Hotărârea nr. 372/2013

privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Laza Şerban Octavian reprezentând suprafaţa de 86 mp. teren identificat cu nr. cadastral 178772 înscris în C.F. 178772 Oradea, situat în Oradea str. Culegătorilor, cu destinaţia de “drum public”

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind acceptarea ofertei de donație depusă de domnul Laza Șerban Octavian reprezentând suprafața de 86 mp. teren identificat cu nr. cadastral 178772 înscris în C.F. 178772 Oradea, situat în Oradea str.

Culegătorilor, cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 9868 din data de 24.05.2013 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local al Municipiului Oradea a donației reprezentând suprafața de 86 mp. teren identificat cu nr. cadastral 178772 înscris în C.F. 178772 Oradea, situat în Oradea pe str. Culegătorilor, cu destinația de “drum public”,

Conform Ofertei de donație imobiliară cu nr.1564/16.05.2013 domnul Laza Șerban Octavian, donează Municipiului Oradea suprafața de 86 mp. teren identificat cu nr. cadastral 178772 înscris în C.F. 178772 Oradea,

Ținând cont de prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.„c”, alin. (5) lit. „a”, art. 45 alin. (3) și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acceptă oferta de donație înaintată de domnul Laza Șerban Octavian, reprezentând suprafața de 86 mp. teren identificat cu nr. cadastral 178772 înscris în C.F. 178772 Oradea, situat în Oradea pe str. Culegătorilor, condiționat de încheierea contractului de donație în formă autentică și achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului de către donatori.

Art.2. Se aprobă trecerea terenului identificat la art. 1 din prezenta Hotărâre, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art.3. Introducerea utilităților necesare pe drumul public nou creat, se va face în funcție de prioritățile și resursele financiare alocate, corelat cu necesitățile municipiului Oradea.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •  Primarul Municipiului Oradea

  • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • •   Instituția Arhitectului Șef

  • •  Serviciul Evidență Patrimoniu - Delegări de gestiune

  • •  Direcția Tehnică

  • •  Administrația Imobiliară Oradea

  • •  Serviciul Terenuri

  • •  A.I.O. - Serviciul Financiar Contabil

  • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

  • •  Domnul Laza Șerban Octavian prin grija Serviciului Terenuri din grija A.I.O.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Camelia Mariana Dulca

Oradea, 30 mai 2013

Nr. 372


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila