Hotărârea nr. 34/2013

privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu suprafaţa de 34 mp şi concesionarea directă a suprafeţei de 34 mp teren, situat în Oradea, str. Nufărului 45, bl. D121 în favoarea S.C. HYGEA S.R.L., în vederea extinderii spaţiului comercial de la parter de bloc

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu suprafața de 34 mp și concesionarea directă a suprafeței de 34 mp teren, situat în Oradea, str. Nufărului 45, bl. D121 în favoarea S.C. HYGEA S.R.L., în vederea extinderii spațiului comercial de la parter de bloc

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 1458 din 28.01.2013 prin care Administrația Imobiliară Oradea prin Serviciul Terenuri propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu suprafața de 34 mp și concesionarea directă a suprafeței de 34 mp teren, în vederea realizării extinderii spațiului comercial de la parter de bloc.

Pentru punerea în aplicare a prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 510/28.08.2012, ale Avizul C.M.U.A.T. nr. 352/18.04.2012 și realizarea accesului și extinderea spațiului comercial de la parterul de blocului D121 pe suprafața de 34 mp teren identificat cu Planul de amplasament întocmit de dl. topograf Moza Ciprian Ion,;

În baza art. 15 alin.1 lit.”a” din Legea nr. 50/1991 republicată și actualizată, privind autorizarea lucrărilor de construire

Luând în considerare Legea nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară actualizată,

Având în vedere art. 10 alin. 2 din Legea 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

Ținând cont de art. 36 alin. (2) lit. c), alin.(5) lit.a) lit.b) și art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publica locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 34 mp. astfel:

Nr. topo din care se constitui noul nr. cadastral

C.F.-ul în care este înscris nr. cadastral

Suprafața nr. topografic inscrisă in C.F.

- mp -

Suprafața dezlipită din nr. topografic pentru constituirea nr. cadastral - mp -

629/192

97 Seleuș

949

34

Art. 2. Se aprobă înscrierea în evidențele de Publicitate imobiliară prin deschiderea unei noi coli de Carte Funciară, a nr.


cadastral cu suprafața de 34 mp, constituit prin Planul de amplasament și delimitare a imobilului aprobat la art. 1 din prezenta hotărâre, reprezentând teren proprietate privată a Municipiului Oradea.

Art. 3. Se aprobă concesionarea directă în favoarea S.C. HYGEA S.R.L a suprafeței de 34 mp teren situat în Oradea, str. Nufărului, 45, la parterul blocului D121, identificat la art. 1, în vederea realizării accesului și extinderea construcției existente în conformitate cu regulamentul urbanistic stabilit prin hotărârea Consiliului Local nr. 510/28.08.2012 și Avizul favorabil C.M.U.A.T. nr. 352/18.04.2012.

Art. 4. Durata concesionării este de 5 ani începând cu data întâi a lunii următoare adoptării Hotărârii Consiliului Local . Durata contractului de concesiune nu poate depăși perioada de valabilitate a contractului de închiriere a spațiului.

Art. 5. Se aprobă redevența de 41,00 lei/mp/an care se va achita începând cu data intrării în vigoare a contractului de concesiune.

Art. 6. Redevența menționată art. 5 rămâne fixă la nivelul anului în care acesta se aprobă urmând a fi indexată de drept anual, începând din anul următor, cu indicele de inflație prognozat, aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Oradea, urmând a se regulariza la prima scadență a anului următor, conform indicelui real comunicat de Institutul Național de Statistică, având ca bază de calcul luna decembrie 2013.

Art. 7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea .

Art. 8. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •   Primarul Municipiului Oradea

  • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • •   Administrația Imobiliară Oradea

  • •   Serviciul Terenuri

  • •   Serviciul Financiar - Contabil

  • •   OCPI Bihor, Serviciul de Carte Funciară, prin grija Serviciului Terenuri

  • •   S.C. HYGEA S.R.L., prin grija Serviciului Terenuri

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Manea Mihai

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 31 ianuarie 2013

Nr. 34

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”