Hotărârea nr. 40/2013

privind probarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 450 mp teren cu construcţii situat în Oradea str. Graurilor, nr. 44 şi darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a cotei de 150/450 mp teren în favoarea d-lui Deme Ioan şi soţia Deme Emilia

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind probarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 450 mp teren cu construcții situat în Oradea str. Graurilor, nr. 44 și darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a cotei de 150/450 mp teren în favoarea d-lui Deme Ioan și soția Deme Emilia

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 1597 din 29.01.2013 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 450 mp teren cu construcții situat în Oradea str. Graurilor, nr. 44 și darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a cotei de 150/450 mp teren în favoarea d-lui Deme Ioan și soția Deme Emilia.

Conform planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate întocmit, imobilul situat pe Str. Graurilor, nr. 44, se compune din terenul în suprafață de 150 mp cu nr. topografic 6517/81 grevat de contractul de concesiune nr. 607/15.12.1999 și suprafață de 300 mp teren cu nr top 6517/24 proprietate a d-lui Deme Ioan pe care este amplasată o casă de locuit și extinderea realizată familia Deme.

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 758/27.10.2005 privind aprobarea Regulamentului de vânzare a terenurilor din domeniul privat al Municipiului Oradea, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 448/2007,

În baza Legii nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile art.10 alin.2 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate al Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art. 36(2) lit.„c”, alin.(5), lit.,,a” și ale art. 45 alin.(3) si ale art. 123 alin.(3) din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului în suprafață 450 mp astfel :

Nr. Topo din care se constituie nr. Cadastral

Nr. CF în care este înscris Nr.

Topo

Suprafața nr. topo - mp-

Suprafața ce se dezlipește si se constituie in nr.

cadastral -mp-

Mențiuni

6517/81

76489 Oradea

150

150

Municipiul Oradea asupra cotei de 150/450 mp teren proprietate privată și Deme loan și soția Deme Emilia asupra construcțiilor și cota 300/450 mp teren

6517/24

34.513 Oradea

300

300

TOTAL

450

Art.2. Se aprobă înscrierea în evidentele în evidentele de publicitate imobiliară prin deschiderea unei noi coli de carte


funciara a imobilului identificat la art.1 din prezenta hotărâre, reprezentând cota de 150/450 mp teren proprietate privată a Municipiului Oradea și cota de 300/450 mp teren și construcțiile proprietatea d-lui Deme Ioan și soția Deme Emilia.

Art.3. Se dă acordul de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a cotei de 150/450 mp din terenul identificat la art.1 din prezenta hotărâre, în favoarea d-lui Deme Ioan și soția Deme Emilia, în vederea întocmirii raportului de evaluare.

Art.4. Prețul negociat între comisia de negociere și cumpărătorul terenului menționat la art.3 va fi supus aprobării Consiliului Local.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •   Primarul Municipiului Oradea

  • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • •   Administrația Imobiliară Oradea

  • •   Serviciul Terenuri

  • •   Serviciul Financiar Contabil

  • •   Biroul Achiziții Publice

  • •   Deme Ioan și soția Deme Emilia, prin grija Serviciului Terenuri

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Manea Mihai

Oradea, 31 ianuarie 2013

Nr. 40


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.