Hotărârea nr. 411/2013

privind aprobarea încheierii unui protocolul de colaborare între Municipiul Oradea și Ministerul Afacerilor Externe

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea încheierii unui protocolul de colaborare între Municipiul Oradea și Ministerul Afacerilor Externe

Analizând raportul de specialitate nr. 123320/28.05.2013 întocmit de către Direcția Jurdică, privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între Municipiul Oradea și Ministerul Afacerilor Externe,

Ministerul Afacerilor Externe - Departamentul Politici pentru Relația cu Românii de Pretutindeni, în colaborare cu Ministerul Educației dezvoltă un proiect care urmărește trimiterea a doi pedagogi români în localitatea Micherechi, Ungaria. Proiectul ar contribui la îmbunătățirea procesului de învățământ în limba română, în condițiile în care comunitatea românească din această localitate este cea mai numeroasă comunitate istorică românească din Ungaria. În cadrul acestui proiect, Ministerul Educației sa oferit să susțină plata salariilor ambilor profesori în țară, păstrarea posturilor în țară și costurile de deplasare pe ruta Micherechi - România, de două ori pe an.

Municipiul Oradea susține acest proiect prin identificarea unei formule de stimulare financiară pentru cei doi pedagogi români, devenind partener și parte în protocolul de colaborare alături de Ministerul Afacerilor Externe - Departamentul Politici pentru Relația cu Românii de Pretutindeni și Ministerul Educației Naționale .

Recunoscând importanța colaborării la nivel instituțional,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a consiliului local,

În temeiul prevederilor art. 36 alin.2 lit.d , e, alin. 6 lit. a pct.1 , alin. 7 lit.a și 45 alin.2 lit.f din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă încheierea protocolului de colaborare între Municipiul Oradea și Ministerul Afacerilor Externe, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Juridică din cadrul primăriei municipiului Oradea.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -   Instituția Prefectului Județul Bihor;

  • -  Primarul Municipiului Oradea;

  • -   Direcția Juridică;

  • -  Direcția Economică

  • -   Ministerul Afacerilor Externe, prin grija Direcției Juridice

  • -   Se afișează pe site-ul www.oradea.ro și se publică în M.Of. al județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Camelia Mariana Dulca

Oradea, 30 mai 2013

Nr. 411


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.