Hotărârea nr. 396/2013

privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, reprezentând suprafaţa de 1.037 mp teren, situat în Oradea str. Branului - proprietate publică a Municipiului Oradea, în vederea dezvoltării unor proiecte de interes public

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, reprezentând suprafața de 1.037 mp teren, situat în Oradea str. Branului - proprietate publică a Municipiului Oradea, în vederea dezvoltării unor proiecte de interes public

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 10137 din 29.05.2013 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilelor pentru suprafața de 1.037 mp, teren proprietatea publică a Municipiului Oradea.

În conformitate cu Planul de amplasament, imobilul având suprafața măsurată de 1.037 mp teren, se constituie din nr. topo 6272/2A și 6272/13, proprietatea publică a municipiului Oradea.

În vederea corelării situație juridice cu situația faptică,

Ținând cont de prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

Luând în considerare Legea nr. 7/1996, privind cadastrul și publicitatea imobiliară, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit. c), alin.(5) lit.a) și art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 republicată și actualizată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă Planul de amplasament si delimitare a imobilului cu suprafața de 1.037 mp, teren astfel:

Nr. topo din care se constituie nr. cadastral

C.F. în care este înscris nr. topo

Suprafața de teren a numărului topo -mp.-

Suprafața ce se dezlipește din nr. topo si se constituie în noul nr.

cadastral

-mp-

6272/2A

5228 Oradea

585

553

6272/13

12326Oradea

484

484

TO"

AL

1.037

Art. 2. Se aprobă înscrierea în evidentele de publicitate imobiliară prin deschiderea unei noi coli de carte funciară a imobilului identificat la art.1 din prezenta Hotărâre, compus din suprafața de 1.037 mp., teren proprietatea publică a Municipiului Oradea.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea, Primăria Municipiului Oradea,

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • •   Instituția Arhitectului Șef

  • •   Direcția Tehnica

  • •   Administrația Imobiliară Oradea

  • •   Serviciul Terenuri

•   Serviciul Cadastru

  • •   A.I.O. - Serviciul Financiar Contabil

  • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Camelia Mariana Dulca

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 30 mai 2013

Nr. 396

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.