;

 • •   dezvoltă și aplică metode de stimulare și crestere a interesului pentru procesul instructiv-educativ ;

 • •  aplică metode de control a problemelor de comportament a copiilor ce interferează cu învătarea și activitățile de la grupă ;

 • •   întocmește referate, rapoarte, planificări și planuri de activitate.

C . Serviciul contabilitate - administrativ :

In cadrul serviciului se desfășoară activități pe compartimente dupa cum urmează:

Compartimentul Contabilitate:

conducerea evidentei angajamentelor bugetare si legale

 • •  evidenta creditelor bugetare aprobate in exercițiul bugetar curent si a modificărilor intervenite pe parcursul exercițiului bugetar curent si a angajamentelor bugetare

•  compararea datelor din conturile “Credite bugetare aprobate” si “Angajamente bugetare” si determinarea creditelor bugetare disponibile care pot fi angajate

evidenta angajamentelor legale

 • •  întocmirea raportului explicativ privind angajamentele efectuate in cursul exercițiului bugetar

 • •  verificarea existentei angajamentelor, determinarea sau verificarea realității sumei datorate, verificarea condițiilor de exigibilitate ale angajamentului legal pe baza documentelor justificative care atestă operațiile respective

 • •  verificarea existentei mențiunii ”Bun de plata” pe documentele care atesta bunurile livrate, lucrările executate si serviciile prestate

 • •  emiterea, verificarea si evidenta formularelor ”Propunere”, “Angajament“ si “Ordonanțare de plată” în vederea efectuării plății

 • •   verificarea, analizarea legalității, necesității și oportunității angajării și utilizării creditelor bugetare în limita și cu destinația aprobată prin bugetul propriu.

 • •  întocmirea periodică de situații informative privind execuția cheltuielilor pe fiecare capitol și subcapitol bugetar.

 • •  tinerea la zi a plăților pe articole și alineate, întocmind situații informative privind execuția bugetară.

 • •  întocmirea de referate pentru virări de credite bugetare și modificări de alocații bugetare.

 • •  întocmirea justificărilor pentru rectificări de buget.

 • •  întocmirea situațiilor privind monitorizarea cheltuielilor de personal lunar.

 • •  verificarea si înregistrarea extraselor de cont, întocmirea notelor contabile conform clasificației bugetare .

 • •  întocmirea registrului de casă;

•  întocmirea bonurile de consum si a bonurilor de transfer;

conducerea fiselor de magazie si fiselor cu regim special ;

 • •   prelucrarea în contabilitate a actelor de casă , respectiv preluarea de la casieria unității a registrului de casă și întocmirea notelor contabile verificând actele justificative care însoțesc documentele de plata sau de încasare;

 • •   evidențierea în contabilitate a salariilor angajaților, respectând articolele clasificației bugetare pe baza centralizatorului.

 • •   conducerea evidentei contabile și extracontabil pentru garanția materiala constituita, in baza extraselor de cont

 • •   evidența sintetică și analitică a conturilor de debitori, urmărirea si recuperarea lor la termenele stabilite;

 • •   evidența sintetică și analitică a conturilor creditori;

 • •   evidența sintetică și analitică a conturilor furnizori;

 • •  evidența sintetica a conturilor de materiale, conform clasificației bugetare si confruntarea lunară a stocurilor cu evidența tehnic-operativă ;

 • •  evidenta sintetica a obiectelor de inventar in magazie și folosință și confruntarea lunara cu evidenta analitica ;

 • •  verificarea și confirmarea valorica a soldului activelor fixe, validarea inventarului anual al elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;

•  întocmirea registrului inventar;

 • •   evidența sintetică a mijloacelor fixe si a fondului acestora, diferențiat pe domeniul public și privat și confruntarea cu evidența tehnic-operativă .

 • •   evidența sintetică și analitica a bonurilor cantități fixe și confruntarea lunară cu evidența tehnic-operativa ;

 • •   evidența sintetica a conturilor de cheltuieli, conform clasificației bugetare;

 • •  evidența contabila a conturilor de finanțare bugetară

 • •  întocmirea balanței de verificare lunară;

 • •  verificarea avizelor de însoțire emise de prestatorul de servicii de catering și stabilirea concordanței lor cu facturile emise de către acesta si cu prezenta copiilor;

 • •  întocmirea proceselor verbale de recepție a serviciilor de catering la finele fiecărei luni;

 • •  verificarea condițiilor de eligibilitate ale angajamentului legal pe baza documentelor justificative care atestă operațiile respective si exercitarea controlul financiar preventive pentru ordonanțarea cheltuielilor;

 • •   evidența dosarelor personale ale angajaților din cadrul instituției;

 • •  preluarea și verificarea dosarelor de concurs;

 • •  organizarea concursurilor de recrutare pentru ocuparea funcțiilor contractuale din cadrul instituției;

 • •  întocmirea contractelor de muncă pentru personalul nou angajat;

 • •  înregistrarea și repartizarea corespondenței;

 • •   operarea în registrul general de evidență al salariaților (Revisal) a tuturor modificărilor intervenite în raporturile de muncă;

 • •  întocmirea lunară a statelor de personal pentru angajații Centrului de Zi;

 • •  întocmirea rapoartelor de specialitate și a notelor de fundamentare cu privire la modificările intervenite în organigrama și statul de funcții;

•  întocmirea notelor interne;

evaluarea anuala a personalului contractual;

 • •  întocmirea și verificarea pontajului lunar, în baza centralizării datelor din pontaj, cererilor de concediu de odihnă și concedii de boală;

 • •  verificarea concediilor medicale și introducerea în baza de date a acestora, verificarea stagiului de cotizare pentru calculul concediilor medicale și introducerea în baza de date a stagiului de cotizare pentru noi angajați;

 • •  verificarea concediilor de odihnă;

 • •  întocmirea lunară a statelor de plata pentru salariații Centrului de Zi;

 • •  completarea concediilor medicale pentru depunerea acestora la Casa de Sănătate;

 • •  întocmirea situației prvind fondul de salarii pe semestru și anual;

 • •  întocmirea adeverințelor privind drepturilor salariale, adeverințelor cu zilele de concediu medical pe ultimele 12 luni;

 • •  întocmirea și transmiterea către Instituțiile Bancare a fișierelor privind încasarea drepturilor salariale;

•  actualizarea documentelor justificative care stau la baza calculului coeficientului de deduceri personale suplimentare

calculul vechimii pentru acordarea sporului de vechime;

 • •  întocmirea referatelor și deciziilor privind reîncadrările în funcție și modificările salariale ale angajatilor;

 • •  întocmirea diverselor situații solicitate de către Primăria Municipiului Oradea;

 • •  întocmirea și transmitarea declarației privind obligațiile de plată, a contribuțiilor sociale, impozitul pe venit și evidenta nominală a persoanelor asigurate;

 • •  întocmirea dosarului pentru recuperarea din Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate a contribuției pentru concedii și indemnizații;

 • •  asigurarea aprovizionării cu materiale consumabile, furnituri, obiecte de inventar, materiale de curațenie pentru instituție;

 • •  întocmirea planului anual de achiziții publice pentru Centrul de Zi;

 • •  întocmirea referatelor și caietelor de sarcini în vederea participării la licitații pentru atribuirea contractelor de bunuri și servicii;

 • •  depistarea si solutionarea oricăror defectiuni sau disfunctiuni care ar putea influenta buna desfasurare a activitatilor de orice fel din cadrul Centrului de Ingrijire de Zi;

 • •  întocmirea lunară a situației pentru planificarea plăților;

 • •  întocmirea situației privind corectitudinea soldurilor conturilor de venituri, cheltuieli și disponibil din extrasele de cont eliberate de trezorerie;

Compartimentul Administrativ:

•    asigura curatenia in unitate;

raspunde direct de pastrarea, depozitarea si igiena alimentelor in aparatul frigorific si locurile in care sunt depozitate acestea ;

 • •    asigură repartizarea meniurilor conform prevederilor legale;

•    raspunde de evidenta portiilor primite;

 • •     răspunde de corecta păstrare a alimentelor in spatiile destinate pastrarii si servirii hranei;

 • •     asigură respectarea cerințelor igienico-sanitare în bucătărie și oficii, precum si a aparaturii specifice: aragaz, chiuveta, frigider, congelator, hota si altele;

•    asigura curatarea si dezinfectarea veselei si a tacamurilor conform normelor specifice ori de cate ori este nevoie;

raspunde de toate neregurile care sunt depistate in bucatarie in orice moment al programului de lucru;

 • •    răspunde de securitatea autoturismului;

 • •    are obligația de a exploata în bune condiții autoturismul;

 • •    are obligația de a respecta regulile de circulație și a conduce preventiv fără a pune în pericol securitatea autoturismului și a persoanelor din autoturism;

 • •    respectă capacitatea mașinii ca număr de locuri la transportul persoanelor;

 • •    nu va părăsi unitatea fără foaie de parcurs zilnică și fără verificarea tehnică a autoturismului în termen;

 • •    orice deplasare cu autoturismul se va face cu înștiințarea conducerii unității;

 • •    în timpul transportului răspunde de viața și securitatea persoanelor din autoturism ( a copiilor);

•    asigura paza institutiei in timpul programului de lucru cu exceptia cazului in care este plecat din institutie;

asigura intretinerea spatiului verde din curtea centrului;

raspunde de buna functionare a ansamblului de joaca din curtea centrului;

asigura intretinerea si repararea micilor defectiuni in cadrul centrului; raspunde de colectarea deseurilor selective.

CAPITOLUL VIII

PROCEDURI DE PROTEJARE A COPILULUI DE ABUZ, NEGLIJARE ȘI EXPLOATARE

Art. 41 În centru este interzisă aplicarea pedepselor fizice de orice formă, precum și privarea copilului de drepturile sale. De asemenea, este interzisă utilizarea oricăror forme de intimidare și discriminare, a tratamentelor inumane sau degradante și a agresiunilor verbale sau fizice conform legii nr. 272/2004 privind protectia și promovarea drepturilor copilului.

Art. 42 Educatorul sau oricare altă persoană care intră în contact direct cu copilul, la sosirea acestuia în centru și are suspiciuni sau identifică existența unei situații de abuz are obligația de a înștiința imediat directorul centrului, asistentul social si psihologul. După înștiințarea directorului, cu acordul acestuia, asistentul social asigură completarea fișei de semnalare obligatorie și evaluare inițială a situațiilor de abuz, neglijare și exploatare a copilului, care va fi transmisă DGASPC în termen de 48 de ore de la data evaluării inițiale. Asistentul social va înștiința părinții copilului despre situația apărută.

După caz, directorul anunță Salvarea, Poliția și/sau Procuratura. În cazul în care asistentul social și directorul nu semnalează aceste situații, persoana care a înștiințat directorul are obligația efectuării acestei semnalări. De asemenea, psihologul îi asigură copilului implicat în astfel de situații sprijin psihologic și consiliere conform procedurilor de lucru în cazului copilului abuzat și neglijat. Evidența cazurilor de intimidare, discriminare, abuz, neglijare este consemnată în registrul de sesizări și reclamații.

Art. 43 Pentru a preveni situațiile de abuz și pentru a evita posibile complicații ale problemelor (în special în cazurile în care există istoric de abuz sexual/fizic) personalul centrului cunoaște și respectă regulile de interacțiune și contact fizic cu copiii beneficiari ai centrului cum ar fi respectarea spațiului personal și a intimității copilului, îmbrățișarea copilului cu acordul acestuia și de preferință evitarea îmbrățișărilor frontale, în favoarea celor laterale.

Art. 44 Centrul dispune de reguli și proceduri de prevenire a abuzului între copii și stabileste modalități concrete de reacție pentru prevenirea abuzului în cazul copiilor aflați la risc de a fi abuzat sau de a abuza.

Art. 45 În cadrul programului de consiliere, psihologul dezvoltă abilitățile copiilor necesare evitării abuzului, neglijării și exploatării și informează educatorii despre reacțiile la comportamentele sexualizante și abuzive manifestate de către copii.

CAPITOLUL IX

DREPTURILE, OBLIGAȚILE ȘI SANCȚIUNILE PERSONALULUI CONTRACTUAL AL

CENTRULUI

Art. 46 Drepturile și obligațiile privind relațiile de muncă dintre angajator și salariat se stabilesc potrivit legii, în cadrul contractelor colective de munca și al contractelor individuale de munca și a regulamentului intern aplicabil.

Art.47 Atributiile personalul din cadrul instituției sunt stabilite prin fișa postului , aprobată de directorul centrului. Șeful ierarhic superior poate stabili pentru personalul din subordine , cu aprobarea directorului și alte atribuțiuni de serviciu, în functie de modificările ce intervin în domeniul de activitate, în conformitate cu legislația în vigoare.

Art.48 Directorul centrului numește prin decizie o persoană sau o comisie, după caz, pe care o împuternicește cu analiza cazurilor de încălcare a sarcinilor de serviciu a personalului contractual al Centrului de Îngrijire de Zi, în vederea luării măsurilor disciplinare care se impun. Directorul în baza cercetării disciplinare dispune sancțiunea disciplinară aplicabilă, conform prevedeilor legislației muncii în vigoare.

Art.49 Faptele care constituie abateri disciplinare și sancțiunile aplicabile sunt prevăzute în Regulamentul Intern al Centrului de Îngrijire de Zi.

Art.50 Pentru faptele săvârșite în exercitarea atributiilor ce îi revin, personalul răspunde, după caz, disciplinar, material, administrativ, civil sau penal.

CAPITOLUL X

ACCESUL ÎN INSTITUȚIE

Art.51 Accesul în instituție se face numai pe poarta principală.

Art.52 Persoanele fizice, reprezentanți legali ai copilului au acces în instituție în baza actului de identitate.

Art.53 În centru sunt interzise urmatoarele:

 • a)  accesul persoanelor care nu fac obiectul activității centrului;

b)  accesul persoanelor straine , care însotesc parintele sau reprezentantul legal al copilului ,

fără să aibă însă vreo legatură cu copilul ;

c) accesul cu animale;

 • d)  intrarea persoanelor în stare de ebrietate sau cu ținuta indecentă ;

 • e) introducerea băuturilor alcoolice, a substanțelor toxice, a obiectelor ascuțite sau contondente susceptibile de a fi utilizate ca arme;

 • f) comportamentul agresiv, violent, atât al beneficiarilor cât și a personalului care deservește

centrul;

 • g) violența verbală, adresarea de expresii injurioase sau jignitoare;

 • h) orice formă de discriminare pe criterii etnice, morale sau religioase etc.

Art.54 Presa are acces în instituție cu aprobarea directorului centrului.

Art.55Fumatul în incinta centrului este strict interzis.

Art.56 În incinta centrului este obligatorie păstrarea curațeniei de către beneficiari și personal.

Art.57 Paza Centrului de Îngrijire de Zi este asigurată prin sistem de alarmă și monitorizare video.

CAPITOLUL XI DISPOZITII FINALE

Art.58 Antetul documentelor și corespondenței Centrului de Îngrijire de Zi va avea următorul conținut: ,, Consiliul Local al Municipiului Oradea, Centrul de Îngrijire de Zi,,.

Art. 59 Centrul de Zi are un Cod Etic pentru relația cu copiii și familiile acestora, elaborat de directorul centrului în colaborare cu personalul de specialitate

Art.60 Evenimentele importante, abaterile de la dispozițiile prezentului regulament sunt aduse imediat la cunoștința directorului centrului.

Art.61 Direcția Juridică prin Serviciul Juridic Contencios din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Oradea va asigura asistența juridică și reprezentarea intereselor Centrului de Îngrijire de Zi in justitie.

Art.62 Atribuțiile referitoare la securitate și sănătate în muncă sunt asigurate în baza unui contract de colaborare de către Administrația Socială Comunitară Oradea prin personal de specialitate precum și activitatea de Protecție Civilă și P.S.I.

Art.63 Personalul Centrului de Îngrijire de Zi răspunde de întreaga activitate pe care o desfășoară în fața directorului centrului.

Art.64 Aplicarea de rele tratamente minorului, punerea în primejdie gravă, prin măsuri sau tratamente de orice fel, a dezvoltării fizice, intelectuale sau morale a minorului, de către părinți sau de către orice persoană căreia minorul i-a fost încredințat spre creștere și educare se pedepsește ,conform art. 306 din Codul Penal.

Art.65 La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului de Îngrijire de Zi , adoptat prin H.C.L. nr. 725/2010.

Art.66. Prezentul regulament se completează cu legislația în vigoare.

Oradea, 30 Mai 2013