Hotărârea nr. 373/2013

privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, reprezentând suprafaţa de 7770 mp teren situat în Oradea strada Izvorului - proprietate publică a Municipiului Oradea, în vederea dezvoltării unor proiecte de interes public

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, reprezentând suprafața de 7770 mp teren situat în Oradea strada Izvorului - proprietate publică a Municipiului Oradea, în vederea dezvoltării unor proiecte de interes public

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 9870 din data de 24.05.2013 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilelor pentru suprafața de 7770 mp, teren proprietatea publică a Municipiului Oradea,

În conformitate cu planul de amplasament, imobilul având suprafața măsurată de 7770 mp teren, se constituie din nr. topo. 6135/8 înscris în cartea funciară 5555 Oradea, nr. topo. 6135/9 înscris în cartea funciară 5556 Oradea, nr. topo. 6135/22 înscris în cartea funciară 5561 și nr. topo. 6135/18, 6133/9 înscrise în cartea funciară 5554 Oradea teren aflat în proprietatea publică Municipiului Oradea,

Luând în considerare Legea nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară actualizată,

Ținând cont de prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată;

Ținând seama de art.26 și art. 36 din Legea nr. 18/1991 republicată privind fondul funciar,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit. c), alin. (5) lit. a) și art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă Planul de amplasament si delimitare a imobilului cu suprafața de 7770 mp, teren astfel:

CF în care este înscris nr.

Topo/cadastral

Nr. topo din care se constituie nr.

Cadastral

Suprafața nr. Topo înscrisă în CF

Suprafața ce se dezlipește din nr. Topo/cadastral pentru constituirea noului nr. Cadastral

Observații

5555 Oradea

6135/8

2877

2650

5556 Oradea

6135/9

892

616

Municipiul Oradea teren proprietate publică

5561 Oradea

6135/22

2500

2464

5554 Oradea

6135/18

894

800

6133/9

1345

1240

Total

7770

Art.2. Se aprobă înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară prin deschiderea unei noi coli de carte funciară a imobilului identificat la art.1 din prezenta Hotărâre compus din suprafața de 7770 mp teren proprietatea publică a Municipiului Oradea .

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea, Primăria Municipiului Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • ■   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • ■   Primarul Municipiului Oradea

  • ■   Instituția Arhitectului Șef

  • ■   Direcția Tehnică - P.M.O.

  • ■   P.M.O. - Serviciul Evidență Patrimoniu Delegări Gestiune

  • ■   Administrația Imobiliară Oradea

  • ■   Serviciul Terenuri

  • ■   Serviciul Cadastru

  • ■   A.I.O. - Serviciul Financiar Contabil

  • ■   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Camelia Mariana Dulca

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 30 mai 2013

Nr. 373

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.