Hotărârea nr. 378/2013

privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 1.290 mp. şi trecerea în proprietatea publică a municipiului Oradea a suprafeţei de 1.290 mp. teren, cu destinaţia ”drum” situat în Oradea, Parcul Industrial str. Uzinelor, zona C.E.T.-ul I.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 1.290 mp. și trecerea în proprietatea publică a municipiului Oradea a suprafeței de 1.290 mp. teren, cu destinația ”drum” situat în Oradea, Parcul Industrial str. Uzinelor, zona C.E.T.-ul I

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 9920 din data de 27.05.2013 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilelor pentru suprafața de 1.290 mp, teren cu destinația ”drum” aflat în proprietatea publică a Municipiului Oradea,

În conformitate cu planul de amplasament întocmit de dl. topograf Moldovan Radu, imobilul având suprafața măsurată de 1.290 mp teren, se constituie din teren cu destinație de utilitate publică, aparținând Municipiului Oradea,

Având în vedere prevederile art. 36 alin (1) și 104 din Legea 18/1991 republicată,

Ținând seama de Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

În baza Legii nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. „a”, și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publică locală,

Consiliul Local al Municipiului Oradea

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă P

anul de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 1.290 mp. astfel:

Nr. topo din care se constituie nr. cadastral

C.F.(sau nr. Adev.

O.C.P.I.)în careeste înscris nr. topo

Suprafața de teren a numărului topo

-mp.-

Suprafața ce se dezlipește din nr. topo si se constituie în noul nr. cadastral -mp-

4140/4

C.F. 1702 Ep. Bihor

2.126

1.290

TOTAL

1.290

Art.2. Se aprobă înscrierea în evidențele de pu

blicitate imobiliară prin

deschiderea unei noi coli de carte funciară,


pentru imobilul cu suprafața de 1.290 mp teren, identificat la art.1 din prezenta Hotărâre, proprietatea publică a Municipiului Oradea, reprezentând drum situat în Oradea.

Art.3. Se aprobă actualizarea Inventarului domeniului public al Municipiului Oradea referitoare la terenul reprezentând ”drum”, identificat prin Planul de amplasament și delimitare aprobat la art.1 din prezenta Hotărâre.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea, Primăria Municipiului Oradea,

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • •   Primarul Municipiului Oradea

  • •   Instituția Arhitectului Șef

  • •   P.M.O. -Direcția Tehnica

  • •   P.M.O. - Serviciul Evidență Patrimoniu Delegări Gestiune

  • •   Administrația Imobiliară Oradea

  • •   Serviciul Terenuri

  • •   Serviciul Cadastru

  • •   Serviciul Financiar Contabil

  • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Camelia Mariana Dulca

Oradea, 30 mai 2013

Nr. 378


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila