Hotărârea nr. 397/2013

privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafaţa de 5.141 mp teren public – strada Coriolan Hora – proprietate publică a Municipiului Oradea.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafața de 5.141 mp teren public - strada Coriolan Hora - proprietate publică a Municipiului Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 10140 din 29.05.2013 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafața de 5.141 mp teren public - strada Coriolan Hora - proprietate publică a Municipiului Oradea.

În conformitate cu planul de amplasament, imobilul având suprafața măsurată de 5.141 mp teren, se constituie conform nr. topo 1568/1, identificat cu Adeverința OCPI Bihor nr. 31581/2013, proprietatea publică a municipiului Oradea.

Având în vedere prevederile art. 36 alin (1) și 104 din Legea 18/1991 republicată,

Ținând cont de prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

În baza Legii nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară actualizată

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/3911 republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă deschiderea unei noi coli de Carte funciară pentru înscrierea suprafeței de 24.148 mp teren identificat cu nr. topo 1568/1 din teritoriul cadastral Sîntandrei, identificat cu Adeverința O.C.P.I. Bihor nr. 31581/2013, reprezentând ”drum” proprietatea publică a Municipiul Oradea.

Art.2. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 5.141 mp. astfel:

Nr. topo din care se constituie nr. cadastral

C.F.(sau nr. Adev.O.C.P.I.) în care este înscris nr. topo

Suprafața de teren a numărului topo

-mp.-

Suprafața ce se dezlipește din nr. topo si se constituie în noul nr.

cadastral

-mp-

1568/1

Adev.O.C.P.I.Bihor nr.

31581/2013

24.148

5.141

TO"

AL

5.141

Art.3. Se aprobă înscrierea în evidentele de publicitate imobiliară prin deschiderea unei noi coli de carte funciară pentru imobilul cu suprafața de 5.141 mp teren proprietatea publică a Municipiului Oradea - str. Coriolan Hora, identificat la art. 2 din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă actualizarea Inventarului domeniului public al Municipiului Oradea referitoare la terenul reprezentând ”drum”, identificat prin Planul de amplasament și delimitare aprobat la art. 2 din prezenta Hotărâre.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea, Primăria Municipiului Oradea,

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • •   Instituția Arhitectului Șef

  • •   Direcția Tehnica

  • •   Serviciul Evidență Patrimoniu Delegări Gestiune

  • •   Administrația Imobiliară Oradea

  • •   Serviciul Terenuri

•   Serviciul Cadastru

•   Serviciul Financiar Contabil

•   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Camelia Mariana Dulca

Oradea, 30 mai 2013

Nr. 397


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila