Hotărârea nr. 367/2013

aprobarea costurilor aferente operaţiilor de sterilizare şi a celor de microcipare realizate de către medicii concesionari ai Direcţiei Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Bihor precum şi încheierea contractelor de prestări servicii cu aceştia

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

aprobarea costurilor aferente operațiilor de sterilizare și a celor de microcipare realizate de către medicii concesionari ai Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Bihor precum și încheierea contractelor de prestări servicii cu aceștia

Analizând Raportul de specialitate nr. 110623 din data de 13.05.2013 întocmit de Direcția Tehnică prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea, aprobarea costurilor aferente operațiilor de sterilizare și a celor de microcipare realizate de către medicii concesionari ai Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Bihor precum și încheierea contractelor de prestări servicii cu aceștia,

Luând în considerare Regulamentul privind controlul reproducerii tuturor câinilor de pe domeniul public sau privat și preîntâmpinarea răspândirii bolilor zoonotice în municipiul Oradea aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.588 din 23 octombrie 2012, modificat și completat prin Hotărârea Consiliului Local nr.347/25.04.2013,

Ținând cont de adresa nr.105578/09.05.2013 emisa de către medicii concesionari ai Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Bihor prin care fundamentează costurile de sterilizare și microcipare,

Ținând cont de Legea nr.160 din 30 iulie 1998 pentru organizarea si exercitarea profesiunii de medic veterinar,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2), lit. b), lit. d) alin.(4) lit. a) alin. (6) lit. a) pct. 19 și art. 45, alin. (2) lit.a) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă costul, în valoare de 200 lei, pentru operația de sterilizare a unui câine în municipiul Oradea, operație efectuată de medicii concesionari ai Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Bihor. Pentru această valoare se alocă din bugetul local o subvenție de 50%, în cuantum de 100 de lei/cost operație.

Art.2. Se aprobă costul, în valoare de 15 lei, pentru operația de microcipare a unui câine în municipiul Oradea, operație efectuată de medicii concesionari ai Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Bihor. Pentru această valoare se alocă din bugetul local o subvenție de 100%, în cuantum de 15 lei/cost operație.

Art.3. Se aprobă încheierea contractelor pentru prestarea serviciilor de sterilizare și microcipare a câinilor în municipiul Oradea, între Municipiul Oradea și medicii concesionari ai Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Bihor.

Art.4. Pentru operațiile de sterilizare și microcipare a câinilor efectuate în baza contractelor încheiate între Municipiul Oradea și medicii concesionari ai Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Bihor, se vor acorda subvenții de 50% din costul operației de sterilizare și 100% din costul operației de microcipare, care se va finanța de la bugetul local al Municipiului Oradea. In acest sens medicii concesionari ai Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Bihor, vor prezenta documente justificative, conform contractelor de prestări servicii încheiate cu Municipiul Oradea.

Art.5. Solicitarea privind ajustarea costurilor poate fi făcută de către medicii care au încheiat contract cu Municipiul Oradea, începând cu al doilea an de derulare a contractului, în luna noiembrie, în vederea supunerii spre analiză și aprobare Consiliului Local în luna decembrie, astfel că tarifele să fie în vigoare de la 1 ianuarie al anului următor. Solicitările de ajustare a costurilor se vor face în raport cu indicele de inflație general al bunurilor de consum, din luna octombrie și vor fi susținute cu documente justificative.

Art.6. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică, Direcția Economică și Poliția Locală Oradea.

Art.7. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • •   Primarul municipiului Oradea

  • •   Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Bihor,

  • •   Direcția Tehnică

  • •   Direcția Economică

  • •   Direcția Juridică

  • •   Poliția Locală Oradea

  • •   Se publică în Monitorul Oficial al Județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Camelia Mariana Dulca

Oradea, 30 mai 2013

Nr. 367


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.