Hotărârea nr. 336/2013

privind stabilirea criteriilor şi a metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgenţă în baza prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind stabilirea criteriilor și a metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgență în baza prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare

Analizând Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 209934 din 16.04.2013 prin care Administrația Socială Comunitară Oradea propune Consiliului Local al Municipiului Oradea stabilirea criteriilor și a metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgență în baza prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile art. 28, alin. 2, din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, actualizată, șiale art. 41 din H.G. nr. 50/2011 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, actualizată, cu modificările și completările ulterioare: “Primarul poate acorda ajutoare de urgență familiilor și persoanelor singure aflate în situații de necesitate datorate calamităților naturale, incendiilor, accidentelor, precum și pentru alte situații deosebite stabilite prin Hotărâre a Consiliului Local”,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor art. 36 alin (2) lit. d), alin. 6 lit. (a) pct. 2 și art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Ajutoarele de urgență se acordă doar în următoarele situații și în următoarele condiții:

 • a) În situații de necesitate datorate calamităților naturale, incendiilor, accidentelor: se pot acorda ajutoare de urgență, suma maximă ce va fi acordată pentru aceste situațiieste 1.000 lei.

 • b) În situații de boală, se pot acorda ajutoare de urgență pentru intervențiile medicale ale căror costuri nu sunt acoperite sau compensate parțial de asigurările sociale de sănătate; suma maximă ce va fi acordată pentru această categorie de beneficiari este 2.000 lei.

 • c) În situații de boală, se pot acorda ajutoare de urgență pentru medicamentele, materialele sanitare și investigațiile medicale (ex. RMN, CT) ale căror costuri nu sunt acoperite sau sunt compensate parțial de asigurările sociale de sănătate; suma maximă ce va fi acordată pentru această categorie de beneficiari este 500 lei.

 • d) Alte situații deosebite.

Art.2. Nu se pot acorda ajutoare de urgență pentru următoarele situații:

 • -   plata cheltuielilor de întreținere (energie electrică, energie termică, gaze naturale, apă-canal, salubritate, etc.),

 • -   plata chiriei, restanțelor și penalitățilorla plata chiriei,

 • -   amenzi și taxe de orice natură.

Art.3. Se aprobă - Metodologia de acordare a ajutoarelor de urgență - cuprinsă în anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr. 661/2008, privind aprobarea condițiilor, situațiilor și modalităților de acordare a ajutoarelor de urgență în baza art. 28 din Legea nr. 416/2001-privind venitul minim garantat, actualizată.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Socială Comunitară Oradea.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu:

-    Primarul municipiului Oradea

 • -    Instituția Prefectului județului Bihor.

 • -    Administrația Socială Comunitară Oradea

 • -    Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Camelia Mariana Dulca

Oradea, 25 aprilie 2013                                                   CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 336                                                                 SECRETAR

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.


Ionel Vila

Anexa nr. 3 la H.C.L. nr. 336/2013

Declarație pe proprie răspundere și Angajament

Subsemnatul(a).............................................,CNP........................................cu domiciliul

în localitatea Oradea, str.......................................nr............,bl.............sc......... ,ap............

jud. Bihor, prin prezenta, declar următoarele:

Sunt casatorit(ă), necasatorit(ă), divorțat(ă), desparțit(ă) în fapt, văduv(ă), alte situații:...........................................................................................................................cu

numitul(a)..........................................................., CNP................................................și am în

întreținere.............copii, nepoți, frați, alte persoane, respectiv:

În afară de (pensie, salar, ajutor social, indemnizație handicap, șomaj, pensie alimentară, pensie de urmaș, creanțe legale, alocații de întreținere pentru copii incredințați sau dați în plasament, venituri din chirii, etc.).............................................................în

cuantum de ............. și de alocațiile de stat ale copiilor în cuantum de ..............pentru

...............copii, declar că:

Dețin(em), nu dețin(em) în proprietate terenuri, clădiri, spații cu altă destinație decât cea de locuință și realizăm, (nu realizăm) venituri din chirii în cuantum de...............pe lună.

Dețin(em), nu dețin(em) în proprietate bunuri mobile și/sau imobile aducătoare de venit în cuantum de............/lună.

Dețin(em), nu dețin(em) autorizație în baza căreia desfășor/desfășurăm activității pe baza liberei inițiative, ca persoană fizică sau asociație familială cu un venit de................pe

lună.

Mă oblig să anunț în termen de maxim 5 zile orice modificare cu privire la componența familiei și/sau a veniturilor realizate de membrii familiei mele.

Declar totodată că: 1) am beneficiat de alt ajutor de la..................în sumă de........lei

în luna...............2013.

2) NU am beneficiat de alt ajutor din altă parte.

Dau prezenta declarație pentru a-mi servi la obținerea unui ajutor de urgență de la A.S.C.O.

Mă oblig să utilizez suma primită cu titlul de ajutor de urgență, în scopul pentru care a fost acordată, în caz contrar voi restitui suma în termen de 90 de zile de la data acordării.

Mențiuni speciale.....................................................................................................

Oradea,

Semnătura,


Data..................

Anexa nr.2 la H.C.L. nr. 336/2013

Că t r e ,

Administrația Socială Comunitară Oradea

Subsemnatul(a).........................................................................,domiciliat(

ă) în Oradea, str............................................................nr.............bl...........sc.

.........ap..........., tel:.........................., posesor(oare) al actului de identitate........ seria......nr........................CNP..........................................., prin prezenta solicit

acordarea unui ajutor de urgență.

Ajutorul îmi este necesar pentru:

Anexez următoarele acte:

Oradea,........................

Semnătura,Consiliul Local al Municipiului Oradea

Administrația Socială Comunitară Oradea

Serviciul Social

Str. Primăriei, nr. 42

410 209, Oradea


Tel. +40 0259-441 677

Fax. +40 0259-441 678

E-mail: asco@rdsor.ro


Anexa nr. 1la H.C.L. nr. 336/2013

Metodologia de acordare a ajutoarelor de urgență

Pot beneficia de ajutoare de urgență doar familiile / persoanele singure care au domiciliul în municipiul Oradea.

Ajutorul de urgență se poate acorda doar o singură dată într-un an calendaristic.

Ajutoarele de urgență se pot acorda în bani sau în natură (alimente, medicamente, rechizite, alte bunuri sau produse) la propunerea Comisiei pentru analiza și propunerea de acordare a ajutoarelor de urgență care se va întruni în funcție de caracterul de urgență al solicitărilor, dar cel puțin o dată pe trimestru.

Acte necesare solicitării ajutorului de urgență:

 • •  Cerere-tip în care se va preciza motivul pentru care se solicită ajutorul de urgență,

 • •  Declarație pe propria răspundere și angajament,

 • •  Acte de identitate pentru toți membrii familiei (carte de identitate/buletin de identitate/certificat de naștere pentru copiii cu vârsta sub 14 ani),

 • •  Acte doveditoare privind veniturile realizate în luna anterioară depunerii cererii pentru toți membrii familiei. Persoanele care declară că nu realizează venituri vor prezenta adeverință de venit eliberată de către Administrația Finanțelor Publice-Bihor și o declarație pe proprie răspundere,

 • •  Documente justificative care stau la baza solicitării ajutorului de urgență (valoarea estimată a pagubelor, valoarea intervențiilor medicale, a medicamentelor și materialelor sanitare a căror costuri nu sunt acoperite sau sunt compensate parțial de asigurările sociale de sănătate,etc.).

 • •  Dovada spațiului locativ(contract de vânzare cumpărare, contract de închiriere, etc.)

Serviciul Social din cadrul Administrației Sociale Comunitare Oradea, va efectua ancheta socială pentru a certifica situația de necesitate sau, după caz, situațiile deosebite în care se află familiile ori persoanele singure, solicitante de ajutor de urgență .

În urma acordării ajutorului de urgență titularul are obligația prezentării, în termen de 90 de zile, a unei dovezi că suma acordată a fost utilizată corespunzător solicitării. În caz contrar, nu se vor mai acorda ajutoare de urgență nici unuia dintre membrii familiei care locuiesc și se gospodăresc împreună, pentru o perioadă de 2 ani.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Administrația Socială Comunitară Oradea, potrivit notificării Autorității Naționale de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal nr. 17780, în conformitate cu Legea nr. 677/2001, în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale de protecție și asistență socială. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă, semnată și datată, depusă la sediul instituției.

1/1