Hotărârea nr. 361/2013

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie Modernizare strada Lipovei

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție

Modernizare strada Lipovei

Analizând Raportul de specialitate nr. 115434/20.05.2013 întocmit de Direcția Tehnică, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție: Modernizare strada Lipovei, elaborat de către SC Aquacons SRL.

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 115438/20.05.2013 privind necesitatea și oportunitatea realizării obiectivului de investiție „Modernizare strada Lipovei”.

Ținând seama de prevederile art. 44 alin.(1) din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor art. 36 alin. 2 lit. b), c), alin. 4 lit. d), alin. 5 lit. c) art. 45 alin. 2) lit. a) din Legea 215/2001 republicată, privind administrația publică locală

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate, pentru obiectivul de investiție: Modernizare strada Lipovei

Ordonator principal de credite.......................Primarul municipiului Oradea

Beneficiar................................................ municipiul Oradea

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției rezultați din studiul de fezabilitate elaborat de SC Aquacons SRL

1.Valoarea totala a proiectului este de 2.504.917,04 lei = 577.915,52 euro, inclusiv TVA, (la cursul din 15 mai 2013 de 4,3344 lei/euro) din care C+M 2.178.477,16 lei = 502.601,78 euro, inclusivTVA.

 • 2. eșalonarea investiției (INV/C+M):

- anul I: 2.504.917,04 lei / 2.178.477,16 lei

 • 3. durata de realizare: 3 luni

  Categoria strada

  III

  Lungimea totala strada

  685 m

  Suprafața carosabil

  7.535 mp

  Complex rutier partea carosabila strada:

  Strat de uzura BA16

  4 cm

  Strat de legătura BAD25

  6 cm

  Strat de baza din piatra sparta

  15 cm

  Strat inferior fundație balast

  Strat geotextil

  30 cm

  Lungimea totala trotuare noi

  236m

  Suprafața totala trotuare noi

  354 mp

  Complextrotuarenoi:

  Strat de uzura BA8

  4 cm

  Strat de baza din balast stabilizat

  10 cm

  Strat inferior fundație balast

  15 cm

  Lungimea totala trotuare existente ramforsate

  1.248 m

  Suprafața totala trotuare existente:

  2.115 mp

  Complex trotuare:

  Strat de uzura BA8

  4 cm

  Accese proprietăți

  64 buc

  Suprafața totala accese proprietăți

  1.408 mp

  Complex accese la proprietăți:

  Strat de uzura BA16

  7 cm

  Strat de baza din piatra sparta

  10 cm

Strat inferior fundație balast

15 cm

Statii tramvai L=30m, l=0,90m

4 buc

Complex statii tramvai:

Strat de uzura BA8

4 cm

Strat de baza din balast stabilizat

10 cm

Strat inferior fundație balast

15 cm

Intersecții cu străzi laterale

9 bu

Lungime rețea canalizare meteorica Dn 315 mm

1.036 ml

Lungime rețea canalizare meteorica Dn 400 mm

169 ml

ALȚI INDICATORI

FINANTAREA INVESTITIEI

Finanțarea obiectivului de investiție se va realiza din fondurile bugetului local sau alte surse legal constituite, conform listelor obiectivelor de investiții cu finanțare parțială sau integrală de la buget ale municipiului Oradea aprobate potrivit legii.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică, Direcția Economică.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •   Instituția Prefectului județului Bihor

•   Primarul municipiului Oradea

 • •   Direcția Tehnică

 • •   Compartiment Investiții și Avizare Lucrări

•   Birou Drumuri Publice

 • •   Direcția Economică

 • •   Se afișează pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Camelia Mariana Dulca

Oradea, 30 mai 2013

Nr. 361


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.