Hotărârea nr. 391/2013

privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafaţa de 3.048 mp teren public cu destinaţia de drum în Oradea, zona str. Jurcsak Tibor

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafața de 3.048 mp teren public cu destinația de drum în Oradea, zona str. Jurcsak Tibor

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 10046 din data de 28.05.2013, prin care Administrația Imobiliară Oradea, propune aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 3.048 mp reprezentând teren public cu destinația de drum în Oradea, zona str. Jurcsak Tibor aflat în proprietatea publică a municipiului Oradea,

În baza schiței, zona str. Jurcsak Tibor se constituie din suprafața de 3.048 mp,

Luând în considerare art. 26 (1) și 36 (1) din Legea nr. 18/1991 republicată privind fondul funciar,

Ținând cont de prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit. c), alin. (5) lit. a) și art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se apro

bă constituirea Planu

lui de amplasament și delimitare a imobilului pentru supra

ața de 3.048 mp. astfel:

Suprafața nr. cadastral nou constituit - mp. -

Nr. topo. din care se constituie nr. cadastral

Nr. C.F. în care este înscris nr. topo

Suprafața de teren înscrisa în C.F.

-mp-

Suprafața ce se dezlipește din nr. topo ptr. constituirea nr. cadastral -mp-

3.048

8500

10795 Oradea

7340

250

8499

6851 Oradea

6.588

210

8498

2977 Oradea

6630

200

8496

8920 Oradea

2200

215

8497

7034

210

8495

3497 Oradea

6511

230

8494/4

3373 Oradea

5583

200

8494/3

9523

200

8494/2

7428

200

8494/1

6640

200

8493

11280 Oradea

9558

210

8492

12968 Oradea

8109

200

8491

4809 Oradea

5179

400

8490/8

11189 Oradea

2643

123

TOTAL                                                                    3048

Art.2. Se aprobă înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară prin deschiderea unei noi coli de carte funciară a imobi


cu suprafața de 3.048 mp identificat la art. 1 din prezenta hotărâre reprezentând teren public cu destinația de drum în Oradea, zona

str. Jurcsak Tibor .

Art.3. Se aprobă completarea inventarului domeniului public al Municipiului Oradea cu date referitoare la imobilul drum în Oradea, zona str. Jurcsak Tibor.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • -    Instituția Prefectului Județului Bihor

  • -   Primarul Municipiului Oradea

  • -    Serviciul Evidență Patrimoniu - Delegări de Gestiune

  • -   Administrația Imobiliară Oradea

  • -    Serviciul Terenuri,

-   Serviciul Financiar - Contabil

-   Serviciul Cadastru

-    OCPI Bihor, Serviciul de Carte Funciară

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Camelia Mariana Dulca

Oradea, 30 mai 2013

Nr. 391


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.