Hotărârea nr. 384/2013

privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a suprafeţei de 6.003 mp şi înscrierea în proprietatea publică a municipiului Oradea a imobilului reprezentând Grădiniţa nr. 45, situată în Oradea str. Aluminei nr. 100/A

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea planului de amplasament și delimitare a suprafeței de 6.003 mp și înscrierea în proprietatea publică a municipiului Oradea a imobilului reprezentând Grădinița nr. 45, situată în Oradea str. Aluminei nr. 100/A

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 9913 din data de 27.05.2013, prin care Administrația Imobiliară Oradea, propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea planului de amplasament și delimitare a terenului în suprafață de 6.003 mp și mp si înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară a imobilului reprezentând Grădinița nr. 45, situată în Oradea str. Aluminei nr. 100/A aflat în proprietatea publică a municipiului Oradea,

În baza înscrierilor de la pozițiile 6387 și 7148 din Anexa nr. 2 la inventarul domeniului public al Municipiului Oradea, atestat prin

HG 970/2002,

Luând în considerare art. 26 alin. (1) și 36 alin.(1) din Legea nr. 18/1991 republicată, privind fondul funciar,

Ținând cont de prevederile art. 3 alin.1 și alin.4 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă constituirea Planului de amplasament și delimi

tare a imobilului pentru suprafața de 6.003 mp. ast

Suprafața nr.

cadastral nou constituit - mp. -

Nr. topo. din care se constituie nr. cadastral

Nr. C.F. în care este înscris nr. topo

Suprafața de teren înscrisă în C.F.

-mp-

Suprafața ce se dezlipește din nr. topo ptr. constituirea nr. cadastral -mp-

6.003

4840/28

8243 Oradea

528

97

4824/2

3174 Oradea

14.503

1.530

4825/6

79103 Oradea

2.082

933

4839/9

9559 Oradea

9.079

3219

4840/1

372

224

TOTAL                                                                       6.003

Art.2. Se aprobă înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară prin deschiderea unei noi coli de carte funciară a imobilului cu suprafața de 6.003 mp identificat la art. 1 din prezenta hotărâre reprezentând teren cu construcții cu suprafața construită la sol de 1.042 mp - “Grădinița nr. 45”, situată în Oradea, str. Aluminei, nr. 100/A.

Art.3. Se aprobă actualizarea inventarului domeniului public al Municipiului Oradea referitoare la imobilul “Grădinița nr. 45” din Oradea, str. Aluminei, nr. 100/A.

Art.4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice alte dispoziții contrare se revocă.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • -    Instituția Prefectului Județului Bihor

  • -   Primarul Municipiului Oradea

- Serviciul Delegare Gestiune

  • -   Administrația Imobiliară Oradea

  • -   Serviciul Terenuri,

-   Serviciul Financiar-contabil

- OCPI Bihor, Serviciul de Carte Funciară

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Camelia Mariana Dulca

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 30 mai 2013

Nr. 384

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.