Hotărârea nr. 398/2013

privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafaţa de 1.350 mp teren public cu destinaţia de drum în Oradea, str. Frunzei.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafața de 1.350 mp teren public cu destinația de drum în Oradea, str. Frunzei

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 10139/ 29.05..2013, prin care Administrația Imobiliară Oradea, propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 1.350 mp reprezentând teren public cu destinația de drum în Oradea, str. Frunzei aflat în proprietatea publică a municipiului Oradea.

Strada Frunzei este înscrisă în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Oradea, aprobat prin Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 970/2002, la poziția nr. 263 Cap. I. Drumuri comunale și vicinale - pct.1. Străzile cu trotuarele aferente.

In baza schiței cadastrale, imobilul din Oradea, str. Frunzei se constituie din suprafața de 1.350 mp teren ce se dezlipește din nr. topo 6229/38, în baza adeverinței O.C.I.P.I. Bihor nr. 33354/2013,

În baza Legii nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, actualizată și a Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/3911 republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă constituirea Planului de amplasament și delimitare a imobilului pentru suprafața de 1.350 mp. astfel:

Suprafața nr. cadastral nou constituit - mp. -

Nr.topo.din care se constituie nr.cadastral

Nr. topo este inscris în CF în baza HCL nr.

Suprafața de teren înscrisă în C.F.

-mp-

Suprafața ce se dezlipește din nr. topo ptr. constituirtea nr. cadastral -mp-

1.350

6229/38

Conform Adev.

33.354/20.05.2013

4.686

1.350

TOTAL

1.350

Art. 2. Se aprobă înscrierea în evidentele de publicitate imobiliară prin deschiderea unei noi coli de carte funciara a imobilului cu suprafața de 1.350 mp identificat la art. 1 din prezenta hotărâre reprezentând teren public cu destinația de drum în Oradea, str. Frunzei

Art. 3. Se aprobă actualizarea inventarului domeniului public al Municipiului Oradea cu prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea și Primăria municipiului Oradea.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • - Instituția Prefectului Județului Bihor

  • - Primarul Municipiului Oradea

- Serviciul Patrimoniu Delegare Gestiune

  • - Instituția Arhitectului Șef

  • - Direcția Tehnică

  • - Administrația Imobiliară Oradea

  • - Serviciul Terenuri

- Serviciul Financiar-Contabil

- Serviciul Cadastru - OCPI Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Camelia Mariana Dulca

Oradea, 30 mai 2013                                                      CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 398 SECRETAR

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.


Ionel Vila