Hotărârea nr. 403/2013

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum si unele măsuri pentru realizarea obiectivului de investiţie: REABILITARE PARAMENT EXTERIOR SI INVELITORI AFERENTE LA PALATUL VULTURUL NEGRU DIN ORADEA

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum si unele măsuri pentru realizarea obiectivului de investiție: REABILITARE PARAMENT EXTERIOR SI INVELITORI AFERENTE LA PALATUL VULTURUL NEGRU DIN ORADEA

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 9916 din 23.05.2013 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiție: “Reabilitare Parament exterior si Invelitori aferente la Palatul Vulturul Negru din Oradea”,

Ținând seama de prevederile art. 44 alin.(1) din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice

locale,

În considerarea proiectului de hotărâre și a avizului comisiei de specialitate a Consiliului Local, Analizând prevederile art. 36, alin. (2) lit.b, alin.(4) lit.a, lit.d, si ale art. 45, alin.(2) lit.a din Legea 215/2001 privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “Reabilitare Parament exterior si Invelitori aferente la Palatul Vulturul Negru din Oradea”, conform anexei la prezenta hotărâre.

Caracteristici principale si indicatori tehnico-economici ai obiectivului:

Ordonator principal de credite: Primarul Municipiului Oradea

Beneficiar: Administrația Imobiliară Oradea

Valoarea estimată a investiției: 6.903.103 lei, fără TVA

Durata de realizare a investiției: 24 luni

Art.2. Finanțarea investiției se va face din sursele bugetului Municipiului Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -   Primarul Municipiului Oradea

 • -    Instituția Prefectului Județului Bihor

 • -   Administrația Imobiliară Oradea

 • -   Direcția Tehnică

 • -    Instituția Arhitectului Șef

 • -   Se afișează pe site-ul www.oradea.ro

  Oradea, 30 mai 2013

  Nr. 403


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Camelia Mariana Dulca


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila