Hotărârea nr. 377/2013

privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, reprezentând suprafaţa de 3908 mp teren situat în Oradea strada Maramureşului - proprietate publică a Municipiului Oradea, în vederea dezvoltării unor proiecte de interes public

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, reprezentând suprafața de 3908 mp teren situat în Oradea strada Maramureșului - proprietate publică a Municipiului Oradea, în vederea dezvoltării unor proiecte de interes public

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 9877 din data de 24.05.2013 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilelor pentru suprafața de 3908 mp, teren proprietatea publică a Municipiului Oradea,

În conformitate cu planul de amplasament, imobilul având suprafața măsurată de 3908 mp teren, se constituie din nr. topo. 7946 înscris în cartea funciară 4751 Oradea și din nr. topo. 7947/2, 7948/2, 7949/2 înscrise în cartea funciară 7119 Oradea teren aflat în proprietatea publică Municipiului Oradea,

Având în vedere Legea nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară actualizată,

Ținând cont de prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată; Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art.26 din Legea nr. 18/1991 republicată privind fondul funciar și art. 36 (2) lit. C) și art. 45 (3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publică locală,

Consiliul Local al Municipiului Oradea

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă Planul de amplasament si delimitare a imobilului cu suprafața de 3908 mp, teren astfel:

CF în care este înscris nr.

Topo/cadastral

Nr.topo din care se constituie nr.

Cadastral

Suprafața nr. Topo înscrisă în CF

Suprafața ce se dezlipește din nr. Topo/cadastral pentru constituirea noului nr. Cadastral

Observații

4751 Oradea

7946

18002

2869

Municipiul Oradea teren proprietate publică

7119 Oradea

7947/2

3057

495

7948/2

1942

410

7949/2

2032

134

Total                                                       3908

Art.2. Se aprobă înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară prin deschiderea unei noi coli de carte funciară a imobilului identificat la art.1 din prezenta Hotărâre compus din suprafața de 3908 mp teren proprietatea publică a Municipiului Oradea.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea, Primăria Municipiului Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • ■   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • ■   Primarul Municipiului Oradea

  • ■   Instituția Arhitectului Șef

  • ■   Direcția Tehnică - P.M.O.

  • ■   Administrația Imobiliară Oradea

  • ■   Serviciul Terenuri

  • ■   Serviciul Cadastru

  • ■   A.I.O. - Serviciul Financiar Contabil

  • ■   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Camelia Mariana Dulca

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 30 mai 2013

Nr. 377

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.