Hotărârea nr. 338/2013

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie Modernizare tronson strada Hack Halasi Gyula (între strada Episcop Vasile Hossu și Apateului)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție Modernizare tronson strada Hack Halasi Gyula (între strada Episcop Vasile Hossu și Apateului)

Analizând Raportul de specialitate nr. 101352/23.04.2013 întocmit de Direcția Tehnică, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție: Modernizare tronson strada Hack Halasi Gyula (între strada Episcop Vasile Hossu și Apateului), elaborat de către SC Aquacons SRL.

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 101353/2013 privind necesitatea și oportunitatea realizării obiectivului de investiție „Modernizare tronson strada Hack Halasi Gyula”, (între strada Episcop Vasile Hossu și Apateului)

Ținând seama de prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor art. 36 alin. 2 lit. b), c) alin. 4 lit. d), alin. 5 lit. c) art. 45 alin. 2) lit. a) din Legea 215/2001 republicată, privind administrația publică locală

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate, pentru obiectivul de investiție: Modernizare tronson strada Hack Halasi Gyula (între strada Episcop Vasile Hossu și Apateului)

Ordonator principal de credite.......................Primarul municipiului Oradea

Beneficiar...................................................municipiul Oradea

  • 1. Valoareatotalaaproiectului estede 2.526.956,76 lei =575.092,57euro,inclusivTVA,

din care C+M 2.197.658,92 lei = 500.149,96 euro, inclusivTVA.

(cursul di n 15martie 2013 de 4,3940lei/euro)

  • 2. eșalonarea investiției (INV/C+M):

-anul I: 2.526.956,76 lei / 2.197.658,92 lei

3.duratade realizare: 4luni

Clasa tehnica strada III

Lungimea totala strada

1036,86 m

Suprafața carosabil

7148,74mp

Complex rutier partea carosabila strada:

Strat de uzura BA16

4 cm

Strat de legătura BAD25

6 cm

Strat de baza piatra sparta

15 cm

Strat fundatie balast

35 cm

Geotextil

Lungimea totala trotuare noi

1.952,22 m

Suprafața totala trotuare noi

2.928,33 mp

Lungimea totala pista bicicliști

1.952,22 m

Suprafața totala pista bicicliști

1.952,22 m

Complex trotuare si pista bicicliști:

Strat de uzura BA8

4 cm

strat de baza din beton

10 cm

Strat inferior fundație balast

15 cm

Accese proprietăți

17 buc

Suprafața totală accese proprietăți

330,73 mp

Complex accese proprietăți:

Strat de uzura BA8

4 cm

strat de baza din beton

10 cm;

Strat inferior fundație balast

15 cm

Lungime rețea canalizare meteorica Dn 315 mm

1.225,0ml

Stâlpi iluminat

2 buc.

ALȚI INDICATORI

FINANTAREA INVESTITIEI

Finanțarea obiectivului de investiție se va realiza din fondurile bugetului local sau alte surse legal constituite, conform listelor obiectivelor de investiții cu finanțare parțială sau integrală de la buget ale municipiului Oradea aprobate potrivit legii.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică, Direcția Economică.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Instituția Prefectului județului Bihor

  • - Primarul municipiului Oradea

  • - Direcția Tehnică

  • - Compartiment Investiții și Avizare Lucrări

  • - Birou Drumuri Publice

  • - Direcția Economică

  • - Se afișează pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Camelia Mariana Dulca

Oradea, 25 aprilie 2013

Nr. 338


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.