Hotărârea nr. 394/2013

privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafaţa de 13.040 mp teren public – strada Taberi Geza – proprietate publică a Municipiului Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafața de 13.040 mp teren public - strada Taberi Geza - proprietate publică a Municipiului Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 10065 din 28.05.2013, prin care Administrația Imobiliară Oradea solicită Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafața măsurată de 13.040 mp teren public, strada Taberi Geza - proprietate publică a Municipiului Oradea.

În conformitate cu planul de amplasament, imobilul str. Taberi Geza având suprafața măsurată de 13.040 mp teren cu categoria de folosință - drum, se constituie din nr. topo. 3018 și topo 3049/1.

In vederea actualizării inventarului domeniului public al Municipiului Oradea, atestat prin HG 970/2002,

În baza Legii nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, actualizată,

Ținând cont de prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă deschiderea unei coli de carte funciară pentru intabularea suprafeței de 12.808 mp teren cu nr. topo. 3018 și a suprafeței de 6.450 mp teren cu nr. topo. 3049/1 din teritoriul cadastral Sântandrei, reprezentând teren public str. Taberi Geza, proprietate publică a Municipiului Oradea, identificat prin Adeverințele nr. 23881/17.05.2013 și 33354/20.05.2013 emise de OCPI Bihor.

Art. 2. Se aprobă planul de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral nou format în suprafață de 13.040 mp astfel:

Nr. Topo din care se constituie nr.

Cadastral

Nr. CF în care este înscris Nr. Topo.

Suprafata

nr. topo

-mp-

Suprafața măsurată ce se constituie in nr.

cadastral

-mp-

Observații privind categoriile de folosință a terenului

3018

Adeverința de suprafață Nr. 32881/2013

12808

12808

Drum - teren public str. Taberi Geza

3049/1

Adeverința de suprafață

Nr. 3992/22.01.2013

6450

232

Art. 3. Se aprobă înscrierea în evidentele de publicitate imobiliară prin deschiderea unei noi coli de carte funciară a imobilului identificat la art. 2 din prezenta hotărâre, având suprafața măsurată de 13.040 mp. teren public cu destinația Strada -Taberi Geza, aflat în proprietatea publică a Municipiului Oradea.

Art. 4. Se aprobă actualizarea inventarului domeniului public al Municipiului Oradea referitoare la terenul aferent străzii Taberi Geza.

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea și Primăria Municipiului Oradea. Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • - Instituția Prefectului Județului Bihor

  • - Primarul Municipiului Oradea

  • - Direcția Tehnică

  • - Instituția Arhitectului Șef

  • - Serviciul Evidenta Patrimoniu-Delegări de gestiune

  • - Administrația Imobiliară Oradea

  • - Serviciul Financiar Contabil

  • - Serviciul Terenuri

  • - Biroul Cadastru

  • - Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Camelia Mariana Dulca

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 30 mai 2013

Nr. 394

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.