Hotărârea nr. 358/2013

Privind aprobarea indicatorilor economici rezultaţi din studiul de fezabilitate „Extinderea şi modernizarea sistemului de iluminat public în Municipiul Oradea Etapa II-a(22 zone)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

Privind aprobarea indicatorilor economici rezultați din studiul de fezabilitate „Extinderea și modernizarea sistemului

de iluminat public în Municipiul Oradea Etapa II-a(22 zone)

Analizând Raportul de Specialitate nr.118481/23.05.13 întocmit de Direcția Tehnică - Serviciul Lucrări și servicii publice prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din Studiul de fezabilitate „Extinderea și modernizarea sistemului de iluminat public(SIP) în Municipiul Oradea” (Etapa II-A) -Lucrări suplimentare de construcții -montaj rest de executat aferent celor 22 zone,

Luând în considerare Raportul de activitate nr.109230/09.05.13 al comisiei de negociere stabilită prin HCL

nr.404/24.07.2012,

Ținând seama de Contractul nr. 109.967/28. 06. 2001, privind concesionarea sistemului de iluminat public și modernizarea acestuia în municipiul Oradea și a actelor adiționale 1, 2 și 3 , S. C. Luxten Lighting Co S. A. a realizat lucrări de modernizare a sistemului de iluminat public din municipiul Oradea în perioada 2001-2004,

În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

. În temeiul art. 36 alin. (2) lit.b), lit.d) alin.(4) lit.a), lit.d), alin.(6) lit.a) pct.14, art. 45 alin. (2) lit. a), din Legea

nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.I. Se aprobă indicatorii tehnico-economici rezultați din Studiul de fezabilitate „Extinderea și modernizarea sistemului de iluminat public(SIP) în Municipiul Oradea ”(Etapa II-A) - Lucrări suplimentare de construcții -montaj rest de executat aferent celor 22 zone conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre,

Valoare totală INV / C+M : 15.273,74 mii lei (inclusiv TVA),respectiv 4.676,88 mii $(inclusiv TVA) / 13.891,79 mii lei (inclusiv

TVA),respectiv 4.253,72 mii $ (inclusivTVA)

Eșalonarea investiției; Anul - 2013-2015: 13.891,79 mii lei (inclusiv TVA),respectiv 4.253,72 mii $ (inclusivTVA)

Ordonatorul principal de credite:............................. Primarul municipiului Oradea

Beneficiar:................................................................Municipiul Oradea

Durata de realizare a investiției:             2013-2015

FINANȚAREA INVESTIȚIEI

Finanțarea obiectivului de investiție se va realiza din bugetul local al municipiului Oradea sau alte surse legal constituite, conform listelor obiectivelor de investiții cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul Primăriei Municipiului Oradea.

Art. II. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul municipiului Oradea, Direcția Economică și Direcția Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Oradea.

Art. III. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Instituția Prefectului - Județul Bihor

 • - Primarul municipiului Oradea

 • - Direcția Tehnică

 • - Direcția Economică

 • - SC LUXTEN LIGHTING COMPANY SA București - prin grija Direcției Tehnice

 • - Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Camelia Mariana Dulca

Oradea, 30 mai 2013

Nr. 358


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.

ANEXA la HCL 358/2013

0

LUXTEN

LiqhTiNQ co

Str. Parangului 76 sect. 1

Bucuresti

Tel: 021.668.88.39

Fax: 021.668.88.23 monica.bucur@luxten.com

ORC J40/9082/2009

CUI RO6734030

Capital social: 42.126.043 RON

Sistem dualist de administrare

www.luxten.com

STUDIU DE FEZABILITATE EXTINDEREA SI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC IN MUNICIPIUL ORADEA ETAPA A II-A

Ec. Monica Maria Bucur Presedinte Directorat

Intocmit

Ing. Dan Croitoru

Ing. Catalin Alexe

Avizat,

Ing. Corneliu Ciotec - verificator MLPAT

Avizat,

Ing. Hari Orenstein - Ing autorizat ANRE IV A + B

Avizat,

Ing. Calotescu Aurica - Ing responsabil tehnic cu executia

Memoriu tehnic:

A. Parte scrisa

 • I. Date generale:

  • I.1. Denumirea obiectivului de investitii

  • I.2. Amplasamentul lucrarilor

  • I.3. Titularul investitiei

  • I.4. Beneficiarul investitiei

  • I.5. Elaboratorul studiului

  • I.6. Consideratii generale

 • II. Informatii generale privind proiectul

  • II.1. Situatia actuala si informatii privind entitatea responsabila cu implementarea proiectului

  • II.2. Descrierea investitiei

 • II.2.a. Necesitatea si oportunitatea promovarii investitiei

 • II.2.b. Scenariu pentru atingerea obiectivului de investitii. Avantaje

 • II.2.c. Descrierea constructiva si functionala

 • II.3. Date tehnice ale investitiei

 • II.3.a. Zona si amplasamentul

 • II.3.b. Statutul juridic al terenului ce urmeaza a fi ocupat

 • II.3.c. Situatia ocuparii definitive de teren

 • II.3.d. Studii de teren

 • II.3.e. Caracteristicile principale ale constructiilor.

 • II.3.e.1 Criterii generale de proiectare a iluminatului public

 • II.3.e.2 Situatia proiectata a SIP

Anexa II.3.1. Breviare de calcul

Anexa II.3.2. Fise tehnice echipamente

 • II.3.f. Situatia existenta a utilitatilor

 • II.3.g. Concluziile evaluarii impactului asupra mediului

Anexa II.3.3. Mijloace de protectie a mediului

Anexa II.3.4. Chestionarul de mediu

 • II. 4. Durata de realizare a investiției - graficul de realizare a investiției

Anexa II.4.1. Graficul de realizare a investitiilor

 • III. Costurile estimative ale investitiei

 • III. 1 Deviz general

Anexa III.1.1. Deviz general

Anexa III.1.2. Centralizator audit extinderi SIP - cantitati de lucrari si echipamente

 • IV. Avize si acorduri

 • V. Certificari si competente executant Studiu de fezabilitate

  I.


  Date generale:


I.1. Denumirea obiectivului de investitii:

Studiu de fezabilitate privind extinderea si modernizarea sistemului de iluminat public in Municipiul Oradea Etapa a II-a, var. 2 - 22 de zone (N14+Santandrei, S16, S18, S15+Extindere din zona S13, S14, N2, S2, S3+Extinderi din zona S1, S4, S5, N6, N7, N8, S11, S7, S6, S9, N9, N4, N3, Suplimentare N10 si Piata Ferdinand)

I.2. Amplasamentul lucrarilor

Municipiul Oradea, Judetul Bihor

I.3. Titularul investitiei

Primaria Municipiului Oradea, Judetul Bihor

I.4. Beneficiarul investitiei

Primaria Municipiului Oradea, Judetul Bihor

I.5. Elaboratorul studiului

SC Luxten Lighting Company SA

I.6. Consideratii generale.

Studiul cuprinde identificarea posibilitatilor, mijloacelor, echipamentelor si tehnologiilor care sa duca la indeplinirea obiectivelor municipalitatii privind extinderea si modernizarea sistemului de iluminat public, de crestere in vederea cresterii eficientei energetice in administrarea Sistemului de Iluminat Public de pe raza Municipiului Oradea si a parametrilor tehnico-functionali ai infrastructurii sistemului de iluminatul apartinad unor obiective administrate de Consiliul Local al Municipiului Oradea:

 • •  Din punct de vedere tehnico-functional: funcționarea si exploatarea in condiții de siguranța, rentabilitate si eficienta - economica si energetica - a infrastructurii aferente serviciului de iluminat public;

 • Realizarea unei infrastructuri edilitare ca un intreg functional, moderne ca baza a dezvoltarii economico - sociale a municipalitatii;

 • Asigurarea nivelului de iluminare si luminanta coraborat cu optimizarea consumurilor de energie electrica

 • pretabilittaii elementelor infrastructurii SIP la upgradare si imbunatatire performante in utilizare

 • pretabilitatea elementelor la telegement: gestiune-mmonitorizare-control

 • •  Din punct de vedere al reducerii costurilor aferente energieie electrice si a costurilor de intretinere si mentinere a Sistemului de iluminat public, urmarind:

- cresterea eficientei sistemului de iluminat prin:

 • reducerea costurilor cu intretinerea si menținerea aferente funcționarii in siguranta si regim de continuitate a infrastructurii SIP

 • reducerea consumului de energie electrica si a costului energiei electrica aferente sistemului

- implementarea de solutii, sisteme si echipamente care prin modernizarea si reabilitarea elementelor componente SIP sa conduca la:

 • •  reducere a costurilor operationale necesare functionarii acestuia la parametri tehnico-functionali reglementari de standarde in vigoare -SR- EN 13201.

 • asigurarea energiei electrice la parametrii necesari functionarii in conditii optime a infrastructurii SIP

 • gestionarea si monitorizarea parametrilor de consum ai infrastruturii SIP

 • •  Din punct de vedere al conditiilor socio-economice specifice zonei:

 • •  cresterea gradului de securitate individuala si colectiva in cadrul comunitatii locale, precum si a gradului de siguranta a circulatiei rutiere si pietonale; reducerea numarului de accidente si vandalizari pe timp de noapte

 • •  sustinerea si stimularea dezvoltarii economico-sociale a municipiului,

 • •  ridicarea gradului de civilizatie, a confortului si implicit a calitatii vietii;

 • •  punerea in valoare, prin iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice si peisagistice ale municipiului, precum si marcarea evenimentelor festive si a sarbatorilor legale sau religioase;

 • •  Din punct de vedere al protectiei mediului presupune:

 • •  Cuantificarea impactului reducerii poluarii luminoase

 • •  Componente reciclabile - recuperarea integrala a echipamentelor

 • •  Utilizarea in infrastructura SIP a echipamentelor care sa duca la reducerea in mod direct a poluarii luminoase si in mod indirect poluarea cu emisii CO2 prin reducerea numarului de interventii pentru intretinere-mentinere sistemului

 • I.6.1. Iluminatul public - necesitate si tendinte

Iluminatul public reprezinta unul dintre criteriile de calitate ale civilizatiei moderne. El are rolul de a asigura atat orientarea si circulatia in siguranta a pietonilor si vehiculelor pe timp de noapte, cat si crearea unui ambient corespunzator in orele fara lumina naturala.

Principalele functiuni ale iluminatului public sunt:

 • •  iluminatul cailor rutiere;

 • •  iluminarea zonelor rezidentiale;

 • •  iluminatul zonelor comerciale;

 • •  iluminatul zonelor de plimbare;

 • •  iluminatul zonelor comerciale;

 • •  iluminatul parcurilor si gradinilor;

 • •  iluminatul cladirilor si monumentelor.

Iluminatul public trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de normele luminotehnice, fiziologice, de siguranta a circulatiei, si de estetica arhitectonica, in urmatoarele conditii:

 • •  utilizarea raționala a energiei electrice;

 • •  recuperarea costului investițiilor intr-o perioada considerata cat mai mica

 • •  reducerea cheltuielilor anuale de exploatare a elementelor componente SIP instalatiilor electrice de iluminat.

Realizarea unui iluminat corespunzator determina in special, reducerea riscului de accidente rutiere, reducerea numarului de agresiuni contra persoanelor, imbunatatirea orientarii in trafic, imbunatatirea climatului social si cultural prin cresterea sigurantei activitatilor pe durata noptii.

Studiile efectuate pe plan mondial arata o imbunatatire continua a nivelului tehnic al instalatiilor de iluminat public. Cresterea nivelului de iluminare determina cresterea nivelului investitiilor si conduce la reducerea pierderilor indirecte datorate evenimentelor rutiere. Astfel, experienta unor tari vest europene arata ca pe durata noptii riscul de accidente este de 1,6 ori mai mare fata de zi si cu o gravitate mult mai mare (numarul de morti de 5,4, iar numarul de raniti de 2,1 ori mai mare fata de lumina naturala).

Raportul Comitetului European de Iluminat, CIE 99, evidentiaza reducerea numarului de evenimente rutiere, in cazul unui iluminat corespunzator, cu 30 % a numarului total de accidente pe timp de noapte pentru drumurile urbane, cu 45 % pe cele rurale si cu 30 % pentru autostrazi. Totodata, iluminatul corespunzator al trotuarelor reduce substantial numarul de agresiuni fizice, conducand la cresterea increderii populatiei pe timpul noptii.

Sistemele de iluminat stradal din tara noastra necesita inca eforturi importante pentru cresterea parametrilor luminotehnici, energetici si economici, pentru ca, in general, nivelurile de luminanta si iluminare pe baza carora sunt proiectate instalatiile actuale sunt reduse in raport cu normele europene, determinand o securitate scazuta a traficului rutier si a circulatiei pietonale .

Aglomerarile urbane au presupus in epoca moderna prelungirea activitatilor diurne cu mult dincolo de apusul soarelui ca necesitati si stil de viata. Daca la asta se adauga nevoia omului de a-si contempla continuu realizarile este lesne de inteles preocuparea pentru realizarea diverselor sisteme de iluminat public. O data cu cresterea in intensitate a traficului rutier, ceea ce a implicat si perfectionarea sistemelor de semnalizare, a aparut ca necesara o abordare serioasa si profesionala a iluminatului public atat din partea specialistilor cat si a edililor. Aceasta activitate a realizat o conjunctie fericita cu eforturile institutiilor preocupate de combaterea si diminuarea fenomenului infractional.

SIGURANTA TRAFICULUI

Atat pentru automobilisti cit si pentru pietoni, lumina este sinonima cu o crestere a sigurantei. Participanul la trafic distinge mai bine obstacolele si identifica mai usor semnalizarile.

Sensibilitatea lui 1a perceperea contraste1or va creste, acuitatea sa vizua1a creste; limitele campului sau vizual si abilitatea sa de apreciere a distanteler vor deveni normale.

SENTIMENTUL DE SECURITATE

Pentru pieton, lumina are virtuti de linistire si confera un sentiment de securitate. Daca este dificil "sa masori sentimentele", totusi anchetele au demonstrat de la ce punct un iluminat performant intareste si constituie un factor important in aprecierea calitatii vietii unei comunitati. Un iluminat de calitate face ca oarnenii sa se simta in siguranta si mai protejati, ii incurajeaza sa iasa seara, inbunatateste viata sociala si cultural a a unul oras.

CONFORTUL VIZUAL

Ambientul luminos confortabil este infiuentat de distributia luminantelor atilt in plan util -carosabilul, cat si in campul vizual al observatorului. Minimizarea importantei acestui criteriu de ealitate duce la realizarea unor sisteme de iluminat necorespunzatoare cu efecte negative asupra circulatie rutiere si pietonale. Efectele distributiei necorespunzatoare a luminantelor conduc la aparitia fenomenului de orbire de inconfort si incapacitate, eu consecinte directe asupra sigurantei desfasurarii trafieu1ui rutier.

I.6.1.2 Zonele de aplicatie ale Sistemului de Iluminat Public

DRUMURILE PRINCIPALE

 • •  datorita puterii instalate mari, costul energiei este cea mai mare problema; soluția este un sistem optic efficient, obtinut prin folosirea unor instalatii noi sau reabilitate;

 • •  prin folosirea unei infrastructuri distincte pentru sistemul de iluminat (stalpi, retele) se poate obtine raportul optim intre performantele sistemului de iluminat public si costurile de exploatare ale acestuia;

 • •  iluminatul eficient trebuie adaptat cerintelor cetatenilor, normelor de iluminat, dar si posibilitatilor bugetare.

DRUMURI SECUNDARE SI REZIDENTIALE

 • •  majoritatea punctelor de lumina sunt instalate in aceste zone;

 • •  cerintele sunt functionalitatea, economia (in special in consumul de energie) si designul placut;

 • •  lumina "alba" este folosita pentru a crea zone rezidentiale placute, unde oamenii sa se simta in siguranta;

 • •  iluminatul eficient presupune scaderea infractionalitatii si securitate sporita.

ZONE COMERCIALE SI PUBLICE

 • •  asigurarea securitatii este aici fundamentala, cerintele sunt similare iluminatului rezidential;

 • •  un bun iluminat in zonele comerciale si spatii publice (de exemplu: parcuri, zone de promenada etc) trebuie sa infrumuseteze orasul aducand atmosfera propice, ambianta, identitate = INFRUMUSETAREA ORASULUI.

ZONELE DE CONFLICT

 • •  intersectii, jonctiuni de autostrazi si zone pietonale;

 • •  jonctiuni de cale ferata;

 • •  intersectii de drumuri cu geometrie variata.

COSTURILE PROPRIETARULUI de Sistem Public de Iluminat.

Analiza acestui aspect presupune:

 • •  un mod realist de a privi asupra costurilor iluminatului public;

 • •  crearea celei mai economice soluții pentru o specificație tehnica data (nivel de iluminare cerut);

 • •  analiza atat a investitiei initiale, cat si a costurilor de functionare, care sunt de multe ori o consecinta a deciziilor initiale.

 • I.6.1.3. Cadrul legislativ actual privind serviciul public de iluminat in Romania

Incepand din ianuarie 2003 exista reglementari legislative referitoare la activitatile care au in centrul atentiei iluminatul public ca si prioritate. Astfel au fost definite si reglementate urmatoarele:

 • •  Legislatia aplicabila procedurilor de achizitie a serviciilor de iluminat public;

 • •  Organismul de monitorizare si control al serviciilor: ANRSC;

 • •  Modul de gestionare a serviciilor de iluminat public;

 • •  Factorii de referinta (nivel de iluminare, capacitate manageriala etc);

 • •  Relatia operator-beneficiar.

Cadrul legislativ aplicabil

O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii

H.G. nr. 71/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii prevazute in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii

Legea nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public

Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice

Legea nr. 123/2012 a energiei electrice si a gazelor naturale

Ordin ANRSC nr. 77/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a valorii activitatilor serviciului de iluminat public

Ordin ANRSC nr. 86/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de iluminat public

O.G. nr. 22/2008 privind privind eficienta energetica si promovarea utilizarii la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie

H.G. nr. 409/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 22/2008 privind eficienta energetica si promovarea utilizarii la consumatorii finali a resurselor regenerabile de energie

H.G. nr. 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licentelor in domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice

Ordin ANRSC nr. 367/2011 privind modificarea tarifelor de acordare si mentinere a licentelor/autorizatiilor si a modelului de licenta/autorizatie eliberate in domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice

Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European si a consilului din 25 octombrie 2012 privind eficiența energetică, de modificare a Directivelor 2009/125/CE și 2010/30/UE și de abrogare a Directivelor 2004/8/CE și 2006/32/C

 • •  Ordinul 86/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de iluminat public - publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 320, din 14 mai 2007

 • •  Ordinul 5/93 din 20.03.2007 pentru aprobarea Contractului-cadru privind folosirea infrastructurii sistemului de distributiea energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public - publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 320, din 14 mai 2007

 • •  Ordonanta Guvernului 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local - publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 648, din 31 august 2002

S-a standardizat iluminatul cailor de circulație prin SR EN 13433, spre deosebire de comunitatea europeana, pe teritoriul careia circula doar recomandari ale CIE (Comisia Internationala de Iluminat).

Principalele acte normative luate in considerare sunt:

— Standarde și normative referitoare la calitatea construcției aparatelor de iluminat:

 • >     CEI EN 60598-1 - 2005/05 (CEI 34-21 VII ed.)

 • >    CEI EN 60598-2-1 - 1997/10 (CEI 34-23 II ed.)

 • >    CEI EN 60598-2-3 - 2003/10 (CEI 34-33 II ed.)

 • >    CEI EN 55015-2008/04 (CE1110-2 VI ed.)

 • >    CEI EN 61000-3-2 - 2007/04 (CE1110-31 IV ed.)

 • >    CEI EN 61000-3-3/A1 - 2002/05 (CE1110-28 IV)

 • >    CEI EN 61000-3-3 - 1997/06 (CE1110-28 I ed.)

 • >    CEI EN 61547- 1996/04 (CEI 34-75)

 • >    CEI EN61547/A1-2001/08 (CEI 34-75 V1)

 • Directivele 2006/95/CE - Joasă Tensiune, 2002/95/CE RoHS și 2002/96/CE - DEEE pentru aparatele de iluminat

Obligatiile Autoritatii Publice Locale

In baza Ordonantei 42/2003 orice administratie publica locala:

 • •  Este obligata sa reabiliteze, sa intretina si sa mentina sistemul de iluminat public (direct sau prin delegare de gestiune), astfel incat acesta sa corespunda normelor impuse prin SR EN 13433 si SR-EN 13201 Standard Iluminat Public, partea a II-a Cerințe de performanță.

 • •  Este obligata sa infiinteze (daca nu exista) un serviciu de iluminat public, dar nu unul oarecare, ci unul capabil sa respecte cerintele impuse de ANRSC prin procedura de licentiere/autorizare.

 • •  Conform legislatiei privind organizarea si functionarea serviciilor de iluminat public, serviciile de iluminat public va respecta si va indeplini, in intregul lor, indicatorii de performanta aprobati prin hotarari ale consiliilor locale.

 • •  In baza L230/2006, a serviciului de iluminat public, publicata in Monitorul Oficial, orice administratie publica locala are urmatoarele obligatii:

 • •  Art.14 L230/2006 - de a elabora si a aproba strategia locala de dezvoltare a SIP si a infrastructurii aferente, cu consultarea prealabila a cetatenilor;

 • •  Art.17 alin (1) L230/2006 - de a sprijini rezolvarea sesizarilor cu privire la deficientele aparute in prestarea serviciului de iluminat public.

Art 36 alin (2) L230/2006 - de a planifica si urmari lucrările de investiții necesare asigurarii functionarii sistemului in conditii de siguranta si la parametrii ceruti prin prescriptiile tehnice;

 • •  In baza Ordonantei 22/2008 privind eficienta energetica si promovarea utilizarii la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie, publicata in Monitorul Oficial, orice administratie publica locala are urmatoarele obligatii:

 • •  Art. 7 - Autoritatile administratiei publice centrale si locale au obligatia sa ia masuri de imbunatatire a eficientei energetice, prin promovarea cu precadere a masurilor care genereaza cele mai mari economii de energie in cel mai scurt interval de timp.

 • •  Lista indicativa a masurilor de imbunatatire a eficientei energetice prevazute la alin. (1) si la art. 5 alin. (1) este cuprinsa in anexa nr. 1.

o d) iluminat (de exemplu, lampi de iluminat noi si eficiente, sisteme de comanda digitala,.....);

 • •  Autoritatile administratiei publice locale din localitatile cu o populatie mai mare de 20.000 de locuitori au obligatia sa intocmeasca programe de imbunatatire a eficientei energetice, in care includ masuri pe termen scurt si masuri pe termen lung (3-6 ani), vizand un program de investitii pentru care se vor intocmi studiile de fezabilitate.

 • I.6.1.4. Recomandari generale

Pentru o evaluare corecta e nevoie de intelegerea nevoilor beneficiarilor (noi toti ca si contribuabil, dar ca si comunitate) si Administratorilor/proprietarilor de sistem (primariile).

De asemenea, nu trebuie uitata problema proprietatii asupra componentelor sistemului, ca si cea a organizarii si desfasurarii serviciilor in iluminat pusa intr-o lumina noua de Legea nr. 230/2006. Astfel, Furnizorul de energie electrica detine de facto reteaua de joasa tensiune, incluzand stalpii de sustinere, sistemele de contorizare, in proprietatea primariilor fiind corpurile / aparatele de iluminat, bratele de sustinere cu elementele de fixare, cablurile de conectare.

Specific abordarii iluminatului public in Romania este reducerea bugetelor pentru iluminatul stradal, in timp ce costurile cu energia si intretinereasi mentinerea SIP cresc. Din cate se poate observa, problematica iluminatului public este destul de complexa si departe de a o mentine in pozitia de "cenusareasa" a facilitatilor publice asigurate de administratiile locale.

In acest context, un rol major il reprezinta relatia cu distribuitorul de energie,electrica, care a gestionat pana acum cea mai mare parte a sistemelor de iluminat public din tara. Cum insa acelasi furnizor gestioneaza si iluminatul casnic si in mare masura cel industrial, iata o lista cu principalele probleme generate:

 • •  nu exista un transfer protocolar de gestiune intre distribuitorul de energie electrica si primarii,

 • •  nu exista o diferentiere clara in toate situatiile a retelelor de distributie de iluminat public fata de celelalte retele de distributie (casnic, industrial);

In aceste conditii, administratia publica locala poate incepe cu urmatorii pasi:

 • 1. Analiza tehnica, economica si sociala a starii actuale a sistemului; un astfel de studiu ar putea fi elaborat (operatori de iluminat autorizati ANRSC, servicii externe de cercetare si proiectare);

 • 2. Incadrarea iluminatului public intr-o lista ferma de prioritati;

 • 3. Determinarea gradului de suportabilitate a comunitatii privind un anumit nivel de investitie in serviciul de iluminat;

 • 4. Cerere oficiala a transferarii patrimoniului gestiunii serviciului de iluminat public catre distribuitorul de energie electrica: un protocol privind intentia primariei, patrimoniul componentelor de sistem, baza de date sau informatiile specifice - planuri, scheme, tabele cantitative, informatii privind functionarea, masurarea, controlul sau deteriorarea elementelor din sistem;

 • 5. Proiectarea, in etape sau pe ansamblu, a intregului sistem de iluminat in concordanta cu normele impuse;

 • 6. Cercetarea posibilitatilor de finantare externa: operatori de iluminat, guvern, banci, entitati europene, alti investitori interesati, solutii alternative;

In consecinta, pentru cazul specific al municipalitatii, nu se pune numai problema reducerii consumului de energie electrica pentru sistemele de iluminat, ci mai curand a gasirii unor solutii eficiente care sa realizeze un iluminat economic, in conditii de confort acceptabil din punct de vedere cantitativ si calitativ. In acest sens, desi nu trebuie neglijate aspectele energetice (randament, eficienta energetica), este necesar sa se ia in considerare si alte criterii pentru evaluarea iluminatului public.

Sistemul de iluminat public se afla in administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea care trebuie sa urmareasca:

 • •   aplicarea unor soluții moderne,

 • •  identificarea de soluții, sisteme si echipamente in scopul îmbunătățirii calitatii iluminatului prin obtinerea unor parametri luminotehnici ridicati si cresterii eficientei energetice prin reducerea consumului de energie si a costurilor operationale de functionare a SIP

Urmarind ce trebuie facut pentru a pune in functiune o instalatie de iluminat, deosebim:

 • •  faza pregatitoare: cost auditare + proiectare + aprovizionare + instalare = INVESTITIE INITIALA

 • faza de exploatare = COSTURILE CU ENERGIA + COSTURILE DE INTRETINERE SI MENTINERE

faza de sfarsit de viata = inlocuirea, eliminarea si/sau reciclarea Sistemului, echipamentelor

Deoarece in majoritatea cazurilor inlocuirea elementelor vechi se face odata cu montarea elementelor noi, iar eliminarea/reciclarea primelor este inca o problema ce asteapta rezolvari, putem concluziona:

COSTURILE TOTALE = INVESTITIE + ENERGIE + INTRETINERE+MENTINERE

Analizand cheltuielile operate de-a lungul unei perioade martor de 15ani, observam urmatoarea structura a costului:

Investitia: poate fi optimizata prin costuri minime de audit si proiectare, constand in principal din valoarea SOLUTIILOR SI ECHIPAMENTELOR SI PRODUSELOR IMPLEMENTATE

Principiile generale ale reducerii costurilor de investitie sunt:

- maximizarea distantei dintre corpurile de iluminat folosind corpuri de iluminat performante si fara a afecta parametrii luminotehnici;

- folosirea aranjamentului pe o parte sau central;

- alegerea corpurilor de iluminat eficiente energetic;

- montarea corpurilor de iluminat direct pe stalp;

- respectarea normelor de iluminare M1-M5;

- gasirea unui echilibru intre consum si lumina pe drum

Analizand preturile din piata, se poate ajunge la ideea ca valoarea investitiei initiale reprezinta 10-15% din costul total.

Costul de intretinere este dat de:

- costul lampii inlocuite x frecventa;

- costul aparatajului inlocuit x frecventa;

- gradul de protectie al compartimentului optic, care indica si frecventa de curatare a difuzorului;

- verificarea de siguranta si inlocuirea componentelor electrice.

Costul de mentinere este dat de:

- costul aparatajului inlocuit x frecventa dupa expirarea duratei de viata

Pretul energiei electrice fiind in continua crestere, factura de energie reprezinta o problema dificila si se poate solutiona doar printr-o alegere cat mai buna a solutiei tehnice:

- spatiere cat mai mare;

- folosirea surselor economice (ex: inlocuirea surselor cu vapori de mercur cu cele cu vapori de sodiu sau chiar cu lampi fluorescente sodiu sau tehnologie LED de mare putere);

- contorizare diferentiata (zi/noapte);

- folosirea corpurilor cu element optic reglabil, continuu si de inalta calitate (puritate, geometrie, material);

- folosirea sistemelor de dimming in afara orelor de varf;

- reducerea numarului de ore de functionare (fotocelula);

- introducerea unde este posibil a sistemului de telegestiune

Deosebit de importanta este crearea unui echilibru intre posibilitatile bugetului si iluminatul stradal eficient. Acest lucru presupune o analiza atat a investitiei initiale, cat si a costurilor de functionare, care sunt de multe ori o consecinta a deciziilor initiale.

O ilustrare a economiilor ca rezultat a unor decizii initiale bune este urmatoarea:

Costuri comparative de energie la un corp cu sursa cu vapori de mercur fata de unul cu sursa cu vapori de sodiu si LED de mare putere la acelasi flux luminos:

 • •  250W mercur x 4000 ore funcționare anuala x 0,28lei/kWh = 280 lei/an

 • •  150W sodiu x 4000 ore funcționare anuala x 0,24 lei/kWh =168 lei/an

Economia pentru o lampa de 150W sodiu este de 1 12 lei/an la acelasi rezultat(flux)luminos.

 • •  Durața de viața a produselor cu LED esțe mai mare decaț cea a becurilor normale cu pana la 75%: 50 000 ore in comparație cu celelalțe produse care au o durața de viața cuprinsa ințre 2500 - 5000 ore. Rezulța cosțuri reduse la consumul de energie: reducerea facțurilor de energie cu minim 45%

Esțe foarțe imporțanț ca in locurile unde prin defecțarea unei lampi se pune in pericol siguranța sau securițațea in deplasare a uțilizațorilor, aceasța sa fie inlocuița imediaț.

Cum deteriorarea fluxului luminos al lampii, constituie o sursa de risipa a energiei, asigurarea unui serviciu de intretinere corect conduce la un ciclu de viata eficient al acesteia.

Costurile pentru inlocuirea corectiva

Cb = L + S + E + D

unde: L = costul lampii

S = costul muncii (inclusiv costul inspectarii)

E = costul echipamentului de acces

D = costul depozitarii deseurilor

Costurile pentru inlocuirea preventiva

Cg = L + S + E + D

unde: L = costul lampii

S = costul muncii pentru inlocuirea de grup pe lampa

E = costul echipamentului de acces

D = costul depozitarii deseurilor

Costurile pentru inlocuirea combinata

Ct = Cg + F x Cb

unde: F = procentul de lampi defecte si inlocuite prioritar inlocuirii programate

Curatarea aparatelor de iluminat

Intervalul de curatire optim (T) pentru un aparat de iluminat se obtine cand costurile fluxului luminos pierdut egaleaza costul curatirii. Intervalul optim de curatire (T) poate fi determinat cu formula:

T = - Cc / Ca + 2Cc / ACa (ani)

Unde: T = intervalul de curatire optim

Cc = costul curatirii unui aparat de iluminat o singura data

Ca = costul anual de functionare a aparatului de iluminat fara curatire

A = rata medie anuala a murdaririi aparatului de iluminat

Pentru reducerea consumului de energie electrica aferent iluminatului public se recomanda: clasificarea strazilor conform normativelor internationale si stabilirea parametrilor luminotehnici in functie de aceasta clasificare;

Reducerea nivelului de iluminare pe durata orelor cu trafic redus (0,5) prin reducerea tensiunii de alimentare cu circa 10 % se poate realiza o reducere a fluxului luminos cu circa 10 % si o reducere a puterii absorbite, pe acest interval de timp, cu circa 20 % ; adoptarea acestei masuri permite reducerea consumului de energie electrica pentru iluminat cu circa 10 % pe durata unui an si reducerea corespunzatoare a facturii de energie electrica pentru iluminat;

Adoptarea de masuri pentru reducerea pretului unitar de revenire a energiei electrice (lei/kWh) pentru iluminat public, in special prin negocierea unui tarif redus, avand in vedere consumul pe durata noptii (gol in curba de sarcina a furnizorului de energie electrica);

Utilizarea lampilor performante in procesul de reabilitare a instalatiilor de iluminat public si a corpurilor de iluminat performante.

Conform legislatiei privind organizarea si functionarea serviciilor de iluminat public, serviciile de iluminat public vor respecta si vor indeplini, la nivelul comunitatilor locale, in intregul lor, indicatorii de performanta aprobati prin hotarari ale consiliilor locale.

Infiintarea, dezvoltarea si modernizarea sistemelor de iluminat public se fac in baza unor studii de fezabilitate intocmite din initiativa autoritatilor administratiei publice locale, care vor analiza necesitatea si oportunitatea infiintarii/dezvoltarii acestora, vor evalua indicatorii tehnico-economici, vor identifica sursele de finantare a investitiilor si vor indica solutia optima din punct de vedere tehnico-economic.

 • II. Informatii generale privind proiectul.

II.1. Situatia actuala si informatii privind entitatea responsabila cu implementarea proiectului.

La nivelul municipiului Oradea, proiectarea sistemelor de iluminat stradal - rutier, iluminat stradal - pietonal, iluminat arhitectural, iluminat ornamental si iluminat ornamental - festiv este executata de concesionarul SIP, respectiv LUXTEN LIGHTING COMPANY, care asigura si executarea acestora; compartimentul din cadrul Primariei Oradea responsabil cu iluminatul public, respectiv Directia Tehnica/Serviciul Contracte, Servicii Publice, Spatii verzi, asigura urmarirea lucrarilor de proiectare si executie.

Situatia existenta a sistemului de iluminat public

In Anexa 1 sunt prezentate cele 22 zone din Municipiul Oradea dupa cum urmeaza N14+Santandrei, S16, S18, S15+Extindere din zona S13, S14, N2, S2, S3+Extinderi din zona S1, S4, S5, N6, N7, N8, S11, S7, S6, S9, N9, N4, N3, Suplimentare N10 si Piata Ferdinand la care a fost realizat un audit in urma caruia au rezultat listele de cantitati de materiale si echipamente prezentate in cadrul studiului in Etapa a IIa, var. 2.

Descrierea sistemului de iluminat public actual din punct de vedere luminotehnic (randamentul luminos pentru iluminatul stradal-rutier si iluminat stradal-pietonal)

In tabelul 1 este prezentata evolutia sistemului de Iluminat Public concomitent cu masurile demarate de municipalitate in privinta eficientizarii si cresterii calitatii serviciului de iluminat public.

In acest sens a fost demarata in lunile martie, septembrie, octombrie, noiembrie ale anului 2012, martie 2013, auditul retelelor electrice aflate in posesia distribuitorului (Electrica) si ale autoritatii locale (Primarie). Auditul s-a realizat de catre reprezentantii Primariei Oradea cu reprezentantii firmei SC Luxten Lighting Company SA.

In anul 2008 a fost asigurata contorizarea integrala a consumurilor energetice de energie activa si reactiva precum si a consumurilor zi-noapte.

ANEXA la HCL 358/2013

LUNA

ORE

FUNCTIO-

NARE

2001

2003

2005

2007

2009

2010

2011

2012

[ KWh]

[ KWh]

[ KWh ]

[ KWh ]

[ KWh]

[ KWh]

[ KWh]

[ KWh]

ian

432.79

823,665

733,207

958,126

1,009,876

753,331

890,946

1,090,562

1,292,280

feb

354.51

836,579

847,986

958,126

936,923

807,755

786,994

873,480

949,554

mar

346.68

782,111

1,026,579

1,040,086

762,066

716,411

742,409

869,415

924,606

apr

286.33

782,111

495,898

578,069

666,983

698,506

762,618

744,338

814,597

mai

251.79

685,001

495,898

578,069

641,905

547,708

621,240

696,362

731,586

iun

222.5

599,757

787,550

480,140

505,344

495,472

667,048

572,901

638,866

iul

239.04

522,976

567,311

566,590

514,130

530,076

612,189

598,862

700,535

aug

276.76

749,735

567,311

566,590

626,440

568,276

681,126

684,920

790,319

sep

315.5

949,295

486,168

553,886

667,822

710,451

779,717

793,051

921,673

oct

375.1

949,295

758,869

765,980

788,111

730,463

880,691

1,029,042

1,102,629

nov

406.83

801,462

758,869

765,980

940,574

921,998

1,008,303

1,067,502

1,179,394

dec

444.51

874,680

820,943

1,205,900

826,286

1,186,653

1,197,929

1,221,384

1,459,948

TOTAL

3,952.36

9,356,667

8,346,589

9,017,542

8,886,460

8,667,1001  9,631,210    10,241,819

11,505,987

Consumul total de energie activa a sistemului de iluminat public in anul 2012 a fost de 11,505,987 kWh fata de 8,667,100 kWh in anul

2009.

EVOLUȚIA CONSUMULUI DE ENERGIE ELECTRICA DIN S.I.P. IN

MUNICIPIUL ORADEA LUNAR - ANUAL IN PERIOADA 2001,2003 -

2012

EVOLUȚIA CONSUMULUI DE ENERGIE ELECTRICA DIN S.I.P. IN MUNICIPIUL ORADEA LUNAR - ANUAL IN PERIOADA 2001, 2003 -2012


SIP 2001


SIP 2003


SIP 2005


— SIP 2007


— SIP 2009


SIP 2010


SIP 2011


SIP 2012


17

ANEXA la HCL 358/2013

Consumul de energie electrica/caracteristic/tarif practicat:

In prezent se utilizeaza tariful E2, care la nivelul lunii mai este:

 • •  tarif zi=0,5436 lei/kWh

 • •  tarif noapte=0,3208 lei/kWh

 • •  componenta de piata concurentiala la nivelul lunii mai este de 45 %, tariful utilizat fiind de 0,4894 lei/kWh

 • •  timp mediu de functionare a sistemului de iluminat public 4200 h/an

 • •  timp mediu de functonare tarif noapte: 2190h/an

 • •  timp mediu de functonare tarif zi: 1710h/an

Incepand cu data de 01/09/2012 s-a aprobat de catre Guvernul Romaniei implementarea calendarului de eliminare a tarifelor reglementate pana la data de 31.12.2013;

Impactul modificarilor legislative privind eliminarea tarifelor reglementate in conformitate cu CALENDARUL DE ELIMINARE AL TARIFELOR REGLEMENTATE, document Anexa la Ordinul presedintelui ANRE nr. 30/2012 si cuprins în Memorandumul cu Fondul Monetar Internațional, aprobat de Guvernul României va genera, etapizat, prin aplicarea in factura consumatorilor captivi a componentei de piata concurentiala, o crestere a componentei bugetare a municipalitatii la capitolul Energie electrica.

Incepand cu data de 01.01.2013 aplicarea in factura consumatorilor captivi a componentei de piata concurentiala, va majora cu 65% valoarea facturii de energie electrica astfel incat tariful „E2” va deveni dezavantajos pentru municipalitate;

Din analizele efectuate pe tema evolutiei si impactului pe care Componenta CPC o genereaza la nivelul anuli 2013 se impune pastrarea tarifului reglementat „E2” pana la data de 30.06.2013;

In vederea indeplinirii obligatiilor asumate prin contractul de concesiune, SC LUXTEN LIGHTING COMPANY SA va initia procedura de negociere a pretului si tarifului energiei electrica cu S.C. „ELECTRICA FURNIZARE” S.A. pentru incheierea unui contract de furnizare pe piata concurentiala pentru locurile de consum tarifate in sistem zi-noapte „E2” incepand din 01.07.2013, cand tariful „E2” nu mai este avantajos pentru consumul de energie electrica aferent Sistemului de Iluminat Public.

Caracteristici sistemului de iluminat public din Municipiul Oradea din punct de vedere al surselor de iluminat:

 • •  pe  arterele secundare sunt predominante sursele cu vapori  de sodiu la inalta

presiune/tubulare de 70 W/100W

 • •  pe  arterele  principale  sunt  predominante  sursele  cu vapori  de  sodiu  la inalta

presiune/tubulare de 150W/250W

II.2. Descrierea investitiei

II.2.a. Necesitatea si oportunitatea promovarii investitiei

In prezent starea generala a elementelor apartinad infrastructurii sistemului de iluminat public din zona de interes al prezentului studiu prezinta si urmatoarele aspecte negative:

 • •  distribuția in teren a suportilor existenti pentru puncte luminoase este neeficienta, astfel incat, in timp ce in unele zone iluminatul lipseste cu desavarsire sau este precar.

 • •  aspectul nocturn al orasului nu reuseste sa puna in valoare toate elementele arhitectonice, ornamental-peisagistice si personalitatea orasului.

 • •  in ceea ce priveste zonele de risc sporit (intersectii, poduri, treceri la nivel), in unele cazuri acestea trebuie imbunatatit in zonele in care iluminatul este insuficient sau lipseste.

 • •  Comanda iluminatului public se realizeaza partial prin sistem fotocelula, partial cu ceasuri programate si urmeaza implementarea sistemului de telegestiune, ce permite contolul absolut al elementelor de comanda sistem de iluminat public.

 • •  Sistemul de iluminat public nu contine elemente care sa permita eficientizarea si economia consumului de energie electrica.

 • •  In multe situatii reteaua de iluminat public este comuna cu reteaua electrica de distributie pentru consumatorii casnici.

Pentru eliminarea aspectelor mentionate mai sus si eficientizarea consumului de energie electrica este necesar luare urmatoarelor masuri:

 • •  Redimensionarea instalatiilor de iluminat la nivelul stadardelor europene, acolo unde este necesar.

 • •  Extinderea sistemului de iluminat in zonele in care acesta este insuficient.

 • •  Stabilirea programului de aprindere iluminat public diferentiat, in functie de conditiile de traficul auto si pietonal ale zonelor municipiului;

 • •  Implementarea sistemului de telegestiune pentru toate punctele de aprindere, in vederea:

 • -  realizarii sistemului automat de comanda si monitorizare a starii retelei de iluminat public;

 • -  implementarea sistemului de comanda informatizat pentru reducerea tensiunii de alimentare pe fiecare directie de distributie, cu posibilitate de intrerupere totala sau partiala a alimentarii (ex. oprirea iluminatului architectural intre anumite ore din noapte, etc.) atunci cand aceasta nu este necesara.

 • •  Punerea in valoare a obiectivelor arhitectonice ale orasului printr-un iluminat adecvat.

II.2.b. Scenariul pentru atingerea obiectivului de investitii. Avantaje.

Scenariul tehnico-economic pentru atingerea obiectivului de investitii este urmatorul:

1- Etapa 1- cuantificarea cantitativa si calitativa la configuratia existenta a structuri sistemului de iluminat public din cele 21 zone ale municipiului Oradea si identificarea unor solutii tehnico-functionale in baza carora se va realiza reabilitarea iluminatului public, pornind de la faptul ca:

Exista zone de drum in care reteaua de iluminat public are corpuri de iluminat defecte pe portiuni semnificative,

 • •  Exista zone in care exista retea publica de alimentare cu energie electrica insa nu exista corpuri de iluminat

 • •  Traficul rutier si pietonal este intens

 • •  Exista zoone cu grad de risc din puncrt de vedere al asigurarii sigurantei cetatenilor

 • •  Exista zone unde trebuie abordate cu atentie intersectiile si trecerile de pietoni

 • •  Se impune optimizarea parametrilor infrastructurii SIP astfel incat sa se poata asigura si respecta conditiile impuse de clasa de iluminare a strazii sau a intersectiei dar si de modificare a punctelor de aprindere (BMPIIP-uri sau puncte de aprindere) astfel incat sa se optimizeze si consumul de energie electrica

 • •  Pentru realizarea reabilitarii iluminatului public stradal din punct de vedere al locatiilor fixe de consum (stalpi existenti) sunt necesare interventii asupra punctelor luminoase cu inlocuirea corpurilor de iluminat existent pentru a asigura gradul de iluminare si luminata a zonelor conform clasificarii lor

Reabilitarea iluminatului public stradal consta in imbinarea si echilibrarea solutiilor teoretice cu cele practice si economice (consumuri energetice reduse, costuri minime de intretinere si instalare, totalitatea costurilor administratorului sistemului de iluminat). Se poate aprecia faptul ca realizarea unui climat luminos confortabil, cu un consum minim de energie, cu utilizarea cat mai intensa de surse si corpuri de iluminat performante si fiabile si cu o investitie minima, reprezinta un criteriul de apreciere a unui sistem de iluminat modern si eficient.

Tablourile de alimentare ale instalatiilor de iluminat public trebuie modernizate, pentru a asigura atat acoperirea surplusului de putere consumata in urma completarii numarului de lampi, cat si siguranta in functionare a acestora si prevenirea accidentelor ce pot afecta personalul de exploatare sau persoanele neautorizate care pot accesa aceste tablouri si imbunatatirea modului de actionare/ comanda.

Plecand de la elementele de studiu general a situatiei existente se observa ca prin adoptarea unor solutii de iluminat, cu aparate de iluminat cu surse eficiente energetic - tip LED in concordanta cu generatoare de producere a energiei electrice din sursa regenerabila (ex. sistem de producere fotovoltaic), se elimina mare parte din constrangerile tehnologice si constructive implicate de un sistem de iluminat public clasic, aceasta solutie putand fi adoptata pentru zonele in care nu exista retea electrica si este necesar realizarea unui sistem de iluminat.

Din rezultatele obtinute in urma masuratorilor rezulta ca, sistemele de iluminat public aferente cailor rutiere considerate corespund inca cerintelor fotometrice aferente claselor in care sunt incadrate dar se remarca, comparativ cu breviarele de calcul luminotehnic realizate pentru solutia propusa o depreciere importanta a calitatii iluminatului public in municipiul Oradea, fapt ce impune necesitatea reabilitarii sistemului.

In urma realizarii auditului sistemului de iluminat public din cele 21 zone auditate ale Municipiul Oradea si a discutiilor cu reprezentantii beneficiarului se propune urmatoarea configuratie a sistemului de iluminat public ce contine atat reabilitarea sistmului de iluminat public (acolo unde este cazul) cat si extinderea acestuia in cele 21 de zone analizate:

- Pentru realizarea iluminatului public in zonele N14+Santandrei, S16, S18, S15+Extindere din zona S13, S14, N2, S2, S3+Extinderi din zona S1, S4, S5, N6, N7, N8, S11, S7, S6, S9, N9, N4, N3, Suplimentare N10 si Piata Ferdinand se vor utiliza aparate de iluminat tip Timlux de 70W, 100W, 150W si 250W care se vor monta pe stalpi metalici octogonali cu inaltimea de 6-8 metri, stalpii de beton cu inaltimea de 810 metri si corpuri Timlux P de 70W care se vor monta pe stalpii lampadari de 4 metri.

Distributia materialelor aferente SIP a zonele auditate se realizeza conform partii scrise si a tabelelor centralizatoare atasate mai jos, prezentului studiu de fezabilitate general:

 • 1. Zona N14+Santandrei

Zona N14

 • •     La obiectivul Str. Coriolan Hora (de la CF spre nr. 179 - Prometalic si 183) se vor monta 15 stalpi de beton tip SCP cu inaltimea de 10m (nr. 1-15), din care 5 SCP 10005, (nr. 1, 5,10, 13, 15) 10 SCP 10002 (nr. 2-4, 6-9, 11, 12, 14) care vor fi echipati cu aparate de iluminat Timlux 70 W (nr. 1-14), Timlux 100 W (nr. 15), console de tip TG1-051015 (nr. 1-14) si 2 console tip TG1-202015 (nr. 15). Alimentarea cu energie electrica a corpurilor de iluminat proiectate, se va face din reteaua aeriana si subterana proiectata, folosind cablu de energie de tip TYIR 50Ol-Al+3x35Al mmp si ACYAbY 3x35+16mmp. Subtraversare caii ferata neelectrificata se va realiza prin foraj dirijat, prin amplasarea de camine de tragere si protejarea cablului ACYAbY 3x35+16mmp in tub PVC rigid. La stalpii de beton SCP 10005 (nr. 1, 15) si SCP 10002 (nr. 8) se vor realiza prize de impamantare cu un electrod. La stapul de beton SCP10005 (nr. 15) pentru trecerea din LES in LEA se va monta o cutie de drivatie tip CDLux3.

 • •      La obiectivul Str. Coriolan Hora (nr. 151, 158, 167) se vor monta 4 stalpi de beton cu inaltimea de 8m (nr. 22, 26-28) din care 2 stalpi SCP10002 (nr. 22, 28) si 2 stalpi SE10 (nr. 26, 27). Stalpii proiectati si cei existenti vor fi echipati cu aparate de iluminat Timlux 70 W (nr. 26, 27), Timlux 100 W (nr. 22, 28, 29), console de tip TG1-051015 (nr. 22, 26, 27, 28), consola de tip TG1-202015 (nr. 29). Alimentarea cu energie electrica a corpurilor de iluminat proiectate, se va face din reteaua aeriana existenta si proiectata, folosind cablu de energie TYIR 50Ol-Al+1x16Al mmp.

 • •     La obiectivul Str. Coriolan Hora (de la CF spre PTA Iosia 1) se vor monta 11 stalpi de beton tip SE cu inaltimea de 8m (nr. 16, 30-39), din care 3 stalpi SE10 (nr. 16, 30, 38) si 8 stalpi SE4 (nr. 31-37, 39). Stalpii proiectati si existenti vor fi echipati cu aparate de iluminat Timlux 70 W (nr. 30-37, 39), Timlux 100 W (nr. 16, 30, 38), console de tip TG1-051015 (nr. 30-37) si console tip TG1-202015 (nr. 16, 30, 38, 39). Alimentarea cu energie electrica a corpurilor de iluminat proiectate, se va realiza din BMPIIP-ul existent, folosind cablu de energie de tip ACYAbY 3x35+16mmp. Pe stalpii proiectati pentru racordarea aparatelor de iluminat proiectate se vor monta cutii de derivatie tip CDLux3. Subtraversarea strazilor se va realiza prin sapatura deschisa, prin amplasarea de camine de tragere si protejarea cablului in tub PVC rigid.

 • •     La obiectivul Str. Coriolan Hora (de la PTA Iosia 1 spre Canton CF) se vor monta 4 stalpi lampadari de tip SP-3W (nr. 43-46) si 15 stalpi de beton tip SE cu inaltimea de 8m (nr. 40-42, 47-58), din care 7 stalpi SE10 (nr. 40, 47, 50, 51, 56-58) si 8 stalpi SE4 (nr. 41, 42, 48, 49, 52-55). Stalpii proiectati vor fi echipati cu aparate de iluminat Timlux P Selux de 70 W (nr. 43-46), Timlux S/12 de 70 W (nr. 42, 47-58), Timlux S/21 de 100 W (nr. 40, 41), console de tip TG1-051015 (nr. 42, 47-55), consola de tip TG1-151515 (nr. 40, 41, 56-58) si cutiile de derivatie de tip CDLux3, care se monteaza pe stalpii proiectati (nr. 4042, 47-58). Alimentarea cu energie electrica a corpurilor de iluminat proiectate, se va face din BMPIIP-ul existent, folosind cablu de energie de tip ACYAbY 3x35+16mmp. Subtraversarea strazilor se va realiza prin sapatura deschisa, prin amplasarea de camine de tragere si protejarea cablului in tub PVC rigid.

 • •      La obiectivul Str. Coriolan Hora (de la nr. 41 la nr. 11) se vor monta 12 stalpi de beton tip SE10 cu inaltimea de 8m (nr. 60, 61, 65, 68-71, 73, 74, 79, 82, 83). Stalpii proiectati si existenti vor fi echipati cu aparate de iluminat Timlux 70 W (nr. 60, 61, 64, 65, 68-74, 7583), console tip TG1-051015 (nr. 60, 61, 64, 65, 73-83) si console tip TG1-151515 (nr. 6872). Alimentarea cu energie electrica a corpurilor de iluminat proiectate, se va face din reteaua aeriana existenta, folosind cablu de energie proiectat de tip TYIR 50Ol-Al+ 3x35Al mmp.

 • •     La obiectivul Str. Corneliu Baba (spre REMAT SYSTEM) se vor monta 35 stalpi metalici octogonali cu inaltimea de 8m (nr. 84-118), care vor fi echipati cu aparate de iluminat Timlux 100 W, console tip AO1-202015 (nr. 85-118) si AO2-202015 (nr. 84). Alimentarea cu energie electrica a corpurilor de iluminat proiectate, se va face din cutia de distributia CD6 proiectata, folosind cablu de energie proiectat de tip ACYAbY 3x35+16Al mmp. Subtraversarea strazii se va realiza prin sapatura deschisa, amplasarea de camine de tragere si protejarea cablului in tub PVC rigid.

 • •     La obiectivul Str. Corneliu Baba (spre trecerea CF cu str. Ovidiu Desuseanu) se vor monta 19 stalpi metalici octogonali (nr. 119-137) si un stalp de beton SCP 10005 (nr. 138) cu inaltimea de 8m, care vor fi echipati cu aparate de iluminat Timlux 100 W, console tip AO1-202015 (nr. 120-137), AO2-202015 (nr. 119) si TG1-202015 (nr. 138). Alimentarea cu energie electrica a corpurilor de iluminat proiectate, se va face din cutia de distributia CD6 proiectata, folosind cablu de energie proiectat de tip ACYAbY 3x35+16Al mmp. Subtraversarea strazii se va realiza prin foraj ghidat si amplasarea de camine de tragere.

Pe stalpii de beton existenti tip SE4 (nr. 140, 141), SE10 (nr. 139, 143) si SCP10002 (nr. 142) se vor monta 5 aparate de iluminat Timlux S/12 70W si 5 console TG1-202015. Alimentarea aparatelor de iluminat se va realiza cu fascicul de conductoare torsadate tip TYIR 50 Ol-Al + 3x35Al mmp.

Obs.:

Pentru alimentarea BMPIIP-ul proiectat langa PTA Spalatorie Vagoane, se vor poza 2 cabluri ACYAbY 3x150+70mmp.

Pentru alimentarea aparatelor de iluminat proiectate de pe Str. Corneliu Baba se vor poza 2 cabluri ACYAbY 3x70+35mmp de la BMPIIP-ul proiectat langa PTA Spalatorie Vagoane pana la cutia de distributie tip CD6, proiectata.

Centralizator de joasa tensiune aferent sistemului de iluminat public zona N14

Poz.

Denumire lucrare

UM

Cantitate

1

Montat aparat de iluminat 70W - pe lampadar

buc

4

2

Montat aparat de iluminat 70W - stradal

buc

64

3

Montat aparat de iluminat 100W - stradal

buc

70

4

Montat aparat de iluminat 150W - stradal

buc

0

5

Montat prelungire un brat tip Standard

buc

130

6

Montat prelungire doua brate tip Standard

buc

2

7

Montat stalp metalic plastifiat 2,5m - 4m tip Standard

buc

4

8

Montat stalp metalic octogonal 4,1m - 6m tip Standard

buc

0

9

Montat stalp metalic octogonal 6,1m - 8mtip Standard

buc

54

10

Montat stalp centrifugat cu armatura metalica tip SE10, inclusiv fundatie

buc

24

11

Montat stalp centrifugat cu armatura metalica tip SE4, inclusiv fundatie

buc

16

12

Montat stalp centrifugat cu armatura metalica tip SCP10002, inclusiv fundatie

buc

12

13

Montat stalp centrifugat cu armatura metalica tip SCP10005, inclusiv fundatie

buc

6

14

Taiere asfalt sau beton (lx2)

km

0.246

15

Decopertare si refacere pavaj

ml

1098

16

Spargere si desfacere beton (lx0.5x0.2)

mc

115.8

17

Sapatura (lx0.5x0.8)

mc

1902

18

Refacere cai de circulatie auto cu imbracaminti asfaltice (lx0.5)

mp

52

19

Refacere cai de circulatie auto beton (lx0.5)

mp

52

20

Refacere cai de circulatie pietonala cu beton lx0.5

mp

483

21

Refacere cai de circulatie pietonala cu cu imbracaminti asfaltice lx0.5

mp

163

22

Montat profil PVC rigid D61mm - D80mm

km

0.3

23

Montat profil PVC rigid ' 81mm - □ 100mm

km

0.5

24

Montat profil PVC rigid □ 101mm - □ 160mm

km

0.161

25

Montat profil cablu tip ACYAbY 4x16mmp

km

0

26

Montat profil cablu tip ACYAbY 3x35+16mmp

km

3.66

27

Montat profil cablu tip ACYAbY 3x70+35mmp

km

0.5

29

Montat cablu aerian tip TYIR 50 Ol-Al 3x35Al mmp

km

1.020

30

Montat cablu aerian tip TYIR 50 Ol-Al 1x16Al mmp

km

0.440

31

Montat cutie derivatie tip CDLUX

buc

28

32

Montat punct de aprindere tip BMPIIP

buc

1

33

Camin de tragere subteran

buc

24

34

Capac camin de tragere pietonal

buc

24

35

Priza de pamant cu un electrod

buc

99

36

Priza de pamant cu trei electrozi

buc

2

Zona Santandrei

 • •     La obiectivul Santandrei Parcele 1 (de la PTA Parcele 1 la strada Santandrei ) pe stalpii de mt existenti tip SC15015 (nr. 1) si pe stalpii de jt existenti tip SE (nr. 2-26) se vor monta aparate de iluminat Timlux de 70W si console de tip TG1-051015. Pe stalpii de jt proiectati tip SE10 (nr. 12, 26) si SE4 (nr. 24), se vor monta aparate de iluminat Timlux de 70W si console de tip TG1-051015. Alimentarea cu energie electrica a corpurilor de iluminat proiectate, se va face din BMPIIP-ul proiectat la stalpul nr. 1, folosind cablu de energie proiectat de tip ACYAbY 3x35+16mmp si fascicul de conductoare torsadate proiectate tip TYIR 50Ol-Al+3x35Al mmp, respectiv TYIR 50Ol-Al+1x16Al mmp. Se vor monta prize de pamant la BMPIIP si la stalpii nr. 3, 11, 12, 15, 19 si 26.

 • •      La obiectivul Santandrei Parcele 2 se vor monta pe stalpii existenti de beton de mt tip SC 15015 (nr. 27) si de jt tip 8 SE4 si 5 SE10(nr. 28-40) aparate de iluminat Timlux de 70 W (nr. 28-40), Timlux de 100 W (nr. 27), console de tip TG1-051015 (nr. 28-40) si TG1-151515 (nr. 27). Alimentarea cu energie electrica a corpurilor de iluminat proiectate, se va face din BMPIIP-ul proiectat la stalpul nr. 1, utilizand fascicul de conductoare torsadate proiectate tip TYIR 50Ol-Al+3x35Al mmp. Se vor monta prize de pamant la BMPIIP si la stalpii existenti nr. 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13.

La obiectivul Santandrei Parcele 2 stalpii de beton tip SE existenti si reteaua casnica sunt realizate pe tarif de racordare in anul 2010.

Obs.:

 • A) Pentru alimentarea BMPIIP-ul proiectat a fi amplasat langa PTA Santandrei Parcele 1, se vor poza 2 cabluri ACYAbY 3x150+70mmp.

 • B) Pentru alimentarea BMPIIP-ul proiectat a fi amplasat langa PTA Santandrei Parcele 2, se vor poza 2 cabluri ACYAbY 3x150+70mmp.

Centralizator de joasa tensiune aferent sistemului de iluminat public zona Santandrei Parcele 1 si 2

Poz.

Denumire lucrare

UM

Cantitate

1

Montat aparat de iluminat 70W - pe lampadar

buc

0

2

Montat aparat de iluminat 70W - stradal

buc

44

3

Montat aparat de iluminat 100W - stradal

buc

1

4

Montat aparat de iluminat 150W - stradal

buc

0

5

Montat prelungire un brat tip Standard

buc

45

6

Montat prelungire doua brate tip Standard

buc

0

7

Montat stalp metalic plastifiat 2,5m - 4m tip Standard

buc

0

8

Montat stalp metalic octogonal 4,1m - 6m tip Standard

buc

0

9

Montat stalp metalic octogonal 6,1m - 8m tip Standard

buc

0

10

Montat stalp centrifugat cu armatura metalica tip SE10, inclusiv fundatie

buc

2

11

Montat stalp centrifugat cu armatura metalica tip SE4, inclusiv fundatie

buc

1

12

Taiere asfalt sau beton (lx2)

km

0

13

Decopertare si refacere pavaj

ml

0

14

Spargere si desfacere beton (lx0.5x0.2)

mc

7.2

15

Sapatura (lx0.5x0.8)

mc

23.8

16

Refacere cai de circulatie auto cu imbracaminti asfaltice (lx0.5)

mp

0

17

Refacere cai de circulatie auto beton (lx0.5)

mp

14

18

Refacere cai de circulatie pietonala cu beton lx0.5

mp

8.4

19

Refacere cai de circulatie pietonala cu cu imbracaminti asfaltice lx0.5

mp

4

20

Montat profil PVC rigid D61mm - D80mm

km

0.056

21

Montat profil PVC rigid D81mm - □ 100mm

km

0

22

Montat profil PVC rigid □ 101mm - □ 160mm

km

0.018

23

Montat profil cablu tip ACYAbY 4x16mmp

km

0

24

Montat profil cablu tip ACYAbY 3x35+16mmp

km

0.06

25

Montat profil cablu tip ACYAbY 3x50+25mmp

km

0

26

Montat profil cablu tip ACYAbY 3x150+70mmp

km

0.044

27

Montat cablu aerian tip TYIR 50 Ol-Al 3x35Al mmp

km

1.660

28

Montat cablu aerian tip TYIR 50 Ol-Al 1x16Al mmp

km

0.360

29

Montat cutie derivatie tip CDLux3

buc

0

29

Montat punct de aprindere tip BMPIIP

buc

2

30

Montat cutie de distributie tip CD6

buc

0

31

Camin de tragere subteran

buc

0

32

Capac camin de tragere pietonal

buc

0

33

Priza de pamant cu un electrod

buc

14

34

Priza de pamant cu trei electrozi

buc

2

2. Zona S16

 • •      La intersecția străzilor A. D. Xenopol cu Magurei pe stâlpul 10005 existent (nr. 1) se va montaun aparatde iluminatTimlux S/21 de 150 Wsi consolade tip TG1-151515.

 • •     La obiectivul str. D. Pompeiu (nr. 97) si Calea Aradului (bl. P59) se vor monta 3 stalpi de beton, cu inaltimea de 8m, de tip SCP 10002 (nr. 2-4). Stalpii vor fi echipati cu 3 aparate de iluminat de tip Timlux S/21 de 250 W (nr. 2-4) si console de tip TG1-202015. Alimentarea cu energie electrica a aparatelor de iluminat proiectate se va realiza din BMPIIP-ul existent (PT Soimilor), folosind cablu de energie de tip ACYAbY 4x16 mmp. Pe stalpul existent (nr. 5) si pe cei proiectati (nr. 2-4) se vor monta cutii de derivatie tip CDLux3 si prize de pamant cu un electrod. La subtraversarea parcarilor cablu va fi protejat in tub PVC rigid.

 • •     La obiectivul str. A. D. Xenopol, str. H. Coanda, str. D. Pompeiu si str. R. Wagner (careu bl. Pb9, Pb10, Pb12, Pc13, Pb14, Pc16, Pb16 - Pb20, Pb22, Pc23, Pb24) se vor monta 22 stalpi lampadari de tip SP-3W (nr. 6-27), care vor fi echipati cu aparate de iluminat de tip Timlux P Selux de 70 W. Alimentarea cu energie electrica a aparatelor de iluminat proiectate se va realiza din BMPIIP-ul existent (PT Soimilor), folosind cablu de energie de tip ACYAbY 4x16 mmp. Subtraversarea strazii H. Coanda se va realiza prin sapatura deschisa, amplasarea de camine de tragere si protejarea cablului in tub PVC rigid. La subtraversarea aleilor pietonale si a parcarilor cablu va fi protejat in tub PVC rigid.

 • •      La obiectivul str. A. D. Xenopol, tronson cuprins intre Str. Sintezei si Lepedei se vor monta 5 stalpi lampadari de tip SP-3W (nr. 28-32), care vor fi echipati cu aparate de iluminat de tip Timlux P Selux de 70 W. Alimentarea cu energie electrica a aparatelor de iluminat proiectate se va realiza din cutia de derivatie proiectata tip CDLux3, amplasata pe stalpul existent de beton tip SCP nr. 33 folosind cablu de energie de tip ACYAbY 4x16 mmp. In dreptul parcarii cablu va fi protejat in tub PVC rigid. Se vor monta prize de pamant la cutia de derivatie CDLux 3 si la stalpii lampadari nr. 28 si 30.

 • •     La obiectivul str. R. Wagner pe stalpii existenti SCP 10002 (nr. 34), SCP 10005 ( nr. 38), se vor monta aparate de iluminat tip Timlux S/21 de 150W, console TG1-101515 (nr. 34, 38) si TG1-151515 (nr. 39). Alimentarea cu energie electrica a aparatelor de iluminat proiectate se va realiza din reteaua aeriana existenta. In fata bl. Pb8 se va monta un stalp lampadar tip SP-3W (nr. 36), care va fi echipat cu aparat de iluminat de tip Timlux P Selux de 70 W. Alimentarea cu energie electrica a aparatului de iluminat proiectat se va realiza din cutia de derivatie proiectata tip CDLux3, amplasata pe stalpul existent de beton tip SCP nr. 37 folosind cablu de energie de tip ACYAbY 4x16 mmp.

 • •     La obiectivul str. A. D. Xenopol (fata bl. Pc7, Pb2 si Pb4) se vor monta 4 stalpi lampadari de tip SP-3W (nr. 35, 63, 65) care vor fi echipati cu aparate de iluminat de tip Timlux P Selux de 70 W. Alimentarea cu energie electrica a aparatelor de iluminat proiectate se va realiza din cutiile de derivatie proiectate tip CDLux3, amplasate pe stalpii existenti nr. 34, 64 folosind cablu de energie de tip ACYAbY 4x16 mmp.

 • •     La obiectivul str. A. D. Xenopol (careu bl. Pc7, Pb4-Pb6, Pb8, Pb2, Pc1, Pb31, Pb32 ) si str. Henri Coanda (careu si fata bl. Pc26, Pb26, Pb27-Pb30) se vor monta 20 stalpi lampadari de tip SP-3W (nr. 40-59), care vor fi echipati cu aparate de iluminat de tip Timlux P Selux de 70 W. Alimentarea cu energie electrica a aparatelor de iluminat proiectate se va realiza din BMPIIP-ul existent (PT Potarnichilor), folosind cablu de energie de tip ACYAbY 4x16 mmp. La subtraversarea aleilor pietonale si a parcarilor cablu va fi protejat in tub PVC rigid.

 • •     La obiectivul str. A. D. Xenopol (fata bl. Pb31, Pb32 ) se vor monta 3 stalpi lampadari de tip SP-3W (nr. 60, 61, 62), care vor fi echipati cu aparate de iluminat de tip Timlux P Selux de 70 W. Alimentarea cu energie electrica a aparatelor de iluminat proiectate se va realiza din BMPIIP-ul existent (PT Potarnichilor), folosind cablu de energie de tip ACYAbY 4x16 mmp. La subtraversarea aleilor pietonale si a parcarilor cablu va fi protejat in tub PVC rigid.

 • •     La obiectivul str. Henri Coanda (fata bl. Pc47, Pb51, Pc52, Pb53) pentru iluminarea parcarii, pe stalpii existenti SCP 10001 (66, 67, 68) se vor monta 3 aparate de iluminat tip Timlux S/21 de 250W si console TG1-202015.

 • •     La obiectivul str. A. D. Xenopol (bl. Pb33, Pb34, Pb45) pe stalpii de beton existenti SCP 10005 (nr. 70, 71), SCP 10002 (nr. 73, 74) se vor monta aparate de iluminat de tip Timlux S/21 de 150 W (nr. 73, 74), Timlux S/21 de 250 W (nr. 70, 71), console de tip TG1-151515 (nr. 70), TG1-202015 (nr. 71) si TG1-101515 (nr. 73, 74). Alimentarea cu energie electrica a aparatelor de iluminat proiectate si existente se va realiza din BMPIIP-ul existent (PT Potarnichilor), folosind cablu de energie de tip ACYAbY 3x35+16 mmp, fascicul de conductoare torsadate tip TYIR 50Ol-Al+3x35Al mmp Pe stalpii existenti tip SCP 10005 (nr. 69, 71) se vor monta cutii de derivatie tip CDLux3 si prize pentru impamantare cu un electrod.

 • •      La obiectivul loc de joaca (str. St. O. Iosif si str. A. D. Xenopol) pe stâlpul de beton existent SCP 10005 (nr. 72), se va monta un aparat de iluminat de tip Timlux S/21 de 100W si consola tip TG1-151515. Alimentarea cu energie electrica a aparatului de iluminat proiectat se va realiza din reteaua aeriana existenta.

 • •     La obiectivul Str. A. D. Xenopol si Str. Petre Ispirescu (careul de blocuri Pb33-Pb44) se vor monta 16 stalpi lampadari de tip SP-3W (nr. 76-78, 80-83, 84-86, 88-90, 91-93) si un stalp de beton, cu inaltimea de 8m, tip SCP 10005 (nr. 94). Stalpii proiectati si cei existenti vor fi echipati cu aparate de iluminat de tip Timlux P Selux de 70 W (nr. 76-78, 80-83, 84-86, 88-90, 91-93), Timlux S/21 de 100 W (nr. 75, 95), Timlux S/21 de 150 W (nr. 94), console de tip TG1-051015 (nr. 75, 95) si TG1-202015 (nr. 94). Alimentarea cu energie electrica a aparatelor de iluminat proiectate se va face din reteaua existenta folosind cablu de energie de tip ACYAbY 4x16 mmp. Pe stalpii existenti SCP 10001 (nr. 75, 79, 87) se vor monta cutii de derivatie tip CDLux3 si prize pentru impamantare cu un electrod. La subtraversarea aleilor pietonale si a parcarilor cablu va fi protejat in tub PVC rigid.

 • •      La obiectivul str. St. Octavian Iosif intersectie cu B-dul Decebal pe stalpii de beton existenti SCP 10005 (nr. 96, 99), SCP 10001 (nr. 98) si stalpul metalic existent (nr. 100) cu inaltimea de 8m se vor monta aparate de iluminat Timlux S/21 de 150W (nr. 96, 98, 99) si 250W (nr. 100). Pe stalpi existenti (nr. 96, 98, 99, 100) se vor monta si console tip TG1-202015.

Amplasamentul punctelor luminoase, stalpilor si traseul cablurilor de energie electrica proiectate se va realiza conform planurilor de amplasament si trasee atasate. La cutiile de distributie de tip CDLux3, dar si la stalpii la care sunt figurate in plan se vor monta prize in impamantare cu un electrod, insa daca in urma măsurătorilor acestea nu ating valoarea de 10Q se vor suplimenta numarul electrozilor pana la atingerea valorii specificate. La BMPIIP-urile proiectate se va monta cate o priza de pamant cu 3 electrozi ce trebuie sa aibe o valoare mai mica de 4 Q.

Centralizator de joasa tensiune aferent sistemului de iluminat public zona S16

Poz.

Denumire lucrare

UM

Cantitate

1

Montat aparat de iluminat 70W - pe lampadar

buc

71

2

Montat aparat de iluminat 70W - montat pe consola pietonala

buc

0

3

Montat aparat de iluminat 70W - stradal

buc

0

4

Montat aparat de iluminat 100W - stradal

buc

4

5

Montat aparat de iluminat 150W - stradal

buc

10

6

Montat aparat de iluminat 250W - stradal

buc

9

7

Montat prelungire un brat tip Standard

buc

23

8

Montat prelungire pietonala tip standard

buc

0

9

Montat stalp metalic plastifiat 2,5m - 4m tip Standard

buc

71

10

Montat stalp metalic 6m - 8m tip Standard

buc

0

11

Montat stalp centrifugat cu armatura metalica tip 10001, inclusiv fundatie

buc

0

12

Montat stalp centrifugat cu armatura metalica tip 10002, inclusiv fundatie

buc

3

13

Montat stalp centrifugat cu armatura metalica tip 10005, inclusiv fundatie

buc

1

14

Taiere asfalt sau beton (lx2)

km

699

15

Decopertare si refacere pava

ml

204.2

16

Spargere si desfacere beton (lx0.5x0.2)

mc

78.7

17

Sapatura (lx0.5x0.8)

mc

1803

18

Refacere cai de circulatie auto cu imbracaminti asfaltice (lx0.5)

mp

100.1

19

Refacere cai de circulatie auto cu beton (lx0.5)

mp

100.1

20

Refacere cai de circulatie pietonala cu beton lx0.5

mp

144.4

21

Refacere cai de circulatie pietonala cu imbracaminti asfaltice (lx0.5)

mp

144.4

22

Montat profil PVC rigid D61mm - D80mm

km

0.409

23

Montat profil PVC rigid D81mm - □ 100mm

km

0

24

Montat profil PVC rigid □ 101mm - □ 160mm

km

0.108

25

Realizare foraj ghidat

ml

0

26

Montat profil cablu tip ACYAbY 4x16mmp

km

4.110

27

Montat profil cablu tip ACYAbY 3x35+16mmp

km

0.25

28

Montat cablu aerian tip TYIR 50 OL-Al 1x16mmp

km

0.36

29

Montat cablu aerian tip TYIR 50 OL-Al 3x35mmp

km

0.18

30

Montat cutie derivatie tip CDLux3

buc

13

31

Montat punct de aprindere tip BMPIIP

buc

0

32

Montat cutie distributie tip CD6

buc

0

33

Camin de tragere subteran

buc

4

34

Capac camin de tragere pietonal

buc

4

35

Priza de pamant cu un electrod

buc

52

36

Priza de pamant cu trei electrozi

buc

0

3. Zona S18

 • •      La obiectivul Str. Lipovei (capat tramvai) pe stâlpii de beton existenti OTL tip SCP 10005 (nr. 1-3, 5-8) si stâlpul metalic 0 180 existent (nr. 4), vor fi echipati cu 7 aparate de iluminat tip Timlux S/21 150W si 7 console simple de tip TG1-202015. Alimentarea cu energie electrica a aparatelor de iluminat proiectate se va realiza din reteaua aeriana existenta, utilizand cablu de energie proiectat tip TYIR 50 OlAl 1x16 Al mmp.

 • •      La intersectia Str. Artarilor cu Str. Salcamilor stalpul de beton existent (nr. 9) va fi echipat cu un aparat de iluminat tip Timlux S/21 100WsicuoconsolasimpladetipTG1-051015. Alimentarea cu energie electrica a aparatului de iluminat proiectat se va realiza din reteaua aeriana existenta.

 • •      La intersectia Str. Mestesugarilor cu Str. Salcamilor stalpul de beton existent (nr. 10) vafi echipat cu un aparat de iluminat tip Timlux S/21 100Wsicuoconsolasimpladetip TG1-051015. Alimentarea cu energie electrica a aparatului de iluminat proiectat se va realiza din reteaua aeriana existenta.

 • •      La intersectia Str. Meziadului cu Str. Artarilor stalpul de beton existent (nr. 11) va fi echipat cu un aparat de iluminat tip Timlux S/21 100WsicuoconsolasimpladetipTG1-051015. Alimentarea cu energie electrica a aparatului de iluminat proiectat se va realiza din reteaua aeriana existenta.

 • •      La intersecția Str. Meșteșugarilor cu Str. Verii stâlpul de beton existent (nr. 12) va fi echipat cu un aparat de iluminat tip Timlux S/21 100W si cu o consola simpla de tip TG1-051015. Alimentarea cu energie electrica a aparatului de iluminat proiectat se va realiza din reteaua aeriana existenta.

 • •      La intersectia Str. Meziadului cu Str. Mangaliei stalpul de beton existent (nr. 13) va fi echipat cu doua aparate de iluminat tip Timlux S/21 100W si cu doua console simple de tip TG1-051015. Alimentarea cu energie electrica a aparatelor de iluminat proiectate se va realiza din reteaua aeriana existenta.

 • •      La intersectia Str. Onestilor cu Str. Barcaului stalpii de beton existenti (nr. 14-16) vor fi echipati cu 3 aparate de iluminat tip Timlux S/21 150W si cu 3 console simple de tip TG1-051015. Alimentarea cu energie electrica a aparatelor de iluminat proiectate se va realiza din reteaua aeriana existenta.

 • •      La intersectia Str. Al. Sahia cu Str. Mangaliei stalpul de beton existent (nr. 17) va fi echipat cu 2 aparate de iluminat tip Timlux S/21 100W si cu 2 console simple de tip TG1-051015. Alimentarea cu energie electrica a aparatelor de iluminat proiectate se va realiza din reteaua aeriana existenta.

 • •      La intersectia Str. Al. Sahia cu Str. Mestesugarilor stalpii de beton existenti (nr. 18, 19) vor fi echipati cu 2 aparate de iluminat tip Timlux S/21 100W si cu 2 console simple de tip TG1-051015. Alimentarea cu energie electrica a aparatelor de iluminat proiectate se va realiza din reteaua aeriana existenta.

 • •      La intersectia Str. Mestesugarilor cu Str. Barcaului stalpul de beton existent (nr. 20) va fi echipat cu un aparat de iluminat tip Timlux S/21 100W si cu o consola simpla de tip TG1-202015. Alimentarea cu energie electrica a aparatului de iluminat proiectat se va realiza din reteaua aeriana existenta.

 • •      La intersectia Str. Artarilor cu Str. Barcaului stalpul de beton existent (nr. 21) va fi echipat cu un aparat de iluminat tip Timlux S/21 100W si cu o consola simpla de tip TG1-051015. Alimentarea cu energie electrica a aparatului de iluminat proiectat se va realiza din reteaua aeriana existenta.

 • •      La intersectia Str. Lipovei cu Str. Hategului (insule stradale) se vor monta 3 stalpi de beton tip SCP10002 (nr. 23, 25, 26), ce vor fi echipati cu 4 aparate de iluminat tip Timlux S/21 100W (nr. 30, 33), 3 aparate de iluminat tip Timlux S/21 150W (nr. 25, 26), 7 console simple din care 3 de tip TG1-051015 (nr. 23, 25) si 4 de tip TG1-202015 (nr. 23, 25, 26). Alimentarea cu energie electrica a aparatelor de iluminat proiectate se va realiza din reteaua aeriana existenta de la stalpii de beton existenti SCP 10005, nr. 22, 24 si 27, utilizand fascicul de conductoare torsadate de tip TYIR 50 OlAl +1x16Almmp.

 • •      La intersectia Str. Mestesugarilor cu Str. Pitestilor stalpii de beton existenti (nr. 28-31) vor fi echipati cu 2 aparate de iluminat tip Timlux S/21 100W (nr. 29, 31), 2 aparate de iluminat tip Timlux S/21 150W (nr. 28, 30), 4 console simple din care 3 de tip TG1-202015 (nr. 28, 29, 30) si una de tip TG1-051015 (nr. 31). Alimentarea cu energie electrica a aparatelor de iluminat proiectate se va realiza din reteaua aeriana existenta.

 • •      La obiectivul Str. Mestesugarilor (loc de joaca) se vor monta doi stalpi de beton tip SCP10005 (nr. 34) si un stalp de beton tip SCP10001 (nr. 33). Stalpii proiectati vor fi echipati cu 4 aparate de iluminat tip Timlux S/21 150W (nr. 33, 34), 2 aparate de iluminat tip Timlux S/21 100W (nr. 33, 34), 4 console simple de tip TG1-202015 (nr. 33, 34) si 2 console simple de tip TG1-051015 (nr. 33, 34). Alimentarea cu energie electrica a aparatelor de iluminat proiectate se va realiza din reteaua aeriana existenta de la stalpul de beton SCP 10005 existent nr. 32, utilizand fascicul de conductoare torsadate de tip TYIR 50 OlAl + 1x16 Al mmp. La stalpul proiectat SCP 10005 se va monta o priza de pamant cu un electrod.

 • •      La intersecția Str. Meșteșugarilor cu Str. Jimboliei stâlpul de beton existent tip SCP 10005 (nr. 35) va fi echipat cu un aparat de iluminat tip Timlux S/21 150W si cu o consola simpla de tip TG1-202015. Alimentarea cu energie electrica a aparatului de iluminat proiectat se va realiza din reteaua aeriana existenta.

 • •     La obiectivul careul de blocuri cuprins intre Str. Magurei-Str. Onestilor-Calea Aradului se vor monta 4 stalpi de beton tip SCP10002 (nr. 38, 40-42). Stalpii proiectati si cei existenti SCP 10001 (nr. 37, 43), SCP 10002 (nr. 39), SCP 10005 (nr. 36, 44), vor fi echipati cu 2 aparate de iluminat tip Timlux S/21 100W (nr. 36, 43), 11 aparate de iluminat tip Timlux S/21 150W (nr. 36-38, 40-42, 44), 7 cutii de derivatie tip CDLux3 (nr. 37-43), 13 console simple din care 2 de tip TG1-051015 (nr. 36, 43), o consola tip TG1-151515 (nr. 36) si 10 de tip TG1-202015 (nr. 37, 38, 40-42, 44). Alimentarea cu energie electrica a aparatelor de iluminat proiectate se va realiza din reteaua aeriana existenta si din BMPIIP-ul existent amplasat in dreptul stalpului nr. 40, utilizand cablu de energie proiectat tip ACYAbY 4x16 mmp. Subtraversarea strazilor si a parcarilor se va realiza prin sapatura deschisa si protejarea cablului in tub PVC rigid. Se vor monta7 prize de impamantare cu un electrod la cutiile de derivatie proiectate tip CDLux3.

 • •      La obiectivul parcare careu blocuri cuprins intre Str. Infratirii si Calea Aradului (spate bl. D32, D33) se vor monta 4 stalpi lampadari tip SP-3W (nr. 46-49), care vor fi echipati cu aparate de iluminat de tip Timlux P Selux de 70 W (nr. 46-49). Pe stalpul SCP 10001 (nr. 45) se va monta un aparat de iluminat tip Timlux S/21 de 100W si consola tip TG1-051015. Alimentarea cu energie electrica a aparatelor de iluminat proiectate se va realiza din cutia de derivatie proiectata tip CDLux3, amplasata pe stalpul existent nr. 45 folosind cablu de energie de tip ACYAbY 4x16 mmp. Subtraversarea strazii se va realiza prin sapatura deschisa, amplasarea de camine de tragere si protejarea cablului in tub PVC rigid. Se vor monta 2 prize de impamantare cu un electrod la stalpul de beton SCP10001 nr. 45 si la stalpul terminal tip SP3W nr. 49.

Centralizator de joasa tensiune aferent sistemului de iluminat public zona S18

Poz.

Denumire lucrare

UM

Cantitate

1

Montat aparat de iluminat 70W - pe lampadar

buc

4

2

Montat aparat de iluminat 70W - montat pe consola pietonala

buc

0

3

Montat aparat de iluminat 70W - stradal

buc

0

4

Montat aparat de iluminat 100W - stradal

buc

23

5

Montat aparat de iluminat 150W - stradal

buc

31

6

Montat aparat de iluminat 250W - stradal

buc

0

7

Montat prelungire un brat tip Standard

buc

54

8

Montat prelungire doua brate tip Standard

buc

0

9

Montat stalp metalic plastifiat 2,5m - 4m tip Standard

buc

4

10

Montat stalp centrifugat cu armatura metalica tip 10001, inclusiv fundatie

buc

1

11

Montat stalp centrifugat cu armatura metalica tip 10002, inclusiv fundatie

buc

7

12

Montat stalp centrifugat cu armatura metalica tip 10005, inclusiv fundatie

buc

1

13

Taiere asfalt sau beton (lx2)

km

0.564

14

Decopertare si refacere pavaj

ml

500

15

Spargere si desfacere beton (lx0.5x0.2)

mc

50

16

Sapatura (lx0.5x0.8)

mc

305

17

Refacere cai de circulatie auto cu imbracaminti asfaltice (lx0.5)

mp

49

18

Refacere cai de circulatie auto beton (lx0.5)

mp

49

19

Refacere cai de circulatie pietonala cu beton lx0.5

mp

193.5

20

Refacere cai de circulatie pietonala cu cu imbracaminti asfaltice lx0.5

mp

43.9

21

Montat profil PVC rigid 0 61mm - 0 80mm

km

0.089

22

Montat profil PVC rigid 0 81mm - 0 100mm

km

0.21

23

Montat profil PVC rigid 0 101mm - 0 160mm

km

0.094

24

Montat profil cablu tip ACYAbY 4x16mmp

km

0.69

25

Montat cablu aerian tip TYIR 50 Ol-Al 1x16Al mmp

km

0.44

26

Montat cutie derivatie tip CDLux3

buc

8

27

Camin de tragere subteran

buc

2

28

Capac camin de tragere pietonal

buc

2

29

Priza de pamant cu un electrod

buc

15

30

Priza de pamant cu trei electrozi

buc

0

 • 4. Zona S15+Extindere din zona S13

Zona S15

 • •     La obiectivul Str. Vladeasa (careu bl. Pb8-Pb11, bl. D13) se vor monta 2 stalpi lampadari de tip SP-3W (nr. 6, 7), ce vor fi echipati cu aparate de iluminat de tip Timlux P Selux de 70W. Stalpii existenti tip SCP 10001 (nr. 5) , SCP 10005 (nr. 8, 9) vor fi echipati cu aparate de iluminat tip Timlux S/12 70W (nr. 5), tip Timlux S/21 100W (nr. 9), tip Timlux S/21 150W (nr. 8) si cu console tip TG1-202015. Alimentarea cu energie electrica a aparatelor de iluminat proiectate se va realiza din reteaua aeriana existenta si din cutia tip CDLux 3 amplasata pe stalpul de beton SCP 10001 existent (nr. 5), utilizand cablu de energie tip ACYAbY 4x16 mmp.

 • •     La obiectivul Calea Aradului (parcare careu bl. D1-D6 si D26) se vor monta 2 stalpi de beton tip SCP10002 (nr. 12, 13) si un stalp de beton tip SCP10005 (nr. 11). Stalpii proiectati vor fi echipati cu 6 aparate de iluminat tip Timlux S/21 100W, 2 console TG1-202015 (nr. 11) si 4 console TG1-051015 (nr. 12, 13). Stalpii existenti SCP 10002 (nr. 10), SCP 10001 (nr. 14, 15) vor fi echipati cu 3 aparate de iluminat tip Timlux S/21 100W (nr. 10, 14, 15), 1 aparat de iluminat tip Timlux S/21 150W (nr. 14), 1 consola TG1-202015 (nr. 10) si 3 console TG1-051015 (nr. 14, 15). Alimentarea cu energie electrica a aparatelor de iluminat proiectate se va realiza din reteaua aeriana existenta, de la stalpul de beton SCP 10002 (nr. 10), utilizand fascicul de conductoare torsadate de tip TYIR 50 OlAl + 1x16 Al mmp.

 • •     La obiectivul Calea Aradului (bl. D1-D3A) se vor monta 4 stalpi lampadari de tip SP-3W (nr. 17-20), ce vor fi echipati cu aparate de iluminat de tip Timlux P Selux de 70W, iar stalpul de beton SCP 10001 existent (nr. 16) va fi echipat cu un aparat de iluminat de tip Timlux S/12 70W si cu o consola de tip TG1-051015. Alimentarea cu energie electrica a aparatelor de iluminat proiectate se va realiza din cutia tip CDLux 3 amplasata pe stalpul de beton SCP 10001 existent nr. 20, utilizand cablu de energie tip ACYAbY 4x16 mmp.

 • •     La obiectivul Str. Alexandra Roman se vor monta 3 stalpi metalici octogonali cu h=8m (nr. 2), h=6m (nr. 3, 4) care vor fi echipati cu 3 console simple A01-051015, 1 aparat de iluminat tip Timlux S/21 de 100W (nr. 2) si 2 aparate de iluminat tip Timlux S/21 de 70W (nr. 3, 4). Alimentarea cu energie electrica a aparatelor de iluminat proiectate se va realiza din cutia tip CDLux 3 amplasata pe stalpul de beton SCP 10002 existent (nr. 1), utilizand cablu de energie tip ACYAbY 4x16 mmp. Subtraversarea strazii Al. Roman se va realiza prin sapatura deschisa, amplasarea de camine de tragere si protejarea cablului in tub PVC tip greu.

Extindere din zona S13 (cale rutiera noua intre Calea Armatei Romane si Str. Abatorului)

 • •     La obiectivul cale rutiera noua intre Calea Armatei Romane si Str. Abatorului se vor monta 27 stalpi metalici octogonali cu h=8m (nr. 1-27) care vor fi echipati cu 9 console simple tip A01-051015 (nr. 1-9), 18 console simple tip A01-202015 (nr. 10-27), 9 aparate de iluminat tip Timlux S/21 de 100W (nr. 1-9) si 18 aparate de iluminat tip Timlux S/21 de 15W (nr. 10-27). Alimentarea cu energie electrica a aparatelor de iluminat proiectate se va realiza din cutia de distributie tip CD6-1 conform plan de amplasament, prin intermediul cablului de energie proiectat ACYAbY 4x16 mmp. Pozarea cablului se va realiza prin sapatura deschisa. In dreptul cailor de acces rutiere si pietonale cablul se va proteja in tub PVC tip greu. Se vor monta prize de impamantare cu un electrod la fiecare stalp metalic octogonal.

Centralizator de joasa tensiune aferent sistemului de iluminat public

zona S15 si Extindere din zona S13

Poz.

Denumire lucrare

UM

Cantitate

1

Montat aparat de iluminat 70W - pe lampadar

buc

6

2

Montat aparat de iluminat 70W - stradal

buc

2

3

Montat aparat de iluminat 100W - stradal

buc

19

4

Montat aparat de iluminat 150W - stradal

buc

21

5

Montat prelungire un brat tip Standard

buc

45

6

Montat stalp metalic plastifiat 2,5m - 4m tip Standard

buc

6

7

Montat stalp metalic 4m - 6m tip Standard

buc

2

8

Montat stalp metalic 6m - 8m tip Standard

buc

29

9

Montat stalp centrifugat cu armatura metalica tip SCP10005, inclusiv fundatie

buc

1

10

Montat stalp centrifugat cu armatura metalica tip SCP10002, inclusiv fundatie

buc

2

11

Taiere asfalt sau beton (lx2)

km

0.152

12

Decopertare si refacere pavaj

ml

20

13

Spargere si desfacere beton (lx0.5x0.2)

mc

10.4

14

Sapatura (lx0.5x0.8)

mc

747.5

15

Refacere cai de circulatie auto cu imbracaminti asfaltice (lx0.5)

mp

6.9

16

Refacere cai de circulatie auto beton (lx0.5)

mp

6.9

17

Refacere cai de circulatie pietonala cu cu imbracaminti asfaltice (lx0.5)

mp

29.2

18

Refacere cai de circulatie pietonala cu beton (lx0.5)

mp

29.2

19

Montat profil PVC rigid D61mm - D80mm

km

0.100

20

Montat profil PVC rigid □ 101mm - □ 160mm

km

0.018

21

Montat profil cablu tip ACYAbY 4x16mmp

km

1.79

22

Montat cablu aerian tip TYIR 50 Ol-Al 1x16Al mmp

km

0.16

23

Montat cutie derivatie tip CDLUX

buc

3

24

Camin de tragere subteran

buc

2

25

Priza de pamant cu un electrod

buc

38

5. Zona S14

 • •      La obiectivul Str. C.A. Rosetti se vor monta 2 stalpi octogonali h=6m (nr. 3, 4) si un stalp de beton tip SCP10005 (nr. 2). Stalpii proiectati (nr. 2-4) vor fi echipati cu 3 aparate de iluminat tip Timlux S/21 100W, cu 3 console simple din care una de tip TG1-051015 (nr. 2), doua console de tip AO1-051015 (nr. 3, 4) si o cutie de derivatie tip CDLux3 (nr. 2). Alimentarea cu energie electrica a aparatelor de iluminat proiectate se va realiza din reteaua aeriana existenta de la corpul axial existent nr. 1, utilizand fascicul de conductoare torsadate de tip TYIR 50 OlAl + 3x35 Al mmp si cablu de energie tip ACYAbY 4x16 mmp. Subtraversarea strazii se va realiza prin sapatura deschisa, prin amplasarea de camine de tragere si protejarea cablului in tub PVC tip greu.

 • •      La intersectia Str. M. Kogalniceanu cu Str. T. Maiorescu stalpul de beton existent tip SCP10002 (nr. 5) va fi echipat cu un aparat de iluminat tip Timlux S/21 100W si o consola de tip TG1-202015. Alimentarea cu energie electrica a aparatului de iluminat proiectat se va realiza din reteaua aeriana existenta.

 • •      La careul de blocuri din apropierea Pietei Cetatii (bl. 28, bl. 5) se vor monta 9 stalpi lampadari de tip SP-3W (nr. 6-14), ce vor fi echipati cu aparate de iluminat de tip Timlux P Selux de 70W. Alimentarea cu energie electrica a corpurilor de iluminate se va realiza din BMPIIP-ul existent amplasat in dreptul blocului 28B, utilizand cablu de energie proiectat tip ACYAbY 4x16 mmp. Subtraversarea strazilor si a cailor de acces la parcari se va realiza prin sapatura deschisa, prin amplasarea de camine de tragere si protejarea cablului in tub PVC tip greu.

 • •     La parcarea existenta langa intersectia Bd. D. Cantemir cu Str. Sucevei stalpii de beton existenti tip SCP10001 (nr. 15) si SCP10002 (nr. 16, 17), vor fi echipati cu 5 aparate de iluminat tip Timlux S/21 100W si 5 console de tip TG1-202015. Alimentarea cu energie electrica a aparatului de iluminat proiectat se va realiza din reteaua aeriana existenta.

Centralizator de joasa tensiune aferent sistemului de iluminat public zona S14

Poz.

Denumire lucrare

UM

Cantitate

1

Montat aparat de iluminat 70W - pe lampadar

buc

9

2

Montat aparat de iluminat 100W - stradal

buc

9

3

Montat prelungire un brat tip Standard

buc

9

4

Montat stalp metalic plastifiat 2,5m - 4m tip Standard

buc

9

5

Montat stalp metalic octogonal 4,1m - 6m tip Standard

buc

2

6

Montat stalp centrifugat cu armatura metalica tip 10005, inclusiv fundatie

buc

1

7

Taiere asfalt sau beton (lx2)

km

0.82

8

Decopertare si refacere pavaj

ml

340

9

Spargere si desfacere beton (lx0.5x0.2)

mc

41

10

Sapatura (lx0.5x0.8)

mc

177.5

11

Refacere cai de circulatie auto cu imbracaminti asfaltice (lx0.5)

mp

16.5

12

Refacere cai de circulatie auto beton (lx0.5)

mp

16.5

13

Refacere cai de circulatie pietonala cu beton lx0.5

mp

120

14

Refacere cai de circulatie pietonala cu cu imbracaminti asfaltice lx0.5

mp

120

15

Montat profil PVC rigid 0 61mm - 0 80mm

km

0.368

16

Montat profil PVC rigid 0 101mm - 0 160mm

km

0.034

17

Montat profil cablu tip ACYAbY 4x16mmp

km

0.41

18

Montat cablu aerian tip TYIR 50 Ol-Al 3x35Al mmp

km

0.04

19

Montat cutie derivatie tip CDLux3

buc

2

20

Camin de tragere subteran

buc

6

21

Capac camin de tragere pietonal

buc

6

22

Priza de pamant cu un electrod

buc

9

6. Zona N2

La obiectivul strada Suișului de lasensul giratoriu cu străzile Santaului-Matei Corvin pana la sensulgiratoriu de la REAL Episcopia se vor monta 50 stalpi metalici octogonalicu h=8m (nr. 1-50) care vor fi echipati cu 32 console simple A01-202015 (nr. 811, 17-43, 50), 3 console duble A028-202015 (nr. 1, 2, 3), 15 console duble A025-202015 (nr. 4-7, 12-16, 44-49 ), 26 aparate de iluminat tip Timlux S/21 de 100W (nr. 19-43, 50), 20 aparate de iluminat tip Timlux S/21 de 150W (nr. 7-9, 15-18, 44-49) si 22 aparate de iluminat tip Timlux S/21 de 250W (nr. 1-6, 10-15). Alimentarea cu energie electrica a aparatelor de iluminat proiectate se va realiza din BMPIIP-ul proiectat care va fi amplasat (langa PTAb proiectat Suisului) utilizand cablu de energie proiectat tip ACYAbY 3x35+16 mmp si ACYAbY 3x70+35 mmp. Subtraversarea strazii Suisului si a cailor rutiere din jurul sensului giratoriu se va realiza prin foraj ghidat, prin amplasarea de camine de tragere si protejarea cablului in tub PVC tip greu. Subtraversarea cailor de acces la parcarile persoanelor fizice si firmelor se va realiza prin sapatura deschisa, prin amplasarea de camine de tragere si protejarea cablului in tub PVC tip greu.

 • •      La obiectivul Str. Movilitei se va monta 1 stalpde beton tip SE 10 (nr. 3), care va fi echipatcuconsolaTG1-051015si aparatdeiluminatdetipTimluxS12de70W. Stalpii de betonexistenti tipSE(nr. 1, 2, 4-6)sevorechipacu5consoletipTG1-051015si 5aparate de iluminat de tip Timlux S12 de 70W. Alimentarea cu energie electrica a aparatelor de iluminat proiectate se va realiza din reteaua aeriana existenta, de la stalpul existent tip SE (nr. 7 utilizand fascicul de conductoare torsadate proiectat de tip TYIR 50 Ol-Al 3x35 Al mmp. La stâlpul de beton proiectat SE10 (nr. 3) se va realiza o priza de pamant cu Rp<10Q.

 • •     La obiectivul Str. Rectorului se vormonta6stalpi lampadari tip SP-3W(nr. 10-15) care vor fi echipati cu aparate de iluminat de tip Timlux P Selux 70. Pe stalpul de beton existent tip SE (nr. 9) se va monta o cutie de derivatie tip CDLux3. Alimentarea cu energie electrica a aparatelor de iluminat proiectate se va realiza din reteaua aeriana existenta, utilizand cablu de energie proiectat tip ACYAbY 4x16 mmp. Subtraversarea strazilor si a cailor de acces se va realiza prin sapatura deschisa si protejarea cablului in tub PVC tip greu. La stalpul de beton existent SE (nr. 9), la stapii lampadari proiectati (nr. 12, 15) se va realiza cate o priza de pamant cu Rp<10Q.

 • •      La obiectivul Str. Valea Frumoasa pe stalpii de betontip SE existenti (nr. 17-38), sevor monta 22 console TG1-051015 si 22 aparate de iluminat de tip Timlux S12 de 70W. Alimentarea cu energie electrica a aparatelor de iluminat proiectate se va realiza din reteaua aeriana existenta. de la stalpul existent tip SE (nr. 16, 45) utilizand fascicul de conductoare torsadate proiectat de tip TYIR 50 Ol-Al 3x35Almmp.

 • •      La obiectivul Str. Drumul Hotarului pe stalpii de beton tip SE existenti (nr. 39-43), se vor monta 5 console TG1-051015 si 5 aparate de iluminat de tip Timlux S12 de 70W. Alimentarea cu energie electrica a aparatelor de iluminat proiectate se va realiza din reteaua aeriana existenta.

 • •      La obiectivul Str. Cantaretului pe stalpii de beton tip SE existenti (nr. 44-47), se vor monta 4 console TG1-051015 si 4 aparate de iluminat de tip Timlux S12 de 70W. Alimentarea cu energie electrica a aparatelor de iluminat proiectate se va realiza din reteaua aeriana existenta.

 • •      La obiectivul Str. Plugului se vor monta 7 stalpi de beton tip SE (nr. 48-52, 57, 58), din care 2 SE4 (nr. 49, 50) si 5 SE10 (nr. 48, 51, 52, 57, 58). Stalpii proiectati (nr. 48-52, 57, 58) si cei existenti SE11 (nr. 65), SE10 (nr. 53-56, 63, 64), SE4 (nr. 59-62) vor fi echipati cu 17 aparate de iluminat tip Timlux S/21 de 70W si 17 console simple de tip TG1-051015. Alimentarea cu energie electrica a aparatelor de iluminat proiectate se va realiza din reteaua aeriana existentade la stalpii de beton existenti SE10 (nr. 53) si SE11 (nr. 65) utilizand fascicul de conductoare torsadate proiectat de tip TYIR 50 OlAl + 3x35 Al mmp.

 • •      La obiectivul Str. Cucului se vor monta 2 stalpi de beton tip SE10 (nr. 66, 73). Stalpii proiectati (nr. 66, 73) si cei existenti SE11 (nr. 68, 70, 72, 76, 78, 84), SE10 (nr. 81), SE4 (nr. 67, 69, 71, 74, 75, 77, 79, 80, 82, 83) vor fi echipati cu 20 aparate de iluminat tip Timlux S/2170W si 20 console simple de tip TG1-051015. Alimentarea cu energie electrica a aparatelor de iluminat proiectate se va realiza din reteaua aeriana proiectata de la stalpul debetonexistenti SE11 (nr. 76) utilizand fascicul de conductoare torsadate proiectat de tip TYIR 50 OlAl + 3x35 Al mmp.

 • •      La obiectivul Str. Bunityai Vince se vor monta 14 stalpi de beton tip SE (nr. 85-91, 94, 99-104), dincare11 SE4(nr. 87, 88-91, 94, 99, 100, 101, 103, 104) si 3 SE10 (nr. 85, 87, 102). Stalpii proiectati (nr. 85-91, 94, 99-104) si cei existenti SE11 (nr. 93, 95, 98), SE10 (nr. 92), SE4 (nr. 96, 97) vor fi echipati cu 22 aparate de iluminat tip Timlux S/12170W si 21 console simple de tip TG1-051015 si o consola simpla de tip TG1-151515 (nr. 95). Alimentarea cu energie electrica a aparatelor de iluminat proiectate se va realiza din reteaua aeriana proiectata de la stalpul de beton proiectat SE10 (nr. 163) utilizand fascicul de conductoare torsadate proiectat de tip TYIR 50 OlAl + 3x35 Al mmp si TYIR 50 OlAl + 1x16 Al mmp.

 • •     La obiectivul Str. Cardinal Alexandru Todea si Str. Episcop Petru Hristofor se vor monta 3 stalpi de beton tip SE (nr. 105-107), din care 2 SE4 (nr. 106, 107) si 1 SE10 (nr. 105). Stalpii proiectati (nr. 105-107) si cei existenti SE11 (nr. 95, 108), SE10 (nr. 110), SE4 (nr. 109, 111, 112-115) vor fi echipati cu 3 aparate de iluminat tip Timlux S/21 de 70W(nr. 108, 109, 110), 3 console simple de tip TG1-051015, 10 aparate de iluminat tip Timlux S/21100W (nr. 66-69, 72, 56, 73-76) si 10 console simple tip TG1-151515. Alimentarea cu energie electrica a aparatelor de iluminat proiectate se va realiza din reteaua aerianaproiectata de la stalpii de beton existenti SE11 (nr. 95, 108), SE10 (nr. 133) utilizand fascicul de conductoare torsadate proiectat de tip TYIR 50 OlAl + 3x35 Al mmp si TYIR 50 OlAl + 1x16 Al mmp.

 • •     La obiectivul Str. Episcop Efrem Benjamin pe stalpii existenti tip SE4 (nr. 116-119) vor fi echipati cu 4 aparate de iluminat tip Timlux S/21 de 70W si 4 console simple de tip TG1-051015. Alimentarea cu energie electrica a aparatelor de iluminat proiectate se va realiza din reteaua aeriana proiectata de la stalpul de beton existent SE10 (nr. 131) utilizand fascicul de conductoare torsadate proiectat de tip TYIR 50 OlAl + 1x16 Al mmp.

 • •     La obiectivul Str. Episcop Ion Alexi se vor monta 3 stalpi de beton tip SE4 (nr. 125, 126, 132). Stalpii proiectati (nr. 125, 126, 132) si cei existenti SE11 (nr. 121, 131), SE10 (nr. 122, 124, 127, 128, 133), SE4 (nr. 120, 123, 129, 130, 134-139) vor fi echipati cu 5 aparate de iluminat tip Timlux S/21 de 70W (nr. 122-126), 5 console simple de tip TG1-051015, 15 aparate de iluminat tip Timlux S/21 de 100W (nr. 120, 121, 127-139) si 15 console simple tip TG1-151515. Alimentarea cu energie electrica a aparatelor de iluminat proiectate se va realiza din reteaua aeriana proiectata de la stalpii de beton existenti SE10 (nr. 118), SE11 (nr. 76) utilizand fascicul de conductoare torsadate proiectat de tip TYIR 50 OlAl + 3x35 Al mmp si TYIR 50 OlAl + 1x16 Al mmp.

 • •     La obiectivul Str. Episcop Valerian Zaharia se vor monta 3 stalpi de beton tip SE (nr. 101-103) din care 2 SE4 (nr. 141, 1142) si 1 SE10 (nr. 140). Stalpii proiectati (nr. 140142) si cei existenti SE11 (nr. 145, 147), SE10 (nr. 143), SE4 (nr. 144, 146) vor fi echipati cu 4 aparate de iluminat tip Timlux S/21 de 70W (nr. 143-145), 4 console simple de tip TG1-051015, 6 aparate de iluminat tip Timlux S/21 de 100W (nr. 140-143, 146, 147) si 6 console simple tip TG1-151515. Alimentarea cu energie electrica a aparatelor de iluminat proiectate se va realiza din reteaua aeriana proiectata de la stalpul de beton existent SE10 (nr. 143) utilizand fascicul de conductoare torsadate proiectat de tip TYIR 50 OlAl + 3x35 Al mmp si TYIR 50 OlAl + 1x16 Al mmp.

 • •     La obiectivul Str. Cimbrului se va monta 1 stalp de beton tip SE4 (nr. 148). Stalpul proiectat (nr. 148) si cei existenti SE10 (nr. 149, 152, 154), SE4 (nr. 150, 151) vor fi echipati cu 6 aparate de iluminat tip Timlux S/21 de 100W si 5 console simple tip TG1-051015 (nr. 148-152) si o consola tip TG1-151515 (nr. 154). Alimentarea cu energie electrica a aparatelor de iluminat proiectate se va realiza din reteaua aerian aproiectata de la stalpulde beton existent SE10 (nr. 143) utilizand fascicul de conductoare torsadate proiectat de tip TYIR 50 OlAl + 3x35 Al mmp.

 • •      La obiectivul Str. Gh. Pitut se vor monta 6 stalpi de beton tip SE (nr. 158-163) din care 3 SE4 (nr. 159, 161, 162) si 3 SE10 (nr. 158, 160, 163). Stalpii proiectati (nr. 158-163) si cei existenti SE11 (nr. 155), SE10 (nr. 153, 156, 157), SE4 (nr. 154) vor fi echipati cu 10 aparate de iluminat tip Timlux S/21 100W si 10 console simple tip TG1-151515. Alimentarea cu energie electrica a aparatelor de iluminat proiectate se va realiza din BMPIIP-ul existent,utilizand fascicul de conductoare torsadate proiectat de tip TYIR 50 OlAl + 3x35 Al mmp.

 • •     La obiectivul blocuri PT Oncea se vor monta 15 stalpi lampadari de tip SP-3W (nr. 164178), ce vor fi echipati cu aparate de iluminat de tip Timlux P Selux de 70W. Alimentarea cu energie electrica a aparatelor de iluminat proiectate se va realiza din BMPIIP-ul proiectat, amplasat langa PT Oncea, utilizand cablu de energie de tip ACYAbY 4x16 mmp. Subtraversarea cailor de acces la parcarile persoanelor fizice si firmelor se va realiza prin sapatura deschisa, prin amplasarea de camine de tragere si protejarea cablului in tub PVC tip greu.

 • •      La obiectivul Str. I. Paun Pincio pe stalpii de mt existenti SC, din care 4 SC15015 (nr. 179,180,188,191),9SC15014(nr.181-187,189,190)sistalpuldejtexistentSE4(nr. 192) se vor monta 13aparate iluminat tip Timlux S/21 de100Wsi13 console simple tip TG1-151515. Alimentarea cu energie electrica a aparatelor de iluminat proiectate se va realiza din BMPIIP-ul proiectat, amplasat langa PT Oncea, utilizand cablu de energie de tip ACYAbY 3x35+16 mmp si fascicul de conductoare torsadate proiectat de tip TYIR 50 OlAl + 3x35 Al mmp.

 • •     La obiectivul Str. Thomas Morusse vor monta 3 stalpi debetontip SE(nr. 199-201), din care 2 SE4 (nr. 199, 200) si 1 SE10 (nr. 201). Stalpii proiectati (nr. 199-201) si cei existenti SE10 (nr. 193-195, 198), SE4 (nr. 196, 197) vor fi echipati 9 cu aparate de iluminat tip Timlux S/21 de 70W si 9 console simple tip TG1-051015. Alimentarea cu energie electrica a aparatelor de iluminat proiectate se va realiza din reteaua aeriana existenta, utilizand fascicul de conductoare torsadate proiectat de tip TYIR 50 OlAl + 3x35 Al mmp.

 • •      La obiectivul Str. Aurel Covaci pestalpii existenti de beton tip SE, din care 10 SE4 (nr. 204-208,209-213),2SE10(nr. 202, 203), 3 SE11 (nr. 205,214,228)sevormonta17 aparate iluminat tip Timlux S/2170W si 17 console simple tip TG1-051015. Alimentarea cu energie electrica a aparatelor de iluminat proiectate se va realiza din reteaua aeriana existenta de la stalpul de beton existent SE 11 (nr. 228), utilizand cablu de fascicul de conductoare torsadate proiectat de tip TYIR 50 OlAl + 3x35 Al mmp.

 • •      La obiectivul Str. Macului se vor monta 13 stalpi de beton tip SE (nr. 216-220, 222-226, 229, 230), din care 7 SE4 (nr. 216-219, 223-225) si 6 SE10 (nr. 220, 222, 226, 229, 230, 234). Stalpii proiectati (nr. 216-220, 222-226, 229, 230) si cei existenti SE11 (nr. 227, 228, 235, 237), SE10 (nr. 215,221,236),SE4(nr. 231,232,233)vorfiechipaticu21 aparate de iluminat tip Timlux S/21 de 70W, 21 console simple tip TG1-151515, 5 aparate de iluminat tip Timlux S/21de 100W si 5 console simple tip TG1-151515. Alimentarea cu energie electrica a aparatelor de iluminat proiectate se va realiza din BMPIIP-ul existent, amplasat langa PT Arnos, utilizand cablu de energie proiectat tip ACYAbY 3x35+16 mmp, fascicul de conductoare torsadate proiectat de tip TYIR 50 OlAl + 3x35 Al mmp tip TYIR 50 OlAl + 1x16 Al mmp. Subtraversarea stazilor, a cailor de acces la parcarile persoanelor fizice si firmelor se va realiza prin sapatura deschisa, prin amplasarea de camine de tragere si protejarea cablului in tub PVC tip greu.

 • •      La intersecția străzilor Dragasanilor cu I. Paun Pincio se vor monta 3 stalpi de beton de tip SE (nr. 239-241), din care 1 SE4 (nr. 240) si 2 SE10 (nr. 239, 241) care vor fi echipati cu 4 aparate de iluminat Timlux S/21 de 100W si console tip TG1-051015. Alimentarea cu energie electrica a aparatelor de iluminat proiectate se va realiza din reteaua aeriana existenta de la stalpul de beton existent SE11 (nr. 238), utilizand fascicul de conductoare torsadate proiectat de tip TYIR 50 OlAl 1x16 Al mmp.

 • •      La intersectia strazilor Graului cu I. Paun Pincio pe stalpul existent tip SE4 (nr. 242), va fi echipat cu 1 aparat de iluminat Timlux S/21 de 100W si consola tip TG1-051015. Alimentarea cu energie electrica a aparatului de iluminat proiectat se va realiza din reteaua aeriana existenta.

 • •      La intersectia strazilor Secarei, nr. 5C cu I. Paun Pincio se vor monta 2 stalpi de beton de tip SE (nr. 245, 247), din care 1 SE4 (nr. 247) si 1 SE10 (nr. 245). Stalpii proiectati (nr. 2245, 247) si cei existenti SE11 (nr. 244), SE10 (nr. 243), SE4 (nr. 246), SCP10005 (nr. 248) vor fi echipati cu 4 aparate de iluminat Timlux S/21 de 100W si console tip TG1-051015. Alimentarea cu energie electrica a aparatelor de iluminat proiectate se va realiza din reteaua aeriana existentade la stalpul de beton existent SE10 (nr. 243),utilizand fascicul de conductoare torsadate proiectat de tip TYIR 50 OlAl 3x35 Al mmp.

 • •     La obiectivul B-dul. St. cel Mare, bl. Orser, PB19, Pb20, D17 si D18 (fata si careu bl. inclusiv parcare) se vor monta 10 stalpi lampadari tip SP-3W (nr. 253-262) care vor fi echipati cu aparate de iluminat de tip Timlux P Selux 70 W. Pe stalpul de beton existent tip SCP 10002 nr. 252, se va monta o cutie de derivatie tip CDLux3. Alimentarea cu energie electrica a aparatelor de iluminat proiectate si existente se va realiza din BMPIIP-ul proiectat, care va fi amplasat langa PT46, utilizand cablu de energie proiectat tip ACYAbY 4x16 mmp.

 • •     La obiectivul Str. Milcovului (parcare bl. Pb9, Pb19, D27) se vor monta 2 stalpi de beton de tip SCP (nr. 249, 251) din care 1 SCP 10001 (nr. 249) si 1 SCP 10002 (nr. 251). Stalpii proiectati (nr.249, 251) si cei existenti SCP10001 (nr. 250, 263), vorfi echipati cu 5 aparate de iluminat Timlux S/21 de 150W si console tip TG1-151515. Pe stalpii de beton existenti tip SCP nr. 250 si proiectati nr. 249 se vor monta doua cutii de derivatie tip CDLux3. Alimentarea cu energie electrica a aparatelor de iluminat proiectate si existente se va realiza din reteaua aeriana existenta si din BMPIIP-ul proiectat, care va fi amplasat langa PT46, utilizand cablu de energie proiectat tip ACYAbY 4x16 mmp si fascicul de conductoare torsadate proiectat de tip TYIR 50 OlAl 1x16 Al mmp. Subtraversarea strazilor si a cailor de acces la parcarese va realiza prin sapatura deschisa, prin amplasarea de camine de tragere si protejarea cablului in tub PVC tip greu.

 • •     La obiectivul Str. Milcovului (careu bl. Pb7, Pb8, Pb9) se vor monta 4 stalpi lampadari tip SP-3W (nr. 265, 266, 268 si 269) care vor fi echipati cu aparate de iluminat de tip Timlux P Selux 70. Pe stalpii de beton existenti tip SCP 10001 (nr. 264, 267) se vor monta 3 aparate de iluminat tip Timlux S/21150W, 3 console tip TG1-151515 si doua cutii de derivatie tip CDLux3. Alimentarea cu energie electrica a aparatelor de iluminat proiectate si existente se va realiza cu cablu de energie proiectat tip ACYAbY 4x16 mmp Subtraversarea strazilor si a cailor de acces se va realiza prin sapatura deschisa, prin amplasarea de camine de trageresi protejarea cablului in tub PVC tip greu.

 • •     La obiectivul Str. Milcovului (bl. Pc2, Pb3, Pb4, Pc5, Pc6, Pb8, Pb9) se vor monta 7 stalpi lampadari tip SP-3W (nr. 271-274, 276-278) care vor fi echipati cu aparate de iluminat de tip Timlux P Selux 70. Pe stalpii de beton existenti tip SCP 10001 (nr. 270, 275) se vor monta 2 cutii de derivatie tip CDLux3. Alimentarea cu energie electrica a aparatelor de iluminat proiectate se va realiza prin intermediul cablului de energie proiectat tip ACYAbY 4x16 mmp Subtraversarea strazilor si a cailor de acces se va realiza prin sapatura deschisa, prin amplasarea de camine de tragere si protejarea cablului in tub PVC tip greu.

 • •     La obiectivul B-dul St. cel Mare si Str. Milcovului si (bl. D25, D26) se va monta 1 stalp de beton de tip SCP10005 (nr. 280), care va fi echipat cu 1 aparat de iluminat Timlux S/21 de 150W si consola tip TG1-151515. Pe stalpul de beton existent tip SCP 10001 nr. 279 se va monta un aparat de iluminat tip Timlux S/21 de 70W, o consola tip TG1-151515 Alimentarea cu energie electrica a aparatelor de iluminat proiectate se va realiza din stalpul de beton SCP 10001 nr. 279 utilizand fascicul de conductoare torsadate proiectat de tip TYIR 50 OlAl 1x16 Al mmp.

 • •     La obiectivul B-dul St. cel Mare si Str. Milcovului (bl. D10, D11, D12A, D12B, D54) se vor monta 7 stalpi lampadari tip SP-3W (nr. 282-288) care vor fi echipati cu aparate de iluminat de tip Timlux P Selux 70. Pe stalpii de beton existenti tip SCP 10001 (nr. 281) se va monta o cutie de derivatie tip CDLux3. Alimentarea cu energie electrica a aparatelor de iluminat proiectate se va realiza prin intermediul cablului de energie proiectat tip ACYAbY 4x16 mmp Subtraversarea strazilor si a cailor de acces se va realiza prin sapatura deschisa, prin amplasarea de camine de tragere si protejarea cablului in tub PVC tip greu.

 • •     La obiectivul B-dul St. cel Mare si Str. Lacramioarelor (bl. D55, D56-D59) se vor monta 3 stalpi lampadari tip SP-3W (nr. 290, 292, 293) care vor fi echipati cu aparate de iluminat de tip Timlux P Selux 70. Pe stalpii de beton existenti tip SCP 10001 (nr. 291, 294, 295) se vor monta 2 aparate de iluminat tip Timlux S/21 de 100W (nr. 291, 295), un aparat de iluminat tip Timlux S/21 de 150W (nr. 294), 3 console tip TG1-151515 si 2 cutii de derivatie tip CDLux3 (nr. 289, 291). Alimentarea cu energie electrica a aparatelor de iluminat proiectate se va realiza din reteaua aeriana si prin intermediul cablului de energie proiectat tip ACYAbY 4x16 mmp. Subtraversarea strazilor si a cailor de acces se va realiza prin sapatura deschisa, prin amplasarea de camine de tragere si protejarea cablului in tub PVC tip greu.

 • •     La obiectivul B-dul St. cel Mare si Str. Lacramioarelor (bl. D60-D67, Pc68-Pc72, Pc72A) se va monta un stalp de beton tip SCP 10001 (nr. 297) care va fi echipat cu 2 aparate de iluminat Timlux S/21 de 100W si console TG1-051015. Pe stalpii de beton existenti tip SCP 10001 (nr. 296, 298, 299) se vor monta 2 aparate de iluminat tip Timlux S/21 de 100W (nr. 296, 298), un aparat de iluminat tip Timlux S/21 de 150W (nr. 299), 2 console tip TG1-051015 (nr. 296, 298) si o consola tip TG1-151515 (nr. 299). Alimentarea cu energie electrica a aparatelor de iluminat proiectate se va realiza din reteaua aeriana.

 • •     La obiectivul B-dul St. cel Mare si Str. Lăcrămioarelor (bl. Pb81-Pb83) se vor monta 3 stalpi lampadari tip SP-3W (nr. 304-306) care vor fi echipati cu aparate de iluminat de tip Timlux P Selux 70 si 3 stalpi de beton tip SCP din care 1 SCP10002 (nr. 302), 2 SCP10005 (nr. 301, 303) care vor fi echipati cu 4 aparate de iluminat Timlux S/21 de 100W si console TG1-051015. Pe stalpul de beton proiectat tip SCP 10002 (nr. 302) se va monta o cutie de derivatie tip CDLux3. Alimentarea cu energie electrica a aparatelor de iluminat proiectate se va realiza din reteaua aeriana de la stalpul de beton existent SE10 (nr. 300), prin intermediul fasciculului de conductoare torsadate proiectat de tip TYIR 50 OlAl + 3x35 Al mmp si a cablului de energie proiectat tip ACYAbY 4x16mmp. Subtraversarea strazilor si a cailor de acces se va realiza prin sapatura deschisa si protejarea cablului in tub PVC tip greu.

 • •     La obiectivul Str. Lacramioarelor si Str. Anderson Nexo(bl. Pb49-Pb53, Pb53A) se vor monta 3 stalpi lampadari tip SP-3W (nr. 309, 311, 312) care vor fi echipati cu aparate de iluminat de tip Timlux P Selux 70. Pe stalpii de beton existenti tip SCP 10002 (nr. 307, 313) se vor monta doua aparate de iluminat tip Timlux S/21 de 100W (nr. 307), Timlux S/21 de 150W (nr. 313), consola tip TG1-051015 (nr. 307), consola tip TG1-202015 (nr. 313) si 2cutii de derivatie tip CDLux3 (nr. 308, 310). Alimentarea cu energie electrica a aparatelor de iluminat proiectate se va realiza din reteaua aeriana si prin intermediul cablului de energie proiectat tip ACYAbY 4x16 mmp. Subtraversarea strazilor si a cailor de acces se va realiza prin sapatura deschisa, prin amplasarea de camine de tragere si protejarea cablului in tub PVC tip greu.

 • •     La obiectivul Str. Lacramioarelor si Str. Anderson Nexo (bl. Pb73-Pb75, Pb75A, Pb76-Pb78, D79) se vor monta 3 stalpi lampadari tip SP-3W (nr. 317, 318, 322) care vor fi echipati cu aparate de iluminat de tip Timlux P Selux 70 si 8 stalpi de beton tip SCP din care3 SCP10002(nr.315,316,320),5SCP10005(nr.314,319,321,323,325)carevorfi echipati cu 9 aparate de iluminat Timlux S/21 de 100W si console TG1-051015. Pe stalpii de beton existenti tip SCP 10002 (nr. 316), SCP 10005 (nr. 314, 321)se vor monta 3 cutii de derivatie tip CDLux3. Alimentarea cu energie electrica a aparatelor de iluminat proiectate se va realiza din BMPIIP-ul existent amplasat langa Punctul Termic, utilizand cabludeenergie proiectat tip ACYAbY 3x35+16 mmp, ACYAbY 4x16 mmp si fascicul de conductoare torsadate proiectat de tip TYIR 50 OlAl 3x35 Al mmp. Se vor prelua pe reteaua nou proiectata si aparatele de iluminat existente care sunt amplasate pe stalpii existenti tip SE10 (nr. 324, 328, 329) si SE4 (nr. 326, 327). Subtraversarea strazilor si a cailor de acces se va realiza prin sapatura deschisa si protejarea cablului in tub PVC tip greu.

 • •     La obiectivul Str. Thedor Nes (bl. Pb90-92) se vor monta 6 stalpi lampadari tip SP-3W (nr. 330-335) care vor fi echipati cu aparate de iluminat de tip Timlux P Selux 70. Pe stalpul de beton existent tip SE 10 (nr. 329) se va monta o cutie de derivatie tip CDLux3. Alimentarea cu energie electrica a aparatelor de iluminat proiectate se va realiza din reteaua aeriana proiectata utilizand cablu de energie proiectat tip ACYAbY 4x16 mmp. Subtraversarea strazilor si a cailor de acces se va realiza prin sapatura deschisa si protejarea cablului in tub PVC tip greu.

Pe stalpii de beton existenti tip SCP 10001 (nr. 337), SCP 10002 (nr. 336) se vor monta 2 console tip TG1-151515 si 2 aparate de iluminat Timlux S/21 de 150W. Alimentarea cu energie electrica a aparatelor de iluminat proiectate se va realiza din reteaua aeriana existenta.

La obiectivul Str. Lăcrămioarelor intersecție cu Str. Thedor Nes se vor monta 2 stalpi lampadari tip SP-3W (nr. 339, 340) care vor fi echipati cu aparate de iluminat de tip Timlux P Selux 70. Pe stalpul de beton existent tip SCP 10001 (nr. 3388) se va monta o cutie de derivatie tip CDLux3, 1 console tip TG1-151515 si 1 aparate de iluminat Timlux S/21 de 150W. Alimentarea cu energie electrica a aparatelor de iluminat proiectate se va realiza din reteaua aeriana existenta, utilizand cablu de energie proiectat tip ACYAbY 4x16 mmp. Subtraversarea strazilor si a cailor de acces se va realiza prin sapatura deschisa si protejarea cablului in tub PVC tip greu.

Obs.:

Pentru alimentarea aparatelor de iluminat proiectate de pe Str. Suisului si a sensului giratoriu, se va monta un BMPIIP care va fi alimentat din PTAb Suisului proiectat.

Intre TDRI CD1-8 si BMPIIP se vor poza 2 cabluri de energie tip ACYAbY 3x150+70mmp.

Pentru realizarea alimentarii BMPIIP-ului care va fi amplasat langa PTAb Suisului, in zona N2 se vor procura si monta urmatoarele echipamente energetice:

 • •  montare post trafo in anvelopa de beton 20/0,4 kV, 40kVA, cu spatiu pentru 250kVA cu exploatare din interior, echipat cu:

 • - 1 buc. celula de linie MT-24kV, 630A, 16kA cu izolatie in SF6 echipate cu separatoare de sarcina motorizate, cutite de legare la pamant si indicatoare de scurtcircuit polifazat si homopolar;

 • - 1 buc. celula trafo 24kV, 630A, 16kA cu izolatie in SF6, echipat cu separator de sarcina de 200A si sigurante fuzibile;

 • - loc liber pentru celula de linie;

 • - trafo de putere 20/0,4kV, 40kVA;

 • •  tablou circuit de iluminat/servicii interne cu siguranta MPR monopolara de 16A

 • •  tablou circuit de comanda cu siguranta MPR monopolara de 4A

 • •  cutie policarbonat TDRI CD1-8, prevazute cu intrerupator automat tripolar 63A, reductori de curent de 400/5 si sigurante fuzibile tip mpr 250a

 • •  retea les 20 kV, tip cablu A2XSY - 3(1x150/25)mmp, dispusa in trefla

 • •  manson de legatura MT

 • •  teava pvc dur Dn=125mm

 • •  sapatura les

 • •  folie avertizoare

 • •  placi avertizoare

 • •  cap terminal in celule 20kV

 • •  priza pamant contur închis post trafo in anvelopa de beton, Rp<4Q

 • •  markere electronice

 • •  cap terminal de exterior

 • •  stalp MT SC15015

 • •  separator STEPn 24kV 400A cu CLP si AME

 • •  set descarcartori cu oxizi metalici

 • •  conductor MT 50/8 Ol-Al

 • •  consola CIT 140

izolatoare duble compozit de intindere

Centralizator de medie tensiune aferent sistemului de iluminat public zona N2

Extindere retea de distributie energie electrica m.t. si realizare post de transformare in anvelopa de beton prefabricat 40kVA, 20/0,4kV

Nr. crt.

Descriere materiale/componente

UM

Cant.

1

Montare post trafo in anvelopa de beton 20/0,4 kV, 40kVA, cu spatiu pentru 250kVA cu exploatare din interior, echipat cu:

 • - 1 buc. celula de linie MT-24kV, 630A, 16kA cu izolatie in SF6 echipate cu separatoare de sarcina motorizate, cutite de legare la pamant si indicatoare de scurtcircuit polifazat si homopolar;

-1 buc. celula trafo 24kV, 630A, 16kA cu izolatie in SF6, echipat cu separator de sarcina de 200A si sigurante fuzibile;

 • - loc liber pentru celula de linie;

 • - trafo de putere 20/0,4kV, 40kVA;

buc

1

2

Tablou circuit de iluminat/servicii interne cu siguranta MPR monopolara de 16A

buc

1

3

Tablou circuit de comanda cu siguranta MPR monopolara de 4A

buc

1

4

Cutie policarbonat TDRI CD1-8, prevazute cu intrerupator automat tripolar 63A, reductori de curent de 400/5 si sigurante fuzibile tip MPR 250A

buc

1

5

Retea LES 20 kV, tip cablu A2XSY - 3(1X150/25)mmp, dispusa in trefla

ml

1300

6

Manson de legatura mt

buc

3

7

Teava PVC dur Dn=125mm

ml

80

8

Sapatura LES

ml

1300

9

Folie avertizoare

kg

55

10

Placi avertizoare

buc

6500

11

Cap terminal in celule 20kV

buc

3

12

Priza pamant contur inchis post trafo in anvelopa de beton, Rp<4Q

buc

3

13

Markere electronice

buc

15

14

Cap terminal de exterior

buc

3

15

StalpMT SC15015

buc

1

16

Separator STEpN 24KV 400A cu CLP si AME

buc

1

17

Set descarcartori cu oxizi metalici

set

1

18

Conductor MT 50/8 Ol-Al

ml

100

19

Consola CIT 140

buc

2

20

Izolatoare duble compozit de inrtindere

buc

12

Centralizator de joasa tensiune aferent sistemului de iluminat public zona N2

Poz.

Denumire lucrare

UM

Cantitate

1

Montat aparat de iluminat 70W - pe lampadar

buc

91

2

Montat aparat de iluminat 70W - stradal

buc

174

3

Montat aparat de iluminat 100W - stradal

buc

125

4

Montat aparat de iluminat 150W - stradal

buc

31

5

Montat aparat de iluminat250W - stradal

buc

26

6

Montat prelungire un brat tip Standard

buc

309

7

Montat prelungire douabrate tip Standard

buc

21

8

Montat stalp metalic plastifiat 2,5m - 4m tip Standard

buc

88

9

Montat stalp metalic octogonal 4,1m - 6m tip Standard

buc

0

10

Montat stalp metalic octogonal 6,1m - 8mtip Standard

buc

50

11

Montat stalp centrifugat cu armatura metalica tip SE10, inclusiv fundatie

buc

38

12

Montat stalp centrifugat cu armatura metalica tip SE4, inclusiv fundatie

buc

41

13

Montat stalp centrifugat cu armatura metalica tip 10001, inclusiv fundatie

buc

2

14

Montat stalp centrifugat cu armatura metalica tip 10002, inclusiv fundatie

buc

5

15

Montat stalp centrifugat cu armature metalica tip 10005, inclusiv fundatie

buc

8

16

Taiere aspfalt sau beton (lx2)

km

2.372

17

Decopertare si refacere pavaj

ml

1248.3

18

Spargere si desfacere beton (lx0.5x0.2)

mc

141.13

19

Sapatura (lx0.5x0.8)

mc

3066.15

20

Refacere cai de circulatie auto cu imbracaminti asfaltice (lx0.5)

mp

108.5

21

Refacere cai de circulatie auto beton (lx0.5)

mp

108.5

22

Refacere cai de circulatie pietonala cu beton lx0.5

mp

1043.4

23

Refacere cai de circulatie pietonala cu cu imbracaminti asfaltice lx0.5

mp

1043.4

24

Montat profil PVC rigid 0 61mm - 0 80mm

km

0.410

25

Montat profil PVC rigid 0 81mm - 0 100mm

km

0.594

26

Montat profil PVC rigid 0 101mm - 0 160mm

km

0.267

27

Foraj orizontal

ml

40

28

Montat profil cablu tip ACYAbY 4x16mmp

km

3.701

29

Montat profil cablu tip ACYAbY 3x35+16mmp

km

2.700

30

Montat profil cablu tip ACYAbY 3x70+35mmp

km

0.05

31

Montat profil cablu tip ACYAbY 3x150+70mmp

km

0.09

32

Montat cablu aerian tip TYIR 50 Ol-Al 1x16Al mmp

km

1.610

33

Montat cablu aerian tip TYIR 50 Ol-Al 3x35Al mmp

km

11.75

34

Montat cutie derivatie tip CDLux3

buc

24

35

Montat bloc de distributie si comanda / control CD 6

buc

0

36

Montat bloc masura si protective instalatie de iluminat public tip BMPIIP

buc

3

37

Camin de tragere subteran

buc

30

38

Capac camin de tragere pietonal

buc

30

39

Priza de pamant cu un electrod

buc

146

40

Priza de pamant cu treielectrozi

buc

4

7. Zona S2

 • •      La obiectivul str. Oneștilor si spatiu verde se vor monta 6 stalpi lampadari de tip SP-3W (nr. 19-24), 3 stalpi de beton SCP, cu inaltimea de 8m, tip SCP 10001 (nr. 4), SCP 10002 (nr. 6, 8) si un stalp metalic octogonal, cu inaltimea de 8m (nr. 10). Stalpii existenti si proiectati vor fi echipati cu aparate de iluminat Timlux P Selux de 70 W (nr. 1, 2, 19-24), Timlux S/21 de 100 W (nr. 4), Timlux S/21 de 150 W (nr. 6, 8, 9, 10), 2 console pietonale TGS1- 000700 (nr. 1, 2), 1 consola de tip TG1-051015 (nr. 4), 3 console TG2-202015 (nr.

6, 8, 9) si 1 consola A023-101515 (nr. 10). Alimentarea cu energie electrica a aparatelor de iluminat proiectate pe stalpul SCP 10002 nr. 8 se va realiza din reteaua aeriana existenta amplasata pe stalpul de beton existent SCP 10005, nr. 7 utilizand fascicul de conductoare torsadate tip TYIR 50 Ol-Al + 1x16 Al mmp. Alimentarea cu energie electrica a aparatelor de iluminat proiectate pe stalpii de beton proiectati nr. 4 si 6, se va realiza din reteaua subterana existenta, utilizand cablu de energie de tip ACYAbY 3x35+16 mmp. Alimentarea cu energie electrica a aparatelor de iluminat proiectate pe stalpul metalic existent nr. 9 si stalpul octogonal proiectat nr. 10 se va realiza din cutia de distributie CDLux3 proiectata, amplasata pe stalpul metalic nr. 1, utilizand cablu de energie de tip ACYAbY 3x35+16 mmp. Subtraversarea cailor de acces stradale, pietonale si a parcarii se va realiza prin sapatura deschisa si protejarea cablului in tub PVC rigid.

 • •     La obiectivul str. Constantin Brancoveanu (portiunea de strada noua care asigura accesul la centrul comercial LIDL) se vor monta 6 stalpi metalici octogonali, cu inaltimea de 8m (nr. 12-17), care vor fi echipati cu 6 aparate de iluminat Timlux P Selux de 70 W, 7 aparate de iluminat Timlux S/21 de 150 W, 5 console A01-051015 (nr. 12, 1417), 1 consola dubla A023-051015 (nr. 13) si 6 console pietonale (nr. 12-17). Alimentarea cu energie electrica a aparatelor de iluminat proiectate se va realiza din cutia de distributie CDLux3 proiectata, amplasata pe stalpul de beton existent nr. 18 (SCP 10005), utilizand cablu de energie de tip ACYAbY 3x35+16 mmp.

 • •      La obiectivul caminele nr. 27 se vor monta 3 stalpi metalici octogonali, cu inaltimea de 8m (nr. 26, 27, 28), care vor fi echipati cu 4 aparate de iluminat Timlux S/21 de 100 W, 2 console A01-051015 (nr. 27, 28), 1 consola dubla A025-051015 (nr. 26). Pe stalpul de beton existent nr. 25 (SCP 10001) se va monta o consola tip TG1-051015 cu un aparat Timlux S/21 de 100W si o cutie de distributie CDLux3. Alimentarea cu energie electrica a aparatelor de iluminat proiectate se va realiza din cutia de distributie CDLux3 proiectata, amplasata pe stalpul de beton existent nr. 25, utilizand cablu de energie de tip ACYAbY 4x16 mmp. Subtraversarea cailor de acces pietonale si stradale se va realiza prin sapatura deschisa si protejarea cablului in tub PVC tip greu.

 • •     La intersectia str. W. Shakespeare cu str. C-tin. Brancoveanu si aleea de acces spre str. Poienitei se vor monta 6 stalpi lampadari de tip SP-3W (nr. 30-39) care vor fi echipati cu aparate de iluminat de tip Timlux P Selux de 70 W. Alimentarea cu energie electrica a aparatelor de iluminat proiectate se va realiza din cutia de distributie CDLux3 proiectata, amplasata pe stalpul de beton existent nr. 29 (SCP 10005), utilizand cablu de energie de tip ACYAbY 4x16 mmp. Subtraversarea cailor de acces stradale si pietonale se va realiza prin sapatura deschisa si protejarea cablului in tub PVC tip greu.

Centralizator de joasa tensiune aferent sistemului de iluminat public zona S2

Poz.

Denumire lucrare

UM

Cantitate

1

Montat aparat de iluminat 70W - pe lampadar

buc

16

2

Montat aparat de iluminat 70W - Selux 70 W montat pe consola pietonala

buc

8

3

Montat aparat de iluminat 100W - stradal

buc

6

4

Montat aparat de iluminat 150W - stradal

buc

15

5

Montat prelungire un brat tip Standard

buc

15

6

Montat prelungire doua brate tip Standard

buc

3

7

Montat prelungire pietonala tip standard

buc

8

8

Montat stalp metallic plastifiat 2,5m - 4m tip Standard

buc

16

9

Montat stalp metalic 6m - 8m tip Standard

buc

10

10

Montat stalp centrifugat cu armature metalica tip 10001, inclusiv fundatie

buc

1

11

Montat stalp centrifugat cu armature metalica tip 10002, inclusiv fundatie

buc

2

12

Realizare fundatie stalp 2m - 4m

buc

16

13

Realizare fundatie stalp 6,1m - 8m

buc

13

14

Taierea sfalt sau beton (lx2)

km

0.242

15

Spargere si desfacere beton (lx0.5x0.2)

mc

52.7

16

Sapatura (lx0.5x0.8)

mc

356

17

Refacere cai de circulatie auto cu imbracaminti asfaltice (lx0.5)

mp

19

18

Refacere cai de circulatie auto cu beton (lx0.5)

mp

19

19

Refacere cai de circulatie pietonala cu imbracaminti asfaltice (lx0.5)

mp

36.5

20

Refacere cai de circulatie pietonala cu beton (lx0.5)

mp

36.5

21

Montat profil PVC rigid D61mm - D80mm

km

0.027

22

Montat profil PVC rigid D81mm - □ 100mm

km

0

2

Montat profil PVC rigid □ 101mm - □ 160mm

km

0.054

24

Montat profil cablu tip ACYAbY 4x16mmp

km

0.470

25

Montat profil cablu tip ACYAbY 3x35+16mmp

km

0.420

26

Montat profil cablu tip ACYAbY 3x50+25mmp

km

0

27

Montat cablu aerian tip TYIR 50 OL-Al 1x16mmp

km

50

28

Montat cutie derivatie tip CDLux3

buc

6

29

Montat punct de aprindere tip BMPIIP

buc

0

30

Montat cutie distributie tip CD6

buc

0

31

Camin de tragere subteran

buc

0

32

Capac camin de tragere pietonal

buc

0

33

Priza de pamant cu un electrod

buc

18

34

Priza de pamant cu trei electrozi

buc

0

 • 8. Zona S3+Extinderi din zona S1

Zona S3

 • •      La careul blocurilor cuprins intre B-dul. Decebal - Str. Pricipatele Unite - Str. Constructorilor ( bl. nr. 2, 2A, 4, 18) se vor monta 6 stalpi metalici octogonali, cu inaltimea de 8m (nr. 1, 2, 5-8) care vor fi echipati cu aparate de iluminat Timlux S/21 de 100W, Timlux S/21 de 150 W (nr. 8), console AO1-051015 (nr. 1, 2), AO25-051015 (nr. 5, 6, 7) si AO28-051015 (nr. 8). Alimentarea cu energie electrica a aparatelor de iluminat proiectate se va face din BMPIIP-ul existent (PT Decebal 1), folosind cablu de energie de tip ACYAbY 4x16 mmp. Pe stalpii de beton existenti SCP 10005 (nr. 3, 4) se vor monta cutii de derivatie tip CDLux3. Pentru a evita spargerea strazii Calarasilor cablul se va poza pe stalpii SCP 10005 existenti. Pozarea cablului se va realiza prin sapatura deschisa. In dreptul cailor de acces ale parcarilor cablul se va proteja in tub PVC tip greu. Se vor monta prize de impamantare cu un electrod la fiecare stalp metalic octogonal si la cutiile de derivatie tip CDLux 3.

 • •      La obiectivul iluminat iesire pasaj str. Principatele Unite cu str. Constructorilor se vor monta 2 stalpi de beton SCP 10002, cu inaltimea de 8m, (nr. 9, 10) care vor fi echipati cu aparate de iluminat Timlux S/21 de 250 W si console TG1-202015 (nr. 9, 10). Alimentarea cu energie electrica a aparatelor de iluminat proiectate se va face din stalpul metalic octonal proiectat (nr. 8), folosind cablu de energie de tip ACYAbY 4x16 mmp. Pe stalpii de beton nr. 9 si 10, se vor monta 2 cutii de derivatie tip CDLux3 si 2 prize de impamantare cu un electrod.

 • •     La obiectivul Piata Cazarmii se va monta 1 stalp de beton SCP 10005, cu inaltimea de 8m, (nr. 12) care va fi echipat cu 3 aparate de iluminat Timlux de 150W si 3 console TG1-202015. Alimentarea cu energie electrica a aparatelor de iluminat se va realiza cu retea aeriana tip fascicul de conductoare torsadate TYIR 50Ol-Al + 1x16Al mmp din reteaua aeriana existenta de la stalpul de beton existent SCP10002 (nr. 11). La stalpul de beton proiectat nr. 12 se va monta o priza de impamantare cu un electrod.

Extinderi din zona S1

 • •     La obiectivul str. Alexandru Cazaban (care blocuri nr. S80, AN200A, AN200B, R204, R205, Nr. 55, Z18, Carpo II - parcare Punct Termic) se vor monta 3 stalpi de beton, cu inaltimea de 8m, de tip SCP (nr. 3-5), din care 2 SCP 10002 (nr. 3, 5) si 1 SCP 10001 (nr. 4). Stalpii proiectati (nr. 3-5) si existenti SCP (nr. 1, E20), din care SCP 10005 (E20) si SCP 10001 (nr. 1) vor fi echipati cu aparate de iluminat Timlux S/21 de 100 W (nr. 1, 35), Timlux S/21 de 150 W (nr. 1, E20) si console TG1-051015. Alimentarea cu energie electrica a aparatelor de iluminat proiectate se va face din reteaua aeriana existenta de pe stalpii existenti tip SCP 10005 (nr. E20), SCP 10002 (nr. 2), utilizand fascicul de conductoare torsadate TYIR 50Ol-Al + 1x16Al mmp. La stalpii de beton existenti SCP (nr. 3, 5) se va monta cate o priza de impamantare cu un electrod.

 • •     La obiectivul str. Alexandru Cazaban (blocuri nr. Z9, Z10 si Z11 - spatiu verde si acces gradinita nr. 52) se va monta 1 stalp de beton, cu inaltimea de 8m, tip SCP 10002 (nr. 6). Stalpii proiectati si cei existenti SCP 10001 (E65) si SCP 10005 (E66) vor fi echipati cu 4 aparate Timlux S/12 de 70W (nr. E65, E66 si 6) si 4 console TG1-051015 (nr. E65, E66 si 6). Alimentarea cu energie electrica a aparatelor de iluminat proiectate se va face din reteaua aeriana existenta folosind fascicul de conductoare torsadate TYIR 50Ol-Al + 1x16Al mmp. La stalpul de beton proiectat (nr. 6) se va monta cate o priza de impamantare cu un electrod.

 • •     La obiectivul str. Alexandru Cazaban (blocuri nr. Z6 si Z7 - alei, spatiu verde si acces gradinita nr. 52) se vor monta 6 stalpi lampadari tip SP-3W (nr. 9-14) care vor fi echipati cu aparate de iluminat Timlux P Selux de 70 W. Pentru a ilumina accesul la gradinita nr. 52 se vor monta 2 stalpi de beton, cu inaltimea de 8m, tip SCP 10002 (nr. 7, 8). Stalpii proiectati si cei existenti SCP 10002 (nr. E70), vor fi echipati cu aparate de iluminat Timlux S/21 de 100 W (nr. 7, 8, E70) si 4 console TG1-051015. Alimentarea cu energie electrica a aparatelor de iluminat proiectate se va face din reteaua aeriana existenta de pe stalpii de beton existenti SCP 10005 (nr. E69, E8) utilizand fascicul de conductoare torsadate TYIR 50Ol-Al + 1x16Al mmp si cablu de energie de tip ACYAbY 4x16 mmp. La stalpul de beton nr. E8 se va proiecta o cutie de derivatie tip CDLux3. Se vor monta prize de impamantare cu un electrod la stalpii de beton existenti (E8), proiectati (nr. 8) si la stalpii lampadari proiectati SP-3W (nr. 9, 12, 14).

 • •     La obiectivul careu bl. Str. Alexandru Cazaban-Str. Grigore Erofte (bl. S60, AN34-AN36, P38, P39, Pb16-Pb22) se vor monta:

 • a. 1 stalp lampadar tip SP-3W (nr. 17) care va fi echipat cu 1 aparat de iluminat Timlux P Selux de 70W.

 • b.  2 stalpi octogonali cu inaltimea de 6m (nr. 15, 29) care vor fi echipati cu aparate de iluminat Timlux S/21 de 150 W si console tip AO1-051015.

 • c. 5 stalpi octogonali cu inaltimea de 8m (nr. 24, 25, 30, 31, 32) care vor fi echipati cu 3 aparate de iluminat Timlux S/21 de 150 W (nr. 24, 25, 32), 2 aparate de iluminat Timlux S/21 de 250 W (nr. 30, 31), 2 console tip AO1-151515 (nr. 24, 25) si 3 console console tip AO1-202015 (nr. 30, 31, 32).

 • d. Pe stalpul SCP 10005 existent (nr. 16) se vor monta 2 aparate de iluminat Timlux S/21 de 150 W , 2 console tip TG1-151515 si o cutie de derivatie tip CDLux3.

Datorita lucrarilor de extindere a parcarii se vor demonta 4 stalpii lampadari existenti tip SP-3W care vor fi utilizati la alte lucrari. Alimentarea cu energie electrica a aparatelor de iluminat proiectate si existente, se va realiza din BMPIIP-ul proiectat amplasat langa postul PT1N, utilizand cablu de energie ACYAbY 4x16mmp. Subtraversarea cailor de acces rutiere si pietonale, se va realiza prin sapatura deschisa, montarea de camine de tragere si protejarea cablului in tub PVC rigid. Se vor monta prize de impamantare cu un electrod la fiecare stalp metalic octogonal proiectat, la cutia de derivatie proiectata si la stalpii lampadari existenti SP-3W (nr. 17, 20, 22).

La obiectivul careu bl. Str. Lapusului (Pb12, Pb13, Pb26-Pb28) se vor monta 3 stalpi metalici octogonali cu inaltimea de 8m (nr. 26, 27, 28) care vor fi echipati cu 3 aparate de iluminat Timlux S/21 de 250 W si console tip AO1-202015. Datorita lucrarilor de extindere a parcarii se vor demonta 4 stalpii lampadari existenti tip SP-3W care vor fi utilizati la alte lucrari. Alimentarea cu energie electrica a aparatelor de iluminat proiectate se va realiza din BMPIIP-ul proiectat amplasat langa postul PT1N, utilizand cablu de energie ACYAbY 4x16mmp. Subtraversarea cailor de acces rutiere si pietonale, se va realiza prin sapatura deschisa, montarea de camine de tragere si protejarea cablului in tub PVC rigid. Se vor monta prize de impamantare cu un electrod la fiecare stalp metalic octogonal proiectat.

 • •  La obiectivul str. Alexandru Cazaban fata bloc (Pb21, Pb22, Pb12, Pb13) se vor monta 4 stalpi metalici octogonali cu inaltimea de 8m (nr. 33, 34, 35, 36) care vor fi echipati cu 4 aparate de iluminat Timlux S/21 de 150 W si console tip AO1-202015. Alimentarea cu energie electrica a aparatelor de iluminat proiectate se va realiza din clemele de legatura ale stalpului metalic octogonal proiectat (nr. 32), utilizand cablu de energie ACYAbY 4x16mmp. Subtraversarea cailor de acces rutiere si pietonale, se va realiza prin sapatura deschisa, montarea de camine de tragere si protejarea cablului in tub PVC rigid. Se vor monta prize de impamantare cu un electrod la fiecare stalp metalic octogonal proiectat.

 • •  La obiectivul Careu bl. Str. Alexandru Cazaban-Str. Lapusului-Str.Onestilor (bl. P3-P6, AN7, R8, Pb9, Pb9A, Pc11, Pb10 ) se vor monta 5 stalpi metalici octogonali cu inaltimea de 8m (nr. 37-41) care vor fi echipati cu 5 aparate de iluminat Timlux S/21 de 250W si console tip AO1-202015. Datorita lucrarilor de extindere a parcarii se vor demonta 6 stalpii lampadari existenti tip SP-3W care vor fi utilizati la alte lucrari. Alimentarea cu energie electrica a aparatelor de iluminat proiectate se va realiza din clemele de legatura ale stalpului metalic octogonal proiectat (nr. 36), utilizand cablu de energie ACYAbY 4x16mmp. Subtraversarea cailor de acces rutiere si pietonale, se va realiza prin sapatura deschisa, montarea de camine de tragere si protejarea cablului in tub PVC rigid. Se vor monta prize de impamantare cu un electrod la fiecare stalp metalic octogonal proiectat.

Centralizator de joasa tensiune aferent sistemului de iluminat public zona S3 si Extinderi din zona S1

Poz.

Denumire lucrare

UM

Cantitate

1

Montat aparat de iluminat 70W - pe lampadar

buc

16

2

Montat aparat de iluminat 70W - Selux 70 W montat pe consola pietonala

buc

8

3

Montat aparat de iluminat 100W - stradal

buc

6

4

Montat aparat de iluminat 150W - stradal

buc

15

5

Montat prelungire un brat tip Standard

buc

15

6

Montat prelungire doua brate tip Standard

buc

3

7

Montat prelungire pietonala tip standard

buc

8

8

Montat stalp metallic plastifiat 2,5m - 4m tip Standard

buc

16

9

Montat stalp metalic 6m - 8m tip Standard

buc

10

10

Montat stalp centrifugat cu armature metalica tip 10001, inclusiv fundatie

buc

1

11

Montat stalp centrifugat cu armature metalica tip 10002, inclusiv fundatie

buc

2

12

Realizare fundatie stalp 2m - 4m

buc

16

13

Realizare fundatie stalp 6,1m - 8m

buc

13

14

Taierea sfalt sau beton (lx2)

km

0.242

15

Spargere si desfacere beton (lx0.5x0.2)

mc

52.7

16

Sapatura (lx0.5x0.8)

mc

356

17

Refacere cai de circulatie auto cu imbracaminti asfaltice (lx0.5)

mp

19

18

Refacere cai de circulatie auto cu beton (lx0.5)

mp

19

19

Refacere cai de circulație pietonala cu imbracaminti asfaltice (1x0.5)

mp

36.5

20

Refacere cai de circulație pietonala cu beton (1x0.5)

mp

36.5

21

Montat profil PVC rigid <l>61mm - <l>80mm

km

0.027

22

Montat profil PVC rigid <l>81mm - <l>100mm

km

0

2

Montat profil PVC rigid <l>101mm - <l>160mm

km

0.054

24

Montat profil cablu tip ACYAbY 4x16mmp

km

0.470

25

Montat profil cablu tip ACYAbY 3x35+16mmp

km

0.420

26

Montat profil cablu tip ACYAbY 3x50+25mmp

km

0

27

Montat cablu aerian tip TYIR 50 OL-Al 1x16mmp

km

50

28

Montat cutie derivatie tip CDLux3

buc

6

29

Montat punct de aprindere tip BMPIIP

buc

0

30

Montat cutie distributie tip CD6

buc

0

31

Camin de tragere subteran

buc

0

32

Capac camin de tragere pietonal

buc

0

33

Priza de pamant cu un electrod

buc

18

34

Priza de pamant cu trei electrozi

buc

0

9. Zona S4

 • •      La careul de blocuri cuprins intre Str. Plevnei - Str. T. Vladimirescu - Str. Principatelor Unite (parcare) se vor monta 2 stalpi lampadari de tip SP-3W (nr. 1, 2) care vor fi echipati cu aparate de iluminat de tip Timlux P Selux de 70 W si 4 stalpi metalici octogonali h=6m (nr. 3, 4, 5, 6) care vor fi echipati cu console tip A01-151515 (nr. 4-6), A028-151515 (nr. 3) si aparate de iluminat de tip Timlux S/21 de 150 W. Alimentarea cu energie electrica a aparatelor de iluminat proiectate se va face din BMPIIP-ul existent (PT Stea), folosind cablu de energie de tip ACYAbY 4x16 mmp. Se vor monta prize de pamant cu un electrod la stalpii lampadari si la stalpii octogonali. La subtraversarea cailor rutiere si pietonale sapatura se va executa manual si cablul se va proteja in tub PVC rigid.

 • •     La Str. Simion Barnutiu (bl. Pc28, Pb29-Pb32) se vor monta 3 stalpi lampadari de tip SP-3W (nr. 8, 9, 10) care vor fi echipati cu aparate de iluminat de tip Timlux P Selux de 70 W. Alimentarea cu energie electrica a aparatelor de iluminat proiectate se va realiza din reteaua aeriana existenta, prin intermediul cablului ACYAbY 4x16mmp proiectat din cutia de derivatie tip CDLux 3, care va fi montata pe stalpul existent SCP 10002 (nr. 7). Se vor monta prize de pamant cu un electrod CDLux 3 si la stalpul lampadar proiectat SP-3W (nr. 10). La subtraversarea stazii Simion Barnutiu sapatura se va executa manual, se vor monta camine de tragere si cablul se va proteja in tub PVC rigid.

 • •     La Str. Rosiorilor (langa PT)) se va monta un stalp metalic octogonal h=8m (nr. 12) care va fi echipat cu consola tip A02-151515 si aparate de iluminat de tip Timlux S/21 de 100 W.). Alimentarea cu energie electrica a aparatelor de iluminat proiectate se va realiza din reteaua aeriana existenta, prin intermediul cablului ACYAbY 4x16mmp, proiectat din cutia de derivatie tip CDLux 3, care va fi montata pe stalpul existent SCP 10001 (nr. 11). Se vor monta prize de pamant cu un electrod la CDLux 3 si la stalpul metalic octogonal proiectat. Sapatura pentru pozarea cablului se va executa manual.

Centralizator de joasa tensiune aferent sistemului de iluminat public zona S4

Poz.

Denumire lucrare

UM

Cantitate

1

Montat aparat de iluminat 70W - pe lampadar

buc

5

2

Montat aparat de iluminat 70W - stradal

buc

0

3

Montat aparat de iluminat 100W - stradal

buc

2

4

Montat aparat de iluminat 150W - stradal

buc

5

5

Montat prelungire un brat tip Standard

buc

7

6

Montat stalp plastifiat 2,5m - 4m tip Standard

buc

5

7

Montat stalp metalic 4m - 6m tip Standard

buc

4

8

Montat stalp metalic 6m - 8m tip Standard

buc

1

9

Montat stalp centrifugat cu armatura metalica tip 10001, inclusiv fundatie

buc

0

10

Montat stalp centrifugat cu armatura metalica tip 10005, inclusiv fundatie

buc

0

11

Realizare fundatie stalp 2m - 4m

buc

5

12

Realizare fundatie stalp 4,1m - 6m

buc

4

13

Realizare fundatie stalp 6,1m - 8m

buc

1

14

Taiere asfalt sau beton (lx2)

km

0.243

15

Desfaceri pavaje

mp

170

16

Spargere si desfacere beton (lx0.5x0.2)

mc

19.5

17

Sapatura (lx0.5x0.8)

mc

174

18

Refacere cai de circulatie auto cu imbracaminti asfaltice (lx0.5)

mp

16

19

Refacere cai de circulatie pietonala cu beton lx0.5

mp

79.1

20

Refacere cai de circulatie pietonala cu imbracaminti asfaltice lx0.5

mp

79.1

21

Refacere cai de circulatie auto cu beton lx0.5

mp

16

22

Montat profil PVC rigid <l>61mm - <l>80mm

km

0.042

23

Montat profil PVC rigid <l>81mm - <l>100mm

km

0

24

Montat profil PVC rigid <l>101mm - <l>160mm

km

0.036

25

Montat profilcablu tip ACYAbY 4x16mmp

km

0.43

26

Montat profil cablu tip ACYAbY 3x35+16mmp

km

0

27

Montat cablu aerian tip TYIR 50 OL-Al 3x35mmp

km

0

28

Montat cutie derivatie tip CDLUX

buc

2

29

Camin de tragere subteran

buc

4

30

Capac camin de tragere pietonal

buc

4

31

Priza de pamant cu un electrod

buc

10

32

Demontare stalp 2m - 4m

buc

2

10. Zona S5

La obiectivul Aleea Emanuil Godju stâlpii de beton existenti (nr. 1-3) vor fi echipați cu aparate de iluminat de tip Timlux S/21 de 100 W si consola de tip TG1-051015. Alimentarea cu energie electrica a aparatelor de iluminat proiectate si a celor existente se va face din reteaua aeriana existenta.

La obiectivul Str. Spiru Haret stâlpul de beton existent (nr. 4) va fi echipat cu un aparat de iluminat de tip Timlux S/21 de 150 W si consola de tip TG1-202015. Alimentarea cu energie electrica a aparatului de iluminat proiectat se va face din reteaua aeriana existenta.

Centralizator de joasa tensiune aferent sistemului de iluminat public zona S5

Poz.

Denumire lucrare

UM

Cantitate

1

Montat aparat de iluminat 100W - stradal

buc

3

2

Montat aparat de iluminat 150W - stradal

buc

1

3

Montat prelungire un brat tip Standard

buc

4

4

Demontare corp + prelungire

buc

1

11. Zona N6

 • •     La careul de blocuri format din nr. 44-48 de pe Str. Gen. Magheru se vor monta 9 stalpi de iluminat de tip metalici octogonali cu inaltimea de 8m (nr. 1-9), ce vor fi echipati cu aparate de iluminat de tip Timlux S/21 de 100 W, console de tip AO2-202015 (nr. 2, 49) si console de tip AO1-202015 (nr. 1, 3). Alimentarea cu energie electrica a aparatelor de iluminat proiectate se va face din BMPIIP-ul existent, folosind cablu de energie de tip ACYAbY 4x16 mmp.

 • •      La obiectivul Str. Parcului se vor monta 4 stalpi de iluminat de tip metalici octogonali cu inaltimea de 6m (nr. 20-23), ce vor fi echipati cu aparate de iluminat de tip Timlux S/21 de 100 W (nr. 20-23), console de tip AO2-202015 (nr. 23) si console de tip AO1-202015 (nr. 20-22). Alimentarea cu energie electrica a aparatelor de iluminat proiectate se va face din clemele stalpului de beton existent (nr. 19) de pe Str. Heliade Radulescu, folosind cablu de energie de tip ACYAbY 4x16 mmp.

 • •     La obiectivul Str. Gen. Magheru, in spatele blocului nr.36 se vor monta 3 stalpi lampadari de tip SP-3W (nr. 14-16), ce vor fi echipati cu aparate de iluminat de tip Timlux P Selux de 70 W (nr. 14-16). Alimentarea cu energie electrica a corpurilor de iluminat nou montate se va face din cutia montata pe stalpul nr. 17, folosind cablu de energie de tip ACYAbY 4x16 mmp. Stalpii metalici existenti (nr. 13, 18) se vor echipa cu aparate de iluminat de tip Timlux S/21 de 100 W si console de tip TG1-202015, care vor fi alimentati din reteaua subterana existenta.

 • •     La obiectivul Str. Gen. Magheru, in spatele blocului nr.38 se vor monta 3 stalpi lampadari de tip SP-3W (nr. 10-12), ce vor fi echipati cu aparate de iluminat de tip Timlux P Selux de 70 W (nr. 10-12). Alimentarea cu energie electrica a aparatelor de iluminat proiectate se va face din clemele stalpului metalic octogonal proiectat (nr. 9), folosind cablu de energie de tip ACYAbY 4x16 mmp.

Centralizator de joasa tensiune aferent sistemului de iluminat public zona N6

Poz.

Denumire lucrare

UM

Cantitate

1

Montat aparat de iluminat 70W - pe lampadar

buc

6

2

Montat aparat de iluminat 70W - stradal

buc

0

3

Montat aparat de iluminat 100W - stradal

buc

23

4

Montat aparat de iluminat 150W - stradal

buc

0

5

Montat prelungire un brat tip Standard

buc

7

6

Montat prelungire doua brate tip Standard

buc

8

7

Montat stalp metalic plastifiat 2,5m - 4m tip Standard

buc

6

8

Montat stalp metalic octogonal 4,1m - 6m tip Standard

buc

4

9

Montat stalp metalic octogonal 6,1m - 8m tip Standard

buc

9

10

Montat stalp centrifugat cu armatura metalica tip SE10, inclusiv fundatie

buc

0

11

Montat stalp centrifugat cu armatura metalica tip SE4, inclusiv fundatie

buc

0

12

Taiere asfalt sau beton (lx2)

km

0.825

13

Decopertare si refacere pavaj

ml

389

14

Spargere si desfacere beton (lx0.5x0.2)

mc

52.4

15

Sapatura (lx0.5x0.8)

mc

418.4

16

Refacere cai de circulatie auto cu imbracaminti asfaltice (lx0.5)

mp

38

17

Refacere cai de circulatie auto beton (lx0.5)

mp

38

18

Refacere cai de circulatie pietonala cu beton lx0.5

mp

231.6

19

Refacere cai de circulatie pietonala cu cu imbracaminti asfaltice lx0.5

mp

231.6

20

Montat profil PVC rigid D61mm - D80mm

km

0.168

21

Montat profil PVC rigid D81mm - □ 100mm

km

0.120

22

Montat profil PVC rigid □ 101mm - □ 160mm

km

0.094

23

Montat profil cablu tip ACYAbY 4x16mmp

km

1.046

24

Montat profil cablu tip ACYAbY 3x35+16mmp

km

0

25

Montat cablu aerian tip TYIR 50 Ol-Al 3x35Al mmp

km

0

26

Montat cablu aerian tip TYIR 50 Ol-Al 1x16Al mmp

km

0

27

Montat cutie derivatie tip CDLUX

buc

1

28

Camin de tragere subteran

buc

6

29

Capac camin de tragere pietonal

buc

6

30

Priza de pamant cu un electrod

buc

17

31

Demontare stalp 2m - 4m

buc

4

12. Zona N7

 • •     La careul de blocuri format din nr. 3, 5, 7 de pe Str. Gen. Magherusi Str. Franz Schubert (nr.19-parcare incinta bloc) se vor monta 6 stalpi lampadari de tip SP-3W (nr. 1, 2, 3, 8, 9, 10) si 6 stalpi de iluminat de tip metalici octogonali cu inaltimea de 6m (nr. 4, 5, 6, 7, 11, 12 ). Stalpii vor fi echipati cu aparate de iluminat de tip Timlux P Selux de 70 W (nr. 1, 2, 3, 8, 9, 10 ), Timlux S/21 de 100 W (nr. 4, 5, 6, 7, 11 si 12) si console de tip AO1-202015(nr. 4, 6) si tip AO2-202015 (nr. 5, 7, 11, 12). Alimentarea cu energie electrica a aparatelor de iluminat proiectate se va face din BMPIIP-ul existent (PT-ul proiectat din dreptul blocului nr.3), folosind cablu de energie de tip ACYAbY 4x16 mmp si ACYAbY 4+16 mmp.

 • •      La obiectivul Parcul Libertatii stalpii existenti nu au aparate de iluminat si vor fi echipati cu aparate de iluminat pietonal de 70 W (nr. 45, 46). Alimentarea cu energie electrica a aparatelor de iluminat proiectate se va face din reteaua subterana existenta.

 • •      La obiectivul Str. Parc Traian, nr. 29 pe stâlpul existent SCP01 (nr. 36) se va monta o consola tip TG1-151515 cu un aparat de iluminat tip Timlux S/21 de 150 W. In fata bl. de la nr. 29 se vor monta 4 lampadari (nr. 38, 39, 41, 42) care vor fi echipati cu aparate de iluminat tip Timlux P de 70 W. Alimentarea aparatelor de iluminat proiectate se va realiza din stalpii lampadari existenti (nr. 37, 40) cu cablu armat proiectat tip ACYAbY 4x16mmp.

 • •      La obiectivul Str. Pitagora se vor monta 8 stalpii lampadari (nr. 23, 25-29, 31, 32), care vor fi echipati cu aparate de iluminat tip Timlux P 70 W. Alimentarea aparatelor se va realiza din cutia tip CDLux 3 amplasata pe stalpul metalic existent nr. 30 si din BMPIIP-ul existent, cu cablu armat proiectat tip ACYAbY 4x16mmp. Pe cablul armat proiectat se va prelua si stalpul lampadar existent nr. 24.

 • •      La obiectivul Str. Libertatii intersectie cu str. Parcul Traian se va monta un stalp octogonal h=8m (nr. 44) care va fi echipat cu o consola dubla AO2-202015 si aparate de iluminat tip Timlux S/21 de 100 W si 250 W. Alimentarea aparatelor de iluminat proiectate se va realiza din stalpul lampadar existent (nr. 43) cu cablu armat proiectat tip ACYAbY 4x16mmp.

 • •     La obiectivul Str. Parcul Traian la Inspectoratul Judetean de Politie (parculet) se va monta un stalp octogonal h=8m (nr. 36) care va fi echipat cu console AO28-202015 si aparate de iluminat tip Timlux S/21 de 250W. Alimentarea aparatelor de iluminat proiectate se va realiza din cutia de distributie tip CDLux3, montata pe stalpul de beton existent tip SCP01 (nr. 35) cu cablu armat proiectat tip ACYAbY 4x16mmp.

 • •      La obiectivul Str. Nicolae Grigorescu intersectie cu str. Piata Libertatii pe stalpul existent SCP01 (nr. 62) sevamontao consola tip TG1-151515cu un aparatdeiluminattip Timlux S/21 de 100 W. Alimentarea aparatului de iluminat proiectat se va realiza din reteaua aeriana existenta.

 • •     La obiectivul Str.Franz Schubert-Str. Gh. Dima-Str. Snagovului se vor monta 8 stalpi octogonali h=6m (nr. 14-17 si 19-22) care vor fi echipati cu console simple si duble. Pe stalpii proiectati se vor monta 12 aparate de iluminat tip Timlux S/21 100W. Alimentarea aparatelor de iluminat public se va realiza din CDLux3 proiectate pe stalpii existenti nr. 13 si 18, prin intermediul cablului proiectat ACYAbY 3x35+16mmp.

 • •      La obiectivul Parcare bl. Turn, nr. 3-5, Str. Republicii pietonal se vor monta 11 stalpi octogonali h=6m (nr. 49-51, 54-60) si 3 aparate axiale (nr. 48, 52, 53). Stalpii proiectati vor fi echipati cu aparate de iluminat tip Timlux S/21 100W si console tip AO1-051015, AO2-051015. Alimentarea aparatelor de iluminat public se va realiza din aparatul de iluminat axial existent (nr. 47), prin intermediul cablului proiectat ACYAbY 4x16mmp.

Centralizator de joasa tensiune aferent sistemului de iluminat public zona N7

Poz.

Denumirelucrare

UM

Cantitate

1

Montat aparat de iluminat 70W - pe lampadar

buc

18

2

Montat aparat de iluminat 70W - stradal

buc

2

3

Montat aparat de iluminat 100W - stradal

buc

44

4

Montat aparat de iluminat 150W - stradal

buc

4

5

Montat aparat de iluminat 250W - stradal

buc

3

6

Montat prelungire un brat tip Standard

buc

36

7

Montat prelungire doua brate tip Standard

buc

6

8

Montat stalp metalic plastifiat 2,5m - 4m tip Standard

buc

18

9

Montat stalpmetalic octogonal 4,1m - 6m tip Standard

buc

24

10

Montat stalpmetalic octogonal 6,1m - 8mtip Standard

buc

5

11

Montat stalp centrifugat cu armature metalica tip SE10, inclusive fundatie

buc

0

12

Montat stalp centrifugat cu armature metalica tip SE4, inclusive fundatie

buc

0

13

Montat stalpc centrifugat cu armaturea metalica tip SCP10001, inclusive fundatie

buc

0

14

Taiere asfalt sau beton (lx2)

km

1.0857

15

Decopertare si refacere pavaj

ml

828

16

Spargere si desfacere beton (lx0.5x0.2)

mc

87.1

17

Sapatura (lx0.5x0.8)

mc

969

18

Refacere cai de circulatie auto cu imbracaminti asfaltice (lx0.5)

mp

51.5

19

Refacere cai de circulatie auto beton (lx0.5)

mp

65

20

Refacere cai de circulatie pietonala cu beton lx0.5

mp

736.4

21

Refacerecai de circulatie pietonala cu cu imbracaminti asfaltice lx0.5

mp

284.8

22

Montat profil PVC rigid D61mm - D80mm

km

0.157

23

Montat profil PVC rigid D81mm - □ 100mm

km

0.14

24

Montat profil PVC rigid □ 101mm - □ 160mm

km

0.117

25

Montat profil cablu tip ACYAbY 4x16mmp

km

2.020

26

Montatprofilcablu tip ACYAbY 3x35+16mmp

km

0.38

27

Montatcabluaerian tip TYIR 50 Ol-Al 3x35Al mmp

km

0

28

Montatcabluaerian tip TYIR 50 Ol-Al 1x16Al mmp

km

0

29

Montat cutie derivatie tip CDLUX

buc

5

30

Camin de tragere subteran

buc

10

31

Capac camin de tragere pietonal

buc

10

32

Priza de pamant cu un electrod

buc

42

33

Demontare stalp 2m - 4m

buc

1

13. Zona N8

 • •     La careul de blocuri D62-C80 cuprins intre Str. Menumorut si B-dul. Dacia se vor monta 2 stalpi metalici octogonali cu inaltimea de 8m (nr. 17, 18) si 8 stalpi lampadari de tip SP-3W (nr. 6-8, 10-13, 15). Stalpii proiectati, vor fi echipati cu aparate de iluminat de tip Timlux P Selux de 70 W (nr. 6-8, 10-13, 15), Timlux S/21 de 100 W (nr. 17, 18) si console de tip AO2-202015(nr. 17, 18). Alimentarea cu energie electrica a corpurilor de iluminat nou proiectate se va face din cutiile montate pe stalpii nr. 5, 9, 14, 16, folosind cablu de energie de tip ACYAbY 4x16 mmp.

 • •      La careul de blocuriPC85-D79 de pe B-dul. Dacia stalpii existenti, vor fi echipati cu aparate de iluminat de tip Timlux S/21 de 100 W (nr. 1-5) si console de tip TG1-202015(nr. 1-5). Alimentarea cu energie electrica a corpurilor de iluminat nou montate se va face din reteaua aeriana existenta.

 • •      La obiectivul Str. Dunarea se vor monta 6 stalpi lampadari de tip SP-3W (nr. 32-38), ce vor fi echipati cu aparate de iluminat de tip Timlux P Selux de 70 W (nr. 32-38). Alimentarea cu energie electrica a corpurilor de iluminat nou montate se va face din cutia montata pe stalpul nr. 32, folosind cablu de energie de tip ACYAbY 4x16 mmp.

 • •     La obiectivul Str. Roman Ciorogariu (tronson cuprins intre Str. N. Iorga si Str. Menumorut)se vor monta 8 stalpi de tip metalici octogonali cu inaltimea de 6m (nr. 2431), ce vor fi echipati cu aparate de iluminat de tip Timlux S/21 de 150 W (nr. 24-31) si console de tip AO1-202015 (nr. 24-31). Alimentarea cu energie electrica a corpurilor de iluminat nou montate se va face din BMPIIP-ul existent pe Str. Nicolae Iorga, folosind cablu de energie de tip ACYAbY 3x35+16 mmp.

 • •      La obiectivul Str. Gh. Baritiu se va monta un stalp de beton, cu inaltimea de 8m, de tip SCP (nr. 40) si 6 stalpi lampadari de tip SP-3W (nr. 41-46).Stalpii vor fi echipati cu aparate de iluminat de tip Timlux S/21 de 100 W (nr. 40), Timlux P Selux de 70 W (nr. 41-46), consola de tip TG1-051015(nr. 40) si cutie de derivatie de Tip CDLux3 (nr. 40). Alimentarea cu energie electrica a aparatelor de iluminat proiectate se va face din corpul axial existent nr. 39 de pe Str. Roman Ciorogariu.

 • •     La obiectivul Parcul Petofi Sandor (la trecerea de pietoni din dreptul Liceului de Arta) se va monta un stalp de beton, cu inaltimea de 8m, de tip SCP (nr. 23). Stalpii proiectati si cei existenti vor fi echipati cu aparate de iluminat de tip Timlux S/21 de 150 W (nr. 22, 23) si consola de tip TG1-202015 (nr. 22, 23). Alimentarea cu energie electrica a corpurilor de iluminat nou montate se va face din reteaua aeriana existenta.

 • •     La obiectivul Piata Ion Creanga se vor monta 2 stalpi de beton, cu inaltimea de 8m, de tip SCP 10002 (nr. 19, 20), ce vor fi echipati cu aparate de iluminat de tip Timlux S/21 de 150 W (nr. 19, 20) si console de tip TG1-202015 (nr. 19, 20). Alimentarea cu energie electrica a corpurilor de iluminat nou montate se va face din BMPIIP-ul existent langa Piata Ion Creanga, folosind cablu de energie de tip ACYAbY 4x16 mmp.

 • •      La intersectia Str. Mioritei cu Str. Gh. Lazar, stalpul existent (nr. 21), va fi echipat cu 2 aparate de iluminat de tip Timlux S/21 de 150 W si 2 console de tip TG1-202015. Alimentarea cu energie electrica a corpurilor de iluminat nou montate se va face din reteaua aeriana existenta.

Centralizator de joasa tensiune aferent sistemului de iluminat public zona N8

Poz.

Denumirelucrare

UM

Cantitate

1

Montata parat de iluminat 70W - pe lampadar

buc

20

2

Montat aparat de iluminat 70W - stradal

buc

0

3

Montat aparat de iluminat 100W - stradal

buc

10

4

Monta taparat de iluminat 150W - stradal

buc

15

5

Montat prelungire un brat tip Standard

buc

20

6

Monta tprelungire doua brate tip Standard

buc

2

Montat prelungir etre ibrate tip Standard

buc

0

7

Montat stalp pmetalic plastifiat 2,5m - 4m tip Standard

buc

20

8

Montat stalp metallic octogonal 4,1m - 6m tip Standard

buc

8

9

Montat stalp metallic octogonal 6,1m - 8m tip Standard

buc

2

10

Montat stalp centrifugat cu armature metalica tip SE10, inclusiv fundatie

buc

0

11

Montat stalp centrifugat cu armature metalica tip SE4, inclusiv fundatie

buc

0

12

Montat stalp centrifugat cu armature metalica tip SCP10001, inclusiv fundatie

buc

1

13

Montat stalp centrifugat cu armature metalica tip SCP10002, inclusiv fundatie

buc

3

14

Taiere asfalt sau beton (lx2)

km

0.882

15

Decopertare si refacere pavaje

ml

498

16

Spargere si desfacere beton (lx0.5x0.2)

mc

49.75

17

Sapatura (lx0.5x0.8)

mc

625.5

18

Refacere cai de circulatie auto cu imbracaminti asfaltice (lx0.5)

mp

22

19

Refacere cai de circulatie auto beton (lx0.5)

mp

22

20

Refacere cai de circulatie pietonala cu beton lx0.5

mp

220.7

21

Refacere cai de circulatie pietonala cu cu imbracaminti asfaltice lx0.5

mp

220.7

22

Montat profil PVC rigid D61mm - D80mm

km

0.122

23

Montat profil PVC rigid D81mm - □ 100mm

km

0

24

Montat profil PVC rigid □ 101mm - □ 160mm

km

0.033

25

Montat profil cablu tip ACYAbY 4x16mmp

km

1.040

26

Montat profil cablu tip ACYAbY 3x35+16mmp

km

0.36

27

Montat cablu aerian tip TYIR 50 Ol-Al 3x35Al mmp

km

0

28

Montat cablu aerian tip TYIR 50 Ol-Al 1x16Al mmp

km

0

29

Montat cutie derivatie tip CDLUX

buc

8

30

Camin de tragere subteran

buc

6

31

Capac camin de tragere pietonal

buc

6

32

Priza de pamant cu un electrod

buc

26

33

Demontare stalp 2m - 4m

buc

0

14. Zona S11

 • •      La intersecția străzilor Biruinței cu Stefan Zweig pe stâlpul SE11 existent (nr. 1) se va monta un aparat de iluminat Timlux S/21 de 150W si consola de tip TG1-151515. Alimentarea cu energie electrica a aparatelor de iluminat proiectate se va realiza din reteaua aeriana existenta.

 • •      La intersectia strazilor Biruintei cu Lugojului pe stalpul SE10 existent (nr. 2) se va monta un aparat de iluminat Timlux S/21 de 150W si consola de tip TG1-151515. Alimentarea cu energie electrica a aparatelor de iluminat proiectate se va realiza din reteaua aeriana existenta.

 • •     La obiectivul Bulevardul D. Cantemir si Str. Gh. Aman (careu bl. C15, C8, C82 -parcare) se vor monta 7 stalpi lampadari de tip SP-3W (nr. 4-10), ce vor fi echipati cu aparate de iluminat de tip Timlux P Selux de 70W. Alimentarea cu energie electrica a corpurilor de iluminate se va realiza din cutia tip CDLux 3, care va fi montata pe stalpul de beton existent nr. 3, utilizand cablu de energie de tip ACYAbY 4x16 mmp.

 • •     La obiectivul Bulevardul D. Cantemir si Str. Gh. Aman (careu bl. C1, C2, C3 -parcare) se vor monta 7 stalpi lampadari de tip SP-3W (nr. 12-18),cevorfiechipaticu aparate de iluminat de tip Timlux P Selux de 70W. Alimentarea cu energie electrica a corpurilor de iluminate se va realiza din cutia tip CDLux 3, care va fi montata pe stalpul de beton existent nr. 11, utilizand cablu de energie de tip ACYAbY 4x16 mmp.

 • •     La obiectivul Bulevardul D. Cantemir si Str. Gh. Aman (careu bl. OP10, C9, C10 si complex comercial) se va monta 1 stalp lampadari de tip SP-3W (nr. 20) si 6 stalpi metalici octogonali (nr. 21-26), ce vor fi echipati cu aparate de iluminat de tip Timlux P Selux de 70W (nr. 20), Timlux S/21 de 150W (nr. 21-26) si 6 console AO1-202015 (nr. 21-26). Alimentarea cu energie electrica a corpurilor de iluminate se va realiza din cutia tip CDLux 3, care va fi montata pe stalpul de beton existent nr. 19, utilizand cablu de energie de tip ACYAbY 4x16 mmp. Subtraversarea cailor de acces la parcare se va realiza prin sapatura deschisa si protejarea cablului in tub PVC rigid.

 • •     La obiectivul Bulevardul D. Cantemir (fata bl. C9, C10 si parculet) se vor monta 3 stalpi lampadari de tip SP-3W (nr. 28-30), ce vor fi echipati cu aparate de iluminat de tip Timlux P Selux de 70W. Alimentarea cu energie electrica a corpurilor de iluminate se va realiza din cutia tip CDLux 3, care va fi montata pe stalpul de beton existent nr. 27, utilizand cablu de energie de tip ACYAbY 4x16 mmp. Subtraversarea strazii Th. Aman, se va realiza prin sapatura deschisa, prin amplasarea de camine de tragere si protejarea cablului in tub PVC rigid. Subtraversarea aleilor din parculet se va realiza prin sapatura deschisa si ptotejarea cablului in tub PVC rigid.

 • •      La obiectivul Str. Erkel Ferenc spe stalpii de beton existenti tip SCP 10005 (nr. 27, 3139) se vor monta 10 aparate de iluminat tip Timlux S/21 150W si console simple tip TG1-151530. Alimentarea cu energie electrica a aparatelor de iluminat proiectate se va realiza din reteaua aeriana existenta.

 • •     La obiectivul Str. Barbu Lautaru se vor monta 21 stalpi lampadari de tip SP-3W (nr. 4148, 50-53, 55-62), ce vor fi echipati cu aparate de iluminat de tip Timlux P Selux de 70W. Alimentarea cu energie electrica a corpurilor de iluminate se va realiza din cutiile tip CDLux 3, care vor fi montate pe stalpii de beton existenti nr. 40, 49, 54, utilizand cablu de energie de tip ACYAbY 4x16 mmp. Subtraversarea strazilor se va realiza prin sapatura deschisa, prin amplasarea de camine de tragere si protejarea cablului in tub PVC rigid.

 • •      La obiectivul str. Str. Mircea Eliade intersectie cu Str. Zweig se vor monta 2 stalpi de beton tip SCP 10002 (nr. 64, 65) care vor fi echipati cu 2 aparate de iluminat tip Timlux S/21 250W si console simple tip TG1-202015. Alimentarea cu energie electrica a aparatelor de iluminat proiectate se va realiza din reteaua aeriana existenta de la stalpul de beton existent SCP 10002 (nr. 63), utilizand fascicul de conductoare torsadate proiectat de tip TYIR 50 OlAl + 1x16Al mmp.

 • •     La obiectivul Str. Alexandru Andritoiu parcare fata bl. Pb25-Pb31 pe stalpii de beton existenti tip SE11 (nr. 66-70) se vor monta 7 aparate de iluminat de tip Timlux S/21 de 250W si 7 console simple tip TG1-202015. Alimentarea cu energie electrica a corpurilor de iluminate proiectate se va realiza din reteaua aeriana existenta. Pentru iluminatul stazii si a parcarii se vor monta 4 stalpi de beton SCP 10002 (nr. 71, 73, 74, 75) care vor fi echipati cu 4 aparate de iluminat de tip Timlux S/21 de 250W si 4 console simple tip TG1-202015. Alimentarea cu energie electrica a corpurilor de iluminate proiectate se va realiza din reteaua aeriana existenta de la stalpul de beton existent SE11 (nr. 72), utilizand fascicul de conductoare torsadate proiectat de tip TYIR 50 OlAl + 3x35Al mmp. La derivatii si capat de retea se va monta cate o priza de pamant cu un electrod.

 • •      La obiectivul Str. Seleiisiiliii. nr. 3 se vor monta 2 stalpi metalici octogonali 8m (nr. 77, 78), care vor fi echipati cu 2 aparate de iluminat tip Timlux S/21 de 100W, 1 aparat de iluminat tip Timlux S/21 de 250W, 2 console simple tip AO1-051015 (nr. 77, 78) si o consola simpla tip AO1-202015 (nr. 78). Alimentarea cu energie electrica a aparatelor de iluminat proiectate se va realiza de la cutia de derivatie proiectata tip CDLux3, care va fi amplasata pe stalpul de beton existent SCP10002 (nr. 76), utilizand cablu de energie de tip ACYAbY 4x16 mmp.

 • •     La obiectivil Str. Alexandri Andritoii loc de joaca bl. Pb13 se vor monta 4 stalpi lampadari de tip SP-3W (nr. 80-83), care vor fi echipati cu aparate de iluminat de tip Timlux P Selux de 70W. Alimentarea cu energie electrica a aparatelor de iluminat proiectate se va realiza de la cutia de derivatie proiectata tip CDLux3, care va fi amplasata pe stalpul de beton existent SE10 (nr. 79), utilizand cablu de energie de tip ACYAbY 4x16 mmp.

 • •      La obiectivil Str. Alexandri Andritoii bl. Pb5 la Biserica pe stalpii existenti de beton tip SE4 (nr. 84), SE11(nr. 85) se vor monta 3 aparate de iluminat tip Timlux S/21 de 100W si 3 console tip TG1-151515. Alimentarea cu energie electrica a aparatelor de iluminat proiectate se va realiza din reteaua aeriana proiectata.

 • •      La obiectivil Str. Rampei se vor monta 18 stalpi metalici octogonali h=8m (nr. 86-103), care vor fi echipati cu 19 aparate de iluminat tip Timlux S/21 de 100W, 19 console simple tip AO1-051015 (nr. 86-102) si 3 consola simpla tip A01-151515 (nr. 102, 103). Alimentarea cu energie electrica a corpurilor de iluminate se va realiza din BMPIIP-ul proiectat amplasat la limita de proprietate PT Remat, utilizand cablu de energie de tip ACYAbY 3x150+70 mmp si ACYAbY 3x35+16 mmp. Subtraversarea strazii Rampei, a acceselor catre firmele particulare se va realiza prin sapatura deschisa, prin amplasarea de camine de tragere si protejarea cablului in tub PVC rigid.

Centralizator de joasa tensiine aferent sistemilii de iliminat piblic zona S11

Poz.

Denumire lucrare

UM

Cantitate

1

Montat aparat de iluminat 70W - pe lampadar

buc

43

2

Montat aparat de iluminat 70W - stradal

buc

0

3

Montat aparat de iluminat 100W - stradal

buc

25

4

Montat aparat de iluminat 150W - stradal

buc

12

5

Montat aparat de iluminat 250W - stradal

buc

14

6

Montat prelungire un brat tip Standard

buc

50

7

Montat prelungire doua brate tip Standard

buc

0

8

Montat stalp metalic plastifiat 2,5m - 4m tip Standard

buc

43

9

Montat stalp metalic octogonal 4,1m - 6m tip Standard

buc

0

10

Montat stalp metalic octogonal 6,1m - 8mtip Standard

buc

26

14

Montat stalp centrifugat cu armatura metalica tip 10002, inclusiv fundatie

buc

6

15

Montat stalp centrifugat cu armatura metalica tip 10005, inclusiv fundatie

buc

0

16

Taiere asfalt sau beton (lx2)

km

0.172

17

Decopertare si refacere pavaj

ml

914

18

Spargere si desfacere beton (lx0.5x0.2)

mc

54.1

19

Sapatura (lx0.5x0.8)

mc

1196

20

Refacere cai de circulatie auto cu imbracaminti asfaltice (lx0.5)

mp

36

21

Refacere cai de circulatie auto beton (lx0.5)

mp

36

22

Refacere cai de circulatie pietonala cu beton lx0.5

mp

86.7

23

Refacere cai de circulatie pietonala cu cu imbracaminti asfaltice lx0.5

mp

71.7

24

Montat profil PVC rigid 0 61mm - 0 80mm

km

145

25

Montat profil PVC rigid 0 81mm - 0 100mm

km

0

26

Montat profil PVC rigid 0 101mm - 0 160mm

km

164

27

Montat profil cablu tip ACYAbY 4x16mmp

km

1.75

28

Montat profil cablu tip ACYAbY 3x35+16mmp

km

1.15

29

Montat profil cablu tip ACYAbY 3x70+35mmp

km

0

30

Montat profil cablu tip ACYAbY 3x150+70mmp

km

0.08

31

Montat cablu aerian tip TYIR 50 Ol-Al 1x16Al mmp

km

0.170

32

Montat cablu aerian tip TYIR 50 Ol-Al 3x35Al mmp

km

0.270

33

Montat cutie derivatie tip CDLux3

buc

10

34

Montat bloc masura si protectie instalatie de iluminat public tip BMPIIP

buc

1

36

Camin de tragere subteran

buc

8

37

Capac camin de tragere pietonal

buc

8

38

Priza de pamant cu un electrod

buc

58

39

Priza de pamant cu trei electrozi

buc

1

40

Demontare aparat si prelungire

buc

24

41

Demontare lampadar

buc

25

15. Zona S7

 • •      La obiectivul Piata Independentei (fata blocuri A6, A7, A9) Stâlpii existenti (nr. 1, 2), vor fi echipati cu 2 aparate de iluminat tip Timlux S/21 250W (nr. 1, 2), 2 console simple tip AO1-202015 (nr. 1, 2), 4 console duble tip AO2-202015 (nr. 3, 18-20) si 3 console triple de tip AO3-202015 (nr. 1, 2). Alimentarea cu energie electrica a aparatelor de iluminat proiectate se va realiza din reteaua subterana existenta de la stalpii metalici existenti nr. 1, 2.

 • •     La obiectivul Str. Avantului si Str. Dobrogeanu se vor monta 2 stalpi de beton tip SCP10002 (nr. 6, 7). Stalpii proiectati (nr. 6, 7) si cei existenti (nr. 3-5), vor fi echipati cu 5 aparate de iluminat tip Timlux S/12 70W si 5 console simple de tip TG1-051015. Alimentarea cu energie electrica a aparatelor de iluminat proiectate se va realiza din reteaua aeriana existenta de la stalpii de beton existenti nr. 3-5 si 8, utilizand fascicul de conductoare torsadate proiectat de tip TYIR 50 OlAl 1x16 Al mmp.

 • •     La obiectivul Str. Borsecului (careu blocuri X15-X18 si loc de joaca) se vor monta 7 stalpi lampadari de tip SP-3W (nr. 46-47, 49-50, 53-55) ce vor fi echipati cu aparate de iluminat de tip Timlux P Selux 70W si 3 stalpi metalici octogonali cu h=8m ( nr. 55-58), ce vor fi echipati cu aparate de iluminat tip Timlux S/21 150W. Stalpii de beton existenti (nr. 48, 51, 52) vor fi echipati cu cutii de derivatie tip CDLux3. Alimentarea cu energie electrica a aparatelor de iluminat proiectate se va realiza din BMPIIP-urile existente amplasate in dreptul blocului X11, respectiv Z1, utilizand cablu de energie proiectat tip ACYAbY 4x16 mmp.

 • •     La obiectivul Str. Borsecului (careu blocuri Z1-Z4) se vor monta 4 stalpi lampadari de tip SP-3W (nr. 61, 62, 64 si 65), ce vor fi echipati cu aparate de iluminat de tip Timlux P Selux 70W. Stalpii de beton existenti (nr. 60, 63) vor fi echipati cu cutii de derivatie tip CDLux3. Alimentarea cu energie electrica a aparatelor de iluminat proiectate se va realiza din stalpii existenti ( nr. 60, 63), utilizand cablu de energie proiectat tip ACYAbY 4x16 mmp.

 • •     La obiectivul Str. Gradinarilor (careu de blocuri cuprins intre Pb1-Pb11) se vor monta 3 stalpi lampadari de tip SP-3W (nr. 28, 29, 109), ce vor fi echipati cu aparate de iluminat de tip Timlux P Selux 70W si un stalp metalic octogonal cu h=8 ( nr. 67) echipat cu doua aparate de iluminat tip Timlux S/21 150W. Stalpii existenti vor fi echipati cu 8 aparate de iluminat tip Timlux S/21 150W (nr. 26, 29', 27, 60, 68, 69, 70, 108) si cu 1 aparat de iluminat tip Timlux S/21 100W ( nr. 69) si 9 console simple din care 8 de tip TG1-202015 (nr. 26, 29', 27, 60, 68, 69, 70, 108) si o de consola de tip TG1-151515 ( nr. 69). Stalpii nr. 29', 66, 108 vor fi echipati cu cate o cutie CDLux3. Alimentarea cu energie electrica a aparatelor de iluminat proiectate se va realiza din reteaua aeriana existenta de la stalpii de beton existenti nr. 29', 69, 108 utilizand cablu de energie proiectat tip ACYAbY 4x16 mmp.

 • •     La parcarea blocurilor Pc54 si Pc55 din dreptul Str. Eftimie Murgu se vor monta 2 stalpi lampadari de tip SP-3W (nr. 10, 11), ce vor fi echipati cu aparate de iluminat de tip Timlux P Selux 70W. Stalpul existent nr. 19 va fi echipat cu un corp de tip Timlux S/21 100W, consola de tip TG1-202015 si cutie de derivatie tip CDLux3. Alimentarea cu energie electrica a aparatelor de iluminat proiectate se va realiza din reteaua aeriana existenta de la stalpul de beton existent nr. 9 utilizand cablu de energie proiectat tip ACYAbY 4x16 mmp.

 • •     La careul de blocuri cuprins intre Pc54-Pc61, Pb58-Pb69 se vor monta 7 stalpi lampadari de tip SP-3W (nr. 12-18), ce vor fi echipati cu aparate de iluminat de tip Timlux P Selux 70W. Alimentarea cu energie electrica a aparatelor de iluminat proiectate se va realiza din reteaua aeriana existenta de la stalpul de beton existent nr. 9, prevazut cu cutie de derivatie tip CDLux3, utilizand cablu de energie proiectat tip ACYAbY 4x16 mmp.

 • •     La careul de blocuri cuprins intre Str. Somesului-Str. Eftimie Murgu-Str. Gradinarilor vor monta 7 stalpi lampadari de tip SP-3W (nr. 32-35, 39-41) ce vor fi echipati cu aparate de iluminat de tip Timlux P Selux 70W. Stalpii existenti vor fi echipati cu aparate de iluminat tip Timlux S/21 100W (nr. 29), tip Timlux S/21 150W (nr. 29-31, 42). Stalpii existenti vor fi echipati cu 4 console simple din care 3 de tip TG1-202015 (nr. 30, 31, 42) si 1 de tip TG1-051015 (nr. 29) si cutii de derivatie tip CDLux3 (nr. 29). Alimentarea cu energie electrica a aparatelor de iluminat proiectate se va realiza din reteaua aeriana existenta de la stalpii de beton existenti nr. 29 si 31, utilizand cablu de energie proiectat tip ACYAbY 4x16 mmp. Subtraversarea strazilor si a cailor de acces la parcare se va realiza prin sapatura deschisa, protejand cablul in tub PVC tip greu.

 • •     La careul de blocuri cuprins intre Str. Somesului-Str. Eftimie Murgu-Str. Seleusului se vor monta 5 stalpi lampadari de tip SP-3W (nr. 20-22, 24-25), ce vor fi echipati cu aparate de iluminat de tip Timlux P Selux 70W. Alimentarea cu energie electrica a aparatelor de iluminat proiectate se va realiza din reteaua aeriana existenta de la stalpul de beton existent nr. 23, prevazut cu cutie de derivatie tip CDLux3, utilizand cablu de energie proiectat tip ACYAbY 4x16 mmp.

 • •     La careul de blocuri cuprins intre Str. Seleusului-Str. Eftimie Murgu-Str. Somesului-Str. Gradinarilor se va monta un stalp lampadar de tip SP-3W (nr. 37), ce va fi echipat cu aparat de iluminat de tip Timlux P Selux 70W, iar stalpii de beton existenti vor fi echipati cu 4 aparate de iluminat tip Timlux S/21 100W (nr. 43-45), 4 console simple de tip TG1-202015 (nr. 43-45) si o cutie de derivatie tip CDLux3 (nr. 38). Alimentarea cu energie electrica a aparatelor de iluminat proiectate se va realiza din reteaua aeriana existenta de la stalpul de beton existent nr. 38, utilizand cablu de energie proiectat tip ACYAbY 4x16 mmp.

 • •     La careul de blocuri cuprins intre Str. Seleusului-Str. Razboieni-Str. Gradinarilor se va monta 1 stalp lampadar de tip SP-3W (nr. 80) si 2 stalpi metalici octogonali (nr. 75, 81). Stalpii existenti si cei proiectati vor fi echipati cu aparate de iluminat de tip Timlux P Selux 70W (nr. 80), tip Timlux S/21 100W (nr. 73, 75, 76, 77, 78, 81), 8 console simple din care 2 de tip TG1-202015 (nr. 77, 78), 2 de tip TG1-051015 (nr. 73, 76) si 2 de tip A025-151515 (nr. 75, 81) si cutii de derivatie tip CDLux3 (nr. 74, 79). Alimentarea cu energie electrica a aparatelor de iluminat proiectate se va realiza din reteaua aeriana existenta de la stalpii de beton existenti nr. 74, 79, utilizand cablu de energie proiectat tip ACYAbY 4x16 mmp.

Centralizator de joasa tensiune aferent sistemului de iluminat public zona S7

Poz.

Denumire lucrare

UM

Cantitate

1

Montat aparat de iluminat 70W - pe lampadar

buc

36

2

Montat aparat de iluminat 70W - stradal

buc

5

3

Montat aparat de iluminat 100W - stradal

buc

12

4

Montat aparat de iluminat 150W - stradal

buc

23

5

Montat aparat de iluminat 250W - stradal

buc

2

6

Montat prelungire un brat tip Standard

buc

31

7

Montat prelungire doua brate tip Standard

buc

2

8

Montat prelungire trei brate tip Standard

buc

0

9

Montat stalp metalic plastifiat 2,5m - 4m tip Standard

buc

35

10

Montat stalp metalic octogonal 6,1m - 8mtip Standard

buc

7

11

Montat stalp centrifugat cu armatura metalica tip 10002, inclusiv fundatie

buc

2

12

Taiere asfalt sau beton (lx2)

km

0.472

13

Decopertare si refacere pavaj

ml

278.6

14

Spargere si desfacere beton (lx0.5x0.2)

mc

34.66

15

Sapatura (lx0.5x0.8)

mc

824

16

Refacere cai de circulatie auto cu imbracaminti asfaltice (lx0.5)

mp

50.3

17

Refacere cai de circulatie auto beton (lx0.5)

mp

50.3

18

Refacere cai de circulatie pietonala cu beton (lx0.5)

mp

92.65

19

Refacere cai de circulatie pietonala cu cu imbracaminti asfaltice (lx0.5)

mp

92.65

20

Montat profil PVC rigid 0 61mm - 0 80mm

km

0.137

21

Montat profil PVC rigid 0 81mm - 0 100mm

km

0

22

Montat profil PVC rigid 0 101mm - 0 160mm

km

0.089

23

Montat profil cablu tip ACYAbY 4x16mmp

km

2.05

24

Montat profil cablu tip ACYAbY 3x35+16mmp

km

0

25

Montat cablu aerian tip TYIR 50 Ol-Al 1x16Al mmp

km

0.14

26

Montat cablu aerian tip TYIR 50 Ol-Al 3x35Al mmp

km

0

27

Montat cutie derivatie tip CDLux3

buc

17

28

Camin de tragere subteran

buc

2

29

Capac camin de tragere pietonal

buc

2

30

Priza de pamant cu un electrod

buc

50

31

Demontare aparat si prelungire

buc

5

16. Zona S6

 • •     La obiectivul Calea Clujului acces Grup Scolar Sanitar (Sc. Gen. Al. Roman) se vor monta 3 stalpi lampadari de tip SP-3W (nr. 2-4), ce vor fi echipati cu aparate de iluminat de tip Timlux P Selux de 70W. Alimentarea cu energie electrica a corpurilor de iluminate se va realiza din cutia tip CDLux 3, care va fi montata pe stalpul de beton nr. 1, utilizand cablu de energie de tip ACYAbY 4x16 mmp.

 • •     La obiectivul Str. Barierei - Str. Fluviului - Str. Cerbului (careu bl. Pb25-Pb31, Pb32A) se vor monta monta 10 stalpi lampadari tip SP-3W (nr. 5-14) care vor fi echipati cu aparate de iluminat de tip Timlux P Selux 70W. Alimentarea cu energie electrica a aparatelor de iluminat proiectate se va realiza din cutia de derivatie tip CDLux3, care va fi amplasata pe stalpul existent de beton nr. 15, utilizand cablu de energie proiectat tip ACYAbY 4x16 mmp.

 • •      La obiectivul Str. Dragos Voda, nr. 5, bl. P1 (loc de joaca) Pe stalpul existent de beton existent tip SCP nr. 16, se va monta un aparat de iluminat tip Timlux S/21 100W si o consola tip TG1-051015.

 • •     La obiectivul careu bl. Str. Dragos Voda si Str. Barierei se vor monta 3 stalpi de beton tip SCP si anume SCP 10005 (nr. 18,19,34). Pe stalpii de beton existenti si cei proiectati (nr. 15,17-20) se vor monta 14 aparate de iluminat tip Timlux S/21 150W si console simple tip TG1-202015. Alimentarea cu energie electrica a aparatelor de iluminat proiectate se va realiza din reteaua aeriana proiectata si existenta de la stalpii de beton existenti nr. 17, 18 utilizand fascicul de conductoare torsadate proiectat de tip TYIR 50 OlAl + 3x35 Al mmp, TYIR 50 OlAl + 1x16 Al mmp.

 • •     La obiectivul Str. Dragos Voda fata bl. P1-P9 (parcare) se vor monta 9 stalpi SCP din care 6 stalpi 10005 (21,22,24,26,35,37) si 3 stalpi 10002 (23,25,36) cu inaltimea de 8m care vor fi echipati cu aparate de iluminat de tip Timlux S/21 de 250 W si console TG1-202015. Alimentarea cu energie electrica a aparatelor de iluminat proiectate se va realiza din reteaua aeriana existenta, utilizand fascicul de conductoare torsadate proiectat de tip TYIR 50 OlAl + 3x35 Al mmp.

 • •      La obiectivul Str. Dragos Voda spate bl. P7-P9 Pe stalpii de beton existenti (nr. 32,38,39,40) se vor monta 4 aparate de iluminat tip Timlux S/21 100W, console simple tip TG1-051015 si 4 aparate de iluminat tip Timlux S/21 150W, console simple tip TG1-202015.

Centralizator de joasa tensiune aferent sistemului de iluminat public zona S6

Poz.

Denumire lucrare

UM

Cantitate

1

Montat aparat de iluminat 70W - pe lampadar

buc

13

2

Montat aparat de iluminat 70W - stradal

buc

0

3

Montat aparat de iluminat 100W - stradal

buc

1

4

Montat aparat de iluminat 150W - stradal

buc

17

5

Montat aparat de iluminat 250W - stradal

buc

9

6

Montat prelungire un brat tip Standard

buc

27

7

Montat prelungire doua brate tip Standard

buc

0

8

Montat stalp metalic plastifiat 2,5m - 4m tip Standard

buc

13

9

Montat stalp metalic octogonal 4,1m - 6m tip Standard

buc

0

10

Montat stalp metalic octogonal 6,1m - 8mtip Standard

buc

0

11

Montat stalp centrifugat cu armatura metalica tip SE10, inclusiv fundatie

buc

0

12

Montat stalp centrifugat cu armatura metalica tip SE4, inclusiv fundatie

buc

0

13

Montat stalp centrifugat cu armatura metalica tip 10001, inclusiv fundatie

buc

0

14

Montat stalp centrifugat cu armatura metalica tip 10002, inclusiv fundatie

buc

3

15

Montat stalp centrifugat cu armatura metalica tip 10005, inclusiv fundatie

buc

9

16

Taiere asfalt sau beton (lx2)

km

0.012

17

Decopertare si refacere pavaj

ml

0

18

Spargere si desfacere beton (lx0.5x0.2)

mc

8

19

Sapatura (lx0.5x0.8)

mc

236

20

Refacere cai de circulatie auto cu imbracaminti asfaltice (lx0.5)

mp

0

21

Refacere cai de circulatie auto beton (lx0.5)

mp

0

22

Refacere cai de circulatie pietonala cu beton lx0.5

mp

22

23

Refacere cai de circulatie pietonala cu cu imbracaminti asfaltice lx0.5

mp

19.2

24

Montat profil PVC rigid 0 61mm - 0 80mm

km

0.128

25

Montat profil PVC rigid 0 81mm - 0 100mm

km

0

26

Montat profil PVC rigid 0 101mm - 0 160mm

km

0

27

Foraj orizontal

ml

0

28

Montat profil cablu tip ACYAbY 4x16mmp

km

0.54

29

Montat profil cablu tip ACYAbY 3x35+16mmp

km

0

30

Montat profil cablu tip ACYAbY 3x70+35mmp

km

0

31

Montat profil cablu tip ACYAbY 3x150+70mmp

km

0

32

Montat cablu aerian tip TYIR 50 Ol-Al 1x16Al mmp

km

0.58

33

Montat cablu aerian tip TYIR 50 Ol-Al 3x35Al mmp

km

0.59

34

Montat cutie derivatie tip CDLux3

buc

3

35

Montat bloc de distributie si comanda / control CD 6

buc

0

36

Montat bloc masura si protectie instalatie de iluminat public tip BMPIIP

buc

0

37

Camin de tragere subteran

buc

0

38

Capac camin de tragere pietonal

buc

0

39

Priza de pamant cu un electrod

buc

17

40

Priza de pamant cu trei electrozi

buc

0

17. Zona S9

 • •      La obiectivul Str. Moliere pe stalpul existent de beton tip SE4 (nr. 1) se va monta un corp de tip Timlux S/21 100W (nr.1), consola simpla tip TG1-051015 (nr.1).

Alimentarea cu energie electrica a aparatelor de iluminat proiectate se va realiza din reteaua aeriana existenta de la stalpul de beton existent SE4 nr.1, utilizand fascicul de conductoare torsadate proiectat de tip TYIR 50 OlAl + 1x16 Al mmp.

 • •      La obiectivul Calea Clujului (intre str. Dambovitei si str. Timisoarei) pe stalpii de beton existenti (nr. 2-6,) se vor monta 5 aparate de iluminat tip Timlux S/21 150W si 5 console simple tip TG1-202015. Alimentarea cu energie electrica a aparatelor de iluminat proiectate se va realiza din reteaua aeriana existenta.

 • •     La obiectivul Str. Maramuresului, Str. Moliere si interior Camin de batrani se vor monta 6 stalpi lampadari de tip SP-3W (nr. 15-20), ce vor fi echipati cu aparate de iluminat de tip Timlux P Selux 70W si 7 stalpi de beton tip SCP (8-14) si anume SCP 10002 (nr. 8-10,11) si SCP 10005 (nr. 12,13,14), ce vor fi echipati cu 14 aparate de iluminat de tip Timlux S/12 de 70W si 8 console simple tip tip TG1-051015. Alimentarea cu energie electrica a aparatelor de iluminat proiectate montate se va realiza din reteaua aeriana proiectata de la stalpiul de beton existent nr. 7 utilizand fascicul de conductoare torsadate proiectat de tip TYIR 50 OlAl + 1x16 Al mmp si cablu de energie proiectat tip ACYAbY 4x16 mmp. Pe stalpul proiectat SCP 10005 nr. 14 se va monta o cutie de derivatie tip CDLux3, care va alimenta aparatele de iluminat proiectate a fi montate pe stalpii lampadari SP-3W.

 • •      La obiectivul Str. Americii se vor monta 21 stalpi de beton tip SE (nr. 21-32, 35-43) si anume 12 SE4 (nr. 22-23, 25-27, 30, 31, 36, 37, 39, 41) si 9 SE10 (nr. 21, 24, 29, 32, 35, 38, 40, 42, 43). Stalpii proiectati si cei existenti(nr. 33-34) vor fi echipati cu 31 aparate de iluminat tip Timlux S/21 100W si console simple tip TG1-051015. Alimentarea cu energie electrica a aparatelor de iluminat proiectate se va realiza din reteaua aeriana existenta de la stalpul de beton existent utilizandfascicul de conductoare torsadate proiectat de tip TYIR 50 OlAl + 3x35 Al mmp si cablu de energie proiectat tip ACYAbY 4x16 mmp. Pe stalpii proiectati SE 10,nr. 33, 34 se vor monta 2 cutii de derivatie tip CDLux3.

 • •      La intersectia strazilorCampului cu Olarilor pe stalpul SE4 existent (nr. 48) se va monta un aparatde iluminatTimlux S/21 de 70 Wsi consola de tip TG1-051015.

 • •      La obiectivul Str. Ogoruluise vor monta 3 stalpi de beton tip SE10 (nr. 44-46). Stalpii proiectati vor fi echipati cu 4 aparate de iluminat tip Timlux S/21 150W si 4 console simple tip TG1-202015. Alimentarea cu energie electrica a aparatelor de iluminat proiectate se va realiza din reteaua aeriana existenta de la stalpul de beton existent SE nr. 47, utilizand fascicul de conductoare torsadate proiectat de tip TYIR 50 OlAl + 3x35 Al mmp.

Centralizator de joasa tensiune aferent sistemului de iluminat public zona S9

Poz.

Denumire lucrare

UM

Cantitate

1

Montat aparat de iluminat 70W - pelampadar

buc

6

2

Montat aparat de iluminat 70W - stradal

buc

9

3

Montat aparat de iluminat 100W - stradal

buc

35

4

Montat aparat de iluminat 150W - stradal

buc

11

5

Montat aparat de iluminat250W - stradal

buc

0

6

Montat prelungire un brat tip Standard

buc

55

7

Montat prelungiredouabrate tip Standard

buc

0

8

Montat stalp metallic plastifiat 2,5m - 4m tip Standard

buc

6

9

Monta tstalp metallic octogonal 4,1m - 6m tip Standard

buc

0

10

Monta tstalp metallic octogonal 6,1m - 8m tip Standard

buc

0

11

Montat stalp centrifugat cu armatura metalica tip SE10, inclusiv fundatie

buc

12

12

Montat stalp centrifugat cu armature ametalica tip SE4, inclusiv fundatie

buc

13

13

Montat stalp centrifugat cu armatura metalica tip SC10001, inclusiv fundatie

buc

0

14

Montat stalp centrifugat cu armatura metalica tip SC10002, inclusiv fundatie

buc

3

15

Montat stalp centrifugat cu armatura metalica tip SC10005, inclusiv fundatie

buc

5

16

Taiere aspfalt sau beton (lx2)

km

0.028

17

Decopertare si refacere pavaj

ml

15

18

Spargere si desfacere beton (lx0.5x0.2)

mc

2.5

19

Sapatura (lx0.5x0.8)

mc

124

20

Refacere cai de circulatie auto cu imbracaminti asfaltice (lx0.5)

mp

8

21

Refacere cai de circulatie auto beton (lx0.5)

mp

8

22

Refacere cai de circulatie pietonala cu beton lx0.5

mp

8.6

23

Refacere cai de circulatiepietonala cu cu imbracaminti asfaltice lx0.5

mp

8.6

24

Montat profil PVC rigid 0 61mm - 0 80mm

km

0.044

25

Montat profil PVC rigid 0 81mm - 0 100mm

km

0

26

Montat profil PVC rigid 0 101mm - 0 160mm

km

0.018

27

Foraj orizontal

ml

0

28

Montat profil cablu tip ACYAbY 4x16mmp

km

0.37

29

Montat profil cablu tip ACYAbY 3x35+16mmp

km

0

30

Montat profil cablu tip ACYAbY 3x70+35mmp

km

0

31

Montat profil cablu tip ACYAbY 3x150+70mmp

km

0

32

Montat cablu aerian tip TYIR 50 Ol-Al 1x16Al mmp

km

0.38

33

Montat cablu aerian tip TYIR 50 Ol-Al 3x35Al mmp

km

1.42

34

Montat cutie derivatie tip CDLux3

buc

3

35

Montat bloc de distributie si comanda / control CD 6

buc

0

36

Montat bloc masura si protective instalatie de iluminat public tip BMPIIP

buc

0

37

Camin de tragere subteran

buc

0

38

Capac camin de tragere pietonal

buc

0

39

Priza de pamant cu un electrod

buc

14

40

Priza de pamant cu trei electrozi

buc

0

41

Demontare aparat si prelungire

buc

0

18. Zona N9

La obiectivul Str. Parcul Petofi Sandor (parcare si acces blocuri B)se vor monta 5stalpi lampadari de tip SP-3W (nr. 76-80), cevor fi echipati cu aparate de iluminat de tip Timlux P Selux de 70. Alimentarea cu energie electrica a corpurilor de iluminat se va realiza din cutiatip CDLux 3 care va fi montata pe stalpul existent nr. 75, utilizand cablu de energie de tip ACYAbY 4x16 mmp.

 • •      La intersecția Str. Arenei cu B-dul. Stefan cel Mare se vor monta 2 stalpi de tip metalici octogonali cu inaltimea de 8m (nr. 66, 67),ce vor fi echipati cu aparate de iluminat de tip Timlux S/21 de 100 W (nr. 66, 67) si console de tip AO1-051015 (nr. 66, 67). Alimentarea cu energie electrica a corpurilor de iluminat proiectate se va realiza din cutia tip CDLux 3 care montatape stalpul existent nr. 65, utilizand cablu de energie de tip ACYAbY 4x16 mmp.

 • •     La careul de blocuri AN90, AN91 de pe Str. Lacul Rosu se vor monta 3 stalpi lampadari de tip SP-3W (nr. 45, 45a, 46), ce vor fi echipati cu aparate de iluminat de tip Timlux P Selux de 70 W (nr. 45, 45a, 46). Alimentarea cu energie electrica a corpurilor de iluminat proiectate se va face din cutia CDLux3 amplasata pe stalpul nr. 43, 44, folosind cablu de energie de tip ACYAbY 4x16 mmp.

 • •     La careul de blocuri AN95-AN99 de pe Str. Lacul Rosu se vor monta 5 stalpi lampadari de tip SP-3W (nr. 34, 36, 37, 40, 41) si 2 stalpi de tip metalici octogonali cu inaltimea de 8m (nr. 38, 39). Stalpii proiectati si cei existenti, vor fi echipati cu aparate de iluminat de tip Timlux P Selux de 70 W (nr. 34, 36, 37, 40, 41), Timlux S/21 de 100 W (nr. 38, 39, 42), Timlux S/21 de 150 W (nr. 48, 85), console de tip TG1-051015 (nr. 33, 35), consola de tip TG1-202015 (nr. 42), console de tip AO1-051015 (nr. 38, 39) si cutii de derivatie de tip CDLux3 (nr. 33, 35, 42).Alimentarea cu energie electrica a corpurilor de iluminat proiectate si a celor existente, se va face din cutiaCDLux3 montata pe stalpul nr. 48 si din BMPIIP-ul existent, folosind cablu de energie de tip ACYAbY 4x16mmp.

 • •     La careul de blocuri Q1-Q4, Pb2-Pb5, bl. garsoniere, AN22, Pb8, Pb9 de pe Str. Ovidiu si Moldovei se vor monta 8 stalpi lampadari de tip SP-3W (nr. 20-24, 32, 49, 50) si 4 stalpi metalici octogonali cu inaltimea de 8m (nr. 48, 51-53). Stalpii proiectati si cei existenti, vor fi echipati cu aparate de iluminat tip Timlux P Selux de 70 W (nr. 20-24, 32, 49, 50), Timlux S/21 de 100 W (nr. 48, 51-53), console tip AO1-151515 (nr. 51, 52), console tip A02-151515 (nr. 53, 48), console pietonale (nr. 51, 52) si cutia de derivatie de tip CDLux3 (nr. 47). Alimentarea cu energie electrica a corpurilor de iluminat proiectate se va face din cutia CDLux3 montata pe stalpul nr. 47, folosind cablu de energie de tip ACYAbY 4x16mmp.

 • •      Laobiectivul Parcare Stadion (Str. T. Arghezi) stalpii existenti, vor fi echipati cu aparate de iluminat tip Timlux S/21 de 100 W (nr. 59-63), consola tip TG1-051015 (nr. 61) si console tip TG1-202015 (nr. 59, 60, 62, 63).Alimentarea cu energie electrica a corpurilor de iluminat proiectate se va face din reteaua aeriana existenta si din cea proiectata, folosind fascicul de conductoare torsadate tip TYIR 50 Ol-Al+1x16Al mmp.

 • •      Laobiectivul Str. Republicii (intre Str. N. Jiga si Str. Petofi Sandor) se vor monta 10 stalpi metalici octogonali cu inaltimea de 6m (nr. 123-132). Stalpii proiectati vor fi echipati cu aparate de iluminat tip Timlux S/21 de 100 W, console tip AO1-051015 (nr. 123, 125-131) si console tip A02-051015 (nr. 124, 132). Alimentarea cu energie electrica a corpurilor de iluminat proiectate se va face din cutia de derivatie tip CDLux3 montata pe stalpul metalic existent nr. 133, folosind cablu de energie de tip ACYAbY 3x35+16mmp.

 • •      La obiectivul Str. Petofi Sandor (intre Str. Republicii si acces blocuri B) se vor monta 6stalpi lampadari de tip SP-3W (nr. 81-84), ce vor fi echipati cu aparate de iluminat de tip Timlux P Selux de 70 W (nr. 81-84). Alimentarea cu energie electrica a corpurilor de iluminat proiectate se va face din cutia montatape stalpul nr. 75, folosind cablu de energie de tip ACYAbY 4x16 mmp.

 • •     Laobiectivul Str. Moldovei (bl. Pb6, Pb7, AN22) se vor monta 4stalpi lampadari de tip SP-3W (nr. 28-31) si 2 stalpi metalici octogonali h=8m (nr. 26, 27). Stalpii proiectati vor fi echipati cu aparate de iluminat tip Timlux P Selux de 70 W ( nr. 28-31), Timlux S/21 de 100 W (nr. 26, 27) si console tip AO1-151515 (nr. 26, 27). Alimentarea cu energie electrica a corpurilor de iluminat proiectate se va face din cutia CDLux3 montata pe stalpul nr. 25, folosind cablu de energie de tip ACYAbY 4x16mmp.

 • •     La obiectivul Parcare (bl. BT1-BT4, QT1, QT2) se vor monta 3 stalpi lampadari de tip SP-3W (nr. 15-17). Stalpii proiectati vor fi echipati cu aparate de iluminat tip Timlux P Selux de 70 W. Pe fatada punctului termic pentru iluminarea parcarii se vor monta 2 aparate de iluminat Timlux S/21 de 100 W (nr. 17a, 17b), care vor fi prevazute cu console de prindere pe zid. Alimentarea cu energie electrica a corpurilor de iluminat proiectate se va face din BMPIIP-ul existent, folosind cablu de energie de tip ACYAbY 4x16mmp(16,17,17a,17b) si ACYABY 3X35+16 pentru stalpul nr. 15.

 • •     La Intersectia Str. Lacu Rosu cu Str. Corneliu Coposu (parcare si loc de joaca langa turnul de apa) se vor monta 2 stalpi metalici octogonali h=8m (nr. 13,14). Stalpii proiectati vor fi echipati cu aparate de iluminat Timlux S/21 de 100 W (nr. 13, 14 consola tip AO2-202015 (nr. 13,14). Alimentarea cu energie electrica a corpurilor de iluminat proiectate se va face din cutia de derivatie tip CDLux 3 care este amplasata pe stalpul de beton SCP01 (nr. 12), folosind cablu de energie de tip ACYAbY 3x35+16mmp. Reteaua proiectata va prelua prin intermediul din cutiei de derivatie tip CDLux 3 proiectata si aparatul de iluminat existent pe stalpul de beton (nr. 12).

 • •      La Intersectia Str. Olimpiadei cu Str. Corneliu Coposu stalpii existenti (nr. 54-57), vor fi echipati cu aparate de iluminat tip Timlux S/21 de 100 W (nr. 55, 56), Timlux S/21 de 150 W (nr. 54, 57), console tip TG1-051015 (nr. 55, 56 si console tip TG1-202015 (nr. 54, 57). Alimentarea cu energie electrica a corpurilor de iluminat proiectate se va face din reteaua aeriana existenta.

 • •     La obiectivul Str. Lacu Rosu (spatiu verde de la Str. Corneliu Coposu la Str. Moldovei) se vor monta 3 stalpi metalici octogonali h=8m (nr. 1-3), care vor fi echipati cu aparate de iluminat tip Timlux S/21 de 150 W, console tip AO2-202015 (nr. 2, 3) si console tip AO3-202015 (nr.1). Alimentarea cu energie electrica a corpurilor de iluminat proiectate se va face din stalpul octogonal proiectat nr. 10 prin intermediul cablului proiectat ACYAbY 3x35+16mmp.

 • •     Laobiectivul Str. Lacu Rosu (spatiu verde de la Str. Moldovei la Str. Traian Lalescu) se vor monta 6 stalpi metalici octogonali h=8m (nr. 4-9), care vor fi echipati cu aparate de iluminat tip Timlux S/21 de 150 W siconsole tip AO2-202015 (nr. 4-9). Alimentarea cu energie electrica a corpurilor de iluminat proiectate se va face din stalpul octogonal proiectat nr. 10, prin intermediul cablului proiectat ACYAbY 3x35+16mmp.

 • •     La careul de blocuri curprins intre Str. Sf. Ladislau-B-dul. St. Cel Mare-Str. Berzei (bl. 2, 4A-4C) se vor monta 6 stalpi lampadari de tip SP-3W (nr. 69-74) ce vor fi echipati cu aparate de iluminat tip Timlux P Selux de 70. Alimentarea cu energie electrica a corpurilor de iluminat proiectate se va face din CDLux 3 proiectat, amplasat pe stalpul existent nr. 68 prin intermediul cablului proiectat ACYAbY 4x16mmp.

Centralizator de joasa tensiune aferent sistemului de iluminat public zona N9

Poz.

Denumire lucrare

UM

Cantitate

1

Montataparat de iluminat 70W - pe lampadar

buc

36

2

Montataparat de iluminat 70W - stradal

buc

3

3

Montataparat de iluminat 100W - stradal

buc

35

4

Montataparat de iluminat 150W - stradal

buc

24

5

Montat prelungire un brat tip Standard

buc

32

6

Montat prelungire doua brate tip Standard

buc

12

7

Montat prelungire trei brate tip Standard

buc

2

8

Montat stalp metallic plastifiat 2,5m - 4m tip Standard

buc

36

9

Montat stalp metallic octogonal 4,1m - 6m tip Standard

buc

0

10

Montat stalp metallic octogonal 6,1m - 8m tip Standard

buc

22

11

Montat stalp centrifugat cu armature metalica tip SE10, inclusiv fundatie

buc

0

12

Montat stalp centrifugat cu armature metalica tip SE4, inclusiv fundatie

buc

0

13

Taiere asphalt sau beton (lx2)

km

0.794

14

Decopertare si refacere pavaj

ml

696

15

Spargere si desfacere beton (lx0.5x0.2)

mc

70.6

16

Sapatura (lx0.5x0.8)

mc

1458.5

17

Refacere cai de circulatie auto cu imbracaminti asfaltice (lx0.5)

mp

117.6

18

Refacere cai de circulatie auto beton (lx0.5)

mp

117.6

19

Refacere cai de circulatie pietonala cu beton lx0.5

mp

334.9

20

Refacerecai de circulatie pietonala cu cu imbracaminti asfaltice lx0.5

mp

258.15

21

Montat profil PVC rigid D61mm - D80mm

km

0.62

22

Montat profil PVC rigid D81mm - □ 100mm

km

0.104

23

Montat profil PVC rigid □ 101mm - □ 160mm

km

182

24

Montat pofil cablu tip ACYAbY 4x16mmp

km

2.57

25

Montat profil cablu tip ACYAbY 3x35+16mmp

km

0.86

26

Montat cablu aerian tip TYIR 50 Ol-Al 3x35Al mmp

km

0

27

Montat cablu aerian tip TYIR 50 Ol-Al 1x16Al mmp

km

0.1

28

Montat cutie derivatie tip CDLUX

buc

15

29

Camin de tragere subteran

buc

21

30

Capac camin de tragere pietonal

buc

21

31

Priza de pamant cu un electrod

buc

61

32

Demontare stalp 2m - 4m

buc

4

19. Zona N4

La obiectivul Str. A. Bena stâlpul de lemn existent (nr. 36) va fi echipat cu un aparat de iluminat de tip Timlux S/12 de 70 W si consola de tip TG1-051015. Alimentarea cu energie electrica a aparatului de iluminat proiectat si a celor existente se va face din reteaua aeriana proiectata, folosind fascicul de conductoare torsadate de tip TYIR 50 Ol-Al + 1x16 Al mmp.

 • •      La obiectivul Str. Branului-Str. Colinelor stâlpii existenti, vor fi echipați cu aparate de iluminat de tip Timlux S/12 de 70 W (nr. 57-82) si console de tip TG1-051015. Alimentarea cu energie electrica a aparatelor de iluminat proiectate si a celor existente se va face din reteaua aeriana proiectata, folosind fascicul de conductoare torsadate de tip TYIR 50 Ol-Al + 3x35 Al mmp.

 • •     La obiectivul Str. Branului (intre Str. Louis Pasteur si calea de acces la ANL Branului) se vor monta 6 stalpi lampadari de tip SP-3W (nr. 185-190). Stalpii vor fi echipati cu aparate de iluminat de tip Timlux P Selux de 70 W (nr. 185-190). Alimentarea cu energie electrica a aparatelor de iluminat proiectate se va face din BMPIIP-ul existent (PT Branului), folosind cablu de energie de tip ACYAbY 4x16 mmp.

 • •      La obiectivul Str. Cercului se vor monta 3 stalpi de beton, cu inaltimea de 8m, de tip SE10 (nr. 41, 43, 44). Stalpii vor fi echipati cu aparate de iluminat de tip Timlux S/12 de 70 W (nr. 39-44) si console de tip TG1-051015. Alimentarea cu energie electrica a aparatelor de iluminat proiectate se va face din reteaua aeriana proiectata, folosind fascicul de conductoare torsadate de tip TYIR 50 Ol-Al + 1x16 Al mmp.

 • •      La obiectivul Str. Feleacului se vor monta 13 stalpi lampadari de tip SP-3W (nr. 136, 138-145, 147, 148, 150, 151). Stalpii vor fi echipati cu aparate de iluminat de tip Timlux P Selux de 70 W ((nr. 136, 138-145, 147, 148, 150, 151). Alimentarea cu energie electrica a corpurilor de iluminat nou montate se va face din cutiile montate pe stalpii nr. 135, 137, 146, 149, folosind cablu de energie de tip ACYAbY 4x16 mmp.

 • •      La obiectivul Str. Izvorului stalpii existenti, vor fi echipati cu aparate de iluminat de tip Timlux S/21 de 100 W (nr. 1-26, 28, 29, 31, 32) si console de tip TG1-051015. Alimentarea cu energie electrica a aparatelor de iluminat proiectate se va face din reteaua aeriana proiectata, folosind fascicul de conductoare torsadate de tip TYIR 50 Ol-Al + 3x35 Al mmp.

 • •     La careul de blocuri cuprinse intre nr. 32 si 42A de pe Str. Louis Pasteur se vor monta 14 stalpi lampadari de tip SP-3W (nr. 157, 157'-168, 171, 172). Stalpii vor fi echipati cu aparate de iluminat de tip Timlux P Selux de 70 W (nr. 157, 157'-168, 171, 172), aparate de iluminat de tip Timlux S/21 de 100 W (nr. 158, 169), aparate de iluminat de tip Timlux S/21 de 150 W (nr. 170) si console de tip TG1-202015. Alimentarea cu energie electrica a corpurilor de iluminat nou montate se va face din cutiile montate pe stalpii nr. 158, 170, 169, folosind cablu de energie de tip ACYAbY 4x16 mmp.

 • •     La careul de blocuri cuprinse intre nr. 42A si 42D de pe Str. Louis Pasteur se vor monta 6 stalpi lampadari de tip SP-3W (nr. 177, 179, 180, 182). Stalpii vor fi echipati cu aparate de iluminat de tip Timlux P Selux de 70 W (nr. 177, 179, 180, 182) aparate de iluminat de tip Timlux S/21 de 150 W (nr. 179') si console de tip TG1-202015. Alimentarea cu energie electrica a corpurilor de iluminat nou montate se va face din cutiile montate pe stalpii nr. 178, 181, 183, folosind cablu de energie de tip ACYAbY 4x16 mmp.

 • •      La obiectivul Str. Marin Preda Stalpii existenti vor fi echipati cu aparate de iluminat de tip Timlux S/12 de 70 W (nr. 53, 54, 55) si console de tip TG1-051015. Alimentarea cu energie electrica a aparatelor de iluminat proiectate si a celor existente se va face din reteaua aeriana existenta, folosind fascicul de conductoare torsadate de tip TYIR 50 Ol-Al + 3x35 Al mmp.

 • •      La obiectivul Str. Sântului stâlpii existenti, vor fi echipați cu aparate de iluminat de tip Timlux S/12 de 70 W (nr. 90-134), console de tip TG1-051015 si console de tip TG1-202015. Alimentarea cu energie electrica a aparatelor de iluminat proiectate se va face din reteaua aeriana proiectata, folosind fascicul de conductoare torsadate de tip TYIR 50 Ol-Al + 3x35 Al mmp.

 • •      La obiectivul Str. Stupilor stalpii existenti, vor fi echipati cu aparate de iluminat de tip Timlux S/12 de 70 W (nr. 84-87, 89) si console de tip TG1-051015. Alimentarea cu energie electrica a aparatelor de iluminat proiectate si a celor existente se va face din reteaua aeriana proiectata, folosind fascicul de conductoare torsadate de tip TYIR 50 Ol-Al + 1x16 Al mmp si din reteaua aeriana existenta.

 • •      La obiectivul Str. Vasile Carlova stalpii existenti, vor fi echipati cu aparate de iluminat de tip Timlux S/12 de 70 W (nr. 46, 48-52) si console de tip TG1-051015. Alimentarea cu energie electrica a aparatelor de iluminat proiectate si a celor existente se va face din reteaua aeriana proiectata, folosind fascicul de conductoare torsadate de tip TYIR 50 Ol-Al + 3x35 Al mmp.

 • •      La obiectivul Str. Herculane stalpii existenti, vor fi echipati cu aparate de iluminat de tip Timlux S/12 de 100 W (nr. 33) si console de tip TG1-051015. Alimentarea cu energie electrica a aparatelor de iluminat proiectate si a celor existente se va face din reteaua aeriana proiectata, folosind fascicul de conductoare torsadate de tip TYIR 50 Ol-Al + 1x16 Al mmp.

 • •     La obiectivul Str. Gh. Doja, nr.96A (legatura intre Str. Gh. Doja si Str. Louis Pasteur-punte pietonala) se vor monta 2 stalpi lampadari de tip SP-3W (nr. 172, 174), care vor fi echipati cu aparate de iluminat de tip Timlux P Selux de 70 W (nr. 172, 174). Pe stalpul nr. 175 se va monta un aparat de iluminat de tip Timlux S/21 de 150 W, cu o consola de tip TG1-202015. Alimentarea cu energie electrica a corpurilor de iluminat nou montate se va face din cutia montata la baza stalpului nr. 173, folosind cablu de energie de tip ACYAbY 4x16 mmp si din reteaua aeriana existenta.

 • •     La intersectia Str. Louis Pasteur cu Str. Colinelor (spatiu verde in fata Centrului de Transfuzie Sangvinica) se vor monta 2 stalpi de beton, cu inaltimea de 8m, de tip SCP (nr. 154, 155). Stalpii vor fi echipati cu aparate de iluminat de tip Timlux S/21 de 150 W (nr. 154, 155) si console de tip TG1-202015. Alimentarea cu energie electrica a aparatelor de iluminat proiectate si a celui existent se va face din reteaua aeriana proiectata, folosind fascicul de conductoare torsadate de tip TYIR 50 Ol-Al + 1x16 Al mmp.

 • •      La intersectia Str. Louis Pasteur cu Str. Salvarii (spatiu verde) se vor monta 2 stalpi de beton, cu inaltimea de 8m, de tip SCP (nr. 204, 205). Stalpii vor fi echipati cu aparate de iluminat de tip Timlux S/21 de 150 W (nr. 204, 205) si console de tip TG1-202015. Alimentarea cu energie electrica a aparatelor de iluminat proiectate si a celui existent se va face din reteaua aeriana proiectata, folosind fascicul de conductoare torsadate de tip TYIR 50 Ol-Al + 1x16 Al mmp.

 • •      La obiectivul Str. Louis Pasteur, nr.37, stalpii existenti, vor fi echipati cu aparate de iluminat de tip Timlux S/21 de 150 W (nr. 152, 153) si console de tip TG1-202015. Alimentarea cu energie electrica a aparatelor de iluminat proiectate se va face din reteaua aeriana existenta.

 • •     La parcarea Spitalului Județean se vor monta 3 stalpi de beton, cu inaltimea de 8m, de tip SCP (nr. 200-202). Stalpii vor fi echipati cu aparate de iluminat de tip Timlux S/21 de 150 W (nr. 200-202), console de tip TG1-051015 si console de tip TG1-202015. Alimentarea cu energie electrica a aparatelor de iluminat proiectate se va face din reteaua aeriana proiectata, folosind fascicul de conductoare torsadate de tip TYIR 50 Ol-Al + 1x16 Al mmp.

 • •     La parcarea si aleea pietonala a blocului Z4 se vor monta 2 stalpi lampadari de tip SP-3W (nr. 191, 193) si un stalp de beton, cu inaltimea de 8m, de tip SCP (nr. 195). Stalpii vor fi echipati cu aparate de iluminat de tip Timlux P Selux de 70 W (nr. 191, 193), Timlux S/21 de 100 W (nr. 195), Timlux S/21 de 150 W (nr. 195) si console de tip TG1-202015. Alimentarea cu energie electrica a aparatelor de iluminat proiectate si a celor existente se va face din reteaua aeriana proiectata, folosind fascicul de conductoare torsadate de tip TYIR 50 Ol-Al + 1x16 Al mmp si din cutia montata pe stalpul nr. 192, folosind cablu de energie de tip ACYAbY 4x16 mmp.

 • •     La parcarea si drumul de acces al blocurilor Z5, Z6 si Z7 se vor monta 2 stalpi de beton, cu inaltimea de 8m, de tip SCP (nr. 197, 195). Stalpii vor fi echipati cu aparate de iluminat de tip Timlux S/21 de 100 W (nr. 195), Timlux S/21 de 150 W (nr. 195, 197, 198) si console de tip TG1-202015. Alimentarea cu energie electrica a aparatelor de iluminat proiectate si a celor existente se va face din reteaua aeriana proiectata, folosind fascicul de conductoare torsadate de tip TYIR 50 Ol-Al + 1x16 Al mmp.

Centralizator de joasa tensiune aferent sistemului de iluminat public zona N4

Poz.

Denumire lucrare

UM

Cantitate

1

Montat aparat de iluminat 70W - pe lampadar

buc

39

2

Montat aparat de iluminat 70W - stradal

buc

99

3

Montat aparat de iluminat 100W - stradal

buc

37

4

Montat aparat de iluminat 150W - stradal

buc

29

5

Montat prelungire un brat tip Standard

buc

129

6

Montat prelungire doua brate tip Standard

buc

36

7

Montat stalp metalic plastifiat 2,5m - 4m tip Standard

buc

39

8

Montat stalp centrifugat cu armatura metalica tip SE10, inclusiv fundatie

buc

7

9

Montat stalp centrifugat cu armatura metalica tip SE4, inclusiv fundatie

buc

6

10

Montat stalp centrifugat cu armatura metalica tip SCP10002, inclusiv fundatie

buc

10

11

Taiere asfalt sau beton (lx2)

km

0.074

12

Decopertare si refacere pavaj

ml

155

13

Spargere si desfacere beton (lx0.5x0.2)

mc

49.1

14

Sapatura (lx0.5x0.8)

mc

706.4

15

Refacere cai de circulatie auto cu imbracaminti asfaltice (lx0.5)

mp

22

16

Refacere cai de circulatie auto beton (lx0.5)

mp

22

17

Refacere cai de circulatie pietonala cu beton lx0.5

mp

70.9

18

Refacere cai de circulație pietonala cu cu imbracaminti asfaltice 1x0.5

mp

25.1

19

Montat profil PVC rigid <l>61mm - <l>80mm

km

0.393

20

Montat profil PVC rigid <l>81mm - <l>100mm

km

0.094

21

Montat profil PVC rigid <l>101mm - <l>160mm

km

0.023

22

Montat profil cablu tip ACYAbY 4x16mmp

km

1.590

23

Montat profil cablu tip ACYAbY 3x35+16mmp

km

0

24

Montat cablu aerian tip TYIR 50 Ol-Al 3x35Al mmp

km

6.070

25

Montat cablu aerian tip TYIR 50 Ol-Al 1x16Al mmp

km

1.020

26

Montat cutie derivatie tip CDLUX

buc

12

27

Camin de tragere subteran

buc

4

28

Capac camin de tragere pietonal

buc

4

29

Priza de pamant cu un electrod

buc

56

30

Demontare stalp 2m - 4m

buc

0

20. Zona N3

 • •      La obiectivul Str. Caisilor se vor monta 2 stalpi de beton, cu inaltimea de 8m, de tip SE10 (nr. 87, 88). Stalpii existenti si cei proiectati, vor fi echipati cu aparate de iluminat de tip Timlux S/12 de 70W (nr. 87,88) si console de tip TG1-051015. Alimentarea cu energie electrica a aparatelor de iluminat proiectate se va face din reteaua aeriana existenta si din cea proiectata, folosind fascicul de conductoare torsadate de tip TYIR 50 Ol-Al + 3x35 Al.

 • •      La obiectivul Str. Ciresilor se vor monta 4 stalpi de beton, cu inaltimea de 8m, de tip SE10 (nr. 46, 47, 56, 57). Stalpii existenti si cei proiectati, vor fi echipati cu aparate de iluminat de tip Timlux S/12 de 70 W (nr. 46-51, 55,55'56,57) si console de tip TG1-051015. Alimentarea cu energie electrica a aparatelor de iluminat proiectate se va face din reteaua aeriana proiectata, folosind fascicul de conductoare torsadate de tip TYIR 50 Ol-Al + 3x35 Al.

 • •      La obiectivul Str. D. Anghel, nr.11 stalpii existenti, vor fi echipati cu aparate de iluminat de tip Timlux S/12 de 70 W (nr.126-130)si console de tip TG1-051015. Alimentarea cu energie electrica a aparatelor de iluminat proiectate se va face din reteaua aeriana existenta.

 • •      La obiectivul Str. Franz Joseph Haydn, nr. 12B, 14B, stalpii existenti vor fi echipati cu aparate de iluminat de tip Timlux S/21 de 150 W (nr. 124, 125) si console de tip TG1-051015. Alimentarea cu energie electrica a aparatelor de iluminat proiectate si a celor existente se va face din reteaua aeriana proiectata, folosind fascicul de conductoare torsadate de tip TYIR 50 Ol-Al + 1x16 Al.

 • •      La obiectivul Str. Merilor stalpii existenti, vor fi echipati cu aparate de iluminat de tip Timlux S/21 de 100 W (nr. 16, 18, 19-25,25'26-30) si console de tip TG1-051015. Alimentarea cu energie electrica a aparatelor de iluminat proiectate si a celor existente se va face din reteaua aeriana proiectata, folosind fascicul de conductoare torsadate de tip TYIR 50 Ol-Al + 1x16 Al.

 • •      La obiectivul Str. Paleului se va monta un stalp de beton, cu inaltimea de 8m, de tip SE10 (nr. 7). Stalpii existenti si cei proiectati, vor fi echipati cu aparate de iluminat de tip Timlux S/21 de 100 W (nr. 2-11) si console de tip TG1-051015. Alimentarea cu energie electrica a aparatelor de iluminat proiectate si a celor existente se va face din reteaua aeriana proiectata, folosind fascicul de conductoare torsadate de tip TYIR 50 Ol-Al + 3x35 Al.

 • •      La obiectivul Str. Piersicilor (langa REROMAN) stâlpii existenti, vor fi echipați cu aparate de iluminat de tip Timlux S/21 de 100 W (nr. 40-45) si console de tip TG1-051015. Alimentarea cu energie electrica a aparatelor de iluminat proiectate si a celor existente se va face din reteaua aeriana proiectata, folosind fascicul de conductoare torsadate de tip TYIR 50 Ol-Al + 1x16 Al.

 • •      La obiectivul Str. Piersicilor-Str. Vantului-Str. Meteorilor stalpii existenti, vor fi echipati cu aparate de iluminat de tip Timlux S/12 de 70 W (nr. 68-86) si console de tip TG1-051015. Alimentarea cu energie electrica a aparatelor de iluminat proiectate se va face din reteaua aeriana existenta.

 • •      La obiectivul Str. Stejarului-Str. Nistrului stalpii existenti, vor fi echipati cu aparate de iluminat de tip Timlux S/12 de 70 W (nr. 131-135) si console de tip TG1-051015. Alimentarea cu energie electrica a aparatelor de iluminat proiectate se va face din reteaua aeriana proiectata, folosind fascicul de conductoare torsadate de tip TYIR 50 Ol-Al + 1x16 Al.

 • •      La obiectivul Str. Strugurilor se va monta un stalp de beton, cu inaltimea de 8m, de tip SE10 (nr. 115) si un stalp de beton, cu inaltimea de 8m, de tip SE4 (nr. 114). Stalpii existenti si cei proiectati, vor fi echipati cu aparate de iluminat de tip Timlux S/12 de 70 W (nr. 99-115, 52-54) si console de tip TG1-051015. Alimentarea cu energie electrica a aparatelor de iluminat proiectate si a celor existente se va face din reteaua aeriana proiectata, folosind fascicul de conductoare torsadate de tip TYIR 50 Ol-Al + 1x16 Al si din reteaua aeriana existenta.

 • •      La obiectivul Str. Viilor se vor monta 2 stalpi de beton, cu inaltimea de 8m, de tip SE10 (nr. 117, 120) si 2 stalpi de beton, cu inaltimea de 8m, de tip SE4 (nr. 118, 119). Stalpii existenti si cei proiectati, vor fi echipati cu aparate de iluminat de tip Timlux S/12 de 70 W (nr. 116-121) si console de tip TG1-051015. Alimentarea cu energie electrica a aparatelor de iluminat proiectate se va face din reteaua aeriana proiectata, folosind fascicul de conductoare torsadate de tip TYIR 50 Ol-Al + 3x35 Al.

Centralizator de joasa tensiune aferent sistemului de iluminat public zona N3

Poz.

Denumire lucrare

UM

Cantitate

1

Montat aparat de iluminat 70W - pe lampadar

buc

0

2

Montat aparat de iluminat 70W - stradal

buc

81

3

Montat aparat de iluminat 100W - stradal

buc

42

4

Montat aparat de iluminat 150W - stradal

buc

2

5

Montat prelungire un brat tip Standard

buc

123

6

Montat prelungire doua brate tip Standard

buc

0

7

Montat stalp metalic plastifiat 2,5m - 4m tip Standard

buc

3

8

Montat stalp centrifugat cu armatura metalica tip SE10, inclusiv fundatie

buc

10

9

Montat stalp centrifugat cu armatura metalica tip SE4, inclusiv fundatie

buc

3

10

Taiere asfalt sau beton (lx2)

km

0

11

Decopertare si refacere pavaj

ml

0

12

Spargere si desfacere beton (lx0.5x0.2)

mc

0

13

Sapatura (lx0.5x0.8)

mc

25.4

14

Refacere cai de circulatie auto cu imbracaminti asfaltice (lx0.5)

mp

0

15

Refacere cai de circulatie auto beton (lx0.5)

mp

0

16

Refacere cai de circulatie pietonala cu beton lx0.5

mp

0

17

Refacere cai de circulatie pietonala cu cu imbracaminti asfaltice lx0.5

mp

0

18

Montat profil PVC rigid D61mm - D80mm

km

0.015

19

Montat profil PVC rigid D81mm - □ 100mm

km

0

20

Montat profil PVC rigid □ 101mm - □ 160mm

km

0

21

Montat profil cablu tip ACYAbY 4x16mmp

km

0

22

Montat profil cablu tip ACYAbY 3x35+16mmp

km

0

23

Montat cablu aerian tip TYIR 50 Ol-Al 3x35Al mmp

km

1.74

24

Montat cablu aerian tip TYIR 50 Ol-Al 1x16Al mmp

km

0.86

25

Montat cutie derivatie tip CDLUX

buc

0

26

Camin de tragere subteran

buc

0

27

Capac camin de tragere pietonal

buc

0

28

Priza de pamant cu un electrod

buc

8

29

Demontare stalp 2m - 4m

buc

0

21. Suplimentari N10

Datorita solicitarilor primite din partea Asociatiilor de Propietari, respectiv a Primariei Oradea, Directia Tehnica, Serviciul Lucrari si Servicii Publice s-a suplimentat nr. de stalpi, aparate de iluminat, console, cutii de distributie, cablu dupa cum urmeaza:

Conform adresei nr. 236715/12.11.2012 emisa de Primaria Mun. Oradea si a solicitarii Asociatei de Proprietari, nr. 166 in perimetrul bl. Pb50-Pb51, Pb52- Pb53, Pb21-23, Pb8-Pb9, Pb1-Pc3, str. Lisabonei, Slatinei, Sovata, se vor monta: 11 stalpi lampadari de tip SP3W (nr. L2, L3, L5, L7 - L 9, L 11, L 12, L 14 - 16) care vor fi echipati cu 11 aparate de iluminat de tip Timlux P SE(T) 70W. Alimentarea cu energie electrica a aparatelor de iluminat proiectate pe stalpii lampadari proiectati (nr. L2, L3, L5, L7 - L 9, L 11, L 12, L 14 - 16) se va realiza din reteaua aeriana existenta. Pe stalpii existenti tip SCP (nr. 1, 4, 6, 10, 13) se vor monta cutii de distributie tip CDLux 3. (nr. 1, 4, 6, 10, 13). De la cutiile de distributie tip CDLux 3 proiectate se va poza cablu de energie de tip ACYAbY 4x16 mmp pentru distributia intre stalpi si cablu de energie de tip CYY 3x2,5 mmp pentru alimentarea aparatelor de iluminat. Cablul de energie tip ACYAbY 4x16mmp va fi pozat prin spatial verde, iar la subtraversari va fi protejat in tub PVC rigid. La trecerea din LEA - LES (cutiile de distribuție tip CDLux 3), la distribuție si la capatul retelei se vor monta prize de pamant cu un electrod.

Conform Raport de inspectare lucrari din 20.11.2012/ Anexa nr. 12 emisa de Primaria Mun. Oradea si a solicitarii Asociatei de Proprietari, nr. 102 in perimetrul bl. C14, C15, C16 str. Sovata, se vor monta 3 stalpi lampadari de tip SP3W (nr. L17, L18, L19);

3 aparate de iluminat de tip Timlux P SE(T) 70W care vor fi echipati cu 3 aparate de iluminat de tip Timlux P SE(T) 70W. Alimentarea cu energie electrica a aparatelor de iluminat proiectate pe stalpii lampadari proiectati (nr. L17, L18, L19) se va realiza din reteaua subterana existent prin intermediul cablului de energie tip ACYAbY 4x16 mmp proiectat, din clemele de legatura de la stalpul SP-3W existent (nr. 258). Cablul de energie tip ACYAbY 4x16mmp va fi pozat prin spatial verde, iar la subtraversari va fi protejat in tub PVC rigid. La distributie si la capatul retelei se vor monta prize de pamant cu un electrod.

Conform Raport de inspectare lucrari din 5.12.2012/ Anexa nr. 12 emisa de Primaria Mun. Oradea in perimetrul bl. D19, D20 pe str. Sf. Apostol Andrei, se vor monta: 2 stalpi lampadari de tip SP3W (L21, L22) care vor fi echipati cu 2 aparate de iluminat de tip Timlux P SE(T) 70W. Alimentarea cu energie electrica a aparatelor de iluminat proiectate pe stalpii lampadari proiectati (nr. L21, L22) se va realiza din reteaua aeriana existenta. Pe stalpul existent tip SCP (nr. 20) se va monta o cutie de distributie tip CDLux 3. (nr. 20). De la cutia de distributie tip CDLux 3 proiectata se va poza cablu de energie de tip ACYAbY 4x16 mmp pentru distributia intre stalpi si cablu de energie de tip CYY 3x2,5 mmp pentru alimentarea aparatelor de iluminat. Cablul de energie tip ACYAbY 4x16mmp va fi pozat prin spatial verde, iar la subtraversari va fi protejat in tub PVC rigid. La trecerea din LEA - LES (cutia de distribuție tip CDLux 3) si la capatul rețelei se vor monta prize de pamant cu un electrod.

Conform Raport de inspectare lucrari din 18.12.2012/ Anexa nr. 12 emisa de Primaria Mun. Oradea in perimetrul bl. d3, d4 pe str. Aluminei, se vor monta: 2 stalpi lampadari de tip SP3W (L24, L26) care vor fi echipati cu 2 aparate de iluminat de tip Timlux P SE(T) 70W. Alimentarea cu energie electrica a aparatelor de iluminat proiectate pe stalpii lampadari proiectati (nr. L24, L26) se va realiza din reteaua subterana existent prin intermediul cablului de energie tip ACYAbY 4x16 mmp proiectat, din clemele de legatura de la stalpii SP-3W existenti (nr. 23, 25). Cablul de energie tip ACYAbY 4x16mmp va fi pozat prin spatial verde, iar la subtraversari va fi protejat in tub PVC rigid. La capatul retelelor se vor monta prize de pamant cu un electrod.

Conform solicitarii Asociatei de locatari din zona bl. Pb16 si Pb17 pe str. Carpati intre B-dul Dacia si str. Sf. Apostol Andrei, se vor monta: 3 stalpi de beton de tip SCP10002 (nr. 27, 28, 29) care vor fi echipati cu 4 aparate de iluminat de tip Timlux S/21 de 150W si 4 console tip TG1-151515. Alimentarea cu energie electrica a aparatelor de iluminat proiectate pe stalpii SCP 10002 proiectati (nr. 27, 28, 29) se va realiza din reteaua aeriana existenta prin intermediul fascicului de conductoare torsadate tip TYIR 50 Ol-Al +1x16Al mmp, de la stalpul de beton existent SCP 10002 (nr. 115). La capatul retelei se va monta o priza de pamant cu un electrod.

Centralizator de joasa tensiune aferent sistemului de iluminat public - suplimentari zona N10

Poz.

Denumire lucrare

UM

Cantitate

1

Montat aparat de iluminat 70W - pe lampadar

buc

18

2

Montat aparat de iluminat 70W - stradal

buc

0

3

Montat aparat de iluminat 100W - stradal

buc

0

4

Montat aparat de iluminat 150W - stradal

buc

4

5

Montat prelungire un brat tip Standard

buc

3

6

Montat prelungire doua brate tip Standard

buc

1

7

Montat stalp metalic plastifiat 2,5m - 4m tip Standard

buc

18

8

Montat stalp centrifugat cu armatura metalica tip SCP 10002, inclusiv fundatie

buc

4

10

Taiere asfalt sau beton (lx2)

km

0.25

11

Decopertare si refacere pavaj

ml

0

12

Spargere si desfacere beton (lx0.5x0.2)

mc

8.2

13

Sapatura (lx0.5x0.8)

mc

327.6

14

Refacere cai de circulatie auto cu imbracaminti asfaltice (lx0.5)

mp

7

15

Refacere cai de circulatie auto beton (lx0.5)

mp

7

16

Refacere cai de circulatie pietonala cu beton lx0.5

mp

5.6

17

Refacere cai de circulatie pietonala cu cu imbracaminti asfaltice lx0.5

mp

5.6

18

Montat profil PVC rigid D61mm - D80mm

km

0.06

19

Montat profil PVC rigid D81mm - □ 100mm

km

0

20

Montat profil PVC rigid □ 101mm - □ 160mm

km

0.028

21

Montat profil cablu tip ACYAbY 4x16mmp

km

0.819

22

Montat profil cablu tip ACYAbY 3x35+16mmp

km

0

23

Montat cablu aerian tip TYIR 50 Ol-Al 3x35Al mmp

km

0

24

Montat cablu aerian tip TYIR 50 Ol-Al 1x16Al mmp

km

0.2

25

Montat cutie derivatie tip CDLUX

buc

7

26

Camin de tragere subteran

buc

0

27

Capac camin de tragere pietonal

buc

0

28

Priza de pamant cu un electrod

buc

19

29

Demontare stalp 2m - 4m

buc

0

22. Piata Ferdinand

Aparatele de iluminat si stalpii de iluminat public vor fi montate de catre SC Proiect Bihor SA. Alimentarea cu energie electrica a aparatelor de iluminat proiectate se va realiza in mod trifazat din modulul de distribuție a punctului de aprindere existent (BMPIIP - bloc de masura si protecție instalatii de iluminat public).

SC Luxten Lighting Company SA va poza cablul de alimentare tip ACYAbY 3x35+16mmp pana in clemele de legatura Cl 2,5-50 Al - Cu, montate in interiorul stalpilor. Cablurile de alimentare cu energie electrica pozate in LES, vor intra si vor ieși prin partea de jos a stâlpilor metalici. Protecția cablului pozat prin stalp, se va face cu un intreruptor automat cu doi poli, faza - nul, montat în fereastra de vizitare. Racordul de derivatie la stalpi, se va face in fereastra de vizitare a compartimentului electric cu ajutorul unor clemele CL 2,5-50 Al-Cu. Cablul armat subteran de energie electrica va fi pozat in tub PVC rigid cu diametrul de O63mm pe un pat de nisip la o adancime de 0,8 metri, iar la subtraversarile cailor de rulare auto cablul va fi pozat prin teava rigida de O110 mm, de asemenea pe un pat de nisip la adancimea de 1,2 metri. In conditiile in care traversarea cailor de rulare auto nu permite realizarea subtraversarilor prin sapatura deschisa, atunci subtraversarea acestora se va realiza prin foraj ghidat.

SC Luxten Lighting Company SA va realiza si monta fundatiile pentru stalpii proiectati.

Se vor monta tevi de protectie în fundatie, pentru protectia si pozarea cablurilor.

Centralizator de joasa tensiune aferent sistemului de iluminat public Piata Ferdinand

Poz.

Denumire lucrare

U.M.

Cantitate

1

Realizare fundatie stalp 2m - 4m

buc

5

2

Realizare fundație stalp 4,1m - 6m

buc

4

3

Realizare fundație stalp 6,1m - 8m

buc

1

4

Desfaceri pavaje

mp

790

5

Spargere si desfacere beton (lx0.5x0.2)

mc

158

6

Sapatura (lx0.5x0.8)

mc

630

7

Umplutura compactata (lx0.5x0.6)

mc

475

8

Nisip

mc

155

9

Folie avertizoare

kg

55

10

Refacere cai de circulatie pietonala cu beton lx0.5

mp

725

11

Montat profil PE flexibil D61mm - D80mm

km

0.3

12

Montat profil PVC rigid D61mm - D80mm

km

1.575

13

Foraj orizontal cu tub PVC □ 100mm - □ 160mm

m

130

14

Montat cablu tip CYY-F 5x10mmp prin tub PVC

km

0.375

15

Montat profil cablu tip ACYAbY 3x35+16mmp

km

1.2

16

Montat profil cablu tip ACYAbY 3x150+70mmp

km

0.08

17

Montat bloc masura si protectie instalatie de iluminat public tip BMPIIP

buc

1

18

Realizare fundatie bloc de distributie / BMPIIP

buc

1

19

Camin de tragere subteran

buc

12

20

Capac camin de tragere pietonal

buc

12

21

Priza de pamant cu un electrod

buc

20

22

Priza de pamant cu trei electrozi

buc

1

Centralizator de joasa tensiune general aferent celor 22 zone auditate ale sistemului de iluminat public (N14+Santandrei, S16, S18, S15+Extindere din zona S13, S14, N2+MT, S2, S3+Extinderi din zona S1, S4, S5, N6, N7, N8, S11, S7, S6,

S9, N9, N3, N4, Suplimentare N10 si Piata Ferdinand)

NR

CRT

OPERATIE/MATERIAL

U.M.

CANTITATE TOTALA

1

Stalp de beton tip SE10 cu h=8m

buc

82

2

Stalp de beton tip SE4 cu h=8m

buc

73

3

Stalp de beton tip SCP10005 cu h=8m

buc

33

4

Stalp de beton tip SCP10002 cu h=8m

buc

68

5

Stalp de beton tip SCP10001 cu h=8m

buc

6

6

Stalp octogonal h=8m + fundatie

buc

235

7

Stalp octogonal h=6m + fundatie

buc

46

8

Stalp Scuar + fundatie

buc

427

TOTAL STALPI

970

9

Corp de iluminat de tip Timlux P 70W

buc

427

10

Corp de iluminat pietonal de 70W

buc

13

11

Corp de iluminat Luceda

buc

0

12

Corp de iluminat de tip Timlux P 100W

buc

0

13

Corp de iluminat tip S/11 70W

buc

0

14

Corp de iluminat tip S/11 100W

buc

0

15

Corp de iluminat tip S/12 70W

buc

468

16

Corp de iluminat tip S/21 100W

buc

538

17

Corp de iluminat tip S/21 150W

buc

259

18

Corp de iluminat tip S/21 250W

buc

88

19

Corp de iluminat tip S/22 250W

buc

2

TOTAL CORPURI ILUMINAT

1,795

20

Consola cu prindere pe zid

buc

2

21

Consola Pietonala montata pe stalp SCP

buc

11

22

Consola de tip TG3 - 051015

buc

0

23

Consola de tip TG2 - 202015

buc

3

24

Consola de tip TG2 - 051015

buc

0

25

Consola de tip TG1 -051015

buc

641

26

Consola de tip TG1 - 202015

buc

372

27

Consola de tip TG1 - 302025

buc

15

28

Consola de tip AO1 - 051015

buc

95

29

Consola de tip AO1 - 202015

buc

142

30

Consola de tip AO26 - 051015

buc

11

31

Consola de tip AO2- 202015

buc

51

32

Consola de tip AO3 - 202030

buc

2

TOTAL CONSOLE

1,345

33

Retea aeriana de tip TYIR 50 OLAL 3x35 Al

m

23,570

34

Retea aeriana de tip TYIR 50 OLAL 1x16 Al

m

7,095

TOTAL RETEA AERIANA

30,665

35

Retea subterana de tip ACYABY 3x150+75

m

334

36

Retea subterana de tip ACYABY 3x70+35

m

550

37

Cablu de tip ACYABY 3x50+25

m

0

38

Retea subterana de tip ACYABY 3x35+16

m

11,040

39

Retea subterana de tip ACYABY 4x16

m

27,114

TOTAL RETEA SUBTERANA

39,038

40

BMPIIP + fundatie

buc

9

41

CD6 + fundatie

buc

2

42

CDLux3

buc

177

TOTAL BMPIIP/CD

188

43

Decopertare si refacere pavaj

m

7,298

TOTAL DECOPERTARI

7,298

44

Teava rigida PVC F110

Profil PVC rigid - 1 tub activ + 1 tub rezerva

m

1,843

45

Foraj dirijat sub cale ferata

m

18

46

Foraj ghidat

m

200

TOTAL TUBULATURI

2,061

47

Priza de pamant 1 electrod

buc

819

48

Priza de pamant 3 electrozi

buc

9

TOTAL PRIZE IMPAMANTARE

828

Concluzii:

 • 1. Pentru proiectarea extinderii sau reabilitarii/modernizarii din punct de vedere luminotehnic a SIP se va respecta SR 13433 si conditiile prezentate in cadrul studiului.

 • 2. Pentru folosirea echipamentelor de iluminat, surse de lumina sau componente ale aparatajului se va impune respectarea caracteristicilor tehnice minimale prevazute in fisele tehnice si Criteriile UE privind achizitiile publice ecologice (APE) pentru sisteme de iluminat stradal si semnalizare rutiere.

 • 3. Punctele de delimitare, blocurile de masura, protective si comanda ale SIP vor fi scoase inafara Posturilor de Transformare detinute de S.C. ELECTRICA S.A. BMPIIP-urile vor contine contoare electrice cu masura indirecta (prin contori de curent avand raportul de transformare 200/5), cu sistem flexibil de tarifare, echipament de reducere tensiunea de alimentare in vederea cresterii fiabilitatii surselor de lumina si a reducerii consumului cu pana 25% pentru ramurile de retea nou construite.

 • 4. Se va renunta la sistemul de aprindere in cascada, comanda de anclansare a contactoarelor fiind data individual pentru fiecare punct BMPIIP.

Pentru calcululul tarifelor pe anul 2013 in prezent se utilizeaza tariful E2-noapte/zi, care la nivelul lunii februarie este:

 • •  tarif zi=0,5436 lei/kWh

 • •  tarif noapte=0,3208 lei/kWh

 • •  timp mediu de functionare a sistemului de iluminat public 4200 h/an

 • •  timp mediu de functonare tarif noapte: 2190h/an

 • •  timp mediu de functonare tarif zi: 1710 h/an

In urma estimarilor facute rezulta consumul energetic al sistemului de iluminat public propus a fi realizat in etapa a II-a, var. 2 este de aproximativ 203.53kW.

In tabelul de mai jos conform auditului pe cele 22 zone este prezentat centralizarea corpurilor de iluminat pe tipuri de surse, punandu-se accent pe consumul energetic al acestora.

Nr. crt.

Putere instalata lampa corp de iluminat [W]

Putere absorbita corp de iluminat

[W]

Centralizator aparate de iluminat pe cele 22 Zone auditate zone [buc]

Putere absorbita totala [W]

1

70

81

908

73,548

2

100

115

538

61,870

3

150

169

255

43,095

4

250

275

90

24,750

Total [W] 203,263

La nivelul unui an calendaristic, consumul de energie electrica aferent sistemului de iluminat public propus in etapa a II-a, var. 2 este de 805.64 MWh si este prezentat in tabelul urmator.

Nr. crt.

LUNA

Energie electrica cu tariful E2

Consum Total

[kWh]

Cost Total [lei]

1

IANUARIE

87,901.08

35,147.96

2

FEBRUARIE

72,246.45

28,247.29

3

MARTIE

70,345.94

27,227.76

4

APRILIE

58,200.97

20,927.67

5

MAI

51,103.71

17,797.21

6

IUNIE

47,258.65

15,953.10

7

IULIE

48,651.00

16,541.66

8

AUGUST

56,358.05

19,902.47

9

SEPTEMBRIE

64,163.35

24,093.35

10

OCTOMBRIE

76,352.36

30,372.09

11

NOIEMBRIE

82,694.16

33,215.67

12

DECEMBRIE

90,363.95

36,486.77

TOTAL

805,639.68

305,913.00

 • II.2.c. Descrierea constructiva si functionala a zonelor analizate

Sistemul de iluminat public (toate componentele sale) este alimentat cu energie electrica din sistemul energetic national prin intermediul posturilor de transformare MT/JT 0,4kV existente in cadrul municipiului.

Situatia posturilor de transformare din municipiul Oradea se prezinta in felul urmator:

 • •  Numar total de posturi de transformare echipate cu bara de iluminat public: 257 buc.

 • •  Numar de posturi de transformare modernizate sau pe cale de a fi modernizate si dotate cu blocuri de masura si protectie pentru instalatiile de iluminat public (BMPIIP): 210 buc.

Reteaua electrica de iluminat public existenta in municipiul Oradea este de tip LEA (TYIR 50 Ol-Al+3x35Al, TYIR 50 Ol-Al+1x16Al) si LES (ACYABY3x70+35, ACYABY3x35+16 sau ACYABY4X16).

In municipiul Oradea elementele sistemului de iluminat public sunt amplasate pe stalpi de beton (tip SE, SCP, SF) sau metalici (octogonali, OTL). Consolele de sustinere a corpurilor de iluminat sunt metalice de diverse lungimi in functe de categoria strazii (numarul de benzi de circulatie). Corpurile de iluminat existente sunt echipate cu lampi cu vapori de sodiu de diverse puteri (70W; 100W; 150W; 250W).

 • II.3. Date tehnice ale investitiei

 • II.3.a. Zona si amplasamentul

Municipiul Oradea, Judetul Bihor

 • II.3.b. Statutul juridic al terenului ce urmeaza a fi ocupat

Toate elementele sistemul de iluminat public din Municipiul Oradea vor fi montate pe domeniul public identificat in aria teritoriala a celor 22 zone.

 • II.3.c. Situatia ocuparii definitive de teren

Terenul ocupat definitiv de lucrarile tratate in acesta lucrare se gasesc in zona de intravilan apartinand Municipiului Oradea, Judetul Bihor.

 • II.3.d. Studii de teren.

In cazul in care executantul lucrarilor prevazute in prezenta lucrare considera necesare efectuarea unor studii geotehnice pentru realiziarea fundatiilor stalpilor de iluminat public se va proceda la determina componentei solului prin lucrari specific, conform legislatiei in vigoare

 • II.3.e. Caracteristicile principale ale constructiilor.

 • II.3.e.1 Criterii generale de proiectare a iluminatului public.

Clasificarea sistemelor de iluminat pentru diferite tipuri de cai de circulatie:

Din punct de vedere al Standardului Roman de iluminat SR 13433 alineat la normativele europene, sistemele de iluminat se impart in cinci clase de iluminat simbolizate de la M1.. ,M5.

Sistemele de iluminat destinate cailor de circulatie sunt caracterizate de:

 • •  nivelul de luminanta si uniformitatea distributiei luminantei pe suprafata drumului;

 • •  nivelul de iluminare al vecinatatilor;

 • •  limitarea orbirii de inconfort si incapacitate;

 • •  ghidajul vizual.

Sistemul de iluminat public in cele 2l zone ale Municipiului Oradea a fost clasificat in functie de urmatorii factori:

 • •  intensitatea traficului: valoarea numarului de vehicule/ora, banda si sens,

 • •  complexitatea configuratiei caii: infrastructura, modificari ale traficului si vecinatati,

 • •  controlul traficului: existenta indicatorilor si a panourilor de semnalizare rutiera, existenta semafoarelor.

 • •  separarea anumitor benzi de circulație destinate altor categorii de participanti la trafic: benzi de circulatie special destinate unei anumite categorii, cum ar fi: camioane, autobuze, biciclete, pietoni.

Din punct de vedere al zonei de exploatare

 • •  SIP pentru Zone rezidentiale - zona de locuinte, alei intre blocuri, cartiere

 • •  SIP pentru parcuri, gradini si locuri publice

 • •  SIP pentru monumente , cladiri si alte constructii de patrimoniu

 • •   SIP stradal - artere principale si intersectii

Daca in cazul iluminarii cailor de circulatie aspectele tehnico-economice sunt prioritare, in asigurarea mediului confortabil luminos in cazul centrului orasului trebuie realizat un echilibru intre mai multe aspecte dupa cum urmeaza:

Selectionarea unor aparate de iluminat cu performante bune dar care sa raspunda si unei anumite cerinte estetice, pentru ca astfel sa se poata realiza o armonie intre aspectul arhitectural si peisajul urban;

Iluminatul trebuie sa asigure securitatea pietonilor in raport cu vehiculele aflate in miscare si la potentialele comportamente criminale;

Controlul iluminarii panourilor publicitare si al efectelor altor reflectoare prin utilizarea unor surse de lumina utilizabile din punct de vedere al iluminarii maxime admise, al temperaturii de culoare corelata, al culorii surselor de iluminat si al pozitionarii acestora fata de traficul rutier, in vederea evitarii distragerii atentiei participantilor la trafic si a armonizarii culorilor reclamelor luminoase cu cele utilizate la iluminatul public;

Protejarea mediului contra poluarii luminoase;

Protejarea echipamentului contra actelor de vandalism;

Intretinerea facila a instalatiei.

Elaborarea proiectului luminotehnic este necesara pentru stabilirea tipului si numarului surselor de lumina, a puterii instalate si a numarului de stalpi necesari.

Proiectul luminotehnic se realizeaza utilizand programe de calcul specializate.

Verificarea proiectului luminotehnic se va face de catre verificatorul de proiect atestat.

Rezultatele calculelor trebuie sa corespunda prevederile din Norma CIE 115/95 si SR 13433/ martie 1999.

Clasificarea drumurilor

Comisia Internationala de iluminat CIE, recomanda urmatoarele clasificari pentru trafic rutier:

Descrierea drumului

Clasa de iluminat

Drum cu trafic de mare viteza, cu cai de rulaj separate fara incrucisari (Ex: autostrazi)

Densitatea de trafic (Nota 1):

ridicata

medie

scazuta

M1

M2

M3

Drum cu trafic de mare viteza, fara cai de rulaj separate (Ex: drum national, drum judetean)

Controlul traficului ( Nota 2) si separarea (Nota 3) dintre diferitele tipuri de calatori pe drum (Nota 4): slaba

buna

M1

M2

Drumuri urbane importante, strazi de centura sau radiale din orase. Controlul traficului si separarea diferitelor tipuri de calatori: slaba

buna

M2

M3

Strazi de legatura mai putin importante in orase, din zone rezidentiale, strazi rurale locale, drumuri de acces la strazi, sosele importante. Controlul traficului si separarea diferitelor tipuri de calatori: slaba

buna

M4

M5

In Anexa 3 este prezentat un exemplu de realizare a sistemului de iluminat public pe clase de trafic rutier.

Nota 1. Complexitatea traficului se refera la infrastructura, conditiile de deplasare si vizibilitate. Factorii care se considera sunt urmatorii :

 • •  numărul de benzi, curbe si dificultatea pantelor precum si densitatea acestora;

 • •  semne de circulatie, indicatoare.

Nota 2. Controlul traficului se refera la prezenta semnalelor luminoase si a indicatoarelor respectiv existenta mijloacelor de control a circulatiei. Metode de control sunt:

 • •  semnale luminoase; - semne directionale;

 • •  reguli de prioritate; - marcaje rutiere.

 • •  indicatoare rutiere;

Acolo unde acestea lipsesc, sau sunt reduse ca densitate, controlul traficului se considera a fi privit drept slab.

Nota 3. Separarea circulatiei se refera la existenta unor benzi separate de mers, dedicate diferitelor tipuri de trafic, sau acolo unde exista restrictii de circulatie.

Separarea este buna, acolo unde aceste separari exista si sunt bine semnalizate.

Nota 4. Diferitele tipuri de calatori sunt, spre exemplu, conducatorii auto, vehiculele de transport, vehicolele cu viteza redusa, autobuzele, ciclistii si pietonii.

Valorile parametrilor luminotehnici corespunzator claselor de iluminat

Clasa de iluminat

L d(1) med [cd/mp]

Uo(1)

Ti(1)

[%]

Ui(2)

M1

2

0,4

10

0,7

M2

1,5

0,4

10

0,7

M3

1

0,4

10

0,5

M4

0,75

0,4

15

NR

M5

0,5

0,4

15

NR

Observatii :

 • - inseamna ca domeniul de aplicabilitate al normelor sunt toate drumurile;

 • - inseamna ca domeniul de aplicabilitate al normelor sunt drumurile cu intersectii putine sau fara intersectii ;

NR - nu sunt valori recomandate prin norme.

In ceea ce priveste distributia luminantelor, pentru evitarea orbirii psihologice este necesara realizarea unei uniformitati in limite diferite si anume uniformitatea generala (pe planul drumului) U0 = Lmin / Lmed trebuie sa fie de cel putin 0,4 iar uniformitatea longitudinala (masurata in lungul axului de circulatie a unui culoar) Ul = Lmin / Lmax sa fie de cel putin 0,5.

Pentru evitarea orbirii directe fiziologice provocate de sursele de lumina, se impune folosirea unor corpuri de iluminat cu unghi de protectie mare, astfel incat la unghiuri de privire normale, sursa sa nu fie vazuta.

Iluminatul in intersectii

Pentru stabilirea nivelului de iluminare va trebui stabilita clasa in care se incadreaza intersectia in conformitate cu tabelul de mai jos:

Categoria zonei de risc

Clasa sistemului de iluminat

Intersectii de 2 sau mai multe cai de circulatie, treceri de pietoni, rampe cu zone restrictive

C(i-1)=Mi

Intersectii la nivel a unei cai de circulatie, cu o cale ferata sau o linie de tramvai:

Ci=Mi

simple complexe

C(i-1)=Mi

Intersectii giratorii fara semnalizare rutiera: complexe sau mari

C1

de complexitate medie

C2

simple sau mici

C3

Zone aglomerate in care traficul se deruleaza greu: complexe sau mari

C1

de complexitate medie

C2

simple sau mici

C3

Pentru realizarea iluminatului corespunzator normelor se vor monta corpuri performante pe console noi calculate in urma programelor luminotehnice pentru fiecare intersectie in parte. Se vor

monta cate 2 corpuri de iluminat pentru ridicarea nivelului de luminanta cu cca 50 % peste cel mai mare nivel de luminanta de pe arterele care se intersecteaza pentru a se indeplini reglementarile legate de treceri de pietoni. Culoarea surselor nu va fi modificata fata de restul arterei.

Valorile parametrilor luminotehnici pentru zonele de risc

Clasa de iluminat

Iluminarea orizontala pe toata suprafața circulata de pietoni

E med [lx]

U0

C0

min 50

min 0,4

C1

min 30

min 0,4

C2

min 20

min 0,4

C3

min 15

min 0,4

C4

min 10

min 0,4

C5

min 7,5

min 0,4

In cazul cand utilizand numai stalpii existenti iluminatul nu se incadreaza in limitele impuse de standarde, se va suplimenta numarul de stalpi din intersectie.

Pentru strazi si alei calculul luminotehnic se va face pentru fiecare artera sau pentru un grup de artere care au aceleasi caracteristici geometrice, stalpi cu aceeasi inaltime si pe care au fost prevazute acelasi tip de corpuri cu aceeasi putere.

Calculul luminotehnic se va face pe tronsoane in cazul in care artera nu este uniforma din punct de vedere geometric, are intersectari cu alte strazi, stalpii sunt de inaltimi diferite sau se pun corpuri de tipuri sau puteri diferite.

Cand proiectul luminotehnic se realizeaza in zone unde nu exista iluminat, amplasarea stalpilor se va face de preferinta in spatii verzi. Daca este posibil si rezultatele calculului luminotehnic o permit, stalpii se vor amplasa la distanta fata de carosabil (1-1,5m) pentru micsorarea probabilitatii de avariere produse de accidentele rutiere (vezi Norma tehnica din 27/01/1998 privind amplasarea lucrarilor edilitare, a stalpilor pentru instalatii si a pomilor in localitatile urbane si rurale).

Cand carosabilul are un scuar central si exista posibilitatea pozarii retelei electrice prin acest spatiu verde, iluminatul se va realiza axial. Avantajul realizarii iluminatului axial sunt: obtinerea unor uniformitati mai bune si reducerea costurilor prin utilizarea unui numar mai mic de stalpi pentru aceeasi suprafata luminata (jumatate din stalpii necesari in cazul iluminatului bilateral).

Pe arterele circulate se vor alege inaltimi de 10 pana la 14m, in functie de latimea strazii si de distanta intre stalpi (inaltimea mai mare imbunatateste uniformitatea generala).

Standarde, Normative, Fise Tehnologice si alte prescriptii

La executia lucrarilor din prezenta oferta tehnica se vor respecta:

- Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006;

- HG 300/2006, privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile ;

- HG 1048/2006, privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca ;

- HG 1091/2006, privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca ;

- HG 1146/2006, privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca ;

- HG 1425/2006, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 ;

- „Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor”, indicativ I7-2011

 • -      îndreptar de proiectare si execuție a instalațiilor de legare la pamant 1RE - Ip30 - 90 ;

 • -      Nomenclator de verificari, incercari si probe privind montajul, punerea in functiune si darea in exploatare a instalatiilor energetice - PE 003/79 ;

 • -      Regulament general de manevre in instalatiile electrice PE 118/92 ;

 • -      NTE 007/08/00 - Normativ pentru proiectarea si executia retelelor de cabluri electrice;

 • -      PE 103/1992 - instructiuni pentru dimensionarea si verificarea instalatiilor electroenergetice la solicitari mecanice si termice in conditiile curentilor de scurtcircuit;

 • -      PE 118/95 - Regulament general de manevre in instalatii electrice;

 • -       F.T. - 4/82 - Incercari, verificari si masuratori executate la cabluri;

 • -      Legea 318/2003 - Legea energiei electrice;

 • -      OUG nr. 195/2005 - Ordonanta de urgenta privind protectia mediului;

 • -      H.G.R. nr. 918/2002- Stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului si pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private supuse acestei proceduri;

 • -      Ordin M.A.P.M. nr. 860/2002 - Aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si de emitere a acordului de mediu;

 • -      Ordin M.A.P.M. nr. 863/2002 - Aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului;

 • -     STAS-urile : 2612-1987 , SR 8591/1997, SR 13433/1999 ;

 • -      Standard SR CEI 60364-4-442 - Instalatii electrice in constructii ;

 • -      Indreptar de proiectare si executie ainstalatiilorde legare la pamant1RE - Ip30 - 04 ;

 • -      Nomenclator de verificari, incercari si probe privind montajul, punerea in functiune si darea in exploatare a instalatiilor energetice - PE 003/79 ;

 • II.3.e.2 Situatia proiectata a SIP.

Descrierea solutiei tehnice propuse pentru extinderea si modernizarea sistemului de iluminat public

Stalpi de iluminat public de beton / metalici (fisa tehnica 1).

In zonele in care exista iluminat public, stalpii de sustinere ai retelei vor fi reabilitati in functie de gradul de uzura sau inlocuiti, dupa caz.

Pentru solutiile de extindere si de modernizare se recomanda a fi utilizati stalpi metalici adaptati zonei in care se va face reabilitarea, categoria arterei de circulatie considerate, distanta dintre aparatele de iluminat alegandu-se in functie de inaltimea de montare a acestora, asigurandu-se uniformitatea iluminatului conform normelor Uniunii Europene, astfel incat sa se reduca numarul de stalpi/km, cu respectarea prevederilor din SR EN 13433.

Amplasarea/pozitionarea aparatelor de iluminat pentru caile de circulatie auto se va determina printr-o analiza care trebuie sa previna fenomenul de orbire.

Retea de distributie energie electrica iluminat public: retea LEA (fisa tehnica 2), retea LES (fisa tehnica 3), retea in canalizatie (fisa tehnica 4)

Pentru fiecare lucrare la LES/LEA, executantul (Seful de lucrare) va lua in primire traseul, in conformitate cu documentatia de proiectare si cu avizele si acordurile emise in acest scop.

Pichetarea traseului cablului se realizeaza de catre seful de lucrare pe baza planului din proiectul de executie utilizand reperele fizice existente in teren (borduri, cladiri etc), iar in lipsa acestora se vor utiliza tarusi din lemn pentru spatiile verzi si insemne pe pavaj cu creta sau cu vopsea.

In urma pichetarii se va stabili traseul cablului care va ocoli obstacolele intalnite in teren : copaci, canale, fundatii, guri de aerisire, etc.

La pichetarea traseului cablului LEC si in executie se vor respecta distantele fata de instalatiile edilitare in conformitate cu NTE 007/08/00 si SR 8591 si anume:

Denumire retea

In plan orizontal

In plan vertical (intersectii)

Observatii

Apa si canal

0,5m (0,6*)

0,25m

*la adancimi de peste 1,5m

Conducta termica cu abur

1,5m

0,5m

Distanta masurata de la marginea canalului

Conducta termica cu apa

0,5m

0,2m

Distanta masurata de la marginea canalului

Lichide combustibile

1m

0,5m

Gaze

0,6m

0,25m (1)

Pt. cabluri pozate in pamant fara tub de protectie

Gaze joasa presiune

1,5m

0,25m (1)

Pt. cabluri pozate in pamant prin tub de protectie

Gaze medie presiune

2m

0,25m (1)

Pt. cabluri pozate in pamant prin tub de protectie

Fundatii de cladiri

0.6m

-

Cu conditia verificarii stabilitatii constructiei

Axul arborilor

1m

-

Drumuri

0.5m*

1m

* fata de bordura

Cabluri electrice 1-

20kV

7cm

0,5m*

*Se poate reduce la 0,25m protejand cablul cu tub 0,5 m de o parte si de cealalta a traversarii

Cabluri electrice 1-20kV monofazate pozate in trefla

25cm

0,5m*

*Se poate reduce la 0,25m protejand cablul cu tub 0,5 m de o parte si de cealalta a traversarii

Cabluri de comanda

10cm

0,5m

*Se poate reduce la 0,25m protejand cablul cu tub 0,5 m de o parte si de cealalta a traversarii

Nota (1): este de preferat sa se pozeze cablurile sub conducta de gaze iar daca nu este posibil se va introduce cablul prin tub de protectie pe o lungime de 0,8m de fiecare parte a intersectiei; tubul va fi prevazut cu rasuflatori la capete conf. normativului I6; Unghiul de traversare recomandat este cuprins intre 600 si 900.

In cazul retelelor aeriene se vor respecta distantele minime prevazute in 1.Lj-IP.8 / 1976 cap.11-Portiuni speciale ale traseelor retelelor cu conductoare torsadate din care se vor respecta urmatoarele distante:

 • a) pe verticala reteaua de iluminat la sageata maxima va fi la:

- min 6m la traversarea drumurilor;

- min. 2m pana la linia de contact tramvaie

- min. 3m pana la linia de contact troleibuze

- min. 0,3m fata de LEA clasic

- min. 0,05m fata de alta retea cu TYIR

 • b) pe orizontala reteaua de iluminat va fi la:

- min. 2m pana la linia de contact

- min. 0,5m pana la partile de sustinere ale liniei de contact

- min. 0,35m fata de LEA clasic

- min. 0,05m fata de alta retea cu TYIR

La calcularea lungimii retelei se va tine cont de buclele care se lasa la legaturile de intindere si de sageata fascicolului.

Daca se considera necesar, pentru clarificarea problemelor ridicate de executarea lucrarilor se stabilesc solutiile care se impun impreuna cu proiectantul, beneficiarul investitiei si reprezentantul retelei.

BMPIIP (fisa tehnica 5), Puncte de aprindere (fisa tehnica 6), Cutii de distibutie (fisa tehnica 7), Sistem de e energie si software de monitorizare consum energie electrica (fisa tehnica 8).

BMPIIP - Bloc de masurare si protectie instalatie de iluminat public

Prin montarea blocului de masura si protectie instalatie de iluminat public se elimina necesitatea deplasarii pe teren a personalului pentru realizarea citirii parametrilor electrici inregistrati de sistemul de masurare ce echipeaza blocul si totodata se creeaza posibilitatea stocarii si prelucrarii informatiilor achizitionate, pe un sistem de calcul adaptat cerintelor beneficiarului.

Sistemul de salvare energie este destinat controlului centralizat al sistemelor de iluminat public in scopul reducerii consumului de energie electrica, a costurilor de exploatare si intretinere ale acestora.

Conceptul de eficienta energetica este un concept care grupeaza metodele si mijloacele prin care in urma unei analiza tehnico-economice, pot fi reduse consumurile de energie. Conceptul are la baza:

- Economisisrea energiei prin masuri intreprinse de producatorii si utilizatorii de energie pentru a evita risipa.

- Utilizarea rationala a energiei electrice de catre consumatori in modul cel mai potrivit pentru realizarea obiectivelor tinand cont de restrictiile sociale, financiare, ecologice.

- Substituirea unor forme de energie, echipamente, tehnologii si procese prin altele mai bine adaptate cerintelor utilizatorului.

In zile noatre barierele existente in calea promovarii eficientei energetice sunt de ordin tehnic (echipamente), economice (preturi si costuri), financiare (fonduri insuficiente) , institutional (structura decizionala inadecvata) si legistlativ (lipsa legi, standard, norme).

Pentru stabilirea strategiei de eficienta energetitica trebuie definite obiectivele strategice si alese cele mai bune metode si programe pentru depasirea barierelor.

Console corp de iluminat (fisa tehnica 9).

Caracteristicile consolelor de sustinere corp de iluminat

Domeniu de utilizare

sustinerea corpurilor de iluminat stradale la montajul pe stalpii de beton

Descriere

 • •  executata din teava OL 37 de 2 toli;

 • •  dupa prelucrare este zincata la cald ;

 • •  sa fie prevazute cu o gaura pentru legarea la nulul de protectie la baza bratului pe directie perpendicular pe planul consolei ;

 • •  sa fie avizate de catre un specialist verificator de proiecte MLPAT

Prindere pe stalp

cu coliere de dimensiuni ce sunt alocate fiecarui tip de stalp pe care se monteaza; colierele vor fi din platbanda OLZn minim 40x4 ;

fixarea pe stalp a consolei se face astfel incat sa nu existe supunerea legaturilor electrice la eforturi de tractiune.

Corpuri de iluminat.

In cadrul sistemului de iluminat public din Municipiul Oradea vor fi utilizate urmatoarele tipuri de corpuri de iluminat:

 • •  Corp de iluminat echipat cu lampi clasice cu vapori de sodiu (fisa tehnica 10)

 • •  Corp de iluminat cu lampi LED (fisa tehnica 11)

Lampi pentru corpurile de iluminat.

Corpurile de iluminat din cadrul sistemului de iluminat public vor fi echipate cu urmatoarele tipuri de surse (lampi):

 • •  Lampa cu vapori de sodiu (fisa tehnica 12).

 • •  Lampa cu halogenuri metalice (fisa tehnica 13).

Descrierea propunerii privind modul de realizare a intretinerii si mentinerii sistemului de iluminat public.

Exploatarea si intretinerea instalatiilor de iluminat public

Pentru realizarea lucrarilor curente de exploatare, urmatoarea documentatie tehnica va fi si anexa la hotararea de dare in administrare sau, dupa caz, la contractul de delegare a gestiunii:

 • a) planul detaliat al instalatiilor de iluminat public pe care le are in exploatare.

 • b) documentatia tehnica pentru caile de circulatie pe care sunt montate instalatiile de iluminat public, impartita pe categorii de cai de circulatie, care trebuie sa cuprinda:

- proiectele de executie a instalatiilor de iluminat, cu toate modificarile operate, breviarele de calcul si avizele obtinute;

- procesele-verbale de receptie, insotite de certificatele de calitate.

Operatiile de exploatare vor cuprinde:

 • a) lucrari operative constand dintr-un ansamblu de operatii si activitati pentru supravegherea permanenta a instalatiilor, executarea de manevre programate sau accidentale pentru remedierea deranjamentelor, urmarirea comportarii in timp a instalatiilor;

 • b) revizii tehnice constand dintr-un ansamblu de operatii si activitati de mica amploare executate periodic pentru verificarea, curatarea, reglarea, eliminarea defectiunilor si inlocuirea unor piese, avand drept scop asigurarea functionarii instalatiilor pana la urmatoarea lucrare planificata;

 • c) reparatii curente constand dintr-un ansamblu de operatii executate periodic, in baza unor programe, prin care se urmareste readucerea tuturor partilor instalatiei la parametrii proiectati, prin remedierea tuturor defectiunilor si inlocuirea partilor din instalatie care nu mai prezinta un grad de fiabilitate corespunzator.

In cadrul reviziilor tehnice se vor executa cel putin urmatoarele operatii:

 • a) revizia corpurilor de iluminat si a accesoriilor (balast, igniter, condensator, siguranta etc.);

 • b) revizia tablourilor de distributie si a punctelor de conectare/deconectare;

 • c) revizia liniei electrice apartinand sistemului de iluminat public.

La lucrarile de revizie tehnica la corpurile de iluminat pentru verificarea bunei functionari se lucreaza cu linia electrica sub tensiune, aplicandu-se masurile specifice de protectie a muncii in cazul lucrului sub tensiune.

La intretinerea si revizia tablourilor electrice de alimentare, distributie, conectare/deconectare se vor realiza urmatoarele operatii:

 • a) inlocuirea sigurantelor necorespunzatoare;

 • b) inlocuirea contactoarelor si a dispozitivelor de automatizare defecte;

 • c) inlocuirea, dupa caz, a usilor tablourilor de distributie;

 • d) refacerea inscriptionarilor, daca este cazul.

La revizia retelei electrice de joasa tensiune destinata iluminatului public se realizeaza urmatoarele operatii:

 • a) verificarea traseelor si indepartarea obiectelor straine;

 • b) indreptarea stalpilor inclinati;

 • c) verificarea ancorelor si intinderea lor;

 • d) verificarea starii conductoarelor electrice;

 • e) refacerea legaturilor la izolatoare sau a legaturilor fasciculelor torsadate, daca este cazul;

 • f) indreptarea, dupa caz, a consolelor;

 • g) verificarea starii izolatoarelor si inlocuirea celor defecte;

 • h) strangerea sau inlocuirea clemelor de conexiune electrica, daca este cazul;

 • i) verificarea instalatiei de legare la pamant (legatura conductorului electric de nul de protectie la armatura stalpului, legatura la priza de pamant etc.);

 • j) masurarea rezistentei de dispersie a retelei generale de legare la pamant.

Reparatiile curente se executa la:

 • a) corpuri de iluminat si accesorii;

 • b) tablouri electrice de alimentare, distributie si conectare/deconectare;

 • c) retele electrice de joasa tensiune apartinand sistemului de iluminat public.

Periodicitatea reviziilor tehnice pentru corpurile de iluminat este conform normativelor tehnice in vigoare sau in functie de specificatiile fabricantului.

Autoritatile administratiei publice locale impreuna cu organele de politie vor stabili, in functie de conditiile locale, gradul de intensitate a traficului pentru fiecare cale de circulatie, locurile si intersectiile cu grad mare de periculozitate, precum si marile aglomerari urbane.

Gradul de intensitate a traficului se determina in functie de numarul de vehicule/ora si banda astfel:

 • a) foarte intens, peste 600, corespunzand clasei sistemului de iluminat M1;

 • b) intens, intre 360 si 600, corespunzand clasei sistemului de iluminat M2;

 • c) mediu, intre 160 si 360, corespunzand clasei sistemului de iluminat M3;

 • d) redus, intre 30 si 160, corespunzand clasei sistemului de iluminat M4;

 • e) foarte redus, sub 30, corespunzand clasei sistemului de iluminat M5.

Periodicitatea reparatiilor curente pentru tablourile electrice de alimentare, distributie, conectare/deconectare si retelele electrice de joasa tensiune destinate iluminatului public este de 3 ani, iar pentru corpurile de iluminat este de 2 ani.

Inca din faza de proiectare a unei instalatii de iluminat este adesea posibil sa se aleaga componentele, sistemele care vor conduce la activitati de intretinere minime:

 • •  Prin alegerea de aparate cu durata mare de viata si cu etanșeitate ridicata a compartimentului optic;

 • •  Prin reducerea numarului de variante de echipare din schema;

 • •  Prin folosirea de aparate de iluminat cu putine componente, si care pot fi manevrate cu usurinta manual sau inlocuite;

 • •  Cand este posibil sa se utilizeze suprafete cu finisaje care raman curate timp indelungat sau sunt usor de curatat;

 • •  Planificarea unei activitati de intretinere usoara (acces, tipul sculelor, disponibil de piese de schimb);

 • •  Pregatirea unei scheme de intretinere cat mai complete, inclusiv cu instructiuni;

 • •  Organizarea unui flux informational eficient (feedback-uri ale greselilor, dificultatilor si defectelor);

 • •  Inspectarea starii suportilor (stalpi, console) si a nivelului coroziunii.

Activitatea de Relamping

Costurile de inlocuire a lampilor cuprind costul lampilor propriu-zise si costul muncii depuse, care include costurile privind comandarea, aprovizionarea, stocarea, instalarea, etc.

Costurile cu munca efectuata depind de sistemul de inlocuire adoptat si de accesibilitatea la aparatele de iluminat, alternativele fiind urmatoarele:

 • •  înlocuirea corectiva, consta in înlocuirea fiecărei lampi defecte;

 • •  înlocuirea preventiva, consta in inlocuirea “in grup” a tuturor lampilor defecte sau bune in acelasi timp, care corespunde de regula duratei de viata economica a lampilor;

 • •  înlocuirea combinata.

Este foarte important ca in locurile unde prin defectarea unei lampi se pune in pericol siguranta sau securitatea in deplasare a utilizatorilor, aceasta sa fie inlocuita imediat.

Cum deteriorarea fluxului luminos al lampii, constituie o sursa de risipa a energiei, asigurarea unui serviciu de intretinere corect conduce la un ciclu de viata eficient al acesteia.

Descrierea modului de implementare a solutiei tehnice privind dispecerizarea, teleconducerea si telegestiunea sistemului de iluminat public in regim de continuitate

Indatoririle personalului

Personalul de deservire se compune din toti salariatii care deservesc instalatiile aferente infrastructurii serviciului de iluminat public avand ca sarcina de serviciu principala supravegherea functionarii si executarea de manevre in mod nemijlocit la un echipament, intr-o instalatie sau intr-un ansamblu de instalatii.

Subordonarea pe linie operativa si tehnico-administrativa, precum si obligatiile, drepturile si responsabilitatile personalului de deservire operativa se trec in fisa postului si in regulamentele/ procedurile tehnice interne.

Locurile de munca in care este necesara desfasurarea activitatii se stabilesc de operator in procedurile proprii, in functie de:

 • a) gradul de periculozitate a instalatiilor si al procesului tehnologic;

 • b) gradul de automatizare a instalatiilor;

 • c) gradul de siguranta necesar in asigurarea serviciului;

 • d) necesitatea supravegherii instalatiilor;

 • e) existenta unui sistem de transmisie a datelor si a posibilitatilor de executare a manevrelor de la distanta;

 • f) posibilitatea interventiei rapide pentru prevenirea si lichidarea incidentelor si avariilor.

în functie de conditiile specifice de realizare a serviciului, operatorul poate stabili ca personalul sa-si indeplineasca atributiile de serviciu prin supravegherea mai multor instalatii amplasate in locuri diferite.

Principalele lucrari ce trebuie cuprinse in fisa postului personalului de deservire, privitor la exploatare si executie, constau in:

 • a) supravegherea instalatiilor;

 • b) controlul curent al instalatiilor;

 • c) executarea de manevre;

 • d) lucrari de intretinere periodica;

 • e) lucrari de intretinere neprogramate;

 • f) lucrari de interventii accidentale.

Lucrarile de intretinere periodice sunt cele prevazute in instructiunile furnizorilor de echipamente, regulamente de exploatare tehnica si in instructiunile/procedurile tehnice interne si se executa, de regula, fara intreruperea furnizarii serviciului.

Lucrarile de intretinere curenta neprogramate se executa in scopul prevenirii sau eliminarii deteriorarilor, avariilor sau incidentelor si vor fi definite in fisa postului si in instructiunile de exploatare.

Analiza si evidenta incidentelor si avariilor

In scopul cresterii sigurantei in functionare a serviciului de iluminat si a continuitatii acestuia, operatorii vor intocmi proceduri de analiza operativa si sistematica a tuturor evenimentelor nedorite care au loc in instalatiile de iluminat, stabilindu-se masuri privind cresterea fiabilitatii echipamentelor si schemelor tehnologice, imbunatatirea activitatii de exploatare, intretinere, reparatii si cresterea nivelului de pregatire si disciplina a personalului.

Evenimentele ce se analizeaza se refera, in principal, la:

a) defectiuni curente;

b) deranjamente din retelele de transport si de distributie a energiei electrice, indiferent daca acestea sunt destinate exclusiv instalatiilor de iluminat sau nu;

 • c) incidentele si avariile;

 • d) limitarile ce afecteaza continuitatea sau calitatea serviciului de iluminat, impuse de anumite situatii existente la un moment dat.

Analizele incidentelor sau avariilor vor fi efectuate imediat dupa producerea evenimentelor respective de catre factorii de raspundere ai operatorului, de regula, impreuna cu cei ai autoritatilor administratiei publice locale.

Operatorul are obligatia ca cel putin trimestrial sa informeze autoritatile administratiei publice locale sau, dupa caz, asociatia de dezvoltare comunitara asupra tuturor avariilor care au avut loc, concluziile analizelor si masurile care s-au luat.

Evidentierea defectiunilor si deteriorarilor se face si in perioada de probe de garantie si punere in functiune dupa montare, inlocuire sau reparatie capitala.

Fisele de incidente si de echipament deteriorat reprezinta documente primare pentru evidenta statistica si aprecierea realizarii indicatorilor de performanta.

Pastrarea evidentei se face la operator pe toata perioada cat acesta opereaza.

Anexa II.3.1. Lista cu obiectivele din cele 21zone auditate

Anexa II.3.2. Fise tehnice echipamente

 • II.3.f. Situatia existenta a utilitatilor

Realizarea sistemului de iluminat public este strans legata de existenta retelelor de distributie a energiei electrice. In urma auditului efectuat in Municipiul Oradea nu au fost gasite zone in care sa nu existe retea electrica a furnizorului.

Extinderile/ modernizarile/reabilitarile sistemului de iluminat public din Municipiul Oradea vor presupune in principal urmatoarele situati:

- Extinderi / modernizarile/reabilitarile ale sistemului de iluminat public in zone in care exista BMPIIP-uri, pentru care se va solicita spor de putere de la furnizorul de energie electrica

- Extinderi ale sistemului de iluminat public in zone in care nu exista BMPIIP-uri la punctele de transformare. In acest caz, se va elabora documentatia tehnico-economica necesara obtinerii necesarului de putere pentru sistemul de iluminat public.

Sistemul de iluminat public nu este conectat si conditionat de existenta altor retele edilitare in zona. La realizarea sistmului de iluminat public se vor respecta prescritiile tehnice, normele si normativele in vigoare la data executiei, avizele obtinute de la ceilalti posesori/administratori de retele edilitare locale.

 • II.3.g. Concluziile evaluarii impactului asupra mediului

Plecand de la concluziile rezultate din analiza anexelor: Anexa II.3.3. Mijloace de protectie a mediului si Anexa II.3.4. Chestionarul de mediu, se poate concluziona ca atat lucrarile de executie cit si exploatarea sistemului de iluminat public proiectat nu au un impact negativ asupra mediului

Anexa II.3.3. Mijloace de protectie a mediului

Anexa II.3.4. Chestionarul de mediu

 • II.4. Durata de realizare a investiției - graficul de realizare a investiției

Graficul de realizarea instalatiei este prezentat in Anexa II.4.1.

Anexa II.4.1. Graficul de realizare a investitiilor.

III. Costurile estimative ale investiției

 • 111.1 Deviz general estimativ:

Varianta 1

 • 111.1.1 Extinderi/reabilitari /modernizări SIP - fundamentare in baza de devize

IPOTEZE DE LUCRU si Baza de calcul pentru fundamentarea „Costurilor estimative ale investitiei”:

 • -  S-a procedat la efectuarea actiunii de audit a intregului SIP amplasat pe aria teritoriala a Municipiului Oradea celor 22 zone N14+Santandrei, S16, S18, S15+Extindere din zona S13, S14, N2, S2, S3+Extinderi din zona S1, S4, S5, N6, N7, N8, S11, S7, S6, S9, N9, N4, N3, Suplimentare N10 si Piata Ferdinand

 • -  Echipamentele de iluminat public luate in considerare in fundamentarea Devizului General sunt cele ofertate si contractate de Municipalitate in baza contractului nr. 196716/27.07.2010 „Extindere si modernizare a sistemului de iluminat public in Municipiul Oradea” si cele acceptate de Municipalitate pe parcursul implementarii proiectelor ca urmare a propunerii Executantului avand in vedere evolutia tehnologiilor in domeniu, tehnologii care se concretizeaza in parametri tehnico-functionali mai competitivi ai acestora

- Preturile unitare de deviz ( pentru materiale, manopera, utilaje, transport, indirecte, profit)

- au fost luate in considerare elementele si preturile de deviz care au stat la baza fundamentarii la semnarea contractului nr 196716/27.07.2010. Actualizarea preturilor unitare de deviz se va face prin indexarea acestora cu indicele de consum comunicat de INS, conform prevederilor contractuale.

 • -  Finantarea lucrarilor si conditiilor de finantare a acestora - au fost aplicate aceleasi ipoteze de lucru mentionate in contractul nr. 196716/27.07.2010 „Extindere si modernizare a sistemului de iluminat public in Municipiul Oradea”.

 • -  Termenul de executie - pana la 30.06.2015

V. Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei

Zonele auditate: N14+Santandrei, S16, S18, S15+Extindere din zona S13, S14, N2, S2, S3+Extinderi din zona S1, S4, S5, N6, N7, N8, S11, S7, S6, S9, N9, N4, N3, Suplimentare N10 si Piata Ferdinand

 • 1.1. Devizul general al investitiei

  Proiectant: SC Luxten Lighting Company

  Beneficiar: Primaria Municipiului Oradea, Judetul Bihor

  Proiect nr.:

  Faza SF

DEVIZ GENERAL privind cheltuielile de capital necesare realizării: EXTINDERE/MODERNIZARE A SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL ORADEA - ETAPA A II-A

JUDETUL BIHOR

Deviz general

în lei și USD, la cursul lei / USD                                         3.2658 Lei/USD

Nr.

crt.

Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

mii LEI

mii USD

mii LEI

mii LEI

mii USD

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 1

Chelt. ptr. obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări ptr. protecția mediului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total Cap. 1 =

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Capitolul 2

Cheltuieli ptr. realizarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Rețele de racord, utilități exterioare incintei.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total Cap. 2 =

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Capitolul 3

Cheltuieli ptr. proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii de teren: Geo.,Topo, Hidro.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.2

Cheltuieli ptr.: avize, acorduri, autorizații, și alte chelt. de aceeași natură în sarcina investitorului.

0.4% din punctul 4

44.81

13.72

10.75

55.57

17.01

3.3

Proiectare și Inginerie

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.4

Cheltuieli ptr. organizarea procedurilor de achiziție publică

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.5

Consultanță

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.6

Asistență tehnică si dirigentie santier (0.2%)

22.41

6.86

5.38

27.78

8.51

Total Cap. 3 =

67.22

20.58

16.13

83.35

25.52

Capitolul 4

Cheltuieli ptr. investiția de bază

4.1

Construcții și Instalații

Instalații iluminat exterior

11,203.06

3,430.42

2,688.73

13,891.79

4,253.72

Total Cap. 4.1 =

11,203.06

3,430.42

2,688.73

13,891.79

4,253.72

4.2

Montaj utilaje tehnologice

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total Cap. 4.2 =

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipam. tehnologic și funcțional cu montaj

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total Cap. 4.3 =

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje fără montaj și echipam. transport

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total Cap. 4.4 =

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări și mobilier

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total Cap. 4.5 =

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total Cap. 4.6 =

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total Cap. 4 =

11,203.06

3,430.42

2,688.73

13,891.79

4,253.72

Capitolul 5Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier :

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.1.1 - Lucrări de construcții + instalații(ex.1,5%

*cap.1.2+1.3+4.1+4.2)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.1.2 - Cheltuieli conexe

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.2

Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanțare:

145.64

44.60

34.95

180.59

55.30

5.2.1 - Comisioane, taxe și cote legale

145.64

44.60

34.95

180.59

55.30

ISC: 0,008 cap 4

89.62

27.44

21.51

111.13

34.03

CSC:0,005*C+M

56.02

17.15

13.44

69.46

21.27

5.2.2 - Costul creditului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

max 8%(cap.1.2+1.3+2+3+4)

901.62

276.08

216.39

1,118.01

342.34

Total Cap. 5 =

1,047.26

320.68

251.34

1,298.60

397.64

Capitolul 6

Cheltuieli pentru darea în exploatare

6.1

Pregătirea personalului de exploatare.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice, încercări, rodaje, expertize la recepție.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total Cap. 6 =

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total Cap. 1 -:- 6 =

12,317.53

3,771.67

2,956.21

15,273.74

4,676.88

Din care C + M =

11,203.06

3,430.42

2,688.73

13,891.79

4,253.72

TOTAL GENERAL =

12,317.53

3,771.67

2,956.21

15,273.74

4,676.88

Din care C + M =

11,203.06

3,430.42

2,688.73

13,891.79

4,253.72

Verificat,

Intocmit,

 • 1.2. Devizul pe obiecte aferent investitiei

Proiectant: SC Luxten Lighting Company                                        Proiect nr.:

Beneficiar: Primaria Municipiului Oradea, Judetul Bihor                           Faza SF

Devizul obiectului :

EXTINDERE/MODERNIZARE A SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC

DIN MUNICIPIUL ORADEA - ETAPA A II-A

JUDETUL BIHOR

INSTALATII ILUMINAT EXTERIOR

in lei si USD, la cursul lei / USD

1 USD= __________3.2658 lei

Nr. crt.

Denumire

Valoarea pe categoria de lucrari fara TVA

mii lei

mii USD

I - LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

1

Terasamente

0.00

0.00

2

Constructii: rezistenta (fundatii, structura de rezistenta) si arhitectura (inchideri exterioare, compartimentari, finisaje)

0.00

0.00

3

Izolații

0.00

0.00

4

Instalații electrice

11203.06

3,430.42

SIP zona N2

2,496.48

764.43

SIP zona S2

218.58

66.93

SIP zona S3

351.61

107.66

SIP zona S4

112.83

34.55

SIP zona S16

541.08

165.68

SIP zona N3

202.68

62.06

SIP zona N4

580.04

177.61

SIP zona N6

326.18

99.88

SIP zona N7

560.73

171.70

SIP zonaN8

295.87

90.60

SIP zona N9

634.38

194.25

SIP zona S5

4.48

1.37

SIP zona S6

145.74

44.63

SIP zona S7

324.64

99.41

SIP zona S9

219.26

67.14

SIP zona S11

578.90

177.26

SIP zona S14

176.98

54.19

SIP zona S15

380.31

116.45

SIP zona S18

182.16

55.78

SIP zonaN14

1,321.45

404.63

SIP zonaN10 (suplimentare)

1,106.74

338.89

Piata Ferdinand

441.93

135.32

5

Instalatii Sanitare

0.00

0.00

6

Instalatii Incalzire, Ventilatie si Climatizare

0.00

0.00

7

Instalatii de curenti slabi

0.00

0.00

8

Instalatii de alimentare cu gaze naturale

0.00

0.00

9

Instalatii de telecomunicatii

0.00

0.00

TOTAL I ( fara TVA)

11,203.06

3,430.42

TVA ( 24 %)

2,688.73

823.30

TOTAL I ( cu TVA )

13,891.79

4,253.72

II - MONTAJ

10

Montaj utilaje si echipamente tehnologice

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL II ( fara TVA)

0.00

0.00

TVA ( 24 %)

0.00

0.00

TOTAL II ( cu TVA)

0.00

0.00

III - PROCURARE

11

Utilaje si echipamente tehnologice

0.00

0.00

0.00

0.00

12

Utilaje si echipamente de transport

0.00

0.00

13

Dotari

0.00

0.00

TOTAL III ( fara TVA)

0.00

0.00

TVA ( 24 %)

0.00

0.00

TOTAL III ( cu TVA )

0.00

0.00

TOTAL (fara TVA)

( TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

11,203.06

3,430.42

TVA (24 %)

2,688.73

823.30

TOTAL DEVIZ PE OBIECT ( cu TVA )

13,891.79

4,253.72

Sef proiect,

Proiectant: SC Luxten Lighting Company

Proiect nr.:

Faza SF


Beneficiar: Primaria Municipiului Oradea, Judetul Bihor

Devizul obiectului: Zona N14 + Zona Santandrei EXTINDERE/MODERNIZARE A SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL ORADEA - ETAPA A II-A JUDETUL BIHOR INSTALATII ILUMINAT EXTERIOR in lei si USD, la cursul lei / USD

1 USD= _________3.2658 lei

Nr. crt.

Denumire

Valoarea pe categoria de lucrari fara TVA

mii lei

mii USD

I - LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

1

Terasamente

0.00

0.00

2

Constructii: rezistenta (fundatii, structura de rezistenta) si arhitectura (inchideri exterioare, compartimentari, finisaje)

0.00

0.00

3

Izolații

0.00

0.00

4

Instalații electrice

1321.45

404.63

SIP zonaN14 si zona Santandrei

1,321.45

404.63

5

Instalații Sanitare

0.00

0.00

6

Instalatii Incalzire, Ventilatie si Climatizare

0.00

0.00

7

Instalatii de curenti slabi

0.00

0.00

8

Instalatii de alimentare cu gaze naturale

0.00

0.00

9

Instalatii de telecomunicatii

0.00

0.00

TOTAL I ( fara TVA)

1,321.45

404.63

TVA ( 24 % )

317.15

97.11

TOTAL I ( cu TVA )

1,638.60

501.74

II - MONTAJ

10

Montaj utilaje si echipamente tehnologice

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL II ( fara TVA)

0.00

0.00

TVA ( 24 % )

0.00

0.00

TOTAL II ( cu TVA)

0.00

0.00

III - PROCURARE

11

Utilaje si echipamente tehnologice

0.00

0.00

0.00

0.00

12

Utilaje si echipamente de transport

0.00

0.00

13

Dotari

0.00

0.00

TOTAL III ( fara TVA)

0.00

0.00

TVA ( 24 % )

0.00

0.00

TOTAL III ( cu TVA)

0.00

0.00

TOTAL (fara TVA)

( TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

1,321.45

404.63

TVA (24 %)

317.15

97.11

TOTAL DEVIZ PE OBIECT ( cu TVA )

1,638.60

501.74

Sef proiect,

Proiectant: SC Luxten Lighting Company Proiect nr.: Beneficiar: Primaria Municipiului Oradea, Judetul Bihor                         Faza SF

Devizul obiectului: Zona S16 EXTINDERE/MODERNIZARE A SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL ORADEA - ETAPA A II-A JUDETUL BIHOR INSTALATII ILUMINAT EXTERIOR in lei si USD, la cursul lei / USD

1 USD= _________3.2658 lei

Nr. crt.

Denumire

Valoarea pe categoria de lucrari fara TVA

mii lei

mii USD

I - LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII

1

Terasamente

0.00

0.00

2

Constructii: rezistenta (fundatii, structura de rezistenta) si arhitectura (inchideri exterioare, compartimentari, finisaje)

0.00

0.00

3

Izolatii

0.00

0.00

4

Instalatii electrice

541.08

165.68

SIP zona S16

541.08

165.68

5

Instalatii Sanitare

0.00

0.00

6

Instalatii Incalzire, Ventilatie si Climatizare

0.00

0.00

7

Instalatii de curenti slabi

0.00

0.00

8

Instalatii de alimentare cu gaze naturale

0.00

0.00

9

Instalatii de telecomunicatii

0.00

0.00

TOTAL I ( fara TVA)

541.08

165.68

TVA ( 24 % )

129.86

39.76

TOTAL I ( cu TVA )

670.94

205.45

II - MONTAJ

10

Montaj utilaje si echipamente tehnologice

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL II ( fara TVA)

0.00

0.00

TVA ( 24 % )

0.00

0.00

TOTAL II ( cu TVA)

0.00

0.00

III - PROCURARE

11

Utilaje si echipamente tehnologice

0.00

0.00

0.00

0.00

12

Utilaje si echipamente de transport

0.00

0.00

13

Dotari

0.00

0.00

TOTAL III ( fara TVA)

0.00

0.00

TVA ( 24 % )

0.00

0.00

TOTAL III ( cu TVA)

0.00

0.00

TOTAL (fara TVA)

( TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

541.08

165.68

TVA (24 %)

129.86

39.76

TOTAL DEVIZ PE OBIECT ( cu TVA )

670.94

205.45

Sef proiect,

Proiectant: SC Luxten Lighting Company

Beneficiar: Primaria Municipiului Oradea, Judetul Bihor

Proiect nr.:

Faza SF

Devizul obiectului: Zona S18 EXTINDERE/MODERNIZARE A SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL ORADEA - ETAPA A II-A JUDETUL BIHOR INSTALATII ILUMINAT EXTERIOR in lei si USD, la cursul lei / USD

1 USD=

3.2658 lei


Nr. crt.


Denumire

mii lei

mii USD

I - LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

1

Terasamente

0.00

0.00

2

Constructii: rezistenta (fundatii, structura de rezistenta) si arhitectura (inchideri exterioare, compartimentari, finisaje)

0.00

0.00

3

Izolatii

0.00

0.00

4

Instalatii electrice

182.16

55.78

SIP zona S18

182.16

55.78

5

Instalatii Sanitare

0.00

0.00

6

Instalatii Incalzire, Ventilatie si Climatizare

0.00

0.00

7

Instalatii de curenti slabi

0.00

0.00

8

Instalatii de alimentare cu gaze naturale

0.00

0.00

9

Instalatii de telecomunicatii

0.00

0.00

TOTAL I ( fara TVA)

182.16

55.78

TVA ( 24 % )

43.72

13.39

TOTAL I ( cu TVA )

225.87

69.16

II - MONTAJ

10

Montaj utilaje si echipamente tehnologice

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL II ( fara TVA)

0.00

0.00

TVA ( 24 % )

0.00

0.00

TOTAL II ( cu TVA)

0.00

0.00

III - PROCURARE

11

Utilaje si echipamente tehnologice

0.00

0.00

0.00

0.00

12

Utilaje si echipamente de transport

0.00

0.00

13

Dotari

0.00

0.00

TOTAL III ( fara TVA)

0.00

0.00

TVA ( 24 % )

0.00

0.00

TOTAL III ( cu TVA)

0.00

0.00

TOTAL (fara TVA)

( TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

182.16

55.78

TVA (24 %)

43.72

13.39

TOTAL DEVIZ PE OBIECT ( cu TVA )

225.87

69.16

Sef proiect,

Proiectant: SC Luxten Lighting Company

Proiect nr.:

Faza SF


Beneficiar: Primaria Municipiului Oradea, Judetul Bihor

Devizul obiectului: Zona S15 + Extindere din Zona S13 EXTINDERE/MODERNIZARE A SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL ORADEA - ETAPA A II-A JUDETUL BIHOR INSTALATII ILUMINAT EXTERIOR in lei si USD, la cursul lei / USD

1 USD= _________3.2658 lei

Nr. crt.

Denumire

Valoarea pe categoria de lucrari fara TVA

mii lei

mii USD

I - LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

1

Terasamente

0.00

0.00

2

Constructii: rezistenta (fundatii, structura de rezistenta) si arhitectura (inchideri exterioare, compartimentari, finisaje)

0.00

0.00

3

Izolații

0.00

0.00

4

Instalații electrice

380.31

116.45

SIP zona S15 si Extindere din zona S13

380.31

116.45

5

Instalații Sanitare

0.00

0.00

6

Instalatii Incalzire, Ventilatie si Climatizare

0.00

0.00

7

Instalatii de curenti slabi

0.00

0.00

8

Instalatii de alimentare cu gaze naturale

0.00

0.00

9

Instalatii de telecomunicatii

0.00

0.00

TOTAL I ( fara TVA)

380.31

116.45

TVA ( 24 % )

91.27

27.95

TOTAL I ( cu TVA )

471.58

144.40

II - MONTAJ

10

Montaj utilaje si echipamente tehnologice

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL II ( fara TVA)

0.00

0.00

TVA ( 24 % )

0.00

0.00

TOTAL II ( cu TVA)

0.00

0.00

III - PROCURARE

11

Utilaje si echipamente tehnologice

0.00

0.00

0.00

0.00

12

Utilaje si echipamente de transport

0.00

0.00

13

Dotari

0.00

0.00

TOTAL III ( fara TVA)

0.00

0.00

TVA ( 24 % )

0.00

0.00

TOTAL III ( cu TVA)

0.00

0.00

TOTAL (fara TVA)

( TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

380.31

116.45

TVA (24 %)

91.27

27.95

TOTAL DEVIZ PE OBIECT ( cu TVA )

471.58

144.40

Sef proiect,

Proiectant: SC Luxten Lighting Company Proiect nr.: Beneficiar: Primaria Municipiului Oradea, Judetul Bihor                         Faza SF

Devizul obiectului: Zona S14 EXTINDERE/MODERNIZARE A SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL ORADEA - ETAPA A II-A JUDETUL BIHOR INSTALATII ILUMINAT EXTERIOR in lei si USD, la cursul lei / USD

1 USD= 3.2658 lei

Nr. crt.

Denumire

Valoarea pe categoria de lucrari fara TVA

mii lei

mii USD

I - LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII

1

Terasamente

0.00

0.00

2

Constructii: rezistenta (fundatii, structura de rezistenta) si arhitectura (inchideri exterioare, compartimentari, finisaje)

0.00

0.00

3

Izolatii

0.00

0.00

4

Instalatii electrice

176.98

54.19

SIP zona S14

176.98

54.19

5

Instalatii Sanitare

0.00

0.00

6

Instalatii Incalzire, Ventilatie si Climatizare

0.00

0.00

7

Instalatii de curenti slabi

0.00

0.00

8

Instalatii de alimentare cu gaze naturale

0.00

0.00

9

Instalatii de telecomunicatii

0.00

0.00

TOTAL I ( fara TVA)

176.98

54.19

TVA ( 24 % )

42.47

13.01

TOTAL I ( cu TVA )

219.45

67.20

II - MONTAJ

10

Montaj utilaje si echipamente tehnologice

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL II ( fara TVA)

0.00

0.00

TVA ( 24 % )

0.00

0.00

TOTAL II ( cu TVA)

0.00

0.00

III - PROCURARE

11

Utilaje si echipamente tehnologice

0.00

0.00

0.00

0.00

12

Utilaje si echipamente de transport

0.00

0.00

13

Dotari

0.00

0.00

TOTAL III ( fara TVA)

0.00

0.00

TVA ( 24 % )

0.00

0.00

TOTAL III ( cu TVA)

0.00

0.00

TOTAL (fara TVA)

( TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

176.98

54.19

TVA (24 %)

42.47

13.01

TOTAL DEVIZ PE OBIECT ( cu TVA )

219.45

67.20

Sef proiect,

Proiectant: SC Luxten Lighting Company

Proiect nr.:

Faza SF


Beneficiar: Primaria Municipiului Oradea, Judetul Bihor

Devizul obiectului: Zona N2 EXTINDERE/MODERNIZARE A SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL ORADEA - ETAPA A II-A JUDETUL BIHOR INSTALATII ILUMINAT EXTERIOR

in lei si USD, la cursul lei / USD

1 USD= 3.2658 lei

Nr. crt.

Denumire

Valoarea pe categoria de lucrari fara TVA

mii lei

mii USD

I - LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

1

Terasamente

0.00

0.00

2

Constructii: rezistenta (fundatii, structura de rezistenta) si arhitectura (inchideri exterioare, compartimentari, finisaje)

0.00

0.00

3

Izolatii

0.00

0.00

4

Instalatii electrice

2496.48

764.43

SIP zona N2

2,496.48

764.43

5

Instalatii Sanitare

0.00

0.00

6

Instalatii Incalzire, Ventilatie si Climatizare

0.00

0.00

7

Instalatii de curenti slabi

0.00

0.00

8

Instalatii de alimentare cu gaze naturale

0.00

0.00

9

Instalatii de telecomunicatii

0.00

0.00

TOTAL I ( fara TVA)

2,496.48

764.43

TVA ( 24 % )

599.16

183.46

TOTAL I ( cu TVA )

3,095.64

947.90

II - MONTAJ

10

Montaj utilaje si echipamente tehnologice

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL II ( fara TVA)

0.00

0.00

TVA ( 24 % )

0.00

0.00

TOTAL II ( cu TVA)

0.00

0.00

III - PROCURARE

11

Utilaje si echipamente tehnologice

0.00

0.00

0.00

0.00

12

Utilaje si echipamente de transport

0.00

0.00

13

Dotari

0.00

0.00

TOTAL III ( fara TVA)

0.00

0.00

TVA ( 24 % )

0.00

0.00

TOTAL III ( cu TVA)

0.00

0.00

TOTAL (fara TVA)

( TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

2,496.48

764.43

TVA (24 %)

599.16

183.46

TOTAL DEVIZ PE OBIECT ( cu TVA )

3,095.64

947.90

Sef proiect,

Proiectant: SC Luxten Lighting Company Proiect nr.: Beneficiar: Primaria Municipiului Oradea, Judetul Bihor                        Faza SF

Devizul obiectului: Zona S2 EXTINDERE/MODERNIZARE A SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL ORADEA - ETAPA A II-A JUDETUL BIHOR INSTALATII ILUMINAT EXTERIOR

in lei si USD, la cursul lei / USD

1 USD= _________3.2658 lei

Nr. crt.

Denumire

Valoarea pe categoria de lucrari fara TVA

mii lei

mii USD

I - LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

1

Terasamente

0.00

0.00

2

Constructii: rezistenta (fundatii, structura de rezistenta) si arhitectura (inchideri exterioare, compartimentari, finisaje)

0.00

0.00

3

Izolații

0.00

0.00

4

Instalații electrice

218.58

66.93

SIP zona S2

218.58

66.93

5

Instalații Sanitare

0.00

0.00

6

Instalații Incalzire, Ventilatie si Climatizare

0.00

0.00

7

Instalatii de curenti slabi

0.00

0.00

8

Instalatii de alimentare cu gaze naturale

0.00

0.00

9

Instalatii de telecomunicatii

0.00

0.00

TOTAL I ( fara TVA)

218.58

66.93

TVA ( 24 %)

52.46

16.06

TOTAL I ( cu TVA)

271.04

82.99

II - MONTAJ

10

Montaj utilaje si echipamente tehnologice

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL II ( fara TVA )

0.00

0.00

TVA ( 24 %)

0.00

0.00

TOTAL II ( cu TVA )

0.00

0.00

III - PROCURARE

11

Utilaje si echipamente tehnologice

0.00

0.00

0.00

0.00

12

Utilaje si echipamente de transport

0.00

0.00

13

Dotari

0.00

0.00

TOTAL III ( fara TVA)

0.00

0.00

TVA ( 24 %)

0.00

0.00

TOTAL III ( cu TVA )

0.00

0.00

TOTAL (fara TVA)

( TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

218.58

66.93

TVA (24 %)

52.46

16.06

TOTAL DEVIZ PE OBIECT ( cu TVA )

271.04

82.99

Sef proiect,

Proiectant: SC Luxten Lighting Company Proiect nr.: Beneficiar: Primaria Municipiului Oradea, Judetul Bihor                         Faza SF

Devizul obiectului: Zona S3 + Extinderi din Zona S1 EXTINDERE/MODERNIZARE A SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL ORADEA - ETAPA A II-A JUDETUL BIHOR INSTALATII ILUMINAT EXTERIOR

in lei si USD, la cursul lei / USD

1 USD= _________3.2658 lei

Nr. crt.

Denumire

Valoarea pe categoria de lucrari fara TVA

mii lei

mii USD

I - LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII

1

Terasamente

0.00

0.00

2

Constructii: rezistenta (fundatii, structura de rezistenta) si arhitectura (inchideri exterioare, compartimentari, finisaje)

0.00

0.00

3

Izolatii

0.00

0.00

4

Instalatii electrice

351.61

107.66

SIP zona S3 si Extinderi din zona S1

351.61

107.66

5

Instalatii Sanitare

0.00

0.00

6

Instalatii Incalzire, Ventilatie si Climatizare

0.00

0.00

7

Instalatii de curenti slabi

0.00

0.00

8

Instalatii de alimentare cu gaze naturale

0.00

0.00

9

Instalatii de telecomunicatii

0.00

0.00

TOTAL I ( fara TVA)

351.61

107.66

TVA ( 24 % )

84.39

25.84

TOTAL I ( cu TVA )

435.99

133.50

II - MONTAJ

10

Montaj utilaje si echipamente tehnologice

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL II ( fara TVA)

0.00

0.00

TVA ( 24 % )

0.00

0.00

TOTAL II ( cu TVA)

0.00

0.00

III - PROCURARE

11

Utilaje si echipamente tehnologice

0.00

0.00

0.00

0.00

12

Utilaje si echipamente de transport

0.00

0.00

13

Dotari

0.00

0.00

TOTAL III ( fara TVA)

0.00

0.00

TVA ( 24 % )

0.00

0.00

TOTAL III ( cu TVA)

0.00

0.00

TOTAL (fara TVA)

( TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

351.61

107.66

TVA (24 %)

84.39

25.84

TOTAL DEVIZ PE OBIECT ( cu TVA )

435.99

133.50

Sef proiect,

Proiectant: SC Luxten Lighting Company

Beneficiar: Primaria Municipiului Oradea, Judetul Bihor

Proiect nr.:

Faza SF

Devizul obiectului: Zona S4 EXTINDERE/MODERNIZARE A SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL ORADEA - ETAPA A II-A JUDETUL BIHOR INSTALATII ILUMINAT EXTERIOR in lei si USD, la cursul lei / USD

1 USD= _________3.2658 lei

Nr. crt.

Denumire

Valoarea pe categoria de lucrari fara TVA

mii lei

mii USD

I - LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

1

Terasamente

0.00

0.00

2

Constructii: rezistenta (fundatii, structura de rezistenta) si arhitectura (inchideri exterioare, compartimentari, finisaje)

0.00

0.00

3

Izolații

0.00

0.00

4

Instalații electrice

112.83

34.55

SIP zona S4

112.83

34.55

5

Instalații Sanitare

0.00

0.00

6

Instalații Incalzire, Ventilatie si Climatizare

0.00

0.00

7

Instalatii de curenti slabi

0.00

0.00

8

Instalatii de alimentare cu gaze naturale

0.00

0.00

9

Instalatii de telecomunicatii

0.00

0.00

TOTAL I ( fara TVA)

112.83

34.55

TVA ( 24 % )

27.08

8.29

TOTAL I ( cu TVA )

139.91

42.84

II - MONTAJ

10

Montaj utilaje si echipamente tehnologice

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL II ( fara TVA)

0.00

0.00

TVA ( 24 % )

0.00

0.00

TOTAL II ( cu TVA)

0.00

0.00

III - PROCURARE

11

Utilaje si echipamente tehnologice

0.00

0.00

0.00

0.00

12

Utilaje si echipamente de transport

0.00

0.00

13

Dotari

0.00

0.00

TOTAL III ( fara TVA)

0.00

0.00

TVA ( 24 % )

0.00

0.00

TOTAL III ( cu TVA)

0.00

0.00

TOTAL (fara TVA)

( TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

112.83

34.55

TVA (24 %)

27.08

8.29

Sef proiect,

Proiectant: SC Luxten Lighting Company

Proiect nr.:

Faza SF


Beneficiar: Primaria Municipiului Oradea, Judetul Bihor

Devizul obiectului: Zona S5 EXTINDERE/MODERNIZARE A SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL ORADEA - ETAPA A II-A JUDETUL BIHOR INSTALATII ILUMINAT EXTERIOR in lei si USD, la cursul lei / USD

1 USD= _________3.2658 lei

Nr. crt.

Denumire

Valoarea pe categoria de lucrari fara TVA

mii lei

mii USD

I - LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

1

Terasamente

0.00

0.00

2

Constructii: rezistenta (fundatii, structura de rezistenta) si arhitectura (inchideri exterioare, compartimentari, finisaje)

0.00

0.00

3

Izolații

0.00

0.00

4

Instalații electrice

4.48

1.37

SIP zona S5

4.48

1.37

5

Instalații Sanitare

0.00

0.00

6

Instalații Incalzire, Ventilatie si Climatizare

0.00

0.00

7

Instalatii de curenti slabi

0.00

0.00

8

Instalatii de alimentare cu gaze naturale

0.00

0.00

9

Instalatii de telecomunicatii

0.00

0.00

TOTAL I ( fara TVA)

4.48

1.37

TVA ( 24 %)

1.08

0.33

TOTAL I ( cu TVA)

5.56

1.70

II - MONTAJ

10

Montaj utilaje si echipamente tehnologice

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL II ( fara TVA )

0.00

0.00

TVA ( 24 %)

0.00

0.00

TOTAL II ( cu TVA )

0.00

0.00

III - PROCURARE

11

Utilaje si echipamente tehnologice

0.00

0.00

0.00

0.00

12

Utilaje si echipamente de transport

0.00

0.00

13

Dotari

0.00

0.00

TOTAL III ( fara TVA)

0.00

0.00

TVA ( 24 %)

0.00

0.00

TOTAL III ( cu TVA )

0.00

0.00

TOTAL (fara TVA)

( TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

4.48

1.37

TVA (24 %)

1.08

0.33

TOTAL DEVIZ PE OBIECT ( cu TVA )

5.56

1.70

Sef proiect,

Proiectant: SC Luxten Lighting Company Proiect nr.: Beneficiar: Primaria Municipiului Oradea, Judetul Bihor                         Faza SF

Devizul obiectului: Zona N6 EXTINDERE/MODERNIZARE A SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL ORADEA - ETAPA A II-A JUDETUL BIHOR INSTALATII ILUMINAT EXTERIOR

in lei si USD, la cursul lei / USD

1 USD= _________3.2658 lei

Nr. crt.

Denumire

Valoarea pe categoria de lucrari fara TVA

mii lei

mii USD

I - LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII

1

Terasamente

0.00

0.00

2

Constructii: rezistenta (fundatii, structura de rezistenta) si arhitectura (inchideri exterioare, compartimentari, finisaje)

0.00

0.00

3

Izolatii

0.00

0.00

4

Instalatii electrice

326.18

99.88

SIP zona N6

326.18

99.88

5

Instalatii Sanitare

0.00

0.00

6

Instalatii Incalzire, Ventilatie si Climatizare

0.00

0.00

7

Instalatii de curenti slabi

0.00

0.00

8

Instalatii de alimentare cu gaze naturale

0.00

0.00

9

Instalatii de telecomunicatii

0.00

0.00

TOTAL I ( fara TVA)

326.18

99.88

TVA ( 24 % )

78.28

23.97

TOTAL I ( cu TVA )

404.46

123.85

II - MONTAJ

10

Montaj utilaje si echipamente tehnologice

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL II ( fara TVA)

0.00

0.00

TVA ( 24 % )

0.00

0.00

TOTAL II ( cu TVA)

0.00

0.00

III - PROCURARE

11

Utilaje si echipamente tehnologice

0.00

0.00

0.00

0.00

12

Utilaje si echipamente de transport

0.00

0.00

13

Dotari

0.00

0.00

TOTAL III ( fara TVA)

0.00

0.00

TVA ( 24 % )

0.00

0.00

TOTAL III ( cu TVA)

0.00

0.00

TOTAL (fara TVA)

( TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

326.18

99.88

TVA (24 %)

78.28

23.97

TOTAL DEVIZ PE OBIECT ( cu TVA )

404.46

123.85

Sef proiect,

Proiectant: SC Luxten Lighting Company

Proiect nr.:

Faza SF


Beneficiar: Primaria Municipiului Oradea, Judetul Bihor

Devizul obiectului: Zona N7 EXTINDERE/MODERNIZARE A SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL ORADEA - ETAPA A II-A JUDETUL BIHOR INSTALATII ILUMINAT EXTERIOR

in lei si USD, la cursul lei / USD

1 USD= 3.2658 lei

Nr. crt.

Denumire

Valoarea pe categoria de lucrari fara TVA

mii lei

mii USD

I - LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

1

Terasamente

0.00

0.00

2

Constructii: rezistenta (fundatii, structura de rezistenta) si arhitectura (inchideri exterioare, compartimentari, finisaje)

0.00

0.00

3

Izolatii

0.00

0.00

4

Instalatii electrice

560.73

171.70

SIP zona N7

560.73

171.70

5

Instalatii Sanitare

0.00

0.00

6

Instalatii Incalzire, Ventilatie si Climatizare

0.00

0.00

7

Instalatii de curenti slabi

0.00

0.00

8

Instalatii de alimentare cu gaze naturale

0.00

0.00

9

Instalatii de telecomunicatii

0.00

0.00

TOTAL I ( fara TVA)

560.73

171.70

TVA ( 24 % )

134.58

41.21

TOTAL I ( cu TVA )

695.31

212.91

II - MONTAJ

10

Montaj utilaje si echipamente tehnologice

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL II ( fara TVA)

0.00

0.00

TVA ( 24 % )

0.00

0.00

TOTAL II ( cu TVA)

0.00

0.00

III - PROCURARE

11

Utilaje si echipamente tehnologice

0.00

0.00

0.00

0.00

12

Utilaje si echipamente de transport

0.00

0.00

13

Dotari

0.00

0.00

TOTAL III ( fara TVA)

0.00

0.00

TVA ( 24 % )

0.00

0.00

TOTAL III ( cu TVA)

0.00

0.00

TOTAL (fara TVA)

( TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

560.73

171.70

TVA (24 %)

134.58

41.21

TOTAL DEVIZ PE OBIECT ( cu TVA )

695.31

212.91

Sef proiect,

Proiectant: SC Luxten Lighting Company Proiect nr.: Beneficiar: Primaria Municipiului Oradea, Judetul Bihor                         Faza SF

Devizul obiectului: Zona N8 EXTINDERE/MODERNIZARE A SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL ORADEA - ETAPA A II-A JUDETUL BIHOR INSTALATII ILUMINAT EXTERIOR in lei si USD, la cursul lei / USD

1 USD= _________3.2658 lei

Nr. crt.

Denumire

Valoarea pe categoria de lucrari fara TVA

mii lei

mii USD

I - LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

1

Terasamente

0.00

0.00

2

Constructii: rezistenta (fundatii, structura de rezistenta) si arhitectura (inchideri exterioare, compartimentari, finisaje)

0.00

0.00

3

Izolații

0.00

0.00

4

Instalații electrice

295.87

90.60

SIP zonaN8

295.87

90.60

5

Instalații Sanitare

0.00

0.00

6

Instalații Incalzire, Ventilatie si Climatizare

0.00

0.00

7

Instalatii de curenti slabi

0.00

0.00

8

Instalatii de alimentare cu gaze naturale

0.00

0.00

9

Instalatii de telecomunicatii

0.00

0.00

TOTAL I ( fara TVA)

295.87

90.60

TVA ( 24 % )

71.01

21.74

TOTAL I ( cu TVA )

366.88

112.34

II - MONTAJ

10

Montaj utilaje si echipamente tehnologice

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL II ( fara TVA)

0.00

0.00

TVA ( 24 % )

0.00

0.00

TOTAL II ( cu TVA)

0.00

0.00

III - PROCURARE

11

Utilaje si echipamente tehnologice

0.00

0.00

0.00

0.00

12

Utilaje si echipamente de transport

0.00

0.00

13

Dotari

0.00

0.00

TOTAL III ( fara TVA)

0.00

0.00

TVA ( 24 % )

0.00

0.00

TOTAL III ( cu TVA)

0.00

0.00

TOTAL (fara TVA)

( TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

295.87

90.60

TVA (24 %)

71.01

21.74

TOTAL DEVIZ PE OBIECT ( cu TVA )

366.88

112.34

Sef proiect,

Proiectant: SC Luxten Lighting Company Proiect nr.: Beneficiar: Primaria Municipiului Oradea, Judetul Bihor                         Faza SF

Devizul obiectului: Zona S11 EXTINDERE/MODERNIZARE A SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL ORADEA - ETAPA A II-A JUDETUL BIHOR INSTALATII ILUMINAT EXTERIOR

in lei si USD, la cursul lei / USD

1 USD= _________3.2658 lei

Nr. crt.

Denumire

Valoarea pe categoria de lucrari fara TVA

mii lei

mii USD

I - LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII

1

Terasamente

0.00

0.00

2

Constructii: rezistenta (fundatii, structura de rezistenta) si arhitectura (inchideri exterioare, compartimentari, finisaje)

0.00

0.00

3

Izolatii

0.00

0.00

4

Instalatii electrice

578.90

177.26

SIP zona S11

578.90

177.26

5

Instalatii Sanitare

0.00

0.00

6

Instalatii Incalzire, Ventilatie si Climatizare

0.00

0.00

7

Instalatii de curenti slabi

0.00

0.00

8

Instalatii de alimentare cu gaze naturale

0.00

0.00

9

Instalatii de telecomunicatii

0.00

0.00

TOTAL I ( fara TVA)

578.90

177.26

TVA ( 24 % )

138.94

42.54

TOTAL I ( cu TVA )

717.83

219.80

II - MONTAJ

10

Montaj utilaje si echipamente tehnologice

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL II ( fara TVA)

0.00

0.00

TVA ( 24 % )

0.00

0.00

TOTAL II ( cu TVA)

0.00

0.00

III - PROCURARE

11

Utilaje si echipamente tehnologice

0.00

0.00

0.00

0.00

12

Utilaje si echipamente de transport

0.00

0.00

13

Dotari

0.00

0.00

TOTAL III ( fara TVA)

0.00

0.00

TVA ( 24 % )

0.00

0.00

TOTAL III ( cu TVA)

0.00

0.00

TOTAL (fara TVA)

( TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

578.90

177.26

TVA (24 %)

138.94

42.54

TOTAL DEVIZ PE OBIECT ( cu TVA )

717.83

219.80

Sef proiect,

Proiectant: SC Luxten Lighting Company Proiect nr.: Beneficiar: Primaria Municipiului Oradea, Judetul Bihor Faza SF

Devizul obiectului: Zona S7 EXTINDERE/MODERNIZARE A SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL ORADEA - ETAPA A II-A JUDETUL BIHOR INSTALATII ILUMINAT EXTERIOR

in lei si USD, la cursul lei / USD

1 USD= _________3.2658 lei

Nr. crt.

Denumire

Valoarea pe categoria de lucrari fara TVA

mii lei

mii USD

I - LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

1

Terasamente

0.00

0.00

2

Constructii: rezistenta (fundatii, structura de rezistenta) si arhitectura (inchideri exterioare, compartimentari, finisaje)

0.00

0.00

3

Izolatii

0.00

0.00

4

Instalatii electrice

324.64

99.41

SIP zona S7

324.64

99.41

5

Instalatii Sanitare

0.00

0.00

6

Instalatii Incalzire, Ventilatie si Climatizare

0.00

0.00

7

Instalatii de curenti slabi

0.00

0.00

8

Instalatii de alimentare cu gaze naturale

0.00

0.00

9

Instalatii de telecomunicatii

0.00

0.00

TOTAL I ( fara TVA)

324.64

99.41

TVA ( 24 % )

77.91

23.86

TOTAL I ( cu TVA )

402.56

123.26

II - MONTAJ

10

Montaj utilaje si echipamente tehnologice

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL II ( fara TVA)

0.00

0.00

TVA ( 24 % )

0.00

0.00

TOTAL II ( cu TVA)

0.00

0.00

III - PROCURARE

11

Utilaje si echipamente tehnologice

0.00

0.00

0.00

0.00

12

Utilaje si echipamente de transport

0.00

0.00

13

Dotari

0.00

0.00

TOTAL III ( fara TVA)

0.00

0.00

TVA ( 24 % )

0.00

0.00

TOTAL III ( cu TVA)

0.00

0.00

TOTAL (fara TVA)

( TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

324.64

99.41

TVA (24 %)

77.91

23.86

TOTAL DEVIZ PE OBIECT ( cu TVA )

402.56

123.26

Sef proiect,

Proiectant: SC Luxten Lighting Company

Proiect nr.:

Faza SF


Beneficiar: Primaria Municipiului Oradea, Judetul Bihor

Devizul obiectului: Zona S6 EXTINDERE/MODERNIZARE A SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL ORADEA - ETAPA A II-A JUDETUL BIHOR INSTALATII ILUMINAT EXTERIOR in lei si USD, la cursul lei / USD

1 USD= _________3.2658 lei

Nr. crt.

Denumire

Valoarea pe categoria de lucrari fara TVA

mii lei

mii USD

I - LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

1

Terasamente

0.00

0.00

2

Constructii: rezistenta (fundatii, structura de rezistenta) si arhitectura (inchideri exterioare, compartimentari, finisaje)

0.00

0.00

3

Izolații

0.00

0.00

4

Instalații electrice

145.74

44.63

SIP zona S6

145.74

44.63

5

Instalații Sanitare

0.00

0.00

6

Instalații Incalzire, Ventilatie si Climatizare

0.00

0.00

7

Instalatii de curenti slabi

0.00

0.00

8

Instalatii de alimentare cu gaze naturale

0.00

0.00

9

Instalatii de telecomunicatii

0.00

0.00

TOTAL I ( fara TVA)

145.74

44.63

TVA ( 24 % )

34.98

10.71

TOTAL I ( cu TVA )

180.72

55.34

II - MONTAJ

10

Montaj utilaje si echipamente tehnologice

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL II ( fara TVA)

0.00

0.00

TVA ( 24 % )

0.00

0.00

TOTAL II ( cu TVA)

0.00

0.00

III - PROCURARE

11

Utilaje si echipamente tehnologice

0.00

0.00

0.00

0.00

12

Utilaje si echipamente de transport

0.00

0.00

13

Dotari

0.00

0.00

TOTAL III ( fara TVA)

0.00

0.00

TVA ( 24 % )

0.00

0.00

TOTAL III ( cu TVA)

0.00

0.00

TOTAL (fara TVA)

( TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

145.74

44.63

TVA (24 %)

34.98

10.71

TOTAL DEVIZ PE OBIECT ( cu TVA )

180.72

55.34

Sef proiect,

Proiectant: SC Luxten Lighting Company Proiect nr.: Beneficiar: Primaria Municipiului Oradea, Judetul Bihor                         Faza SF

Devizul obiectului: Zona S9 EXTINDERE/MODERNIZARE A SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL ORADEA - ETAPA A II-A JUDETUL BIHOR INSTALATII ILUMINAT EXTERIOR

in lei si USD, la cursul lei / USD

1 USD= _________3.2658 lei

Nr. crt.

Denumire

Valoarea pe categoria de lucrari fara TVA

mii lei

mii USD

I - LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII

1

Terasamente

0.00

0.00

2

Constructii: rezistenta (fundatii, structura de rezistenta) si arhitectura (inchideri exterioare, compartimentari, finisaje)

0.00

0.00

3

Izolatii

0.00

0.00

4

Instalatii electrice

219.26

67.14

SIP zona S9

219.26

67.14

5

Instalatii Sanitare

0.00

0.00

6

Instalatii Incalzire, Ventilatie si Climatizare

0.00

0.00

7

Instalatii de curenti slabi

0.00

0.00

8

Instalatii de alimentare cu gaze naturale

0.00

0.00

9

Instalatii de telecomunicatii

0.00

0.00

TOTAL I ( fara TVA)

219.26

67.14

TVA ( 24 % )

52.62

16.11

TOTAL I ( cu TVA )

271.88

83.25

II - MONTAJ

10

Montaj utilaje si echipamente tehnologice

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL II ( fara TVA)

0.00

0.00

TVA ( 24 % )

0.00

0.00

TOTAL II ( cu TVA)

0.00

0.00

III - PROCURARE

11

Utilaje si echipamente tehnologice

0.00

0.00

0.00

0.00

12

Utilaje si echipamente de transport

0.00

0.00

13

Dotari

0.00

0.00

TOTAL III ( fara TVA)

0.00

0.00

TVA ( 24 % )

0.00

0.00

TOTAL III ( cu TVA)

0.00

0.00

TOTAL (fara TVA)

( TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

219.26

67.14

TVA (24 %)

52.62

16.11

TOTAL DEVIZ PE OBIECT ( cu TVA )

271.88

83.25

Sef proiect,

Proiectant: SC Luxten Lighting Company Beneficiar: Primaria Municipiului Oradea, Judetul Bihor

Proiect

nr.: Faza SF

Devizul obiectului: Zona N9

EXTINDERE/MODERNIZARE A SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL ORADEA - ETAPA A II-A

JUDETUL BIHOR

INSTALATII ILUMINAT EXTERIOR

in lei si USD, la cursul lei / USD

1 USD= 3.2658 lei

Nr. crt.

Denumire

Valoarea pe categoria de lucrari fara TVA

mii lei

mii USD

I - LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

1

Terasamente

0.00

0.00

2

Constructii: rezistenta (fundatii, structura de rezistenta) si arhitectura (inchideri exterioare, compartimentari, finisaje)

0.00

0.00

3

Izolatii

0.00

0.00

4

Instalatii electrice

634.38

194.25

SIP zona N9

634.38

194.25

5

Instalatii Sanitare

0.00

0.00

6

Instalatii Incalzire, Ventilatie si Climatizare

0.00

0.00

7

Instalatii de curenti slabi

0.00

0.00

8

Instalatii de alimentare cu gaze naturale

0.00

0.00

9

Instalatii de telecomunicatii

0.00

0.00

TOTAL I (fara TVA )

634.38

194.25

TVA ( 24 % )

152.25

46.62

TOTAL I ( cu TVA )

786.63

240.87

II - MONTAJ

10

Montaj utilaje si echipamente tehnologice

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL II (fara TVA )

0.00

0.00

TVA ( 24 % )

0.00

0.00

TOTAL II ( cu TVA )

0.00

0.00

III - PROCURARE

11

Utilaje si echipamente tehnologice

0.00

0.00

0.00

0.00

12

Utilaje si echipamente de transport

0.00

0.00

13

Dotari

0.00

0.00

TOTAL III (faraTVA)

0.00

0.00

TVA ( 24 % )

0.00

0.00

TOTAL III ( cu TVA)

0.00

0.00

TOTAL (fara TVA)

( TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

634.38

194.25

TVA (24 %)

152.25

46.62

TOTAL DEVIZ PE OBIECT ( cu TVA )


786.63


240.87


Sef proiect,

Proiectant: SC Luxten Lighting Company Proiect nr.: Beneficiar: Primaria Municipiului Oradea, Judetul Bihor                         Faza SF

Devizul obiectului: Zona N4 EXTINDERE/MODERNIZARE A SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL ORADEA - ETAPA A II-A JUDETUL BIHOR INSTALATII ILUMINAT EXTERIOR in lei si USD, la cursul lei / USD

1 USD= _________3.2658 lei

Nr. crt.

Denumire

Valoarea pe categoria de lucrari fara TVA

mii lei

mii USD

I - LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

1

Terasamente

0.00

0.00

2

Constructii: rezistenta (fundatii, structura de rezistenta) si arhitectura (inchideri exterioare, compartimentari, finisaje)

0.00

0.00

3

Izolații

0.00

0.00

4

Instalații electrice

580.04

177.61

SIP zona N4

580.04

177.61

5

Instalații Sanitare

0.00

0.00

6

Instalații Incalzire, Ventilatie si Climatizare

0.00

0.00

7

Instalatii de curenti slabi

0.00

0.00

8

Instalatii de alimentare cu gaze naturale

0.00

0.00

9

Instalatii de telecomunicatii

0.00

0.00

TOTAL I ( fara TVA)

580.04

177.61

TVA ( 24 % )

139.21

42.63

TOTAL I ( cu TVA )

719.25

220.24

II - MONTAJ

10

Montaj utilaje si echipamente tehnologice

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL II ( fara TVA)

0.00

0.00

TVA ( 24 % )

0.00

0.00

TOTAL II ( cu TVA)

0.00

0.00

III - PROCURARE

11

Utilaje si echipamente tehnologice

0.00

0.00

0.00

0.00

12

Utilaje si echipamente de transport

0.00

0.00

13

Dotari

0.00

0.00

TOTAL III ( fara TVA)

0.00

0.00

TVA ( 24 % )

0.00

0.00

TOTAL III ( cu TVA)

0.00

0.00

TOTAL (fara TVA)

( TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

580.04

177.61

TVA (24 %)

139.21

42.63

TOTAL DEVIZ PE OBIECT ( cu TVA )

719.25

220.24

Sef proiect,

Proiectant: SC Luxten Lighting Company Proiect nr.: Beneficiar: Primaria Municipiului Oradea, Judetul Bihor                         Faza SF

Devizul obiectului: Zona N3 EXTINDERE/MODERNIZARE A SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL ORADEA - ETAPA A II-A JUDETUL BIHOR INSTALATII ILUMINAT EXTERIOR

in lei si USD, la cursul lei / USD

1 USD= _________3.2658 lei

Nr. crt.

Denumire

Valoarea pe categoria de lucrari fara TVA

mii lei

mii USD

I - LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII

1

Terasamente

0.00

0.00

2

Constructii: rezistenta (fundatii, structura de rezistenta) si arhitectura (inchideri exterioare, compartimentari, finisaje)

0.00

0.00

3

Izolatii

0.00

0.00

4

Instalatii electrice

202.68

62.06

SIP zona N3

202.68

62.06

5

Instalatii Sanitare

0.00

0.00

6

Instalatii Incalzire, Ventilatie si Climatizare

0.00

0.00

7

Instalatii de curenti slabi

0.00

0.00

8

Instalatii de alimentare cu gaze naturale

0.00

0.00

9

Instalatii de telecomunicatii

0.00

0.00

TOTAL I ( fara TVA)

202.68

62.06

TVA ( 24 % )

48.64

14.89

TOTAL I ( cu TVA )

251.32

76.96

II - MONTAJ

10

Montaj utilaje si echipamente tehnologice

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL II ( fara TVA)

0.00

0.00

TVA ( 24 % )

0.00

0.00

TOTAL II ( cu TVA)

0.00

0.00

III - PROCURARE

11

Utilaje si echipamente tehnologice

0.00

0.00

0.00

0.00

12

Utilaje si echipamente de transport

0.00

0.00

13

Dotari

0.00

0.00

TOTAL III ( fara TVA)

0.00

0.00

TVA ( 24 % )

0.00

0.00

TOTAL III ( cu TVA)

0.00

0.00

TOTAL (fara TVA)

( TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

202.68

62.06

TVA (24 %)

48.64

14.89

TOTAL DEVIZ PE OBIECT ( cu TVA )

251.32

76.96

Sef proiect,

Proiectant: SC Luxten Lighting Company

Proiect nr.:

Faza SF


Beneficiar: Primaria Municipiului Oradea, Judetul Bihor

Devizul obiectului: Suplimentari din Zona S10 EXTINDERE/MODERNIZARE A SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL ORADEA - ETAPA A II-A JUDETUL BIHOR INSTALATII ILUMINAT EXTERIOR in lei si USD, la cursul lei / USD

1 USD= _________3.2658 lei

Nr. crt.

Denumire

Valoarea pe categoria de lucrari fara TVA

mii lei

mii USD

I - LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

1

Terasamente

0.00

0.00

2

Constructii: rezistenta (fundatii, structura de rezistenta) si arhitectura (inchideri exterioare, compartimentari, finisaje)

0.00

0.00

3

Izolații

0.00

0.00

4

Instalații electrice

1106.74

338.89

SIP zonaN10 (suplimentare)

1,106.74

338.89

5

Instalații Sanitare

0.00

0.00

6

Instalatii Incalzire, Ventilatie si Climatizare

0.00

0.00

7

Instalatii de curenti slabi

0.00

0.00

8

Instalatii de alimentare cu gaze naturale

0.00

0.00

9

Instalatii de telecomunicatii

0.00

0.00

TOTAL I ( fara TVA)

1,106.74

338.89

TVA ( 24 % )

265.62

81.33

TOTAL I ( cu TVA )

1,372.36

420.22

II - MONTAJ

10

Montaj utilaje si echipamente tehnologice

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL II ( fara TVA)

0.00

0.00

TVA ( 24 % )

0.00

0.00

TOTAL II ( cu TVA)

0.00

0.00

III - PROCURARE

11

Utilaje si echipamente tehnologice

0.00

0.00

0.00

0.00

12

Utilaje si echipamente de transport

0.00

0.00

13

Dotari

0.00

0.00

TOTAL III ( fara TVA)

0.00

0.00

TVA ( 24 % )

0.00

0.00

TOTAL III ( cu TVA)

0.00

0.00

TOTAL (fara TVA)

( TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

1,106.74

338.89

TVA (24 %)

265.62

81.33

TOTAL DEVIZ PE OBIECT ( cu TVA )

1,372.36

420.22

Sef proiect,

Proiectant: SC Luxten Lighting Company Proiect nr.: Beneficiar: Primaria Municipiului Oradea, Judetul Bihor                         Faza SF

Devizul obiectului: Piata Ferdinand EXTINDERE/MODERNIZARE A SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL ORADEA - ETAPA A II-A JUDETUL BIHOR INSTALATII ILUMINAT EXTERIOR in lei si USD, la cursul lei / USD

1 USD= 3.2658 lei

Nr. crt.

Denumire

Valoarea pe categoria de lucrari fara TVA

mii lei

mii USD

I - LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII

1

Terasamente

0.00

0.00

2

Constructii: rezistenta (fundatii, structura de rezistenta) si arhitectura (inchideri exterioare, compartimentari, finisaje)

0.00

0.00

3

Izolatii

0.00

0.00

4

Instalatii electrice

441.93

135.32

Piata Ferdinand

441.93

135.32

5

Instalatii Sanitare

0.00

0.00

6

Instalatii Incalzire, Ventilatie si Climatizare

0.00

0.00

7

Instalatii de curenti slabi

0.00

0.00

8

Instalatii de alimentare cu gaze naturale

0.00

0.00

9

Instalatii de telecomunicatii

0.00

0.00

TOTAL I ( fara TVA)

441.93

135.32

TVA ( 24 % )

106.06

32.48

TOTAL I ( cu TVA )

547.99

167.80

II - MONTAJ

10

Montaj utilaje si echipamente tehnologice

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL II ( fara TVA)

0.00

0.00

TVA ( 24 % )

0.00

0.00

TOTAL II ( cu TVA)

0.00

0.00

III - PROCURARE

11

Utilaje si echipamente tehnologice

0.00

0.00

0.00

0.00

12

Utilaje si echipamente de transport

0.00

0.00

13

Dotari

0.00

0.00

TOTAL III ( fara TVA)

0.00

0.00

TVA ( 24 % )

0.00

0.00

TOTAL III ( cu TVA)

0.00

0.00

TOTAL (fara TVA)

( TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

441.93

135.32

TVA (24 %)

106.06

32.48

TOTAL DEVIZ PE OBIECT ( cu TVA )

547.99

167.80

Sef proiect,

 • 3. Durata de realizare: pana la 30.06.2015

V. AVIZE SI ACORDURI DE PRINCIPIU

 • 1. Avizul beneficiarului de investiție privind necesitatea si oportunitatea investiției;

 • 2. Certificatul de urbanism;

 • 3. Acordul de mediu;

 • 4. Alte avize si acorduri de principiu specifice

Anexa la H.C.L. nr. 358/2013

Capacitati aferent celor 22 zone auditate ale sistemului de iluminat public (N14+Santandrei, S16, S18, S15+Extindere din zona S13, S14, N2+MT, S2, S3+Extinderi din zona S1, S4, S5, N6, N7, N8, S11, S7, S6,

S9, N9, N3, N4, Suplimentare N10 si Piata Ferdinand)

NR CRT

OPERATIE/MATERIAL

U.M.

CANTITATE TOTALA

1

Stalp de beton tip SE10 cu h=8m

buc

82

2

Stalp de beton tip SE4 cu h=8m

buc

73

3

Stalp de beton tip SCP10005 cu h=8m

buc

33

4

Stalp de beton tip SCP10002 cu h=8m

buc

68

5

Stalp de beton tip SCP10001 cu h=8m

buc

6

6

Stalp octogonal h=8m + fundatie

buc

235

7

Stalp octogonal h=6m + fundatie

buc

46

8

Stalp Scuar + fundatie

buc

427

TOTAL STALPI

970

9

Corp de iluminat de tip Timlux P 70W

buc

427

10

Corp de iluminat pietonal de 70W

buc

13

11

Corp de iluminat Luceda

buc

0

12

Corp de iluminat de tip Timlux P 100W

buc

0

13

Corp de iluminat tip S/11 70W

buc

0

14

Corp de iluminat tip S/11 100W

buc

0

15

Corp de iluminat tip S/12 70W

buc

468

16

Corp de iluminat tip S/21 100W

buc

538

17

Corp de iluminat tip S/21 150W

buc

259

18

Corp de iluminat tip S/21 250W

buc

88

19

Corp de iluminat tip S/22 250W

buc

2

TOTAL CORPURI ILUMINAT

1,795

20

Consola cu prindere pe zid

buc

2

21

Consola Pietonala montata pe stalp SCP

buc

11

22

Consola de tip TG3 - 051015

buc

0

23

Consola de tip TG2 - 202015

buc

3

24

Consola de tip TG2 - 051015

buc

0

25

Consola de tip TG1 - 051015

buc

641

26

Consola de tip TG1 - 202015

buc

372

27

Consola de tip TG1 - 302025

buc

15

28

Consola de tip AO1 - 051015

buc

95

29

Consola de tip AO1 - 202015

buc

142

30

Consola de tip AO26 - 051015

buc

11

31

Consola de tip AO2- 202015

buc

51

32

Consola de tip AO3 - 202030

buc

2

TOTAL CONSOLE

1,345

33

Retea aeriana de tip TYIR 50 OLAL 3x35 Al

m

23,570

34

Retea aeriana de tip TYIR 50 OLAL 1x16 Al

m

7,095

TOTAL RETEA AERIANA

30,665

35

Retea subterana de tip ACYABY 3x150+75

m

334

36

Retea subterana de tip ACYABY 3x70+35

m

550

37

Cablu de tip ACYABY 3x50+25

m

0

38

Retea subterana de tip ACYABY 3x35+16

m

11,040

39

Retea subterana de tip ACYABY 4x16

m

27,114

TOTAL RETEA SUBTERANA

39,038

40

BMPIIP + fundatie

buc

9

41

CD6 + fundatie

buc

2

42

CDLux3

buc

177

TOTAL BMPIIP/CD

188

43

Decopertare si refacere pavaj

m

7,298

TOTAL DECOPERTARI

7,298

44

Teava rigida PVC F110 Profil PVC rigid -1 tubactiv+1 tub rezerva

m

1,843

45

Foraj dirijat sub cale ferata

m

18

46

Foraj ghidat

m

200

TOTAL TUBULATURI

2,061

47

Priza de pamant 1 electrod

buc

819

48

Priza de pamant 3 electrozi

buc

9

TOTAL PRIZE IMPAMANTARE

828

Cele 22 de zone sint:

1.Zona N14+Santandrei(str.Coriolan Hora,C.Baba-parcele Santandrei) Valoare C+M(cu TVA inclus):1.638,60 mii lei respectiv 501,74 mii $ Capacitati Zona N14

Poz.

Denumire lucrare

UM

Cantitate

1

Montat aparat de iluminat 70W - pe lampadar

buc

4

2

Montat aparat de iluminat 70W - stradal

buc

64

3

Montat aparat de iluminat 100W - stradal

buc

70

4

Montat aparat de iluminat 150W - stradal

buc

0

5

Montat prelungire un brat tip Standard

buc

130

6

Montat prelungire doua brate tip Standard

buc

2

7

Montat stalp metalic plastifiat 2,5m - 4m tip Standard

buc

4

8

Montat stalp metalic octogonal 4,1m - 6m tip Standard

buc

0

9

Montat stalp metalic octogonal 6,1m - 8m tip Standard

buc

54

10

Montat stalp centrifugat cu armatura metalica tip SE10, inclusiv fundatie

buc

24

11

Montat stalp centrifugat cu armatura metalica tip SE4, inclusiv fundatie

buc

16

12

Montat stalp centrifugat cu armatura metalica tip SCP10002, inclusiv fundatie

buc

12

13

Montat stalp centrifugat cu armatura metalica tip SCP10005, inclusiv fundatie

buc

6

14

Taiere asfalt sau beton (lx2)

km

0.246

15

Decopertare si refacere pavaj

ml

1098

16

Spargere si desfacere beton (lx0.5x0.2)

mc

115.8

17

Sapatura (lx0.5x0.8)

mc

1902

18

Refacere cai de circulatie auto cu imbracaminti asfaltice (lx0.5)

mp

52

19

Refacere cai de circulatie auto beton (lx0.5)

mp

52

20

Refacere cai de circulatie pietonala cu beton lx0.5

mp

483

21

Refacere cai de circulatie pietonala cu cu imbracaminti asfaltice lx0.5

mp

163

22

Montat profil PVC rigid D61mm - D80mm

km

0.3

23

Montat profil PVC rigid D81mm - DiOOmm

km

0.5

24

Montat profil PVC rigid Dl01mm- Dl60mm

km

0.161

25

Montat profil cablu tip ACYAbY 4x16mmp

km

0

26

Montat profil cablu tip ACYAbY 3x35+16mmp

km

3.66

27

Montat profil cablu tip ACYAbY 3x70+35mmp

km

0.5

29

Montat cablu aerian tip TYIR 50 Ol-Al 3x35Al mmp

km

1.020

30

Montat cablu aerian tip TYIR 50 Ol-Al 1x16Al mmp

km

0.440

31

Montat cutie derivatie tip CDLUX

buc

28

32

Montat punct de aprindere tip BMPIIP

buc

1

33

Camin de tragere subteran

buc

24

34

Capac camin de tragere pietonal

buc

24

35

Priza de pamant cu un electrod

buc

99

36

Priza de pamant cu trei electrozi

buc

2

Capacitati Zona parcele-Santandrei

Poz.

Denumire lucrare

UM

Cantitate

1

Montat aparat de iluminat 70W - pe lampadar

buc

0

2

Montat aparat de iluminat 70W - stradal

buc

44

3

Montat aparat de iluminat 100W - stradal

buc

1

4

Montat aparat de iluminat 150W - stradal

buc

0

5

Montat prelungire un brat tip Standard

buc

45

6

Montat prelungire doua brate tip Standard

buc

0

7

Montat stalp metalic plastifiat 2,5m - 4m tip Standard

buc

0

8

Montat stalp metalic octogonal 4,1m - 6m tip Standard

buc

0

9

Montat stalp metalic octogonal 6,1m - 8m tip Standard

buc

0

10

Montat stalp centrifugat cu armatura metalica tip SE10, inclusiv fundatie

buc

2

11

Montat stalp centrifugat cu armatura metalica tip SE4, inclusiv fundatie

buc

1

12

Taiere asfalt sau beton (lx2)

km

0

13

Decopertare si refacere pavaj

ml

0

14

Spargere si desfacere beton (lx0.5x0.2)

mc

7.2

15

Sapatura (lx0.5x0.8)

mc

23.8

16

Refacere cai de circulatie auto cu imbracaminti asfaltice (lx0.5)

mp

0

17

Refacere cai de circulatie auto beton (lx0.5)

mp

14

18

Refacere cai de circulatie pietonala cu beton lx0.5

mp

8.4

19

Refacere cai de circulatie pietonala cu cu imbracaminti asfaltice lx0.5

mp

4

20

Montat profil PVC rigid D61mm - D80mm

km

0.056

21

Montat profil PVC rigid D81mm - DiOOmm

km

0

22

Montat profil PVC rigid DiOlmm - Dl60mm

km

0.018

23

Montat profil cablu tip ACYAbY 4x16mmp

km

0

24

Montat profil cablu tip ACYAbY 3x35+16mmp

km

0.06

25

Montat profil cablu tip ACYAbY 3x50+25mmp

km

0

26

Montat profil cablu tip ACYAbY 3x150+70mmp

km

0.044

27

Montat cablu aerian tip TYIR 50 Ol-Al 3x35Al mmp

km

1.660

28

Montat cablu aerian tip TYIR 50 Ol-Al 1x16Al mmp

km

0.360

29

Montat cutie derivație tip CDLux3

buc

0

29

Montat punct de aprindere tip BMPIIP

buc

2

30

Montat cutie de distributie tip CD6

buc

0

31

Camin de tragere subteran

buc

0

32

Capac camin de tragere pietonal

buc

0

33

Priza de pamant cu un electrod

buc

14

34

Priza de pamant cu trei electrozi

buc

2

2.Zona S16 (intre: Primariei-Decebal-T.Vladimirescu-Onestilor) Valoare C+M(cu TVA inclus):670,94 mii lei respectiv 205,45 mii $ Capacitati ZonaS16

Poz.

Denumire lucrare

UM

Cantitate

1

Montat aparat de iluminat 70W - pe lampadar

buc

71

2

Montat aparat de iluminat 70W - montat pe consola pietonala

buc

0

3

Montat aparat de iluminat 70W - stradal

buc

0

4

Montat aparat de iluminat 100W - stradal

buc

4

5

Montat aparat de iluminat 150W - stradal

buc

10

6

Montat aparat de iluminat 250W - stradal

buc

9

7

Montat prelungire un braț tip Standard

buc

23

8

Montat prelungire pietonala tip standard

buc

0

9

Montat stalp metalic plastifiat 2,5m - 4m tip Standard

buc

71

10

Montat stalp metalic 6m - 8m tip Standard

buc

0

11

Montat stalp centrifugat cu armatura metalica tip 10001, inclusiv fundație

buc

0

12

Montat stalp centrifugat cu armatura metalica tip 10002, inclusiv fundație

buc

3

13

Montat stalp centrifugat cu armatura metalica tip 10005, inclusiv fundație

buc

1

14

Taiere asfalt sau beton (lx2)

km

699

15

Decopertare si refacere pava

ml

204.2

16

Spargere si desfacere beton (lx0.5x0.2)

mc

78.7

17

Sapatura (lx0.5x0.8)

mc

1803

18

Refacere cai de circulatie auto cu imbracaminti asfaltice (lx0.5)

mp

100.1

19

Refacere cai de circulatie auto cu beton (lx0.5)

mp

100.1

20

Refacere cai de circulatie pietonala cu beton lx0.5

mp

144.4

21

Refacere cai de circulatie pietonala cu imbracaminti asfaltice (lx0.5)

mp

144.4

22

Montat profil PVC rigid D61mm - D80mm

km

0.409

23

Montat profil PVC rigid D81mm - D100mm

km

0

24

Montat profil PVC rigid D101mm - D160mm

km

0.108

25

Realizare foraj ghidat

ml

0

26

Montat profil cablu tip ACYAbY 4x16mmp

km

4.110

27

Montat profil cablu tip ACYAbY 3x35+16mmp

km

0.25

28

Montat cablu aerian tip TYIR 50 OL-Al 1x16mmp

km

0.36

29

Montat cablu aerian tip TYIR 50 OL-Al 3x35mmp

km

0.18

30

Montat cutie derivatie tip CDLux3

buc

13

31

Montat punct de aprindere tip BMPIIP

buc

0

32

Montat cutie distributie tip CD6

buc

0

33

Camin de tragere subteran

buc

4

34

Capac camin de tragere pietonal

buc

4

35

Priza de pamant cu un electrod

buc

52

36

Priza de pamant cu trei electrozi

buc

0

3.Zona Sud 18(intre: Aviatorilor-Onestilor-Barcaului-Densusianu) Valoare C+M(cu TVA inclus):225,87 mii lei respectiv 69,16 mii $ Capacitati Zona Sud 18

Poz.

Denumire lucrare

UM

Cantitate

1

Montat aparat de iluminat 70W - pe lampadar

buc

4

2

Montat aparat de iluminat 70W - montat pe consola pietonala

buc

0

3

Montat aparat de iluminat 70W - stradal

buc

0

4

Montat aparat de iluminat 100W - stradal

buc

23

5

Montat aparat de iluminat 150W - stradal

buc

31

6

Montat aparat de iluminat 250W - stradal

buc

0

7

Montat prelungire un brat tip Standard

buc

54

8

Montat prelungire doua brate tip Standard

buc

0

9

Montat stalp metalic plastifiat 2,5m - 4m tip Standard

buc

4

10

Montat stalp centrifugat cu armatura metalica tip 10001, inclusiv fundatie

buc

1

11

Montat stalp centrifugat cu armatura metalica tip 10002, inclusiv fundatie

buc

7

12

Montat stalp centrifugat cu armatura metalica tip 10005, inclusiv fundatie

buc

1

13

Taiere asfalt sau beton (lx2)

km

0.564

14

Decopertare si refacere pavaj

ml

500

15

Spargere si desfacere beton (lx0.5x0.2)

mc

50

16

Sapatura (lx0.5x0.8)

mc

305

17

Refacere cai de circulatie auto cu imbracaminti asfaltice (lx0.5)

mp

49

18

Refacere cai de circulatie auto beton (lx0.5)

mp

49

19

Refacere cai de circulatie pietonala cu beton lx0.5

mp

193.5

20

Refacere cai de circulatie pietonala cu cu imbracaminti asfaltice lx0.5

mp

43.9

21

Montat profil PVC rigid 0 61mm - 0 80mm

km

0.089

22

Montat profil PVC rigid 0 81mm - 0 100mm

km

0.21

23

Montat profil PVC rigid 0 101mm - 0 160mm

km

0.094

24

Montat profil cablu tip ACYAbY 4x16mmp

km

0.69

25

Montat cablu aerian tip TYIR 50 Ol-Al 1x16Al mmp

km

0.44

26

Montat cutie derivatie tip CDLux3

buc

8

27

Camin de tragere subteran

buc

2

28

Capac camin de tragere pietonal

buc

2

29

Priza de pamant cu un electrod

buc

15

30

Priza de pamant cu trei electrozi

buc

0

4.Zona Sud 15+Extindere din Zona Sud 13 (intre:O.Goga-Decebal-Primariei-C.Aradului+mal Cris intre Armatei Romane-Abatorului)

Valoare C+M(cu TVA inclus):471.58 mii lei respectiv 144,40 mii $

Capacitati Zona Sud 15+Extindere zona Sud 13

Poz.

Denumire lucrare

UM

Cantitate

1

Montat aparat de iluminat 70W - pe lampadar

buc

6

2

Montat aparat de iluminat 70W - stradal

buc

2

3

Montat aparat de iluminat 100W - stradal

buc

19

4

Montat aparat de iluminat 150W - stradal

buc

21

5

Montat prelungire un brat tip Standard

buc

45

6

Montat stalp metalic plastifiat 2,5m - 4m tip Standard

buc

6

7

Montat stalp metalic 4m - 6m tip Standard

buc

2

8

Montat stalp metalic 6m - 8m tip Standard

buc

29

9

Montat stalp centrifugat cu armatura metalica tip SCP10005, inclusiv fundatie

buc

1

10

Montat stalp centrifugat cu armatura metalica tip SCP10002, inclusiv fundatie

buc

2

11

Taiere asfalt sau beton (lx2)

km

0.152

12

Decopertare si refacere pavaj

ml

20

13

Spargere si desfacere beton (lx0.5x0.2)

mc

10.4

14

Sapatura (lx0.5x0.8)

mc

747.5

15

Refacere cai de circulatie auto cu imbracaminti asfaltice (lx0.5)

mp

6.9

16

Refacere cai de circulatie auto beton (lx0.5)

mp

6.9

17

Refacere cai de circulatie pietonala cu cu imbracaminti asfaltice (lx0.5)

mp

29.2

18

Refacere cai de circulatie pietonala cu beton (lx0.5)

mp

29.2

19

Montat profil PVC rigid D61mm - D80mm

km

0.100

20

Montat profil PVC rigid DlOlmm - Dl60mm

km

0.018

21

Montat profil cablu tip ACYAbY 4x16mmp

km

1.79

22

Montat cablu aerian tip TYIR 50 Ol-Al 1x16Al mmp

km

0.16

23

Montat cutie derivatie tip CDLUX

buc

3

24

Camin de tragere subteran

buc

2

25

Priza de pamant cu un electrod

buc

38

5.Zona Sud 14(intre:Sucevei-Decebal-I.Maniu-P-ta Independentei) Valoare C+M(cu TVA inclus):219,45 mii lei respectiv 67,20 mii $ Capacitati Zona Sud 14

Poz.

Denumire lucrare

UM

Cantitate

1

Montat aparat de iluminat 70W - pe lampadar

buc

9

2

Montat aparat de iluminat 100W - stradal

buc

9

3

Montat prelungire un brat tip Standard

buc

9

4

Montat stalp metalic plastifiat 2,5m - 4m tip Standard

buc

9

5

Montat stalp metalic octogonal 4,1m - 6m tip Standard

buc

2

6

Montat stalp centrifugat cu armatura metalica tip 10005, inclusiv fundatie

buc

1

7

Taiere asfalt sau beton (lx2)

km

0.82

8

Decopertare si refacere pavaj

ml

340

9

Spargere si desfacere beton (lx0.5x0.2)

mc

41

10

Sapatura (lx0.5x0.8)

mc

177.5

11

Refacere cai de circulatie auto cu imbracaminti asfaltice (lx0.5)

mp

16.5

12

Refacere cai de circulatie auto beton (lx0.5)

mp

16.5

13

Refacere cai de circulatie pietonala cu beton lx0.5

mp

120

14

Refacere cai de circulatie pietonala cu cu imbracaminti asfaltice lx0.5

mp

120

15

Montat profil PVC rigid 0 61mm - 0 80mm

km

0.368

16

Montat profil PVC rigid 0 101mm - 0 160mm

km

0.034

17

Montat profil cablu tip ACYAbY 4x16mmp

km

0.41

18

Montat cablu aerian tip TYIR 50 Ol-Al 3x35Al mmp

km

0.04

19

Montat cutie derivatie tip CDLux3

buc

2

20

Camin de tragere subteran

buc

6

21

Capac camin de tragere pietonal

buc

6

22 Priza de pamant cu un electrod

buc


6.Zona N2(intre:M.Corvin-St.cel Mare-Teodor Nes-C.Bihorului)

Valoare C+M(cu TVA inclus):3.095,64 mii lei respectiv 947,90 mii $

Capacitati Zona N2:

A.Extindere retea de distributie energie electrica m.t. si realizare post de transformare in anvelopa de beton prefabricat 40kVA, 20/0,4kV

Nr. crt.

Descriere materiale/componente

UM

Cant.

1

Montare post trafo in anvelopa de beton 20/0,4 kV, 40kVA, cu spatiu pentru 250kVA cu exploatare din interior, echipat cu:

-1 buc. celula de linie MT-24kV, 630A, 16kA cu izolatie in SF6 echipate cu separatoare de sarcina motorizate, cutite de legare la pamant si indicatoare de scurtcircuit polifazat si homopolar;

-1 buc. celula trafo 24kV, 630A, 16kA cu izolatie in SF6, echipat cu separator de sarcina de 200A si sigurante fuzibile;

 • - loc liber pentru celula de linie;

 • - trafo de putere 20/0,4kV, 40kVA;

buc

1

2

Tabloucircuitdeiluminat/serviciiinternecusigurantaMPRmonopolarade16A

buc

1

3

Tablou circuit de comanda cu siguranta MPR monopolara de 4A

buc

1

4

Cutie policarbonat TDRI CD1-8, prevazute cu intrerupator automat tripolar 63A, reductori de curent de 400/5 si sigurante fuzibile tip MPR 250A

buc

1

5

Retea LES 20 kV, tip cablu A2XSY - 3(1X150/25)mmp, dispusa in trefla

ml

1300

6

Manson de legatura mt

buc

3

7

Teava PVC dur Dn=125mm

ml

80

8

Sapatura LES

ml

1300

9

Folie avertizoare

kg

55

10

Placi avertizoare

buc

6500

11

Cap terminal in celule 20kV

buc

3

12

Priza pamant contur inchis post trafo in anvelopa de beton, Rp<4Q

buc

3

13

Markere electronice

buc

15

14

Cap terminal de exterior

buc

3

15

Stalp MT SC15015

buc

1

16

Separator STEpN 24KV 400A cu CLP si AME

buc

1

17

Set descarcartori cu oxizi metalici

set

1

18

Conductor MT 50/8 Ol-Al

ml

100

19

Consola CIT 140

buc

2

20

Izolatoare duble compozit de inrtindere

buc

12

B. Centralizator de joasa tensiune aferent sistemului de iluminat public zona N2

Poz.

Denumire lucrare

UM

Cantitate

1

Montat aparat de iluminat 70W - pe lampadar

buc

91

2

Montat aparat de iluminat 70W - stradal

buc

174

3

Montat aparat de iluminat 100W - stradal

buc

125

4

Montat aparat de iluminat 150W - stradal

buc

31

5

Montat aparat de iluminat250W - stradal

buc

26

6

Montat prelungire un brat tip Standard

buc

309

7

Montat prelungire douabrate tip Standard

buc

21

8

Montat stalp metalic plastifiat 2,5m - 4m tip Standard

buc

88

9

Montat stalp metalic octogonal 4,1m - 6m tip Standard

buc

0

10

Montat stalp metalic octogonal 6,1m - 8m tip Standard

buc

50

11

Montat stalp centrifugat cu armatura metalica tip SE10, inclusiv fundatie

buc

38

12

Montat stalp centrifugat cu armatura metalica tip SE4, inclusiv fundatie

buc

41

13

Montat stalp centrifugat cu armatura metalica tip 10001, inclusiv fundatie

buc

2

14

Montat stalp centrifugat cu armatura metalica tip 10002, inclusiv fundatie

buc

5

15

Montat stalp centrifugat cu armature metalica tip 10005, inclusiv fundatie

buc

8

16

Taiere aspfalt sau beton (lx2)

km

2.372

17

Decopertare si refacere pavaj

ml

1248.3

18

Spargere si desfacere beton (lx0.5x0.2)

mc

141.13

19

Sapatura (lx0.5x0.8)

mc

3066.15

20

Refacere cai de circulatie auto cu imbracaminti asfaltice (lx0.5)

mp

108.5

21

Refacere cai de circulatie auto beton (lx0.5)

mp

108.5

22

Refacere cai de circulatie pietonala cu beton lx0.5

mp

1043.4

23

Refacere cai de circulatie pietonala cu cu imbracaminti asfaltice lx0.5

mp

1043.4

24

Montat profil PVC rigid 0 61mm - 0 80mm

km

0.410

25

Montat profil PVC rigid 0 81mm - 0 100mm

km

0.594

26

Montat profil PVC rigid 0 101mm - 0 160mm

km

0.267

27

Foraj orizontal

ml

40

28

Montat profil cablu tip ACYAbY 4x16mmp

km

3.701

29

Montat profil cablu tip ACYAbY 3x35+16mmp

km

2.700

30

Montat profil cablu tip ACYAbY 3x70+35mmp

km

0.05

31

Montat profil cablu tip ACYAbY 3x150+70mmp

km

0.09

32

Montat cablu aerian tip TYIR 50 Ol-Al 1x16Al mmp

km

1.610

33

Montat cablu aerian tip TYIR 50 Ol-Al 3x35Al mmp

km

11.75

34

Montat cutie derivatie tip CDLux3

buc

24

35

Montat bloc de distributie si comanda / control CD 6

buc

0

36

Montat bloc masura si protective instalatie de iluminat public tip BMPIIP

buc

3

37

Camin de tragere subteran

buc

30

38

Capac camin de tragere pietonal

buc

30

39

Priza de pamant cu un electrod

buc

146

40

Priza de pamant cu treielectrozi

buc

4

7.Zona Sud 2(intre:Splai Crisanei-Onestilor-T.Vladimirescu-Decebal) Valoare C+M(cu TVA inclus):271,04 mii lei respectiv 82,99 mii $ Capacitati Zona Sud 2

Poz.

Denumire lucrare

UM

Cantitate

1

Montat aparat de iluminat 70W - pe lampadar

buc

16

2

Montat aparat de iluminat 70W - Selux 70 W montat pe consola pietonala

buc

8

3

Montat aparat de iluminat 100W - stradal

buc

6

4

Montat aparat de iluminat 150W - stradal

buc

15

5

Montat prelungire un brat tip Standard

buc

15

6

Montat prelungire doua brate tip Standard

buc

3

7

Montat prelungire pietonala tip standard

buc

8

8

Montat stalp metallic plastifiat 2,5m - 4m tip Standard

buc

16

9

Montat stalp metalic 6m - 8m tip Standard

buc

10

10

Montat stalp centrifugat cu armature metalica tip 10001, inclusiv fundatie

buc

1

11

Montat stalp centrifugat cu armature metalica tip 10002, inclusiv fundatie

buc

2

12

Realizare fundatie stalp 2m - 4m

buc

16

13

Realizare fundatie stalp 6,1m - 8m

buc

13

14

Taierea sfalt sau beton (lx2)

km

0.242

15

Spargere si desfacere beton (lx0.5x0.2)

mc

52.7

16

Sapatura (lx0.5x0.8)

mc

356

17

Refacere cai de circulatie auto cu imbracaminti asfaltice (lx0.5)

mp

19

18

Refacere cai de circulatie auto cu beton (lx0.5)

mp

19

19

Refacere cai de circulatie pietonala cu imbracaminti asfaltice (lx0.5)

mp

36.5

20

Refacere cai de circulatie pietonala cu beton (lx0.5)

mp

36.5

21

Montat profil PVC rigid D61mm - D80mm

km

0.027

22

Montat profil PVC rigid D81mm - DiOOmm

km

0

2

Montat profil PVC rigid DlOlmm - Dl60mm

km

0.054

24

Montat profil cablu tip ACYAbY 4x16mmp

km

0.470

25

Montat profil cablu tip ACYAbY 3x35+16mmp

km

0.420

26

Montat profil cablu tip ACYAbY 3x50+25mmp

km

0

27

Montat cablu aerian tip TYIR 50 OL-Al 1x16mmp

km

50

28

Montat cutie derivatie tip CDLux3

buc

6

29

Montat punct de aprindere tip BMPIIP

buc

0

30

Montat cutie distributie tip CD6

buc

0

31

Camin de tragere subteran

buc

0

32

Capac camin de tragere pietonal

buc

0

33

Priza de pamant cu un electrod

buc

18

34

Priza de pamant cu trei electrozi

buc

0

8.Zona Sud 3+Extinderi din Zona Sud 1(intre:Principatele unite-Decebal-T.Vladimirescu+Cazaban) Valoare C+M(cu TVA inclus):435,99 mii lei respectiv 133,50 mii $

Capacitati Zona Sud 3+extinderi Zona Sud 1

Poz.

Denumire lucrare

UM

Cantitate

1

Montat aparat de iluminat 70W - pe lampadar

buc

16

2

Montat aparat de iluminat 70W - Selux 70 W montat pe consola pietonala

buc

8

3

Montat aparat de iluminat 100W - stradal

buc

6

4

Montat aparat de iluminat 150W - stradal

buc

15

5

Montat prelungire un brat tip Standard

buc

15

6

Montat prelungire doua brate tip Standard

buc

3

7

Montat prelungire pietonala tip standard

buc

8

8

Montat stalp metallic plastifiat 2,5m - 4m tip Standard

buc

16

9

Montat stalp metalic 6m - 8m tip Standard

buc

10

10

Montat stalp centrifugat cu armature metalica tip 10001, inclusiv fundatie

buc

1

11

Montat stalp centrifugat cu armature metalica tip 10002, inclusiv fundatie

buc

2

12

Realizare fundatie stalp 2m - 4m

buc

16

13

Realizare fundatie stalp 6,1m - 8m

buc

13

14

Taierea sfalt sau beton (lx2)

km

0.242

15

Spargere si desfacere beton (lx0.5x0.2)

mc

52.7

16

Sapatura (lx0.5x0.8)

mc

356

17

Refacere cai de circulatie auto cu imbracaminti asfaltice (lx0.5)

mp

19

18

Refacere cai de circulatie auto cu beton (lx0.5)

mp

19

19

Refacere cai de circulatie pietonala cu imbracaminti asfaltice (lx0.5)

mp

36.5

20

Refacere cai de circulatie pietonala cu beton (lx0.5)

mp

36.5

21

Montat profil PVC rigid D61mm - D80mm

km

0.027

22

Montat profil PVC rigid D81mm - DiOOmm

km

0

2

Montat profil PVC rigid DlOlmm - Dl60mm

km

0.054

24

Montat profil cablu tip ACYAbY 4x16mmp

km

0.470

25

Montat profil cablu tip ACYAbY 3x35+16mmp

km

0.420

26

Montat profil cablu tip ACYAbY 3x50+25mmp

km

0

27

Montat cablu aerian tip TYIR 50 OL-Al 1x16mmp

km

50

28

Montat cutie derivatie tip CDLux3

buc

6

29

Montat punct de aprindere tip BMPIIP

buc

0

30

Montat cutie distributie tip CD6

buc

0

31

Camin de tragere subteran

buc

0

32

Capac camin de tragere pietonal

buc

0

33

Priza de pamant cu un electrod

buc

18

34

Priza de pamant cu trei electrozi

buc

0

9.Zona Sud 4(intre:T.Vladimirescu-Decebal-Primariei)

Valoare C+M(cu TVA inclus):139,91 mii lei respectiv 42,84 mii $

Capacitati Zona Sud 4

Poz.

Denumire lucrare

UM

Cantitate

1

Montat aparat de iluminat 70W - pe lampadar

buc

5

2

Montat aparat de iluminat 70W - stradal

buc

0

3

Montat aparat de iluminat 100W - stradal

buc

2

4

Montat aparat de iluminat 150W - stradal

buc

5

5

Montat prelungire un brat tip Standard

buc

7

6

Montat stalp plastifiat 2,5m - 4m tip Standard

buc

5

7

Montat stalp metalic 4m - 6m tip Standard

buc

4

8

Montat stalp metalic 6m - 8m tip Standard

buc

1

9

Montat stalp centrifugat cu armatura metalica tip 10001, inclusiv fundatie

buc

0

10

Montat stalp centrifugat cu armatura metalica tip 10005, inclusiv fundatie

buc

0

11

Realizare fundatie stalp 2m - 4m

buc

5

12

Realizare fundatie stalp 4,1m - 6m

buc

4

13

Realizare fundatie stalp 6,1m - 8m

buc

1

14

Taiere asfalt sau beton (lx2)

km

0.243

15

Desfaceri pavaje

mp

170

16

Spargere si desfacere beton (lx0.5x0.2)

mc

19.5

17

Sapatura (lx0.5x0.8)

mc

174

18

Refacere cai de circulatie auto cu imbracaminti asfaltice (lx0.5)

mp

16

19

Refacere cai de circulatie pietonala cu beton lx0.5

mp

79.1

20

Refacere cai de circulatie pietonala cu imbracaminti asfaltice lx0.5

mp

79.1

21

Refacere cai de circulatie auto cu beton lx0.5

mp

16

22

Montat profil PVC rigid D61mm - D80mm

km

0.042

23

Montat profil PVC rigid D81mm - DiOOmm

km

0

24

Montat profil PVC rigid DlOlmm - Dl60mm

km

0.036

25

Montat profilcablu tip ACYAbY 4x16mmp

km

0.43

26

Montat profil cablu tip ACYAbY 3x35+16mmp

km

0

27

Montat cablu aerian tip TYIR 50 OL-Al 3x35mmp

km

0

28

Montat cutie derivatie tip CDLUX

buc

2

29

Camin de tragere subteran

buc

4

30

Capac camin de tragere pietonal

buc

4

31

Priza de pamant cu un electrod

buc

10

32

Demontare stalp 2m - 4m

buc

2

10.Zona Sud 5(intre:Primariei-I.Maniu-T.Mosoiu-P-ta 1 Decembrie-Centrul civic-Al.Gojdu) Valoare C+M(cu TVA inclus):5,56 mii lei respectiv 1,70 mii $

Capacitati Zona Sud 5

Poz.

Denumire lucrare

UM

Cantitate

1

Montat aparat de iluminat 100W - stradal

buc

3

2

Montat aparat de iluminat 150W - stradal

buc

1

3

Montat prelungire un brat tip Standard

buc

4

4

Demontare corp + prelungire

buc

1

11.Zona Nord 6(intre:Magheru-L.Pasteur-Macinului-Codrilor) Valoare C+M(cu TVA inclus):404,46 mii lei respectiv 123,85 mii $ Capacitati Zona Nord 6

Poz.

Denumire lucrare

UM

Cantitate

1

Montat aparat de iluminat 70W - pe lampadar

buc

6

2

Montat aparat de iluminat 70W - stradal

buc

0

3

Montat aparat de iluminat 100W - stradal

buc

23

4

Montat aparat de iluminat 150W - stradal

buc

0

5

Montat prelungire un brat tip Standard

buc

7

6

Montat prelungire doua brate tip Standard

buc

8

7

Montat stalp metalic plastifiat 2,5m - 4m tip Standard

buc

6

8

Montat stalp metalic octogonal 4,1m - 6m tip Standard

buc

4

9

Montat stalp metalic octogonal 6,1m - 8m tip Standard

buc

9

10

Montat stalp centrifugat cu armatura metalica tip SE10, inclusiv fundatie

buc

0

11

Montat stalp centrifugat cu armatura metalica tip SE4, inclusiv fundatie

buc

0

12

Taiere asfalt sau beton (lx2)

km

0.825

13

Decopertare si refacere pavaj

ml

389

14

Spargere si desfacere beton (lx0.5x0.2)

mc

52.4

15

Sapatura (lx0.5x0.8)

mc

418.4

16

Refacere cai de circulatie auto cu imbracaminti asfaltice (lx0.5)

mp

38

17

Refacere cai de circulatie auto beton (lx0.5)

mp

38

18

Refacere cai de circulatie pietonala cu beton lx0.5

mp

231.6

19

Refacere cai de circulatie pietonala cu cu imbracaminti asfaltice lx0.5

mp

231.6

20

Montat profil PVC rigid D61mm - D80mm

km

0.168

21

Montat profil PVC rigid D81mm - DiOOmm

km

0.120

22

Montat profil PVC rigid DiOimm - Di60mm

km

0.094

23

Montat profil cablu tip ACYAbY 4x16mmp

km

1.046

24

Montat profil cablu tip ACYAbY 3x35+16mmp

km

0

25

Montat cablu aerian tip TYIR 50 Ol-Al 3x35Al mmp

km

0

26

Montat cablu aerian tip TYIR 50 Ol-Al 1x16Al mmp

km

0

27

Montat cutie derivatie tip CDLUX

buc

1

28

Camin de tragere subteran

buc

6

29

Capac camin de tragere pietonal

buc

6

30

Priza de pamant cu un electrod

buc

17

31

Demontare stalp 2m - 4m

buc

4

12.Zona Nord 7(intre:Magheru-Republicii pietonal-Libertatii) Valoare C+M(cu TVA inclus):695,31 mii lei respectiv 212,91 mii $ Capacitati Zona Nord 7

Poz.

Denumirelucrare

UM

Cantitate

1

Montat aparat de iluminat 70W - pe lampadar

buc

18

2

Montat aparat de iluminat 70W - stradal

buc

2

3

Montat aparat de iluminat 100W - stradal

buc

44

4

Montat aparat de iluminat 150W - stradal

buc

4

5

Montat aparat de iluminat 250W - stradal

buc

3

6

Montat prelungire un brat tip Standard

buc

36

7

Montat prelungire doua brate tip Standard

buc

6

8

Montat stalp metalic plastifiat 2,5m - 4m tip Standard

buc

18

9

Montat stalpmetalic octogonal 4,1m - 6m tip Standard

buc

24

10

Montat stalpmetalic octogonal 6,1m - 8m tip Standard

buc

5

11

Montat stalp centrifugat cu armature metalica tip SE10, inclusive fundatie

buc

0

12

Montat stalp centrifugat cu armature metalica tip SE4, inclusive fundatie

buc

0

13

Montat stalpc centrifugat cu armaturea metalica tip SCP10001, inclusive fundatie

buc

0

14

Taiere asfalt sau beton (lx2)

km

1.0857

15

Decopertare si refacere pavaj

ml

828

16

Spargere si desfacere beton (lx0.5x0.2)

mc

87.1

17

Sapatura (lx0.5x0.8)

mc

969

18

Refacere cai de circulatie auto cu imbracaminti asfaltice (lx0.5)

mp

51.5

19

Refacere cai de circulatie auto beton (lx0.5)

mp

65

20

Refacere cai de circulatie pietonala cu beton lx0.5

mp

736.4

21

Refacerecai de circulatie pietonala cu cu imbracaminti asfaltice lx0.5

mp

284.8

22

Montat profil PVC rigid D61mm - D80mm

km

0.157

23

Montat profil PVC rigid D81mm - DiOOmm

km

0.14

24

Montat profil PVC rigid DlOlmm - Dl60mm

km

0.117

25

Montat profil cablu tip ACYAbY 4x16mmp

km

2.020

26

Montatprofilcablu tip ACYAbY 3x35+16mmp

km

0.38

27

Montatcabluaerian tip TYIR 50 Ol-Al 3x35Al mmp

km

0

28

Montatcabluaerian tip TYIR 50 Ol-Al 1x16Al mmp

km

0

29

Montat cutie derivatie tip CDLUX

buc

5

30

Camin de tragere subteran

buc

10

31

Capac camin de tragere pietonal

buc

10

32

Priza de pamant cu un electrod

buc

42

33

Demontare stalp 2m - 4m

buc

1

13.Zona Nord 8(intre:Decebal-Dacia-P-cul Petofi-Republicii Pietonal-Al.Em.Chitul) Valoare C+M(cu TVA inclus):366,88 mii lei respectiv 112,34 mii $

Capacitati Zona Nord 8

Poz.

Denumirelucrare

UM

Cantitate

1

Montata parat de iluminat 70W - pe lampadar

buc

20

2

Montat aparat de iluminat 70W - stradal

buc

0

3

Montat aparat de iluminat 100W - stradal

buc

10

4

Monta taparat de iluminat 150W - stradal

buc

15

5

Montat prelungire un brat tip Standard

buc

20

6

Monta tprelungire doua brate tip Standard

buc

2

Montat prelungir etre ibrate tip Standard

buc

0

7

Montat stalp pmetalic plastifiat 2,5m - 4m tip Standard

buc

20

8

Montat stalp metallic octogonal 4,1m - 6m tip Standard

buc

8

9

Montat stalp metallic octogonal 6,1m - 8m tip Standard

buc

2

10

Montat stalp centrifugat cu armature metalica tip SE10, inclusiv fundatie

buc

0

11

Montat stalp centrifugat cu armature metalica tip SE4, inclusiv fundatie

buc

0

12

Montat stalp centrifugat cu armature metalica tip SCP10001, inclusiv fundatie

buc

1

13

Montat stalp centrifugat cu armature metalica tip SCP10002, inclusiv fundatie

buc

3

14

Taiere asfalt sau beton (lx2)

km

0.882

15

Decopertare si refacere pavaje

ml

498

16

Spargere si desfacere beton (lx0.5x0.2)

mc

49.75

17

Sapatura (lx0.5x0.8)

mc

625.5

18

Refacere cai de circulatie auto cu imbracaminti asfaltice (lx0.5)

mp

22

19

Refacere cai de circulatie auto beton (lx0.5)

mp

22

20

Refacere cai de circulatie pietonala cu beton lx0.5

mp

220.7

21

Refacere cai de circulatie pietonala cu cu imbracaminti asfaltice lx0.5

mp

220.7

22

Montat profil PVC rigid D61mm - D80mm

km

0.122

23

Montat profil PVC rigid D81mm - DiOOmm

km

0

24

Montat profil PVC rigid DlOlmm - Dl60mm

km

0.033

25

Montat profil cablu tip ACYAbY 4x16mmp

km

1.040

26

Montat profil cablu tip ACYAbY 3x35+16mmp

km

0.36

27

Montat cablu aerian tip TYIR 50 Ol-Al 3x35Al mmp

km

0

28

Montat cablu aerian tip TYIR 50 Ol-Al 1x16Al mmp

km

0

29

Montat cutie derivatie tip CDLUX

buc

8

30

Camin de tragere subteran

buc

6

31

Capac camin de tragere pietonal

buc

6

32

Priza de pamant cu un electrod

buc

26

33

Demontare stalp 2m - 4m

buc

0

14.Zona Sud 11(intre:Erkel F.-D.Cantemir-Muntele Gaina-Razboieni) Valoare C+M(cu TVA inclus):717,83 mii lei respectiv 219,80 mii $ Capacitati Zona Sud 11

Poz.

Denumire lucrare

UM

Cantitate

1

Montat aparat de iluminat 70W - pe lampadar

buc

43

2

Montat aparat de iluminat 70W - stradal

buc

0

3

Montat aparat de iluminat 100W - stradal

buc

25

4

Montat aparat de iluminat 150W - stradal

buc

12

5

Montat aparat de iluminat 250W - stradal

buc

14

6

Montat prelungire un brat tip Standard

buc

50

7

Montat prelungire doua brate tip Standard

buc

0

8

Montat stalp metalic plastifiat 2,5m - 4m tip Standard

buc

43

9

Montat stalp metalic octogonal 4,1m - 6m tip Standard

buc

0

10

Montat stalp metalic octogonal 6,1m - 8m tip Standard

buc

26

14

Montat stalp centrifugat cu armatura metalica tip 10002, inclusiv fundatie

buc

6

15

Montat stalp centrifugat cu armatura metalica tip 10005, inclusiv fundatie

buc

0

16

Taiere asfalt sau beton (lx2)

km

0.172

17

Decopertare si refacere pavaj

ml

914

18

Spargere si desfacere beton (lx0.5x0.2)

mc

54.1

19

Sapatura (lx0.5x0.8)

mc

1196

20

Refacere cai de circulatie auto cu imbracaminti asfaltice (lx0.5)

mp

36

21

Refacere cai de circulatie auto beton (lx0.5)

mp

36

22

Refacere cai de circulatie pietonala cu beton lx0.5

mp

86.7

23

Refacere cai de circulatie pietonala cu cu imbracaminti asfaltice lx0.5

mp

71.7

24

Montat profil PVC rigid 0 61mm - 0 80mm

km

145

25

Montat profil PVC rigid 0 81mm - 0 100mm

km

0

26

Montat profil PVC rigid 0 101mm - 0 160mm

km

164

27

Montat profil cablu tip ACYAbY 4x16mmp

km

1.75

28

Montat profil cablu tip ACYAbY 3x35+16mmp

km

1.15

29

Montat profil cablu tip ACYAbY 3x70+35mmp

km

0

30

Montat profil cablu tip ACYAbY 3x150+70mmp

km

0.08

31

Montat cablu aerian tip TYIR 50 Ol-Al 1x16Al mmp

km

0.170

32

Montat cablu aerian tip TYIR 50 Ol-Al 3x35Al mmp

km

0.270

33

Montat cutie derivatie tip CDLux3

buc

10

34

Montat bloc masura si protectie instalatie de iluminat public tip BMPIIP

buc

1

36

Camin de tragere subteran

buc

8

37

Capac camin de tragere pietonal

buc

8

38

Priza de pamant cu un electrod

buc

58

39

Priza de pamant cu trei electrozi

buc

1

40

Demontare aparat si prelungire

buc

24

41

Demontare lampadar

buc

25

15.Zona Sud 7(intre:Razboieni-Muntele Gaina-D.Cantemir-Centrul civic-C.Clujului) Valoare C+M(cu TVA inclus):402,56 mii lei respectiv 123,26 mii $

Capacitati Zona Sud 7

Poz.

Denumire lucrare

UM

Cantitate

1

Montat aparat de iluminat 70W - pe lampadar

buc

36

2

Montat aparat de iluminat 70W - stradal

buc

5

3

Montat aparat de iluminat 100W - stradal

buc

12

4

Montat aparat de iluminat 150W - stradal

buc

23

5

Montat aparat de iluminat 250W - stradal

buc

2

6

Montat prelungire un brat tip Standard

buc

31

7

Montat prelungire doua brate tip Standard

buc

2

8

Montat prelungire trei brate tip Standard

buc

0

9

Montat stalp metalic plastifiat 2,5m - 4m tip Standard

buc

35

10

Montat stalp metalic octogonal 6,1m - 8m tip Standard

buc

7

11

Montat stalp centrifugat cu armatura metalica tip 10002, inclusiv fundatie

buc

2

12

Taiere asfalt sau beton (lx2)

km

0.472

13

Decopertare si refacere pavaj

ml

278.6

14

Spargere si desfacere beton (lx0.5x0.2)

mc

34.66

15

Sapatura (lx0.5x0.8)

mc

824

16

Refacere cai de circulatie auto cu imbracaminti asfaltice (lx0.5)

mp

50.3

17

Refacere cai de circulatie auto beton (lx0.5)

mp

50.3

18

Refacere cai de circulatie pietonala cu beton (lx0.5)

mp

92.65

19

Refacere cai de circulatie pietonala cu cu imbracaminti asfaltice (lx0.5)

mp

92.65

20

Montat profil PVC rigid 0 61mm - 0 80mm

km

0.137

21

Montat profil PVC rigid 0 81mm - 0 100mm

km

0

22

Montat profil PVC rigid 0 101mm - 0 160mm

km

0.089

23

Montat profil cablu tip ACYAbY 4x16mmp

km

2.05

24

Montat profil cablu tip ACYAbY 3x35+16mmp

km

0

25

Montat cablu aerian tip TYIR 50 Ol-Al 1x16Al mmp

km

0.14

26

Montat cablu aerian tip TYIR 50 Ol-Al 3x35Al mmp

km

0

27

Montat cutie derivatie tip CDLux3

buc

17

28

Camin de tragere subteran

buc

2

29

Capac camin de tragere pietonal

buc

2

30

Priza de pamant cu un electrod

buc

50

31

Demontare aparat si prelungire

buc

5

16.Zona Sud 6(intre:C.Clujului-Dragos Voda-M.Antonescu) Valoare C+M(cu TVA inclus):180,72 mii lei respectiv 55,34 mii $ Capacitati Zona Sud 6

Poz.

Denumire lucrare

UM

Cantitate

1

Montat aparat de iluminat 70W - pe lampadar

buc

13

2

Montat aparat de iluminat 70W - stradal

buc

0

3

Montat aparat de iluminat 100W - stradal

buc

1

4

Montat aparat de iluminat 150W - stradal

buc

17

5

Montat aparat de iluminat 250W - stradal

buc

9

6

Montat prelungire un brat tip Standard

buc

27

7

Montat prelungire doua brate tip Standard

buc

0

8

Montat stalp metalic plastifiat 2,5m - 4m tip Standard

buc

13

9

Montat stalp metalic octogonal 4,1m - 6m tip Standard

buc

0

10

Montat stalp metalic octogonal 6,1m - 8m tip Standard

buc

0

11

Montat stalp centrifugat cu armatura metalica tip SE10, inclusiv fundatie

buc

0

12

Montat stalp centrifugat cu armatura metalica tip SE4, inclusiv fundatie

buc

0

13

Montat stalp centrifugat cu armatura metalica tip 10001, inclusiv fundatie

buc

0

14

Montat stalp centrifugat cu armatura metalica tip 10002, inclusiv fundatie

buc

3

15

Montat stalp centrifugat cu armatura metalica tip 10005, inclusiv fundatie

buc

9

16

Taiere asfalt sau beton (lx2)

km

0.012

17

Decopertare si refacere pavaj

ml

0

18

Spargere si desfacere beton (lx0.5x0.2)

mc

8

19

Sapatura (lx0.5x0.8)

mc

236

20

Refacere cai de circulatie auto cu imbracaminti asfaltice (lx0.5)

mp

0

21

Refacere cai de circulatie auto beton (lx0.5)

mp

0

22

Refacere cai de circulatie pietonala cu beton lx0.5

mp

22

23

Refacere cai de circulatie pietonala cu cu imbracaminti asfaltice lx0.5

mp

19.2

24

Montat profil PVC rigid 0 61mm - 0 80mm

km

0.128

25

Montat profil PVC rigid 0 81mm - 0 100mm

km

0

26

Montat profil PVC rigid 0 101mm - 0 160mm

km

0

27

Foraj orizontal

ml

0

28

Montat profil cablu tip ACYAbY 4x16mmp

km

0.54

29

Montat profil cablu tip ACYAbY 3x35+16mmp

km

0

30

Montat profil cablu tip ACYAbY 3x70+35mmp

km

0

31

Montat profil cablu tip ACYAbY 3x150+70mmp

km

0

32

Montat cablu aerian tip TYIR 50 Ol-Al 1x16Al mmp

km

0.58

33

Montat cablu aerian tip TYIR 50 Ol-Al 3x35Al mmp

km

0.59

34

Montat cutie derivatie tip CDLux3

buc

3

35

Montat bloc de distributie si comanda / control CD 6

buc

0

36

Montat bloc masura si protectie instalatie de iluminat public tip BMPIIP

buc

0

37

Camin de tragere subteran

buc

0

38

Capac camin de tragere pietonal

buc

0

39

Priza de pamant cu un electrod

buc

17

40

Priza de pamant cu trei electrozi

buc

0

41

Demontare aparat si prelungire

buc

8

17.Zona Sud 9(intre:Caii ferate-C.Clujului)

Valoare C+M(cu TVA inclus):271,88 mii lei respectiv 83,25 mii $

Capacitati Zona Sud 9

Poz.

Denumire lucrare

UM

Cantitate

1

Montat aparat de iluminat 70W - pelampadar

buc

6

2

Montat aparat de iluminat 70W - stradal

buc

9

3

Montat aparat de iluminat 100W - stradal

buc

35

4

Montat aparat de iluminat 150W - stradal

buc

11

5

Montat aparat de iluminat250W - stradal

buc

0

6

Montat prelungire un brat tip Standard

buc

55

7

Montat prelungiredouabrate tip Standard

buc

0

8

Montat stalp metallic plastifiat 2,5m - 4m tip Standard

buc

6

9

Monta tstalp metallic octogonal 4,1m - 6m tip Standard

buc

0

10

Monta tstalp metallic octogonal 6,1m - 8m tip Standard

buc

0

11

Montat stalp centrifugat cu armatura metalica tip SE10, inclusiv fundatie

buc

12

12

Montat stalp centrifugat cu armature ametalica tip SE4, inclusiv fundatie

buc

13

13

Montat stalp centrifugat cu armatura metalica tip SC10001, inclusiv fundatie

buc

0

14

Montat stalp centrifugat cu armatura metalica tip SC10002, inclusiv fundatie

buc

3

15

Montat stalp centrifugat cu armatura metalica tip SC10005, inclusiv fundatie

buc

5

16

Taiere aspfalt sau beton (lx2)

km

0.028

17

Decopertare si refacere pavaj

ml

15

18

Spargere si desfacere beton (lx0.5x0.2)

mc

2.5

19

Sapatura (lx0.5x0.8)

mc

124

20

Refacere cai de circulatie auto cu imbracaminti asfaltice (lx0.5)

mp

8

21

Refacere cai de circulatie auto beton (lx0.5)

mp

8

22

Refacere cai de circulatie pietonala cu beton lx0.5

mp

8.6

23

Refacere cai de circulatiepietonala cu cu imbracaminti asfaltice lx0.5

mp

8.6

24

Montat profil PVC rigid 0 61mm - 0 80mm

km

0.044

25

Montat profil PVC rigid 0 81mm - 0 100mm

km

0

26

Montat profil PVC rigid 0 101mm - 0 160mm

km

0.018

27

Foraj orizontal

ml

0

28

Montat profil cablu tip ACYAbY 4x16mmp

km

0.37

29

Montat profil cablu tip ACYAbY 3x35+16mmp

km

0

30

Montat profil cablu tip ACYAbY 3x70+35mmp

km

0

31

Montat profil cablu tip ACYAbY 3x150+70mmp

km

0

32

Montat cablu aerian tip TYIR 50 Ol-Al 1x16Al mmp

km

0.38

33

Montat cablu aerian tip TYIR 50 Ol-Al 3x35Al mmp

km

1.42

34

Montat cutie derivatie tip CDLux3

buc

3

35

Montat bloc de distributie si comanda / control CD 6

buc

0

36

Montat bloc masura si protective instalatie de iluminat public tip BMPIIP

buc

0

37

Camin de tragere subteran

buc

0

38

Capac camin de tragere pietonal

buc

0

39

Priza de pamant cu un electrod

buc

14

40

Priza de pamant cu trei electrozi

buc

0

41

Demontare aparat si prelungire

buc

0

18.Zona Nord 9 (intre:Republicii-St cel Mare-Lacul Rosu-Coposu-Dacia-P-cul Petofi) Valoare C+M(cu TVA inclus):634,38 mii lei respectiv 194,25 mii $

Capacitati Zona Nord 9

Poz.

Denumire lucrare

UM

Cantitate

1

Montataparat de iluminat 70W - pe lampadar

buc

36

2

Montataparat de iluminat 70W - stradal

buc

3

3

Montataparat de iluminat 100W - stradal

buc

35

4

Montataparat de iluminat 150W - stradal

buc

24

5

Montat prelungire un brat tip Standard

buc

32

6

Montat prelungire doua brate tip Standard

buc

12

7

Montat prelungire trei brate tip Standard

buc

2

8

Montat stalp metallic plastifiat 2,5m - 4m tip Standard

buc

36

9

Montat stalp metallic octogonal 4,1m - 6m tip Standard

buc

0

10

Montat stalp metallic octogonal 6,1m - 8m tip Standard

buc

22

11

Montat stalp centrifugat cu armature metalica tip SE10, inclusiv fundatie

buc

0

12

Montat stalp centrifugat cu armature metalica tip SE4, inclusiv fundatie

buc

0

13

Taiere asphalt sau beton (lx2)

km

0.794

14

Decopertare si refacere pavaj

ml

696

15

Spargere si desfacere beton (lx0.5x0.2)

mc

70.6

16

Sapatura (lx0.5x0.8)

mc

1458.5

17

Refacere cai de circulatie auto cu imbracaminti asfaltice (lx0.5)

mp

117.6

18

Refacere cai de circulatie auto beton (lx0.5)

mp

117.6

19

Refacere cai de circulatie pietonala cu beton lx0.5

mp

334.9

20

Refacerecai de circulatie pietonala cu cu imbracaminti asfaltice lx0.5

mp

258.15

21

Montat profil PVC rigid D61mm - D80mm

km

0.62

22

Montat profil PVC rigid D81mm - DiOOmm

km

0.104

23

Montat profil PVC rigid DlOlmm - Dl60mm

km

182

24

Montat pofil cablu tip ACYAbY 4x16mmp

km

2.57

25

Montat profil cablu tip ACYAbY 3x35+16mmp

km

0.86

26

Montat cablu aerian tip TYIR 50 Ol-Al 3x35Al mmp

km

0

27

Montat cablu aerian tip TYIR 50 Ol-Al 1x16Al mmp

km

0.1

28

Montat cutie derivatie tip CDLUX

buc

15

29

Camin de tragere subteran

buc

21

30

Capac camin de tragere pietonal

buc

21

31

Priza de pamant cu un electrod

buc

61

32

Demontare stalp 2m - 4m

buc

4

19.Zona Nord 4(intre:L.Pasteur-E.Teodoroiu-Depoului-Constantei-Izvorului)

Valoare C+M(cu TVA inclus):719,25 mii lei respectiv 220,24 mii $

Capacitati Zona Nord 4

Poz.

Denumire lucrare

UM

Cantitate

1

Montat aparat de iluminat 70W - pe lampadar

buc

39

2

Montat aparat de iluminat 70W - stradal

buc

99

3

Montat aparat de iluminat 100W - stradal

buc

37

4

Montat aparat de iluminat 150W - stradal

buc

29

5

Montat prelungire un brat tip Standard

buc

129

6

Montat prelungire doua brate tip Standard

buc

36

7

Montat stalp metalic plastifiat 2,5m - 4m tip Standard

buc

39

8

Montat stalp centrifugat cu armatura metalica tip SE10, inclusiv fundatie

buc

7

9

Montat stalp centrifugat cu armatura metalica tip SE4, inclusiv fundatie

buc

6

10

Montat stalp centrifugat cu armatura metalica tip SCP10002, inclusiv fundatie

buc

10

11

Taiere asfalt sau beton (lx2)

km

0.074

12

Decopertare si refacere pavaj

ml

155

13

Spargere si desfacere beton (lx0.5x0.2)

mc

49.1

14

Sapatura (lx0.5x0.8)

mc

706.4

15

Refacere cai de circulatie auto cu imbracaminti asfaltice (lx0.5)

mp

22

16

Refacere cai de circulatie auto beton (lx0.5)

mp

22

17

Refacere cai de circulatie pietonala cu beton lx0.5

mp

70.9

18

Refacere cai de circulatie pietonala cu cu imbracaminti asfaltice lx0.5

mp

25.1

19

Montat profil PVC rigid D61mm - D80mm

km

0.393

20

Montat profil PVC rigid D81mm - DiOOmm

km

0.094

21

Montat profil PVC rigid DiOlmm - Dl60mm

km

0.023

22

Montat profil cablu tip ACYAbY 4x16mmp

km

1.590

23

Montat profil cablu tip ACYAbY 3x35+16mmp

km

0

24

Montat cablu aerian tip TYIR 50 Ol-Al 3x35Al mmp

km

6.070

25

Montat cablu aerian tip TYIR 50 Ol-Al 1x16Al mmp

km

1.020

26

Montat cutie derivatie tip CDLUX

buc

12

27

Camin de tragere subteran

buc

4

28

Capac camin de tragere pietonal

buc

4

29

Priza de pamant cu un electrod

buc

56

30

Demontare stalp 2m - 4m

buc

0

20.Zona Nord 3(intre:Izvorului-C.Bihorului)

Valoare C+M(cu TVA inclus):251,32 mii lei respectiv 76,96 mii $

Capacitati Zona Nord 3

Poz.

Denumire lucrare

UM

Cantitate

1

Montat aparat de iluminat 70W - pe lampadar

buc

0

2

Montat aparat de iluminat 70W - stradal

buc

81

3

Montat aparat de iluminat 100W - stradal

buc

42

4

Montat aparat de iluminat 150W - stradal

buc

2

5

Montat prelungire un brat tip Standard

buc

123

6

Montat prelungire doua brate tip Standard

buc

0

7

Montat stalp metalic plastifiat 2,5m - 4m tip Standard

buc

3

8

Montat stalp centrifugat cu armatura metalica tip SE10, inclusiv fundatie

buc

10

9

Montat stalp centrifugat cu armatura metalica tip SE4, inclusiv fundatie

buc

3

10

Taiere asfalt sau beton (lx2)

km

0

11

Decopertare si refacere pavaj

ml

0

12

Spargere si desfacere beton (lx0.5x0.2)

mc

0

13

Sapatura (lx0.5x0.8)

mc

25.4

14

Refacere cai de circulatie auto cu imbracaminti asfaltice (lx0.5)

mp

0

15

Refacere cai de circulatie auto beton (lx0.5)

mp

0

16

Refacere cai de circulatie pietonala cu beton lx0.5

mp

0

17

Refacere cai de circulatie pietonala cu cu imbracaminti asfaltice lx0.5

mp

0

18

Montat profil PVC rigid D61mm - D80mm

km

0.015

19

Montat profil PVC rigid D81mm - DiOOmm

km

0

20

Montat profil PVC rigid DlOlmm - Dl60mm

km

0

21

Montat profil cablu tip ACYAbY 4x16mmp

km

0

22

Montat profil cablu tip ACYAbY 3x35+16mmp

km

0

23

Montat cablu aerian tip TYIR 50 Ol-Al 3x35Al mmp

km

1.74

24

Montat cablu aerian tip TYIR 50 Ol-Al 1x16Al mmp

km

0.86

25

Montat cutie derivatie tip CDLUX

buc

0

26

Camin de tragere subteran

buc

0

27

Capac camin de tragere pietonal

buc

0

28

Priza de pamant cu un electrod

buc

8

29

Demontare stalp 2m - 4m

buc

0

21.Suplimentare in Zona Nord 10 (Dacia-Decebal-Mal Cris Sovata) Valoare C+M(cu TVA inclus):1.372,36 mii lei respectiv 420,22 mii $ Capacitati-Suplimentare in Zona Nord 10

Poz.

Denumire lucrare

UM

Cantitate

1

Montat aparat de iluminat 70W - pe lampadar

buc

18

2

Montat aparat de iluminat 70W - stradal

buc

0

3

Montat aparat de iluminat 100W - stradal

buc

0

4

Montat aparat de iluminat 150W - stradal

buc

4

5

Montat prelungire un brat tip Standard

buc

3

6

Montat prelungire doua brate tip