Hotărârea nr. 339/2013

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „Modernizare strada Taberi Geza”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție

Modernizare strada Taberi Geza”

Analizând Raportul de specialitate nr. 101358/23.06.2013 întocmit de Direcția Tehnică, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție: „Modernizare strada Taberi Geza” elaborat de către SC Aquacons SRL, (Oradea, strada Berzei nr. 4.),

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 101359/23.04.2013 privind necesitatea realizării obiectivului de investiție

Modernizare strada Taberi Geza

Ținând seama de prevederile art. 44 alin.(1) din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor art. 36 alin. 2 lit. b), c) alin. 4 lit. d), alin. 5 lit. c) art. 45 alin. 2) lit. a) din Legea 215/2001

republicată, privind administrația publică locală

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate, pentru obiectivul de investiție: Modernizare strada Taberi Geza

Ordonator principal de credite.......................Primarul municipiului Oradea

Beneficiar................................................ municipiul Oradea

1.Valoareatotala aproiectului este de 1.640.798,98 lei = 373.954,23 euro, i ncl usiv TVA, din care C+M 1.426.412,21 lei = 325.093,38 euro, inclusivTVA.

 • 2. eșalonarea investiției (INV/C+M):

- anul I: 1.640.798,98 lei / 1.426.412,21 lei

 • 3. duratade realizare: 3 luni

 • •   Categoria strada

 • •   Lungimea totala strada

 • •   Lățime parte carosabila strada                                           2x3,00 m

 • •   Suprafața carosabil                                                  4.200 mp

 • •   Complex rutier partea carosabila strada:

Strat de uzura BA16

Strat de legătura BAD25

Strat de baza din piatra sparta

Strat inferior fundație balast

Strat geotextil

 • •   Lungimea totala trotuare noi

 • •   Suprafața totala trotuare noi                                              210 mp

 • •   Complex trotuare:

Strat de uzura BA8

Strat de baza din beton

Strat inferior fundație balast

 • •   Lungimea totala trotuare existente ramforsate                         1.155 m

 • •   Suprafața totala trotuare existente:                                     1.750 mp

 • •   Complex trotuare:

Strat de uzura BA8

 • •    Accese proprietati                                                       65 buc

  Complex accese la proprietăți:

  Strat de uzura BA8

  4 cm

  Strat de baza din beton

  10 cm

  Strat inferior fundatie balast

  15 cm

  Lungime rețea canalizare meteorica Dn 315 mm

  633 ml

ALȚI INDICATORI

FINANTAREA INVESTITIEI

Finanțarea obiectivului de investiție se va realiza din fondurile bugetului local sau alte surse legal constituite, conform listelor obiectivelor de investiții cu finanțare parțială sau integrală de la buget ale municipiului Oradea aprobate potrivit legii.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică; Direcția Economică.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Instituția Prefectului județului Bihor

 • - Primarul municipiului Oradea

 • - Direcția Tehnică

 • - Compartiment Investiții și Avizare Lucrări

 • - Birou Drumuri Publice

 • - Direcția Economică

 • - Se afișează pe site-ul www.oradea.ro

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Camelia Mariana Dulca


  Oradea, 25 aprilie 2013

  Nr. 339


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.