Hotărârea nr. 345/2013

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Extindere reţea canal menajer, strada Câmpului

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție “Extindere rețea canal menajer, strada Câmpului”

Analizând Raportul de specialitate nr. 99056/18.04.2013 întocmit de către Direcția Tehnică prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție “Extindere rețea canal menajer, strada Câmpului”, ținând seama de prevederile art. 44 (1) din Legea nr.273/2006 actualizată , privind finanțele publice locale;

Potrivit Notei de fundamentare nr. 6997/07.03.05.2013 prezentată de către SC Compania de Apă Oradea SA, aferentă obiectivului de investiție “Extindere rețea canal menajer, strada Câmpului”,

În conformitate cu prevederile art. 44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 actualizată privind finanțele publice

locale;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor art. 36 alin. 2 lit. b), lit. d) , alin. 4 lit. d), alin. 6 lit. a) pct. 14 din Legea 215/2001

republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș te :

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Extindere rețea canal menajer, strada Câmpului” cu următoarele :

CARACTERISTICI PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

Ordonatorul principal de credite :.............................................Primarul municipiului Oradea

Beneficiar:...............................................................................municipiul Oradea

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

(1Euro=4.4251lei în 04.01. 2013)

126,54 mii lei / 28,60 mii euro (inclusiv TVA) 78,31mii lei / 17,70 mii euro (inclusiv TVA)

126,54 mii lei / 78,31 mii lei (inclusiv TVA)

28,60 mii euro / 17,70 mii euro (inclusivTVA

L= 120 m

 • 1 buc

8 buc

 • 2 buc


1 buc


5 luni


Valoarea totală a investiției

din care C+M

Eșalonarea investiției INV/C+M

AnulI

Capacități:

 • - rețea de canalizare menajeră PVC Dn 250,

 • - stație de pompare apă menajeră

 • - racorduri canalizare menajeră

 • - camin de vizitare O 600

- camin de vizitare O 1000

Durata de realizare a investiției:

FINANȚAREA INVESTIȚIEI

Finanțarea obiectivului de investiție se va face din fondurile bugetului local sau din alte surse legal constituite, conform listelor obiectivelor de investiții cu finanțare parțială sau integrală de la buget ale SC Compania de Apă Oradea SA, aprobate potrivit legii.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează SC Compania de Apă Oradea SA.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • •   Instituția Prefectului județului Bihor

 • •   Primarul municipiului Oradea

 • •   Direcția Tehnică

 • •   Direcția Economică

 • •   Compartimentul Investiții și Avizare Lucrări

 • •  SC Compania de Apă Oradea SA

 • •  se publică în M.O. al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Camelia Mariana Dulca


Oradea, 25 aprilie 2013

Nr. 345


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.