Hotărârea nr. 343/2013

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţiePasarelă pietonală și pentru bicicliști peste pârâul Peța, municipiul Oradea,în zona dintre strada Traian Blajovici și Armatei Române

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție

Pasarelă pietonală și pentru bicicliști peste pârâul Peța, municipiul Oradea, în zona dintre strada Traian Blajovici și Armatei Române

Analizând Raportul de specialitate nr. 101360/23.04. 2013 întocmit de Direcția Tehnică, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție: „Pasarelă pietonală și pentru bicicliști peste pârâul Peța, municipiul Oradea, în zona dintre strada Traian Blajovici și Armatei Române” elaborat de către SC Aquacons SRL.

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 101361/23.04.2013 privind necesitatea și oportunitatea realizării obiectivului de investiție „Pasarelă pietonală și pentru bicicliști peste pârâul Peța, municipiul Oradea, în zona dintre strada Traian Blajovici și Armatei Române”

Ținând seama de prevederile art. 44 (1) din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor art. 36 alin. 2 lit. b), c) alin. 4 lit. d), alin. 5 lit. c) art. 45 alin. 2) lit. a) din Legea 215/2001 republicată, privind administrația publică locală

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate, pentru obiectivul de investiție: „Pasarelă pietonală și pentru bicicliști peste pârâul Peța, municipiul Oradea, în zona dintre strada Traian Blajovici și Armatei Române”

Ordonator principal de credite.......................Primarul municipiului Oradea

Beneficiar...................................................municipiul Oradea

 • 1. valoarea totală (INV), 97.635,59 = 22.220,21 euro, inclusiv TVA,

din care C+M 81.392,22 lei = 18.523,49 euro, inclusivTVA.(la cursul din 15 martie 2013 de 4,3940lei/euro)

 • 2. eșalonarea investiției (INV/C+M):

- anul I: 97.635,59 lei / 81.392,22 lei

 • 3. durata de realizare: 2 luni

 • •   Lungimea totala a pasarelei                                           19,40 m

 • •   Deschiderea pasarelei (distanta intre reazeme)                               17,00 m

 • •   Latimea utila a pasarelei                                              2,00 m

 • •   Latimea totala a pasarelei                                          2,18 m

ALȚI INDICATORI

FINANTAREAINVESTITIEI

Finantarea obiectivului de investiție se va realiza din fondurile bugetului local sau alte surse legal constituite, conform listelor obiectivelor de investitii cu finanțare parțială sau integrală de la buget ale municipiului Oradea aprobate potrivit legii.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică, Direcția Economică.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Instituția Prefectului județului Bihor

 • - Primarul municipiului Oradea

 • - Direcția Tehnică

 • - Compartiment Investiții și Avizare Lucrări

 • - Birou Drumuri Publice

 • - Direcția Economică

 • - Se afișează pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Camelia Mariana Dulca

Oradea, 25 aprilie 2013                                         CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 343 SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.