Hotărârea nr. 406/2013

privind aprobarea preţului de vânzare rezultat din negocierea directă a suprafeţei de 355 mp, teren, situat în Oradea, Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 24, înscris în CF nr. 168804, în favoarea d-lor Prada Ovidiu Marius şi Prada Adrian Alin

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea prețului de vânzare rezultat din negocierea directă a suprafeței de 355 mp, teren, situat în Oradea, Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 24, înscris în CF nr. 168804, în favoarea d-lor Prada Ovidiu Marius și Prada Adrian Alin

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 119.842 din 24.05.2013, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea prețului de vânzare rezultat din negocierea directă a suprafeței de 355 mp teren, situat în Oradea, Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 24, înscris în CF nr. 168804, în favoarea d-lor Prada Ovidiu Marius și Prada Adrian Alin,

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr. 238/21.03.2013 privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 355 mp teren situat în Oradea str. E. Teodoroiu, nr. 24 și darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a terenului înscris în CF nr. 168804 Oradea, identificat cu nr.topo.6216/7, în cota de 355/3330 mp în favoarea d-lor Prada Ovidiu Marius și Prada Adrian Alin,

Potrivit Raportului de evaluare din data de 08.05.2013, întocmit de S.C. IT BUSINESS MANAGEMENT S.R.L., prețul proprietății imobiliare a suprafeței de 355 mp teren este de 35 euro/mp plus T.V.A,

Conform notei de negociere nr. 118.913/23.05.2013, prețul de vânzare a proprietății imobiliare reprezentând suprafața de 355 mp teren , negociat între cele două părți (comisia de negociere și cumpărător) este în sumă de 44 euro/mp T.V.A. inclus, respectiv 35,48 euro/mp fără TVA.

Ținând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2001, privind aprobarea Regulamentului de vânzare a terenurilor din domeniul privat al municipiului Oradea, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 758/2005 și Hotărârea Consiliului Local nr. 448/2007,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5), lit. b), art. 45 alin. (3) și art. 123 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. Se aprobă prețul de vânzare în sumă 15.620 EURO cu TVA, respectiv 12.596,77 Euro fără TVA, (44 euro/mp, T.V.A inclus, respectiv 35,48 euro/mp fără TVA), în condițiile stabilite prin Nota de negociere nr. 118.913/23.05.2013, pentru întreaga suprafață de 355 mp, teren, situat în Oradea, Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 24, înscris în CF nr. 168804, în favoarea d-lor Prada Ovidiu Marius și Prada Adrian Alin.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează serviciile abilitate din cadrul Administrației Imobiliare Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • •  Primarul Municipiului Oradea

  • •  Administrația Imobiliară Oradea

  • •   Serviciul Terenuri

  • •   Biroul Achiziții Publice

  • •   Prada Ovidiu Marius și Prada Adrian Alin prin grija A.I.O.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Camelia Mariana Dulca

Oradea, 30 mai 2013

Nr. 406


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila