Hotărârea nr. 346/2013

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din actualizarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare reţea canal menajer, subtraversare pârâu Peţa”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O TĂ R Â R E


privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din actualizarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiție “Reabilitare rețea canal menajer, subtraversare pârâu Peța”

Analizând Raportul de specialitate nr. 99060/18.04.2013 întocmit de către Direcția Tehnică prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din actualizarea (revizuirea) studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiție “Reabilitare rețea canal menajer, subtraversare pârâu Peța”,

Luând în considerare nota de fundamentare nr. 6834 din data de 06.03.2013 privind necesitatea și oportunitatea realizării obiectivului de investiții „Actualizare (revizuire) studiu de fezabilitate privind reabilitarea rețelei de canal menajer, subtraversare pârâu Peța”,

În conformitate cu prevederile art. 44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 actualizată privind finanțele publice locale;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor art. 36 alin. 2 lit. b), lit. d) , alin. 4 lit. d), alin. 6 lit. a) pct. 14 din Legea 215/2001 republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici rezultați din actualizarea (revizuirea) studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiție “Reabilitare rețea canal menajer, subtraversare pârâu Peța” cu următoarele : CARACTERISTICI PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

Ordonatorul principal de credite:.............................................Primarul municipiului Oradea

Beneficiar:................................................................................................municipiul Oradea

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI (1Euro =4.38lei în 04.01. 2013)

Valoarea totală a investiției            1.176,09 mii lei / 268,51 mii euro (inclusiv TVA)

din care C+M                 1.066,17 mii lei / 243,42 mii euro (inclusiv TVA)

Eșalonarea investiției INV/C+M

Anul I                                   1.176,09 mii lei / 1.066,17 mii lei (inclusiv TVA)

268,51 mii euro / 243,42 mii euro (inclusivTVA

Capacități:

Subtraversare cu foraj orizontal 2 PVC, SN8, O500 mm               L= 28

Canalizare menajeră tub PVC SN8, O800 mm                       L=43

Canalizare menajeră tub PVC KG SN4, O250 mm                    L= 29

Canalizare pluvială tub PVC KG SN4, O300 mm                     L= 24

Stație de pompare ape uzate H 4500 mm                               1 buc

Conductade refulare -tubPEHD O200 mm                        L= 21 ml

Cămin de vizitare                                                      4 buc

Durata de realizare a investiției:                                        4 luni


Art.2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 399/24.07.2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție “Reabilitare rețea canal menajer subtraversare pârâu Peța”.

Art.3. Finanțarea obiectivului de investiție se va face din fondurile bugetului local sau din alte surse legal constituite, conform listelor obiectivelor de investiții cu finanțare parțială sau integrală de la buget ale SC Compania de Apă Oradea SA, aprobate potrivit legii.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează SC Compania de Apă Oradea SA. Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • -   Instituția Prefectului județului Bihor

  • -   Primarul municipiului Oradea

  • -   Direcția Tehnică

  • -  Direcția Economică

  • -   Compartimentul Investiții și Avizare Lucrări

  • -  SC Compania de Apă Oradea SA

  • -   Se afișează pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Camelia Mariana Dulca

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 25 aprilie 2013

Nr. 346

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.