Hotărârea nr. 379/2013

privind aprobarea vânzării suprafeţei de 250 mp., teren identificat cu nr. cadastral 171248 înscris în C.F. 171248 Oradea, situat în Oradea str. Denis Diderot nr. 58, în favoarea d-nei Radu Cristina Ioana

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E privind aprobarea vânzării suprafeței de 250 mp., teren identificat cu nr. cadastral 171248 înscris în C.F. 171248 Oradea, situat în Oradea str. Denis Diderot nr. 58, în favoarea d-nei Radu Cristina Ioana

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 9919 din data de 27.05.2013 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local al municipiului Oradea, vânzarea suprafeței de 250 mp. teren identificat cu nr. cadastral 171248 înscris în C.F. 171248 Oradea, situat în Oradea str. Denis Diderot nr. 58,

Conform C.F. 171248 Oradea suprafața de 250 mp., teren identificat nr. cadastral 171248 (provenită din conversia de

pe hârtie a C.F. nr. 86904 Oradea, nr. cadastral vechi 15644) este proprietatea Municipiului Oradea,

D-na Pantis (căs. Radu) Cristina Ioana a edificat o casă înscrisă în C.F.-ul mai sus menționat, cu nr. cadastral 171248

-C12,

Prin Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 28/31.01.2013, s-a probat prețul de 15 Euro/mp. plus T.V.A., pentru vânzarea terenurilor atribuite în baza Legii nr. 15/2003, aprobate/inițiate în cursul anului 2013,

În baza art. 8 din Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, republicată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art. 36 alin.(2), lit.„c”, alin.(5), lit. b), art. 45 alin.(3) și art. 123 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. Se aprobă vânzarea suprafeței de 250 mp. teren identificat cu nr. cadastral 171248, înscris în C.F. 171248 Oradea (provenită din conversia de pe hârtie a C.F. nr. 86904 Oradea, nr. cadastral vechi 15644), în favoarea d-nei Radu Cristina Ioana.

Art.2. Prețul de 15 Euro/mp. plus T.V.A., aprobat prin H.C.L. Oradea nr. 28/31.01.2013, pentru terenul menționat la art. 1 din prezenta hotărâre, se va achita în lei la cursul BNR din ziua efectuării plății, dar nu mai târziu de data de 31.12.2013.

Art.3. Neîncheierea contractului de vânzare-cumpărare pentru terenul identificat cu nr. cadastral 171248, până la data de 31.12.2013, atrage nulitatea totală a prezentei Hotărâri.

Art.4. Se mandatează Administrația Imobiliară Oradea prin Directorul General, pentru semnarea Contractului de vânzare/cumpărare a terenului identificat la art.1 din prezenta Hotărâre.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •   Primarul Municipiului Oradea

  • •   Instituția Prefectului - Județul Bihor

  • •   Administrația Imobiliară Oradea

  • •   Serviciul Terenuri

  • •   A.I.O. - Serviciul Financiar Contabil

  • •   O.C.P.I. Bihor, Serviciul de Carte Funciară

  • •   D-na.Radu Cristina Ioana prin grija Serviciului Terenuri din cadrul A.I.O.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Camelia Mariana Dulca

Oradea, 30 mai 2013

Nr. 379


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”