Hotărârea nr. 390/2013

privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafaţa măsurată de 2.961 mp teren public – strada Timişoarei – proprietate publică a Municipiului Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafața măsurată de 2.961 mp teren public - strada Timișoarei - proprietate publică a Municipiului Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 10047 din data de 28.05.2013, prin care Serviciul Terenuri solicită Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafața măsurată de 2.961 mp teren public, strada Timișoarei - proprietate publică a Municipiului Oradea,

În conformitate cu planul de amplasament întocmit de domnul topograf Balint Iosif Gavril, imobilul situat în Oradea str.

Timișoarei, având suprafața măsurată de 2.961 mp teren cu categoria de folosință - drum,

In vederea actualizării inventarului domeniului public al Municipiului Oradea, atestat prin HG 970/2002;

Luând în considerare Declarația D-nei Capotă Eudichia, autentificată la BNP Igna Gheoarghe - Horia cu nr. 501/2013,

În conformitate cu prevederile art. 26 alin.(1) art. 36 alin (1) și 104 din Legea 18/1991 republicată,

Ținând cont de prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

În baza Legii nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, actualizată,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă planul de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral nou format cu suprafața măsurată de 2.961 mp și suprafața din acte de 2671 mp astfel:

Nr. Topo din care se constituie nr.

Cadastral

Nr. CF în care este înscris Nr. Topo.

Suprafața

nr. topo

- mp-

Suprafața măsurată ce se constituie în nr.

cadastral

-mp-

Observații privind categoriile de folosință a terenului

7838

6842 Oradea

2346

1647

Drum - teren public str. Timișoarei

7856/8

11122 Oradea

39

39

8297/1

3174 Oradea

190

77

8170/96

81016 Oradea

18475

206

8170/11

4545 Oradea

608

608

8168/8

94

94

Art.2. Se aprobă înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară prin deschiderea unei noi coli de carte funciară a imobilului identificat la art.1 din prezenta hotărâre, având suprafața măsurată de 2.961 mp și suprafața din acte de 2671 mp reprezentând teren public cu destinația Strada - Timișoarei, aflat în proprietatea publică a Municipiului Oradea.


Art.3. Se aprobă actualizarea inventarului domeniului public al Municipiului Oradea referitoare la terenul aferent străzii Timișoarei.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea și Primăria Municipiului Oradea Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • -   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • -   Primăria Municipiului Oradea - Direcția Tehnică;

  • -   Primarul Municipiului Oradea;

  • -    Instituția Arhitectului Șef

  • -   Serviciul Evidență Patrimoniu-delegări de gestiune;

  • -   Administrația Imobiliară Oradea;

  • -   Serviciul Financiar Contabil

-   Serviciul Terenuri;

- Biroul Cadastru;

- Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Camelia Mariana Dulca

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 30 mai 2013

Nr. 390

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.