Hotărârea nr. 383/2013

privind probarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire a suprafeţei de 51 mp teren cu construcţii situat în Oradea str. Calea Aradului, nr. 23 şi darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a suprafeţei de 42 mp teren cu nr. cadastral 178480 Oradea în favoarea d-lui Marincaş Petru şi soţia Marincaş Lenuţa

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind probarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire a suprafeței de 51 mp teren cu construcții situat în Oradea str. Calea Aradului, nr. 23 și darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a suprafeței de 42 mp teren cu nr. cadastral 178480 Oradea în favoarea d-lui Marincaș Petru și soția Marincaș Lenuța

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 9914 din data de 27.05.2013 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire a suprafeței de 51 mp teren cu construcții situat în Oradea str. Calea Aradului, nr. 23 și darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a suprafeței de 42 mp teren cu nr cadastral 178480 Oradea în favoarea d-lui Marincaș Petru și soția Marincaș Lenuța,

Conform planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate întocmit de către dl. topograf Moza Ciprian Ion, imobilul cu nr. cadastral 178480 situat pe Calea Aradului nr. 23, se compune din terenul în suprafață de 42 mp proprietate a Municipiului Oradea și extinderea apartamentului nr. 3 din Bl. P64, cu destinația de spațiu comercial constituit prin dezmembrarea nr. cadastral 164216 intabulat în CF 164216 Oradea,

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr. 758/27.10.2005 privind aprobarea Regulamentului de vânzare a terenurilor din domeniul privat al Municipiului Oradea, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 448/2007,

În baza Legii nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, actualizată și a Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit.„c”, alin.(5) lit. „b”, ale art. 45 alin.(3) și ale art. 123 alin.(3) din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

astfel :


Art.1. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezmembrare a nr. cadastral 164216

Situația actuală (înainte de dezli

pire)

Situația viitoare (după de dezlipire)

nr. cadastral

Suprafața

Descriere

nr. cadastral

Suprafața

Categoria de folosință

Descriere

164216

51

Teren și construcții

178480

42

CC

Teren și construcție - extindere la ap.3

178481

9

CC

Teren în intravilan

Art.2. Se aprobă înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară prin deschiderea a două noi coli de carte funciară a imobilelor identificate cu :

  • - nr cadastral 178480 compus din terenul în suprafață de 42 mp proprietate a Municipiului Oradea și construcția - extinderea apartamentului nr. 3 din Bl. P64, cu destinația de spațiu comercial proprietate a d-lui Marincaș Petru și soția Marincaș Lenuța;

  • - nr cadastral 178481 compus din terenul în suprafață de 9 mp proprietate a Municipiului Oradea.

Art.3. Se dă acordul de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a suprafeței de 42 mp teren cu nr. cadastral 178480 Oradea, în favoarea d-lui Marincaș Petru și soția Marincaș Lenuța, în vederea întocmirii raportului de evaluare.

Art.4. Prețul negociat între comisia de negociere și cumpărătorul terenului menționat la Art.3 va fi supus aprobării Consiliului Local.

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •   Primarul Municipiului Oradea

  • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • •   Administrația Imobiliară Oradea

  • •   Serviciul Terenuri

  • •   Serviciul Financiar Contabil

  • •    Serviciul Licitații - Achiziții Publice

  • •   Marincaș Petru și soția Marincaș Lenuța prin grija Serviciului Terenuri din cadrul A.I.O.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Camelia Mariana Dulca

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 30 mai 2013

Nr. 383

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.