Hotărârea nr. 39/2013

Privind avizarea constituirii unui nr. 31 numere cadastrale cu suprafaţa totală de 30.058 mp, identificate prin Planul de amplasament si delimitare a imobilului, reprezentând teren –“Drumul de centură” al municipiul Oradea aflate în proprietatea publică a Statului şi administrarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale România SA prin Direcţia Generală de Drumuri şi Poduri Cluj-Napoca

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Privind avizarea constituirii unui nr. 31 numere cadastrale cu suprafața totală de 30.058 mp, identificate prin Planul de amplasament si delimitare a imobilului, reprezentând teren -“Drumul de centură” al municipiul Oradea aflate în proprietatea publică a Statului și administrarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale România SA prin Direcția Generală de Drumuri și Poduri Cluj-Napoca

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 1601 din 29.01.2013 prin care Administrația Imobiliară Oradea -Serviciul Terenuri propune Consiliului Local al municipiului Oradea, avizarea constituirii unui nr. 31 nr. cadastrale cu suprafața totală de 30.058 mp, identificate prin Planul de amplasament si delimitare , reprezentând teren cu construcții speciale - “Drumul de centură” in municipiul Oradea - aflate în proprietatea publică a Statului și administrarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale România SA prin Direcția Generală de Drumuri și Poduri Cluj-Napoca

Având în vedere faptul că suprafața totală de 30.058 mp din imobilele identificate în Planurile de amplasament si delimitare aparțin infrastructurii drumului de centură a Municipiului Oradea din tronsonul de 1,78 km pe care se efectuează lucrările obiectivului de investiții “Drum de centură în Municipiului Oradea, jud. Bihor, Etapa III-a” iar sumele necesare realizării lucrării se regăsesc în Hotărârea de Guvern cuprinzând indicatorii tehnico economici ai lucrării obiectivului de investiții “Drum de centură în Municipiului Oradea, jud. Bihor, Etapa III-a ”;

Ținând cont de prevederile:

 • - Hotărârii Consiliului Local nr. 79/15.02.2006, privind aprobarea trecerii “Drumului de centură în Municipiului Oradea”din proprietatea publică a Municipiului Oradea și administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea în proprietatea publică a Statului Român și administrarea Ministerului Transporturilor Construcțiilor și Turismului

 • - Hotărârii Guvernului României nr. 883/05.07.2006, privind preluarea unor sectoare de drum locale din domeniul public al municipiului Oradea și din administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea, județul Bihor, în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, în vederea realizării activităților de interes național de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., precum și încadrarea acestora în categoria funcțională a drumurilor naționale,

 • - Protocolului de transfer al terenului și infrastructurii drumului de centură în proprietatea publică a Statului Român înregistrat cu nr. 127721/T/23.08.2006 și nr. CD/4012/29.08.2006;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit. c), alin.(5) lit.a) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publica locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă deschiderea a două coli de carte funciara pentru intabularea suprafețelor de 8.632 mp teren identificat cu nr. topo. 7788/2 din teritoriul cadastral Oradea reprezentând teren public, proprietate publică a Municipiului Oradea, identificat prin Adeverința OCPI Bihor nr. 2016/15.01.2013 și suprafața de 64.163 mp teren identificat cu nr. topo. 7733 din teritoriul cadastral Oradea reprezentând teren public, proprietate publică a Municipiului Oradea, identificat prin Adeverința OCPI Bihor nr. 78187/06.12.2012.

Art. 2. Se aprobă Planurile de amplasament si delimitare a imobilului în vederea constituirii a 30 numere cadastrale având suprafețele identificate conform tabelului:

Suprafața nr.

cadastral nou constituit

- mp -

Nr. topo din care se constituie nr. cadastral

Nr. C.F în care este înscris nr. topo.

Suprafața nr. topo -mp-

Obs.

Teritoriul cadastral

456

7679/1 - zona 1

15808 Oradea

5000

Oradea

161

7679/1 - zona 2

15808 Oradea

5000

Oradea

2

7679/1 - zona 3

15808 Oradea

5000

Oradea

50

7679/1 - zona 4

15808 Oradea

5000

Oradea

4458

7679/12 - zona1

69264 Oradea

423515

Oradea

19

7679/12-zona 2

69264 Oradea

423515

Oradea

12

7679/12-zona 3

69264 Oradea

423515

Oradea

14

7678/3

51 Oradea

9669

Oradea

21

7792/1

56361/A Oradea

1380

Oradea

22

7792/3

56363 Oradea

1574

Oradea

33

7788/2 - zona 1

adeverința nr. 2016/15.01.2013 emisă de OCPI Bihor

8632

Oradea

71

7788/2 - zona 2

adeverința nr. 2016/15.01.2013 emisă de OCPI Bihor

8632

Oradea

152

7808 - zona 1

174128 Oradea

12275

Oradea

486

7808 - zona 2

174128 Oradea

12275

Oradea

74

7793/7

70539 Oradea

74

Oradea

479

7792/4

79139 Oradea

600

Oradea

593

7792/2

56362 Oradea

1672

Oradea

975

7799/1 - zona 1

59672 Oradea

2421

Oradea

1446

7799/1 - zona 2

59672 Oradea

2421

Oradea

1512

7784/2 - zona 1

10598 Oradea

8632

Oradea

2115

7784/2 - zona 2

10598 Oradea

8632

Oradea

2593

7784/1

10598 Oradea

8632

Oradea

1799

7782/18

78190 Oradea

8632

Oradea

2658

7750/3

150153 Oradea

8958

Oradea

3347

7783

17181 Oradea

7832

Oradea

5051

7733

adeverința nr. 78187/06.12.2012 emisă de OCPI Bihor

64163

Oradea

407

7793/10 - zona 1

170182 Oradea

58054

Oradea

315

7793/10 - zona 2

170182 Oradea

58054

Oradea

386

7800/1 - zona 1

10602 Oradea

2747

Oradea

286

7800/1 - zona 2

10602 Oradea

2747

Oradea

29.993

Total

Art. 3. Se aprobă înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară prin deschiderea a 30 noi coli de Carte funciară a nr. cadastrale constituite conform art. 2 din prezenta hotărâre, reprezentând ''Drum public - centura Municipiului Oradea” proprietate publică a Statului Român - în administrarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale România SA prin Direcția Generală de Drumuri și Poduri Cluj-Napoca.

Art. 4. Se avizează Planul de amplasament si delimitare a imobilului cu propunerea de lotizare a suprafeței de 5423

mp teren cu nr. cadastral 8242 înscris în CF 7668 Oradea astfel:

'"Nr cadastral din care se dezmembrează

Suprafața Nr.

cadastral mp

Nr. CF

Nr. cadastral nou constituit

Suprafața ce se dezlipește si se constituie in nr. cadastral nou format -mp-

Observații

8242

5423

ndf 7668 Oradea

LOT1

65

Drum public - “Centura Municipiului Oradea” proprietate publică a Statului Român

LOT 2

5.358

Teren intravilan - proprietate publică a Municipiului Oradea

Total 5.423

Art. 5. Se aprobă înscrierea in evidentele de publicitate imobiliară prin deschiderea a două noi coli de carte funciară pentru imobilele identificate la art. 4, din prezenta hotărâre reprezentând terenuri cu suprafață totală de 5.423 mp. astfel :

 • - LOT-ul 1, cu suprafața de 65 mp, reprezentând teren cu destinația de Drum public -“Centura Municipiului Oradea” aflat în proprietatea publica a Statului Român și administrarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale România SA prin Direcția Generală de Drumuri și Poduri Cluj-Napoca

 • - LOT-ul 2, cu suprafața de 5.358 mp, reprezentând “Teren intravilan” proprietate publica a Municipiului Oradea.

Art. 6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art. 7. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • - Instituția Prefectului - Județul Bihor

- Primarul Municipiului Oradea

 • - Direcția Economică - Impunere Persoane Juridice

 • - Administrația Imobiliară Oradea

- Serviciul Terenuri

 • - OCPI Bihor, Serviciul de Carte Funciară

 • - CNADR - Direcția Generală de Drumuri și Poduri Cluj-Napoca, prin grija Administrației Imobiliare Oradea

 • - Se publică în M.Of. al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Manea Mihai


  CONTRASEMNEAZĂ

  SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 31 ianuarie 2013

Nr. 39

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.