Hotărârea nr. 395/2013

privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 241 mp teren constituit din nr. topo 2097/18 şi 2097/19 înscrise în CF 3242 Sântandrei şi aprobarea concesionării directe a suprafeţei de 241 mp teren situat în Oradea, Piaţa Bobâlnei nr. 34, în favoarea d-nei Sturz Floarea, în vederea extinderii construcţiei existente

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 241 mp teren constituit din nr. topo 2097/18 și 2097/19 înscrise în CF 3242 Sântandrei și aprobarea concesionării directe a suprafeței de 241 mp teren situat în Oradea, Piața Bobâlnei nr. 34, în favoarea d-nei Sturz Floarea, în vederea extinderii construcției existente

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 10037 din 28.05.2013 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea concesionării directe a suprafeței de 241 mp teren situat în Oradea, Piața Bobâlnei nr. 34, în favoarea d-nei Sturz Floarea.

Pe suprafața de 241 mp teren mai sus menționat, s-a aprobat realizarea unei extinderi la construcția existentă proprietatea d-nei Sturz Floarea. Construcția se va realiza în conformitate cu Certificatul de urbanism 917/04.04.2013 și Avizul CMUAT nr. 204/13.03.2013.

Terenul pe care se realizează investiția menționată mai sus, se identifică conform CF 3242 Sântandrei cu nr. topo 2097/18 și 2097/19 și reprezintă teren înscris în favoarea Statului Român cu titlu de posesiune faptică.

În temeiul art. 15 lit. e) din Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și actualizată

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin. (2) lit.„c”, alin. (5) lit. „b”, art. 45 alin. (3) și art. art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001,

privind administrația publica locală, republicată.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă Planul de amplasament si delimitare a bunului imobil cu suprafața de 241 mp, astfel:

Suprafața nr.

cadastral nou constituit

- mp -

Nr. topo din care se constituie nr.cadastral

Nr. CF

Suprafata de teren -mp.-

Observații

241

2097/18

3242 Oradea

101/139

Teren proprietatea Municipiul Oradea

2097/19

140/140

Total

241

Art.2. Se aprobă deschiderea unei Coli de Carte Funciară în vederea înscrierii imobilului - teren - în suprafață de 241 mp, identificat conform art. 1 din prezenta hotărâre în proprietatea privată a Municipiului Oradea.

Art.3. Se aprobă concesionarea directă a suprafeței de 241 mp teren, identificat conform art. 1 din prezenta hotărâre, situat în Oradea Piața Bobâlnei în favoarea d-nei Sturz Floarea, în vederea extinderii construcției existente.

Art.4. Se aprobă durata concesionării este pe o perioada de 49 ani începând cu întâi a lunii următoare intabulării nr. cadastral constituit la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.5. Se aprobă redevența de 7,00 lei/mp/an care se va achita începând cu data intrării în vigoare a contractului de concesiune.

Art.6. Redevența menționată art. 5 din prezenta hotărâre, rămâne fixă la nivelul anului în care acesta se aprobă urmând a fi indexată de drept anual, începând din anul următor, cu indicele de inflație prognozat, aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Oradea, urmând a se regulariza la prima scadență a anului următor, conform indicelui real comunicat de Institutul Național de Statistică, având ca bază de calcul luna decembrie 2012.

Art.7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art..8. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •   Instituția Prefectului - Județul Bihor

•   Primarul Municipiului Oradea

  • •   Administrația Imobiliară Oradea

•   Serviciul Terenuri

•   Serviciul financiar - contabil

  • •   O.C.P.I. Bihor, Serviciul de Carte Funciară

•   d-na Sturz Floarea, prin grija A.I.O.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Camelia Mariana Dulca

Oradea, 30 mai 2013

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Nr. 395

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.