Hotărârea nr. 393/2013

privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de d-l Vaida Vilhelm şi soţia Vaida Maria reprezentând suprafaţa de 10 mp. teren identificat cu nr. cadastral 177214 înscris in C.F. 177214 Oradea, situat în Oradea str. Dimitrie Anghel, cu destinaţia de “drum public”

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind acceptarea ofertei de donație depusă de d-l Vaida Vilhelm și soția Vaida Maria reprezentând suprafața de 10 mp. teren identificat cu nr. cadastral 177214 înscris in C.F. 177214 Oradea, situat în Oradea str. Dimitrie Anghel, cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 10062/28.05.2013 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local al municipiului Oradea a donației reprezentând suprafața de 10 mp. teren identificat cu nr. cadastral 177214 înscris în C.F. 177214 Oradea, situat în Oradea pe str. Dimitrie Anghel, cu destinația de “drum public”

Conform Ofertei de donație imobiliară cu nr.157/15.03.2013 d-l Vaida Vilhelm și soția Vaida Maria, donează Municipiului Oradea suprafața de 10 mp. teren identificat cu nr. cadastral 177214 înscris în C.F. 177214 Oradea

Ținând cont de prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.„c”, alin.(5) lit.„a”, art. 45 alin. (3) și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se acceptă oferta de donație înaintată de d-l Vaida Vilhelm și soția Vaida Maria, reprezentând suprafața de 10 mp. teren identificat cu nr. cadastral 177214 înscris în C.F. 177214 Oradea, situat în Oradea pe str. Dimitrie Anghel, condiționat de încheierea contractului de donație în formă autentică și achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului de către donatori.

Art. 2. Se aprobă trecerea terenului identificat la art. 1 din prezenta Hotărâre, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art. 3. Introducerea utilităților necesare pe drumul public nou creat, se va face în funcție de prioritățile și resursele financiare alocate, corelat cu necesitățile municipiului Oradea.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • •  Primarul Municipiului Oradea

 • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

 • •   Instituția Arhitectului Șef

 • •  Serviciul Evidenta Patrimoniu-Delegari de gestiune

 • •  Direcția Tehnica

 • •  Administrația Imobiliară Oradea

 • •  Serviciul Terenuri

 • •  A.I.O. - Serviciul Financiar Contabil

 • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara

 • •  SC Compania de Apă SA

 • •   d-l Vaida Vilhelm și soția Vaida Maria, prin grija A.I.O.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Camelia Mariana Dulca

Oradea, 30 mai 2013                                            CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 393                                                          SECRETAR

Ionel Vila