Hotărârea nr. 399/2013

privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafaţa de 4.001 mp teren public cu destinaţia de drum în Oradea, str. Juhasz Gyula

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafața de 4.001 mp teren public cu destinația de drum în Oradea, str. Juhasz Gyula

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 10138/29.05..2013, prin care Administrația Imobiliară Oradea, propuneConsiliului Local al municipiului Oradea aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 4.001 mp reprezentând teren public cu destinația de drum în Oradea, str. Juhasz Gyula aflat în proprietatea publică a municipiului Oradea.

Strada Juhasz Gyula este înscrisă în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Oradea, aprobat prin Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 970/2002, la poziția nr. 375 Cap. I. Drumuri comunale și vicinale - pct.1. Străzile cu trotuarele aferente

In baza schiței cadastrale, imobilul din Oradea, str. Juhasz Gyula se constituie din suprafața de 4.001 mp teren ce se dezlipește din nr. topo 6226/4 și 6229/38 conform Adeverinței O.C.P.I. Bihor nr. 33354/2013,

Ținând cont de prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/3911 republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă deschiderea de noi coli de Carte funciară pentru înscrierea suprafeței de 5.082 mp teren identificat cu nr. topo 6226/4 și a suprafeței de 4.686 mp teren identificat cu nr. topo 6229/38 din teritoriul cadastral Episcopia Bihor, identificate conform Adeverinței O.C.P.I.Bihor nr. 33.354/20.05.2013 reprezentând drumuri aflate în proprietatea publică a Municipiul Oradea.

Art.2. Se aprobă constituirea Planului de amplasament și delimi

tare a imobilului pentru suprafața de 4.001 mp. astfel:

Suprafața nr. cadastral nou constituit - mp. -

Nr.topo.din care se constituie nr.cadastral

Nr. Adev. Cu care se identifică nr. topo

Suprafața de teren înscrisă în C.F.

-mp-

Suprafața ce se dezlipește din nr. topo ptr. constituirtea nr. cadastral

-mp-

4.001

6226/4

Adev. 33.354/20.05.2013

5.082

3.385

6229/38

4.686

616

Total

4.001

Art.3. Se aprobă înscrierea în evidentele de publicitate imobiliară prin deschiderea unei noi coli de carte funciara a imobilului cu suprafața de 4.001 mp identificat la art. 2 din prezenta hotărâre reprezentând teren public cu destinația de drum în Oradea, str. Juhasz Gyula.


Art.4. Se aprobă actualizarea inventarului domeniului public al Municipiului Oradea cu date referitoare la imobilul drum în Oradea, str. Juhasz Gyula.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea și Primăria municipiului Oradea.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • -    Instituția Prefectului Județului Bihor

  • -   Primarul Municipiului Oradea

-   Serviciul Delegare Gestiune

  • -    Instituția Arhitectului Șef

  • -   Direcția Tehnică

  • -   Administrația Imobiliară Oradea

  • -   Serviciul Terenuri

-   Serviciul Financiar-Contabil

-   Serviciul Cadastru

-   OCPI Bihor, Serviciul de Carte Funciară

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Camelia Mariana Dulca

Oradea, 30 mai 2013                                                      CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 399 SECRETAR

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.


Ionel Vila