Hotărârea nr. 362/2013

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie: Modernizare strada Tăbăcarilor – tronson înfundat

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție: Modernizare strada Tăbăcarilor - tronson înfundat

Analizând Raportul de specialitate nr. 115435/20.05.2013 întocmit de Direcția Tehnică, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție: Modernizare strada Tăbăcarilor - tronson înfundat elaborat de către SC Aquacons SRL,

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 115440/20.05.2013 privind necesitatea și oportunitatea realizării obiectivului de investiție „Modernizare strada Tăbăcarilor - tronson înfundat”.

Ținând seama de prevederile art. 44 alin.(1) din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor art. 36 alin. 2 lit. b), c), alin. 4 lit. d), alin. 5 lit. c) art. 45 alin. 2) lit. a) din Legea 215/2001 republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate, pentru obiectivul de investiție: Modernizare strada Tăbăcarilor - tronson înfundat

Ordonator principal de credite.......................Primarul municipiului Oradea

Beneficiar...................................................municipiul Oradea

1. Valoarea totala a proiectului este de 169.345,72 lei si 38.540,22 euro, inclusiv TVA, din care C+M 146.398,05 lei si 33.317,72 euro, inclusiv TVA (la cursul din 15 martie 2013 de 4,394 lei/euro)

2. eșalonarea investiției (INV/C+M):

- anul I: 169.345,72 lei / 146.398,05 lei

3. durata de realizare: 2 luni

Categoria străzii

IV

Lungimea totala strada

100,64 m

Suprafața carosabil

503,20 m

Complex rutier partea carosabila strada:

Strat de uzura BA16

4 cm

Strat de legătura BAD25

6 cm

Strat de baza din balast stabilizat

15 cm

Strat de fundație din balast Geotextil

30 cm

Lungime trotuare

164,64 m

Suprafată trotuare

190 mp

Complex trotuare și accese:

Strat de uzura BA8

4 cm

Strat de baza din beton

10 cm

Strat inferior fundație balast

15 cm

Accese proprietăți (1,50 m x 4,00 m)

10 buc

Suprafața totala accese proprietăți

60 mp

Lungime rețea canalizare meteorica Dn 315 mm

88 m


ALȚI INDICATORI

FINANTAREA INVESTITIEI

Finanțarea obiectivului de investiție se va realiza din fondurile bugetului local sau alte surse legal constituite, conform listelor obiectivelor de investiții cu finanțare parțială sau integrală de la buget ale municipiului Oradea aprobate potrivit legii.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică, Direcția Economică.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •   Instituția Prefectului județului Bihor

  • •   Primarul municipiului Oradea

  • •   Direcția Tehnică

  • •   Compartiment Investiții și Avizare Lucrări

  • •   Birou Drumuri Publice

  • •   Direcția Economică

  • •   Se afișează pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Camelia Mariana Dulca

Oradea, 30 mai 2013

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Nr. 362