Hotărârea nr. 369/2013

privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Alkayed Khalaf Abdelkarim Ibnayyeh şi soţia Alkayed Anca Daciana reprezentând suprafaţa de 25 mp. teren identificat cu nr. cadastral 178457 înscris în C.F. 178457 Oradea, situat în Oradea str. Bulgarilor, cu destinaţia de “drum public”

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind acceptarea ofertei de donație depusă de domnul Alkayed Khalaf Abdelkarim Ibnayyeh și soția Alkayed Anca Daciana reprezentând suprafața de 25 mp. teren identificat cu nr. cadastral 178457 înscris în C.F. 178457 Oradea, situat în Oradea str. Bulgarilor, cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 9865 din data de 24.05.2013 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local a donației reprezentând suprafața de 25 mp. teren identificat cu nr. cadastral 178457 înscris în C.F. 178457 Oradea, situat în Oradea pe str. Bulgarilor, cu destinația de “drum public”,

Conform Ofertei de donație imobiliară cu nr.443/14.05.2013 domnul Alkayed Khalaf Abdelkarim Ibnayyeh și soția Alkayed Anca Daciana, donează Municipiului Oradea suprafața de 25 mp. teren identificat cu nr. cadastral 178457 înscris în C.F. 178457 Oradea,

Ținând cont de prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.„c”, alin. (5) lit. „a”, art. 45 alin. (3) și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acceptă oferta de donație înaintată de domnul Alkayed Khalaf Abdelkarim Ibnayyeh și soția Alkayed Anca Daciana, reprezentând suprafața de 25 mp. teren identificat cu nr. cadastral 178457 înscris în C.F. 178457 Oradea, situat în Oradea pe str. Bulgarilor, condiționat de încheierea contractului de donație în formă autentică și achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului de către donatori.

Art.2. Se aprobă trecerea terenului identificat la art. 1 din prezenta Hotărâre, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art.3. Introducerea utilităților necesare pe drumul public nou creat, se va face în funcție de prioritățile și resursele financiare alocate, corelat cu necesitățile municipiului Oradea.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • Primarul Municipiului Oradea;

  • Instituția Prefectului Județului Bihor;

  • Instituția Arhitectului Șef;

  • Serviciul Evidență Patrimoniu - Delegări de gestiune

  • Direcția Tehnică - P.M.O;

  • Administrația Imobiliară Oradea;

  • Serviciul Terenuri;

  • A.I.O. - Serviciul Financiar Contabil;

  • Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara;

  • Domnul Alkayed Khalaf Abdelkarim Ibnayyeh și soția Alkayed Anca Daciana prin grija Serviciului Terenuri

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Camelia Mariana Dulca

Oradea, 30 mai 2013                                                      CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 369                                                                   SECRETAR

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.


Ionel Vila