Hotărârea nr. 341/2013

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. Episcop Vasile Hossu”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție „Modernizare str. Episcop Vasile Hossu”

Analizând Raportul de specialitate nr. 101354/23.04.2013 întocmit de Direcția Tehnică, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție: Modernizare strada Episcop Vasile Hossu elaborat de către SC Aquacons SRL,

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 101354/23.04.2013 privind necesitatea și oportunitatea realizării obiectivului de investiție „Modernizare strada Episcop Vasile Hossu”

Ținând seama de prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor art. 36 alin. 2 lit. b), c) alin. 4 lit. d), alin. 5 lit. c) art. 45 alin. 2) lit. a) din Legea 215/2001

republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate, pentru obiectivul de investiție: Modernizare strada Episcop Vasile Hossu

Ordonator principal de credite..........................Primarul municipiului Oradea

Beneficiar...................................................municipiul Oradea

1. Valoareatotalaa proiectului este de 967.280,78 lei = 220.136,73euro,inclusivTVA,

din care C+M 840.231,40 lei= 191.222,44 euro, i ncl usiv TVA (la cursul din 15 martie 2013 de 4,3940 lei/euro)

 • 2. eșalonarea investiției (INV/C+M):

- anul I: 967.280,78 lei / 840.231,40 lei

3.

durata de realizare:3 luni

Categoria străzii

III

Lungime totală stradă

392,15m

Suprafață carosabil

2747,72 mp

Complex rutier partea carosabilă stradă:

Strat de uzură BA16

4 cm

Strat de legătură BAD25

6 cm

Strat de bază piatră spartă

15 cm

Strat fundație balast

Geotextil

35 cm

Lungime totală trotuare noi

784,27 m

Suprafață totală trotuare noi

1.502,61 mp

Complexrutiertrotuarenoi:

Strat de uzură BA8

4 cm

Strat de bază din beton

10 cm

Strat inferior fundație balast

15 cm

Accese proprietăți

17 buc

Lungime rețea canalizare meteorică Dn 400 mm

412 ml

ALȚI INDICATORI

FINANTAREA INVESTITIEI

Finanțarea obiectivului de investiție se va realiza din fondurile bugetului local sau alte surse legal constituite, conform listelor obiectivelor de investiții cu finanțare parțială sau integrală de la buget ale municipiului Oradea aprobate potrivit legii.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică, Direcția Economică. Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •   Instituția Prefectului județului Bihor

•   Primarul municipiului Oradea

 • •   Direcția Tehnică

 • •   Compartiment Investiții și Avizare Lucrări

•   Birou Drumuri Publice

 • •   Direcția Economică

 • •   Se afișează pe site-ul www.oradea.ro

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Camelia Mariana Dulca


  Oradea, 25 aprilie 2013

  Nr. 341


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.