Hotărârea nr. 334/2013

privind aprobarea lucrării „ Concept general de dezvoltare urbana. Masterplan Oradea 2030” şi „Planul de acţiune” reprezentând etapa a II-a şi etapa a III-a a procesului de elaborare a Planului Urbanistic General al municipiului Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea lucrării „ Concept general de dezvoltare urbana. Masterplan Oradea 2030” și „Planul de acțiune” reprezentând etapa a II-a și etapa a III-a a procesului de elaborare a Planului Urbanistic General al municipiului Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 102416/24.04.2013, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef -Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea lucrării „Concept general de dezvoltare urbană. Masterplan Oradea 2030” și „Planul de acțiune” elaborat în baza contractului de prestări servicii nr.283975/15.12.2011,

Lucrarea „Concept general de dezvoltare urbană. Masterplan Oradea 2030” reprezintă etapa a II-a a procesului de refacere a planului urbanistic general, conținutul sau influențând hotărâtor reglementările acestuia. Lucrarea face o analiză a situației existente, formulează viziunea privind municipiul Oradea în 2030 și stabilește direcțiile de intervenție astfel ca în 2030 Oradea sa devină: oraș european, antreprenorial, arhitectural, centru al educației și inovării. Pornind de la viziunea asupra orașului au fost formulate patru obiective strategice: 1.Oradea, oraș accesibil; 2.Oradea, oraș competitiv; 3.Oradea, oraș eficient funcțional; 4.Oradea, oraș bine administrat, s-au stabilit politicile și programele de dezvoltare și s-a propus un set de proiecte care să asigure implementarea Masterplanului municipiului Oradea,

Planul de acțiune reprezintă etapa a III-a a procesului de refacere a planului urbanistic general și reprezintă platforma de coordonare a investițiilor multisectoriale și de pregătire a administrației locale în vederea gestionării fondurilor publice dar și a fondurilor structurale planificate în perioada 2014-2020,

Lucrarea este structurată pe trei părți:

 • 1.   Matricea integrată care conține proiectele, prezentate pe priorități, instituțiile responsabile în realizarea proiectelor, sursele financiare pentru asigurarea suportului financiar și faza în care se află aceste proiecte,

 • 2.   Graficul de lucru prezintă durata în care se vor pregăti studiile preliminare realizării proiectelor și perioada de realizarea fizică a lucrărilor de implementare a proiectelor,

 • 3.  Condițiile de implementare care se concentrează cu prioritate pe realizarea analizelor veniturilor și cheltuielilor la nivel local pentru identificarea excedentului bugetar pus la dispoziția primăriei pentru implementarea studiilor de fezabilitate, tehnice în conformitate cu legislația în vigoare.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.(2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin.(2) lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă lucrarea “Concept general de dezvoltare urbană. Masterplan Oradea 2030” și „Planul de acțiune” reprezentând etapa a II-a și etapa a III-a a procesului de elaborare a Planului Urbanistic General al municipiului Oradea, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Instituția Arhitectului Șef.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Instituția Prefectului județului Bihor

 • - Primarul Municipiului Oradea

 • - Instituția Arhitectului Șef

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

 • - Se publică în M.O. al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Camelia Mariana Dulca

Oradea, 25 aprilie 2013

Nr. 334


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi ,,pentru”, 8 voturi „împotrivă” și 1 vot „abținere”.


-Zfțx ’iWMC


-LV* ' • x~ ~

Pir -JS


1P01

& “j: •'> i -ii* "*•

AlETAPA 3

PLANUL DE ACȚIUI


■*'*•’* ax ^uL-rf-               -4

^BrtDCl r*7At îl.         -"“»->«! Liw?- • -•


-t


ORADEA

.7


**» i

<t i.


V\v'> 'A «CS


PLANUL URBANISTIC GENERAL ORADEA

ETAPA 3

PLANUL DE ACȚIUNE

APRILIE 2013

Beneficiar:


Asociați contract:


Subcontractanți:


Consultanți:


Colaboratori:


Primăria Municipiului Oradea

Piața Unirii, nr. 1, 410100, Oradea, jud. Bihor

T:+40 -(0)259 437000, F.: +40 -(0)259 467150

E: primarie@oradea.ro

I: www.oradea.ro

s.c. planwerk s.r.l., arhitectură + urbanism str. Clemenceau 3, RO-400021, Cluj-Napoca

T.: +40 -(0)264 -439488,

E: office@planwerkcluj.org

I: www.planwerkcluj.org

s.c. VITAMIN Architects s.r.l.

Pța. Alexandru Mocioni nr.2, RO-300199, Timișoara

T:+40 -(0)256 -433550, F: +40 -(0)256 -433550

E: office@vitamina.ro

I: www.vitamina.ro

s.c. IHS Romania s.r.l

str. Victor Eftimiu, nr. 5-7, RO-010153, București

T:+40 -(0)21 -3137475, F: +40 -(0)21 -3137475

E: office@ihs-romania.ro

I: www.ihs-romania.ro

s.c. Restitutor Proiect s.r.l.

str. Episcop Mihai Pavel, nr.13, Oradea

T:+40 -(0)359 -427325

s.c. Veltona s.r.l.

str. Paris, nr. 2, RO-300003, Timișoara

s.c. Premium Garden s.r.l.

Nojorid, nr. 425, 417345 Bihor

T:+40 -(0)744 -241477, F: +40 -(0)359 -413649

E: premiumgarden@yahoo.com

I: http://premiumgarden.ro

s.c. Proiect Bihor s.a.

str. General Magheru, nr. 23, 410057, Oradea T:+40 -(0)259 -415827, F: +40 -(0)259 -415353 E:proiect.bihor@rdsor.ro

I: www.proiect-bihor.ro

Adrian Borda, Cluj-Napoca

Georg Kern, Nurnberg

Franz Ullrich, Bamberg

Fenesi Ferencz, Oradea

Bagosi Katalin, Oradea

Revesz Aliz, Oradea

Baczo Erika, Oradea


Echipa de lucru:

CONSORȚIUL CONTRACTANT

Coordonare PUG

Tiberiu Ciolacu, Eugen Pănescu, Paul Buchert

Masterplan și Plan de acțiune

Nicolae Țarălungă, Sorina Racoviceanu, Tiberiu Ciolacu

Economie urbană

Nicolae Țarălungă, Sorina Racoviceanu

Mediu

Orlando Balaș

Studii circulație

Nagy Vencel, Bojidar Tomici

Infrastructură rețele edilitare

Marius Coste

Planșe

Raoul Chiricheș, Andrei Bacoșcă, Vlad Creoșteanu, Paul Buchert, Tiberiu Ciolacu

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA

Coordonare

Primar Ilie Bolojan, Arh. șef Adriana Lipoveanu

Instituția Arhitectului Șef

Lucia Iacob

Serviciul Gis

Carmen Iancu, George Funar, Șerban Stoicea

cu participarea:

SC Eurobusiness Parc Oradea

Delia Ungur

CUPRINS

Capitol                                                                                 pagina

Capitolul 1 - Preambul 1

Condiții de elaborare

Obiectivele planului

Structura planului

Capitolul 2 - Lista proiectelor organizate pe programe, beneficiar, perioada de 3

implementare și finanțare

Capitolul 3 - Graficul implementării proiectelor                                                8

Capitolul 4. Condiții pentru realizarea procesului de implementare a proiectelor              14

 • 4.1. Condiții de management

 • 4.2. Condiții financiare

 • 4.3. Corelare cu documentațiile de urbanism și programul de investiții al autorităților locale

 • 4.4. Indicatori de monitorizarea și evaluarea a implementării Planului de Acțiune

 • 1. Preambul

1.1. Condiții de elaborare

Prezentul plan de acțiune corespunde Etapei 3 a demersului de elaborare a Planului urbanistic general al municipiului Oradea, conform contractului de servicii nr. 283975 din 15.12.2011 încheiat între Municipiul Oradea și asocierea SC Planwerk SRL, SC Vitamin Arhitects SRL și SC IHS Romania SRL.

Planul de acțiune se referă la proiectele propuse în Strategia de dezvoltare a municipiului, denumită și Masterplan Oradea 2030, document elaborat în Etapa 2 și care, plecând de la concluziile studiilor de fundamentare, formulează o viziune de dezvoltare pentru oraș și obiective strategice ale dezvoltării, obiective din care decurge un set de politici, programe și proiecte.

Acestea din urmă se vor materializa sub forma reglementărilor specifice în cadrul noului Plan urbanistic general și a Regulamentului de urbanism aferent, în Etapa 4 a lucrării pentru asigurarea condițiilor de dezvoltare durabilă a municipiului Oradea.

1.2. Obiectivele planului

Lucrarea prezintă în conformitate cu Strategia de Dezvoltare Spațială (Masterplan) pachetul de proiecte necesar asigurării condițiilor de implementare a strategiei în general și a politicilor sectoriale în special. Lista proiectelor a fost prezentată reprezentanților direcțiilor din cadrul primăriei, pentru stabilirea priorităților proiectelor pe baza problemeticii teritoriale și a prognozei bugetare realizată în cadrul studiului pentru stabilirea capacității de cofinanțare a proiectelor stabilite.

Acest plan reprezintă platforma de coordonare a investițiilor multisectoriale și de pregătire a administrației locale în vederea gestionării fondurilor publice dar și a a fondurilor structurale planificate în perioada 2014-2020. In acest sens, obiectivul strategiei este acela de a oferi Consiliului local al municipiului Oradea un instrument metodologic și tehnic, pe baza căruia să poată realiza, în parteneriat, planificarea spațială a teritoriului în context județean și național.

Pachetul de proiecte atinge obiectivele Strategiei Europa 2020 atingând aspecte ale dezvoltării creative, durabile și inclusive în scopul conectării municipiului la spațiul național/european, consolidării unei economii locale nepoluante și cu o valoare adăugată ridicată, asigurării accesului egal la infrastructura urbană de servicii și utilități și al asigurării unui parteneriat cu comunitatea de la fomularea la implementarea deciziei publice.

1.3. Structura planului

Planul de acțiune se compune din trei componente majore: (1). Matricea integrată formată din proiectele prezentate pe priorități, graficul implementării acestor proiecte și condiții de implementare a proiectelor.

Matricea conține pe lângă lista proiectelor, conform document Masterplan, instituțiile responsabile în realizarea proiectelor și a surselor financiare dar și a fazei în care se află aceste proiecte. Se va constata că proiectele ce vor capitaliza municipiul pe termen lung, sunt în faza în care consiliul local poate, în funcție de resursele financiare disponibile, să lanseze după aprobarea planului de acțiune studiile de fezabilitate.

Graficul de lucru conține durata în care se vor pregăti studiile preliminare realizări proiectelor și perioada de realizarea fizică a lucrărilor de realizarea a proiectelor. Acest grafic este util în perioada de implementare pentru monitorizarea fazelor și duratei fiecărui proiect. Graficul va fi încărcat pe calculatorul unității de management cu responsabiltiăți în implementarea proiectelor primăriei.

Condițiile de implementare se concentrează cu prioritate pe realizarea analizelor veniturilor și cheltuielilor la nivel local pentru identificarea excedentului bugetar pus la dispoziția primăriei pentru implementarea studiilor de fezabilitate, tehnice în conformitate cu legislația în vigoare.

2. Lista proiectelor organizate pe programe, beneficiar, perioada de impl

ementare și finanl

are

Cod proiect

Denumire proiect Prioritatea

Beneficiar

Perioada de implementare

Surse de finanțare

Evaluare proiect (mii euro)

Anul începerii

Anul finalizării

1

2

3

4

5

6

7

PROGRAM 1.1.: Porțile orașului

1.1.1.

Dezvoltarea/modernizarea aeroportului Oradea

CJ Bihor

2017

2020

Fonduri UE

conf. Studiu de Fezabilitate

1.1.2.

Prelungirea inelului ocolitor în afara străzilor urbane (O. Densușeanu, Podului, Matei Corvin, Calea Clujului) și racordarea la autostrada Borș - Tîrgu Mureș - Brașov, A3

Primăria Oradea

2014

2016

Fonduri locale/naționale

conf. Studiu de Fezabilitate

1.1.3.

Conectarea rețelei intraurbane de piste pentru bicicliști la rețeaua metropolitană de piste, aflată în planificare, în corelare cu Strategia de dezvoltare a Zonei Metropolitane Oradea, Proiect 3

Primăria Oradea

2014

2016

Fonduri locale/UE

conf. Studiu de Fezabilitate

PROGRAM

11.2.: Noduri de transport multimodale

1.2.1

Realizarea unui nod intermodal de transport public feroviar/ rutier/tramvai în vecinătatea Gării Oradea, prin construirea unei autogări

Primăria Oradea

2015

2016

Fonduri locale/UE

conf. Studiu de Fezabilitate

1.2.2.

Dezvoltarea unui hub logistic (Strategia de dezvoltare a Zonei Metropolitane Oradea, Proiect 7)

ZMO

2017

2020

Fonduri UE

conf. Studiu de Fezabilitate

1.2.3.

Dezvoltarea unui terminal aerian de cargo (Strategia de dezvoltare a Zonei Metropolitane Oradea, Proiect 8)

CJ Bihor

2018

2020

Fonduri UE

conf. Studiu de Fezabilitate

PROGRAM

1 1.3.: Rețele de comunicare

1.3.1.

City Net - canalizație pentru rețele de transfer de date

Primăria Oradea

2014

2016

Fonduri locale

conf. Studiu de Fezabilitate

1.3.2.

Hot spot-uri gratuite în spații publice

Stabilirea de WiFi si puncte Hot spot de acces gratuit

Primăria Oradea

2012

2013

Fonduri UE

conf. Studiu de Fezabilitate HURO/1001/314/

valoare 122,35

PROGRAM

1 2.1.: Parcuri tehnologice și de cercetare

2.1.1.

Extinderea parcului industrial Eurobusiness 2 pe fostele suprafețe militare și în zona aeroportului

Primăria Oradea în PPP

2016

2018

Fonduri UE

conf. Studiu de Fezabilitate

2.1.2.

Realizarea unor noi parcuri industriale în zonele str. Santăului și Suișului, platforma C.E.T. 2, str. Uzinelor

Primăria Oradea în PPP

2016

2018

Fonduri UE

conf. Studiu de Fezabilitate

2.1.3.

Crearea unui pol de competitivitate economică în municipiul Oradea situat pe în zona unităților militare Tancodrom (PIDU Oradea, Programul 5.1.2., proiect P1)

Primăria Oradea în PPP

2016

2018

Fonduri UE

conf. Studiu de Fezabilitate

2.1.4.

Înființarea unui centru de cercetare - dezvoltare în domeniul energiei regenerabile și a apei geotermale (Strategia de dezvoltare locală a

Primăria Oradea în

PPP

2018

2020

Fonduri UE

conf. Studiu de Fezabilitate

municipiului Oradea, Proiect 12)

2.1.5.

Înființarea unui centru de cercetare - dezvoltare - inovare în industria agroalimentară (Strategia de dezvoltare locală a municipiului Oradea, Proiect 13)

Primăria Oradea în PPP

2018

2020

Fonduri UE

conf. Studiu de Fezabilitate

PROGRAM 2.2.: întreprinderi mici și mijlocii

2.2.1.

Realizarea infrastructurii dedicate dezvoltării sectorului IMM, în cadrul unuia dintre parcurile industriale ale orașului

Primăria Oradea în PPP

2016

2018

Fonduri UE

conf. Studiu de Fezabilitate

2.2.2.

Reabilitarea centrelor de cartier (spații publice) pentru creșterea atractivității lor și pentru susținerea întreprinzătorilor comerciali

Primăria Oradea în PPP

2016

2020

Fonduri UE

conf. Studiu de Fezabilitate

PROGRAM

1 2.3.: Centre de afaceri și servicii

2.3.1.

Realizarea unui centru multifuncțional de conferințe, congrese și spectacole pe un amplasament disponibil în apropierea zonei centrale, a campusului universitar și a parcului industrial Eurobusiness 2

Primăria Oradea în PPP

2015

2018

Fonduri UE

conf. Studiu de Fezabilitate

2.3.2.

Realizarea unui centru de târguri și expoziții în proximitatea aeroportului și parcului industrial Eurobusiness 2

Primăria Oradea în PPP

2015

2018

Fonduri UE

conf. Studiu de Fezabilitate

PROGRAM

1 2.4.: Infrastructura educațională preuniversitară și universitară

2.4.1.

Extinderea și modernizarea infrastructurii universitare, dezvoltarea unui cartier universitar pe malurile pârâului Peța, în apropierea centrului istoric

Primăria Oradea în PPP

2016

2018

Fonduri UE

conf. Studiu de Fezabilitate

PROGRAM 3.1.: Apă potabilă, canalizare și termoficare

3.1.1.

Extinderea rețelelor de apă și canalizare în Zona Metropolitană Oradea (Strategia de dezvoltare a Zonei Metropolitane Oradea, Proiect 2)

ZMO

2018

2022

Fonduri locale

conf. Studiu de Fezabilitate

3.1.2.

Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Oradea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice. Realizarea unei noi centrale de producere a energiei termice (Strategia de dezvoltare locală a municipiului Oradea)

Primăria Oradea

2011

2014

Fonduri UE

conf. Studiu de Fezabilitate 121691/22.06.20011;

valoare 77.772,00

PROGRAM 3.2.: Transport motorizat public și personal

3.2.1.

Extinderea rețelei de linii de tramvai pe traseul Bd. Decebal - Universitate -cart. Europa

Primăria Oradea

2018

2022

Fonduri locale

conf. Studiu de Fezabilitate

3.2.2.

Realizarea inelului central prin măsuri de lărgire a amprizei pe segmentul Sucevei

Primăria Oradea

2016

2018

Fonduri locale

conf. Studiu de Fezabilitate

3.2.3.

Realizarea de parcaje publice multietajate în vederea decongestionării străzilor în zona centrală. Amplasamente propuse: curtea sediului Primăriei, Piața Independenței, stadionul Voința.

Primăria Oradea în PPP

2015

2018

Fonduri locale

conf. Studiu de Fezabilitate

3.2.4.

Realizarea de parcaje colective rezervate locatarilor în cartierele de locuințe colective, în vederea decongestionării spațiilor publice și a creării de zone verzi (str. Sovata, Șc. Gen. 11 etc)

Primăria Oradea în PPP

2016

2018

Fonduri UE

conf. Studiu de Fezabilitate

3.2.5.

Realizarea de pasaje subterane de traversare a CF pe Calea Clujului, str. Ogorului, modernizarea celui de pe Șt. cel Mare la patru benzi

Primăria Oradea

2016

2020

Fonduri UE

conf. Studiu de Fezabilitate

3.2.6.

Modernizarea și prelungirea străzii Căii Ferate până la strada Ogorului și realizarea unei străzi pe latura estică a triajului CF, în vederea reactivării platformei industriale de est

Primăria Oradea

2016

2020

Fonduri UE

conf. Studiu de Fezabilitate

3.2.7.

Prelungirea drumului expres (Ecaterina Teodoroiu) până la str. Matei Corvin

Primăria Oradea

2016

2020

Fonduri locale

conf. Studiu de Fezabilitate

3.2.8.

Reorganizarea circulației pe străzile Principatelor Unite și Călărașilor

Primăria Oradea

2016

2020

Fonduri locale

conf. Studiu de Fezabilitate

PROGRAM 3.3.: Trafic nemotorizat - bicicliști și pietoni

3.3.1.

Dezvoltarea unei rețele de piste pentru biciclete la nivelul întregului oraș, conectată la rețeaua metropolitană de trasee cicloturistice

Primăria Oradea

2017

2020

Fonduri UE

conf. Studiu de Fezabilitate

3.3.2.

Introducerea de facilități publice pentru parcarea bicicletelelor (rasteluri, spații acoperite), în principal în zona centrală a orașului și în zona de acces a insituțiilor publice

Primăria Oradea

2017

2020

Fonduri UE

conf. Studiu de Fezabilitate

3.3.3.

Reabilitarea pasarelelor pietonale peste CF și realizarea unor pasarele/pasaje noi la CF, Criș sau artere rutiere, în vederea îmbunătățirii mobilității lente și a diminuării efectelor de barieră urbană

Primăria Oradea

2017

2022

Fonduri UE

conf. Studiu de Fezabilitate

PROGRAM 3.4.: Domeniul public

3.4.1.

Reabilitarea rețelei de spații publice din cartierele de locuințe colective pe baza unor planuri urbanistice zonale de regenenareurbană

Primăria Oradea

2016

2020

Fonduri UE

conf. Studiu de Fezabilitate

3.4.2.

Reconfigurarea și reamenajarea scuarurilor urbane în vederea creării unei rețele de spații publice cu rol de centru sau subcentru de cartier și cu caracter predominant pietonal

Primăria Oradea

2016

2020

Fonduri UE

conf. Studiu de Fezabilitate

PROGRAM

1 3.5.: Orașul spațiilor verzi

3.5.1.

Realizarea de spații verzi publice

Primăria Oradea

2014

2016

Fonduri locale

conf. Studiu de Fezabilitate

3.5.2.

Amenajarea de trasee pietonale/ciclistice și de spații publice cu caracter verde în lungul cursurilor de apă (Criș, Peța, Adona)

Primăria Oradea

2015

2017

Fonduri locale

conf. Studiu de Fezabilitate

3.5.3.

Amenajarea turistică a râului Crișul Repede (Strategia de dezvoltare locală a municipiuluiOradea,Proiect9)

Primăria Oradea

2015

2018

Fonduri UE

conf. Studiu de Fezabilitate

PROGRAM

1 3.6.: Fondul de locuințe

3.6.1.

Realizarea de operațiuni de regenerare urbană în cartierele de locuințe colective, mai ales Nufărul și loșia Nord

Primăria Oradea în PPP

2018

2022

Fond national de regenerare urbana

conf. Studiu de Fezabilitate

3.6.2.

Dezvoltarea fondului de locuințe sociale ale municipalității

Primăria Oradea

2018

2022

Fonduri locale

conf. Studiu de Fezabilitate

PROGRAM 3.7.: Patrimoniu arhitectural și cultural

3.7.1

Reconfigurarea profilului străzii Avram Iancu, în vederea dezvoltării componentei pietonale și ciclistice și creșterii calității spațiilor comerciale pe relația universitate - centru istoric

Primăria Oradea în PPP

2016

2018

Fond national de regenerare urbana

conf. Studiu de Fezabilitate

3.7.2.

Pietonalizarea străzii Vasile Alecsandri, pietonalizarea parțială a segmentului nordic al străzii Republicii

Primăria Oradea

2014

2018

Fond national de regenerare urbana

conf. Studiu de Fezabilitate

3.7.3.

Realizarea unui pasaj subteran pentru traficul motorizat în zona Piața Independenței, în vederea îmbunătățirii accesibilității pietonale a Cetății Oradea din direcția Piața Unirii și reamenajarea suprafeței cuprinse între casa de cultură și cetate

Primăria Oradea

2016

2018

Fonduri UE

conf. Studiu de Fezabilitate

3.7.4.

Refacerea podului pietonal de acces în Cetatea Oradea și a piațetei din jurul Catedralei Ortodoxe în construcție, precum și asigurarea accesibilității în Cetate prin realizarea de consolidări dinspre Calea Clujului (PIDU Oradea)

Primăria Oradea

2016

2020

Fonduri UE

conf. Studiu de Fezabilitate

3.7.5.

Construirea unui pod pietonal care sa lege strada Grigorescu de pasajul

Vulturul Negru (Strategia de dezvoltare locală a municipiului Oradea)

Primăria Oradea

2018

2020

Fonduri UE

conf. Studiu de Fezabilitate

PROGRAM 3.8.: Servicii și facilități pentru comunitate

3.8.1.

Introducerea de dotări publice (educație, sănătate, spații verzi) în zonele urbanizate recent: Grigorescu, Oncea

Primăria Oradea

2016

2020

Fonduri UE

conf. Studiu de Fezabilitate

3.8.2.

Construirea unui campus școlar pe str. Armatei Române destinat activității

Colegiului Economic „Partenie Cosma” (PIDU Oradea, Programul 3.2.8.)

Primăria Oradea

2016

2018

Fonduri UE

conf. Studiu de Fezabilitate

3.8.3.

Construirea și echiparea unei Clinici de Chirurgie Cardio- Vasculară Invazivă

Oradea(PIDU Oradea, Programul 3.2.9., proiect P4)

Primăria Oradea în PPP

2016

2018

Fonduri UE

conf. Studiu de Fezabilitate

HURO/0802/129 valoare 1801,62

3.8.4.

Înființarea unei piețe de gros pentru produse alimentare (Strategia de dezvoltare a Zonei Metropolitane Oradea, Proiect 15)

ZMO

2016

2017

Fonduri UE

conf. Studiu de Fezabilitate

PROGRAM 3.9.: Energii regenerabile

3.9.1.

Dezvoltarea rețelei de producere a energiei pe bază de apă geotermală și gaze naturale, respectiv introducerea sistemului dual de distribuție primară la nivelul tuturor punctelor termice din municipiul Oradea (Strategia de dezvoltare locală a municipiului Oradea, măsură a programului 2.2.1)

Primăria Oradea în PPP

2018

2025

Fonduri UE

conf. Studiu de Fezabilitate

PROGRAM

1 3.10.: Eficiență energetică

3.10.1.

Sprijinirea operațiunilor de reabilitare termică a clădirilor de locuințe din cartierele de blocuri, în cadrul operațiunilor de regenerare urbană

Primăria Oradea

2013

2020

Fonduri locale

conf. Studiu de Fezabilitate

3.10.2.

Modernizarea sistemelor de iluminat public

Primăria Oradea

2013

2020

Fonduri locale

conf. Studiu de Fezabilitate

PROGRAM

1 3.11.: Managementul deșeurilor

3.11.1.

Valorificarea rezidurilor menajere printr-o stație de sortare și valorificare a biomasei realizată în apropiere de groapa de gunoi a municipiului Oradea. (PIDU Oradea, Programul 3.2.7., proiect P2)

Primăria Oradea/ CJ Bihor

2018

2022

Fonduri UE

conf. Studiu de Fezabilitate

PROGRAM

1 3.12.: Calitatea mediului înconjurător

3.12.1.

Prezervarea habitatelor valoroase, instituirea statutului de arie protejată și includerea lor în circuitul turistic și de agrement al orașului

Primăria Oradea

2014

2016

Fonduri UE

conf. Studiu de Fezabilitate

3.12.2.

Ecologizarea zonelor poluate și reutilizarea suprafețelor pentru activități urbane

Primăria Oradea

2016

2020

Fonduri UE

conf. Studiu de Fezabilitate

PROGRAM

1 4.1.: Planificarea dezvoltării urbane

4.1.1.

Implementarea unui observator urban și transparentizarea evaluării proiectelor în cadrul CMUAT prin ședințe publice

Primăria Oradea

2013

2015

Fonduri locale

60000

4.1.2.

Realizarea ghidului privind formele de administrare a planurilor urbanistice și a formelor legale de consultare a proprietarilor de terenuri/imobile

Primăria Oradea

2013

2014

Fonduri locale

15000

4.1.3.

Stabilirea, aprobarea și implementarea unei metodologii și a unui ghid pentru derularea operațiunilor de urbanizare și de restructurare urbană

Primăria Oradea

2014

2015

Fonduri locale

50000

PROGRAM

1 4.2.: Finanțarea procesului de dezvoltare

4.2.1.

Implementarea sistemului de impozitare a proprietăților imobiliare la valoarea de piață

Primăria Oradea

2016

2020

Fonduri UE

40000

4.2.2.

Înființarea Registrului Tranzacțiilor Imobiliare considerând tipul tranzacției, prețul tranzacției, amplasamentul proprietății, modul de utilizare a proprietății, data tranzacției

Primăria Oradea în

PPP

2016

2018

Fonduri UE

40000

4.2.3.

Realizarea ghidului de participare a cetățenilor în formarea bugetului anual de investiții

Primăria Oradea

2016

2017

Fonduri UE

15000

4.2.4.

Introducerea sistemului de bugetare participativă pentru cartierele de locuințe

Primăria Oradea

2016

2017

Fonduri UE

15000

PROGRAM

1 4.3.: îmbunătățirea serviciilor publice

4.3.1.

Implementarea sistemului de indicatori de performanță a serviciilor publice prestate de Primăria municipiului, inclusiv pentru instituțiile aflate în coordonarea/subordinea Primăriei

Primăria Oradea

2014

2016

Fonduri UE

50000

4.3.2.

Implementarea sistemului de măsurare a gradului de satisfacție a cetățenilor față de serviciile publice furnizate de Primărie și de organizații din subordinea Primăriei

Primăria Oradea

2014

2016

Fonduri UE

15000

PROGRAM

1 4.4.: Marketing urban

4.4.1.

Înființarea biroului de marketing urban cu responsabilități în elaborarea strategiei de marketing/branding a municipiului, compus din analiza de piață a mixului de marketing: produs urban/preț/amplasament/promovare

Primăria Oradea

2014

2016

Fonduri UE

50000

4.4.2.

Elaborarea Ghidului Investitorului în municipiu, cu prezentarea amplasamentelor, a tipului de funcțiune urbană și a condițiilor de regulament urbanistic

Primăria Oradea

2014

2016

Fonduri UE

40000

PROGRAM

1 4.5.: Formare profesională

4.5.1.

Dezvoltarea strategiei de formare profesională, pentru funcționarii Primăriei, în coordonare cu cerințele Strategiei Europa 2020 și a ciclului de finanțare 2014-2020

Primăria Oradea

2014

2015

Fonduri UE

15000

4.5.2.

Formarea profesională conform specificului fișei postului funcționarilor publici

Primăria Oradea

2014

2016

Fonduri UE

1000 lei/persoana și curs

Legenda

Prioritatea I (proiectul începe în următorii 1-3 ani)

Prioritatea II (proiectul începe în următorii 3-5 ani)

Prioritatea III (proiectul începe în următorii 5-7 ani)

pagina 8

3. Graficul implementării proiectelor

cod proiec t

Denumire proiect

2013

seml

sem2

2014

seml

sem2

2015

seml

sem2

2016

seml

sem2

2017

seml

sem2

2018

seml

sem2

2019

seml

sem2

2020

seml

sem2

1.1.1.

Dezvoltarea/modernizarea aeroportului Oradea

1.1.2.

Prelungirea inelului ocolitor în afara străzilor urbane (O. Densușeanu, Podului, Matei Corvin,

Calea Clujului) și racordarea la autostrada Borș -Tîrgu Mureș - Brașov, A3

1.1.3.

Conectarea rețelei intraurbane de piste pentru bicicliști la rețeaua metropolitană de piste, aflată în planificare

1.2.1.

Realizarea unui nod intermodal de transport public feroviar/ rutier/ tramvai în vecinătatea Gării Oradea, prin construirea unei autogări

1.2.2.

Dezvoltarea unui hub logistic

1.2.3.

Dezvoltarea unui terminal aerian de cargo

1.3.1.

City Net - canalizație pentru rețele de transfer de date

1.3.2.

Hot spot-uri gratuite în spații publice

2.1.1.

Extinderea parcului industrial Eurobusiness 2 pe fostele suprafețe militare și în zona aeroportului

2.1.2.

Realizarea unor noi parcuri industriale în zonele str. Santăului și Suișului, platforma C.E.T. 2, str. Uzinelor

2.1.3.

Crearea unui pol de competitivitate economică în municipiul Oradea situat pe în zona unităților militare Tancodrom

2.1.4.

Înființarea unui centru de cercetare -dezvoltare în domeniul energiei regenerabile și a apei geotermale

2.1.5.

Înființarea unui centru de cercetare -dezvoltare - inovare în industria agroalimentară

2.2.1.

Realizarea infrastructurii dedicate dezvoltării sectorului IMM, în cadrul unuia dintre parcurile industriale ale orașului

2.2.2.

Reabilitarea centrelor de cartier (spații publice) pentru creșterea atractivității lor și pentru susținerea întreprinzătorilor comerciali

2.3.1.

Realizarea unui centru multifuncțional de conferințe, congrese și spectacole pe un amplasament disponibil în apropierea zonei centrale, a campusului universitar și a parcului industrial Eurobusiness 2

2.3.2.

Realizarea unui centru de târguri și expoziții în proximitatea aeroportului și parcului industrial Eurobusiness 2

2.4.1.

Extinderea și modernizarea infrastructurii universitare, dezvoltarea unui cartier universitar pe malurile pârâului Peța, în apropierea centrului istoric

3.1.1.

Extinderea rețelelor de apă și canalizare în ZMO

3.1.2.

Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Oradea pentru perioada 2009-2028. Realizarea unei noi centrale de producere a energiei termice

3.2.1.

Extinderea rețelei de linii de tramvai pe traseul Avram lancu - Universitate - cart. Europa -Obi/Real - Calea Aradului

3.2.2.

Realizarea inelului central prin măsuri de lărgire a amprizei pe segmentul Sucevei

3.2.3.

Realizarea de parcaje publice multietajate în vederea decongestionării străzilor în zona centrală.

3.2.4.

Realizarea de parcaje colective rezervate locatarilor în cartierele de locuințe colective, în vederea decongestionării spațiilor publice și creării de zone verzi

3.2.5.

Realizarea de pasaje subterane de traversare a CF pe Calea Clujului, str. Ogorului, modernizarea celui de pe Șt. cel Mare la patru benzi

3.2.6.

Modernizarea și prelungirea străzii Căii Ferate până la strada Ogorului și realizarea unei străzi pe latura estică a triajului CF, în vederea reactivării platformei industriale de est

3.2.7.

Prelungirea drumului expres (Ecaterina

Teodoroiu) până la str. Matei Corvin

3.2.8.

Reorganizarea circulației pe străzile Principatelor Unite și Călărașilor

3.3.1.

Dezvoltarea unei rețele de piste pentru biciclete la nivelul întregului oraș, conectată la rețeaua metropolitană de trasee cicloturistice

3.3.2.

Introducerea de facilități publice pentru parcarea bicicletelelor (rasteluri, spații acoperite), în principal în zona centrală a orașului și în zona de acces a insituțiilor publice

3.3.3.

Reabilitarea pasarelelor pietonale peste CF și realizarea unor pasarele/pasaje noi la CF, Criș sau artere rutiere, în vederea îmbunătățirii mobilității lente și a diminuării efectelor de barieră urbană

3.4.1.

Reabilitarea rețelei de spații publice din cartierele de locuințe colective pe baza unor planuri urbanistice zonale de regenenareurbană

3.4.2.

Reconfigurarea și reamenajarea scuarurilor urbane în vederea creării unei rețele de spații publice cu rol de centru sau subcentru de cartier și cu caracter predominant pietonal

3.5.1.

Realizarea de spații verzi publice

3.5.2.

Amenajarea de trasee pietonale / ciclistice și de spații publice cu caracter verde în lungul cursurilor de apă

3.5.3.

Amenajarea turistică a râului Crișul Repede

3.6.1.

Realizarea de operațiuni de regenerare urbană în cartierele de locuințe colective

3.6.2.

Dezvoltarea fondului de locuințe sociale ale municipalității

3.7.1.

Reconfigurarea profilului străzii Avram Iancu, în vederea dezvoltării componentei pietonale și ciclistice și creșterii calității spațiilor comerciale

3.7.2.

Pietonalizarea străzii Vasile Alecsandri, pietonalizarea parțială a segmentului nordic al străzii Republicii

3.7.3.

Realizarea unui pasaj subteran pentru traficul motorizat în zona Piața Independenței

3.7.4.

Refacerea podului pietonal de acces în Cetatea

Oradea și a piațetei din jurul Catedralei Ortodoxe în construcție

3.7.5.

Construirea unui pod pietonal care sa lege strada Grigorescu de pasajul Vulturul Negru

3.8.1

Introducerea de dotări publice (educație, sănătate, spații verzi) în zonele urbanizate recent

3.8.2

Construirea unui campus școlar pe str. Armatei Române destinat activității Colegiului Economic „Partenie Cosma”

3.8.3

Construirea și echiparea unei Clinici de Chirurgie Cardio- Vasculară Invazivă Oradea

3.8.4

Înființarea unei piețe de gros pentru produse alimentare

3.9.1

Dezvoltarea rețelei de producere a energiei pe bază de apă geotermală și gaze naturale

3.10.1

Sprijinirea operațiunilor de reabilitare termică a clădirilor de locuințe din cartierele de blocuri, în cadrul operațiunilor de regenerare urbană

3.10.2

Modernizarea sistemelor de iluminat public

3.11.1

Valorificarea rezidurilor menajere printr-o stație de sortare și valorificare a biomasei realizată în apropiere de groapa de gunoi a municipiului Oradea

3.12.1

Prezervarea habitatelor valoroase, instituirea statutului de arie protejată și includerea lor în circuitul turistic și de agrement al orașului

3.12.2

Ecologizarea zonelor poluate și reutilizarea suprafețelor pentru activități urbane

4.1.1

Implementarea unui observator urban și transparentizarea evaluării proiectelor în cadrul CMUAT

4.1.2

Realizarea ghidului privind formele de administrare a planurilor urbanistice și a formelor legale de consultare

4.1.3

Stabilirea, aprobarea și implementarea unei metodologii și a unui ghid pentru derularea operațiunilor de urbanizare

4.2.1

Implementarea sistemului de impozitare a proprietăților imobiliare la valoarea de piață

4.2.2

Înființarea Registrului Tranzacțiilor Imobiliare

4.2.3

Realizarea ghidului de participare a cetățenilor în formarea bugetului anual de investiții

4.2.4

Introducerea    sistemului    de    bugetare

participativă pentru cartierele de locuințe

4.3.1

Implementarea sistemului de indicatori de performanță a serviciilor publice prestate de Primăria municipiului

4.3.2

Implementarea sistemului de măsurare a gradului de satisfacție a cetățenilor față de serviciile publice furnizate de Primărie

4.4.1

Înființarea biroului de marketing urban cu responsabilități în elaborarea strategiei de marketing/branding a municipiului

4.4.2

Elaborarea Ghidului Investitorului în municipiu

4.5.1

Dezvoltarea strategiei de formare profesională, pentru funcționarii Primăriei

4.5.2

Formarea profesională conform specificului fișei postului funcționarilor publici

Legenda:


Faza de pregătire a proiectului

Faza de implementare a proiectului

4. Condiții pentru realizarea procesului de implementare a proiectelor
4.1. Condiții de management

Realizarea condițiilor de organizarea a unității de management a Planului de Acțiune. Unitatea de management analizeaza lunar și informeaza primarul municipiului Oradea asupra evolutiei proiectelor din planul de acțiune, urmând respectarea termenelor angajate și a indicatorilor financiari.

Personalul unității de management va urma cursuri de specializare privind elemente de management al proiectelor, management financiar, urbanism și investiții publice.

Unitatea de management va propune constituirea echipelor de proiecte pentru elaborarea și implementarea proiectelor din planului de acțiune.

4.2. Condiții financiare

Realizarea modelului de prognoză bugetară și analiza realizării indicatorilor bugetari în perioada 2009 - 2012, atât în prețuri curente cât și în prețuri constante ( utilizând tehnica de actualizare) și proiecția valorilor viitoare a acelorași indicatori pe orizontul de prognoză 2020, în condiții de păstrare a echilibrului bugetar.

Modelul de prognoză va urmării determinarea „excedentului operațional anual” - diferență între veniturile totale și cheltuielile curente, care poate fi alocat finanțării datoriei publice și a programului de investiții.

Pentru minimizarea riscurilor apariției dezechilibrelor bugetare, proiecția veniturilor se va face considerând și a evoluției crescătoare a cheltuielilor curente. Pentru perioada 2014 - 2020 prognoza trebuie să fie realizată pentru fiecare indicator bugetar în parte.

A. Evoluția veniturilor (venituri cu pondere importantă în bugetul local)
 • 1. Evolutia veniturilor din impozitul pe profit de la agenti economici

 • 2. Evolutia veniturilor din cotele defalcate din impozitul pe venit

 • 3. Evolutia veniturilor din sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

 • 4. Evolutia veniturilor din alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital

 • 5. Evolutia veniturilor din Impozit pe cladiri de la persoane fizice

 • 6. Evolutia veniturilor din Impozit pe cladiri de la persoane juridice

 • 7. Evolutia veniturilor din Impozit pe terenuri de la pesoane fizice

 • 8. Evolutia veniturilor din Impozit pe terenuri de la persoane juridice

 • 9. Evolutia veniturilor din Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru

 • 10. Evolutia veniturilor din Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor

 • 11. Evolutia veniturilor din Taxe hoteliere

 • 12. Evolutia veniturilor din Taxa asupra mijloacelor de transport de la persoane fizice

 • 13. Evolutia veniturilor din Taxa asupra mijloacelor de transport deținute de persoane juridice

 • 14. Evolutia veniturilor din Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

 • 15. Evolutia veniturilor din Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati

 • 16. Evolutia veniturilor din Venituri din concesiuni si inchirieri

 • 17. Evolutia veniturilor din Venituri din dividende

 • 18. Evolutia veniturilor din Taxe extrajudiciare de timbru

 • 19. Evolutia veniturilor din Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

 • 20. Evolutia veniturilor din Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat

 • 21. Evolutia veniturilor din Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

 • 22. Evolutia veniturilor din Sprijin financiar pentru constituirea familiei, ajutor incalzire locuinte, trusou nou nascuti

B. Prognoza cheltuielilor (numai cheltuieli curente)

 • 1. Evoluția, în termeni reali, a cheltuielilor de personal

 • 2. Evoluția, în termeni reali, a cheltuielilor cu bunuri si servicii

 • 3. Evoluția, în termeni reali a cheltuielilor cu transferurile între unități ale administrației publice

 • 4. Evoluțiile celorlalte categorii de cheltuieli, pe fiecare capitol în parte și pe titluri conform clasificației economice au fost previzionate ținându-se cont de domeniul respectiv de activitate, natura cheltuielii și realizările anilor anteriori.

4.3. Corelare cu documentațiile de urbanism și programul de investiții al autorităților locale

Din punct de vedere al corelării cu documentațiile de urbanism și de amenajarea a teritoriului, proiectele se vor realiza în coordonare cu reglementările prevăzute în Planul Urbanistic Zonal realizat pentru aceste proiecte, și în condițiile menționate în Certificatul de Urbanism emis pentru fiecare din proiecte.

4.4. Indicatori de monitorizarea și evaluarea a implementării Planului de Acțiune

Unitatea de Management va monitoriza implementarea planului de acțiune pe baza următorilor activități, în coordonare cu condițiile de co-finanțare:

 • 1. Asigurarea bugetelor pentru realizarea proiectelor la faza SF, PT și DE în conformitate cu legislația în vigoare.

Indicator: aprobarea bugetului de către consiliul local care va depune proiectul/proiecte spre finanțare

 • 2. Realizarea ducumentațiilor tehnico-economice de atribuire în vederea participării la procedura de licitație pentru elaborarea studiului de fezabilitate, proiectelor tehnice, și detalii de execuție pentru investițiile propuse în planul de acțiune

Indicator: postarea pe site-ul unității contractante a condițiilor de atribuirea contractelor

 • 3. Oragnizarea procesului de stabilirea a contractanților pentru lucrării solicitate

Indicator: semnarea contractului/contractelor

 • 4. Realizarea documentației tehnice în conformitate legislația existentă și cu respectarea condițiilor impuse de finanțator

Indicator: Aprobarea documentației și semnarea contractului de co-finanțare

 • 5. Organizarea procedurii de licitație pentru alegerea constructorului pentru realizarea investițiilor.

Indicator: Semnarea contractului-contractelor cu firmele de construcții

 • 6. Monitorizarea condițiilor contractului/contractelor de realizare a lucrărilor de investiții.

Indicator: Calitatea lucrărilor, termenele de realizarea și sumele cheltuite sunt respectate

PLANUL URBANISTIC GENERAL ORADEA

ETAPA 2

CONCEPT GENERAL DE DEZVOLTARE URBANĂ

DECEMBRIE 2012

ediție revăzută - APRILIE 2013

Casetă tehnică

Beneficiar:

Primăria Municipiului Oradea

Piața Unirii, nr. 1, 410100, Oradea, jud. Bihor

T: +40 -(0)259 437000, F.: +40 -(0)259 467150

E: primarie@oradea.ro

I: www.oradea.ro

Asociați contract:

s.c. planwerk s.r.l., arhitectură + urbanism

str. Clemenceau 3, RO-400021, Cluj-Napoca

T.: +40 -(0)264 -439488,

E: office@planwerkcluj.org

I: www.planwerkcluj.org

s.c. VITAMIN Architects s.r.l.

Pța. Alexandru Mocioni nr.2, RO-300199, Timișoara

T: +40 -(0)256 -433550, F: +40 -(0)256 -433550

E: office@vitamina.ro

I: www.vitamina.ro

s.c. IHS Romania s.r.l

str. Victor Eftimiu, nr. 5-7, RO-010153, București

T: +40 -(0)21 -3137475, F: +40 -(0)21 -3137475

E: office@ihs-romania.ro

I: www.ihs-romania.ro

Subcontractanți:

s.c. Restitutor Proiect s.r.l.

str. Episcop Mihai Pavel, nr.13, Oradea

T: +40 -(0)359 -427325

s.c. Veltona s.r.l.

str. Paris, nr. 2, RO-300003, Timișoara

s.c. Premium Garden s.r.l.

Nojorid, nr. 425, 417345 Bihor

T: +40 -(0)744 -241477, F: +40 -(0)359 -413649

E: premiumgarden@yahoo.com

I: http://premiumgarden.ro

s.c. Proiect Bihor s.a.

str. General Magheru, nr. 23, 410057, Oradea T: +40 -(0)259 -415827, F: +40 -(0)259 -415353 E:proiect.bihor@rdsor.ro

I: www.proiect-bihor.ro

Consultanți:

Adrian Borda, Cluj-Napoca

Georg Kern, Nurnberg Franz Ullrich, Bamberg

Colaboratori:

Fenesi Ferencz, Oradea Bagosi Katalin, Oradea Revesz Aliz, Oradea Baczo Erika, Oradea

Echipa de lucru:

CONSORțIUL CONTRACTANT

Coordonare PUG

Tiberiu Ciolacu, Eugen Pănescu, Paul Buchert

Masterplan Economie urbană

Nicolae Țarălungă, Sorina Racoviceanu, Tiberiu Ciolacu

Nicolae Țarălungă, Sorina Racoviceanu

Mediu

Orlando Balaș

Studii circulație

Infrastructură rețele edilitare

Nagy Vencel, Bojidar Tomici

Marius Coste

Planșe

Raoul Chiricheș, Andrei Bacoșcă, Vlad Creoșteanu, Paul Buchert, Tiberiu Ciolacu

Layout

Tiberiu Ciolacu, după un concept de Michael Engel

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA

Coordonare

arh. șef Adriana Lipoveanu

Instituția Arhitectului Șef

Lucia Iacob

Serviciul Gis

Carmen Iancu, George Funar, Șerban Stoicea

cu participarea:

SC Eurobusiness Parc Oradea

Delia Ungur

Imagini:

arhiva proiectului, Primăria Municipiului Oradea, http://ec.europa.eu, IHS Romania, Google Street View

Conținut

*

 • 1. INTRODUCERE 9

  • 1.1 CONTExTUL FORMULăRII VIzIUNII DE DEzVOLTARE: ELEMENTE CHEIE PRIVIND SITUAȚIA

ExISTENTă ȘI TENDINȚE

 • 1.2 NECESITATEA FORMULăRII VIzIUNII

 • 1.3 DIRECȚII ȘI DOMENII DE DEzVOLTARE STRATEGICă

 • 1.4 VIZIUNEA ORADEA 2030 - FORMULăRILE ÎN STUDIILE ANTERIOARE

 • 1.5 VIzIUNEA ORADEA 2030 CA PARTE A PLANULUI URBANISTIC GENERAL

 • 2. MATRICEA ANALIZEI SWOT

 • 3. OBIECTIVELE DE DEZVOLTARE ORADEA 2030

 • 4. POLITICI DE DEZVOLTARE URBANĂ

OBIECTIV STRATEGIC 1 - ORADEA, ORAȘ ACCESIBIL

OBIECTIV STRATEGIC 2 - ORADEA, ORAȘ COMPETITIV

OBIECTIV STRATEGIC 3 - ORADEA, ORAȘ EFICIENT FUNCȚIONAL

OBIECTIV STRATEGIC 4 - ORADEA, ORAȘ BINE ADMINISTRAT

 • 5. ASPECTE SPAțIALE ALE DEZVOLTĂRII

  • 5.1 PREMISELE SPAȚIALE ALE DEzVOLTăRII

  • 5.2 DIRECȚII SPAȚIALE DE DEzVOLTARE

 • 6. PROGRAME ȘI PROIECTE

 • 1. POLITICI DE SUSțINERE A CONECTIVITĂțII

PROGRAM 1.1.: PORȚILE ORAȘULUI

PROGRAM 1.2.: NODURI DE TRANSPORT MULTIMODALE

PROGRAM 1.3.: REȚELE DE COMUNICARE

 • 2. POLITICI DE SUSțINERE A ECONOMIEI

PROGRAM 2.1.: PARCURI TEHNOLOGICE ȘI DE CERCETARE

PROGRAM 2.2.: INTREPRINDERI MICI ȘI MIJLOCII

PROGRAM 2.3.: CENTRE DE AFACERI ȘI SERVICII

PROGRAM 2.4.: INFRASTRUCTURA EDUCAȚIONALă PRE-UNIVERSITARă ȘI UNIVERSITARă

 • 3. POLITICI DE CREȘTERE A ATRACTIVITĂțII PRIN UTILITĂțl, SERVICII ȘI PROTECțIA

PATRIMONIULUI

PROGRAM 3.1.: REȚEA APă POTABILă, CANALIzARE ȘI TERMOFICARE

PROGRAM 3.2.: TRANSPORT MOTORIzAT PUBLIC ȘI PERSONAL

PROGRAM 3.3.: TRAFIC NEMOTORIzAT, TRASEE BICICLISTI ȘI PIETONI

PROGRAM 3.4.: DOMENIUL PUBLIC

PROGRAM 3.5.: ORAȘUL SPAȚIILOR VERzI

PROGRAM 3.6.: FONDUL DE LOCUINȚE

PROGRAM 3.7.: PATRIMONIU ARHITECTURAL ȘI CULTURAL

PROGRAM 3.8.: SERVICII ȘI FACILITăȚI PENTRU COMUNITATE

PROGRAM 3.9.: ENERGII REGENERABILE

PROGRAM 3.10.: EFICIENȚă ENERGETICă

PROGRAM 3.11.: MANAGEMENTUL DEȘEURILOR

PROGRAM 3.12.: CALITATEA MEDIULUI INCONJURăTOR

 • 4. POLITICI DE SUSțINERE A CONSOLIDĂRII CAPACITĂțII ADMINISTRATIVE

PROGRAM 4.1.: PLANIFICAREA DEzVOLTăRII URBANE

PROGRAM 4.2.: FINANȚAREA PROCESULUI DE DEzVOLTARE

PROGRAM 4.3.: IMBUNăTăȚIREA SERVICIILOR PUBLICE

PROGRAM 4.4.: MARKETING URBAN

PROGRAM 4.5.: FORMARE PROFESIONALă

 • 7. FIȘE DE PROIECT

INTRODUCERE

ORADEA 2030 - O nouă viziune pentru Oradea și pentru orădeni

Viziunea Oradea 2030 influențează oameni și locuri, atingând specificul grupurilor socio-economice, de vârstă și de gen, precum și cartiere sau zone din intravilanul municipiului dar și din teritorii aflate în zona Metropolitană Oradea.

Oradea este un oraș dinamic, cu cea mai mare populație și suprafață dintre orașele din partea de nord vest a Romaniei, fiind încadrată teritorial și economic de Polii de Creștere Cluj-Napoca, Timișoara din Romania și Debrețin din Ungaria. Oradea 2030 clădește viitorul pe valori și caracteristici incontestabile: un loc cu o structură urbană bogată și variată, cu un centru dinamic ce include clădiri și zone urbane de mare valoarea arhitecturală și istorică, susținut de resurse semnificative de factori balneoclimaterici pentru dezvoltarea turismului, dar și de rezerve de terenuri aflate în zona metropolitană folosite pentru noi investiții, dar și pentru activități agricole.

Oradea are în structura sa urbană și zone care solicită intervenții prin care administrația publică locală în parteneriat cu agenți economici și proprietarii de terenuri se implică activ în reabilitarea fondului construit, a infrastructurii urbane, a depoluării terenurilor industriale și a replantării celei mai mari părți a acestora. Aceste acțiuni pot fi dirijate către metode și tehnologii inovatoare, oferind astfel municipiului un statut unic, competitiv în regiune în procesul de eficientizare energetică a infrastructurii urbane1.

 • 1.1. Conextul formulării viziunii de dezvoltare: elemente cheie privind situația existentă și tendințe

a. Infrastructura de transport națională și europeană

Deși Oradea nu este cuprinsă în nici una dintre axele prioritare de transport european TEN-T, există posibilitatea racordării ei la traseele a trei dintre ele:

 • •       Axa prioritară nr. 6: axă feroviară Lyon-Trieste-Divaca/Koper-Divaca-Ljubljana-Budapesta- granița ucraineană - racord existent prin intermediul relației Oradea-Budapesta și a autostrăzii A3

 • •       Axa prioritară nr. 7: axă rutieră Igoumenitsa/Patra-Atena-So-fia-Budapesta (autostrada Nădlac-Constanța) - racord existent prin DN79

 • •      Axa prioritară 22: axă feroviară Atena-Sofia-Budapesta-Vie-na-Praga-Nurnberg/Dresden - racord existent prin intermediul căii ferate Arad - Oradea și a magistralei feroviare 300 Oradea-București

Finalizarea autostrăzii A3 are potențialul de a transforma Oradea în a doua poartă de intrare în țară dinspre vest (termen mediu-lung).

Aeroportul internațional Oradea, de importanță regională, deservește curse Tarom zilnice pe relația București (2 - 3 curse pe zi), curse regulate (1-2 pe săptămână) Carpatair și Clubair spre diferite destinații din Germania, Italia, Franța și Grecia, numărul total de călători deserviți fiind relativ scăzut (sub 100.000/an). Se preconizează modernizarea actualului terminal (construirea unui nou terminal în viitor) și extinderea pistei de aterizare la 2.500 m.

b. Infrastuctura edilitară și transportul public sumar din studiile de fundamentare

Transportul public de călători este asigurat de o societate comercială cu veche tradiție, aflată în proprietatea municipalității.

Sistemul de linii, dezvoltat și bine configurat, compus din 5 linii de tramvaie și 17 linii de autobuze asigură o bună acoperire a teritoriului orașului și posibilitatea interconectării cu rețeaua feroviară și aeriană, precum și cu cea rutieră regională.

în prezent se află în derulare studii care vizează optimizarea rețelei de transport public la nivel metropolitan.MOTORWAY AXIS

IGOUMENITS A/PATR A^ATH IN A-SOFIA-BUDAPBST


Budapest

l 1

4 ) .

»

V


r -

?

Oradea

Seograd. 5  -.


\

l

; i \x A


Bucuroșii


!        Oflessa


^Constanta


. - . •

. .] - '

-l-f*J. -y^r -           " ■ ■

>x ’ M*


Varna


Tirano


.. <

SkopjeH


Li

Fu Pdroupolis'


■ Islanbul

' ' - '


Fig. 1: Axele 6 și 7 de transport transeuropean TEN-T (sursa: http://ec.europa.eu)


11


Puncte tari

Puncte slabe

 • Societate de transport local de calatori (O.T.L. - S.A.) cu tradiție, cu unic proprietar - Municipiul Oradea;

 • Sistem de linii T.P. bine structurat, cu o bună / foarte bună acoperire a zonelor de interes;

 • Frecvențe de circulație adecvate (interval de urmărire în ore de vârf de 6 - 12 minute/linie);

 • Informarea publicului bună (grafice de mers, panouri digitale pt. informare calatori (stații echipate 40, ținta 85 în cadrul unui program în derulare);

 • Sistem modern de monitorizare și dispecerizare (și de informare călători) prin GPS;

 • Parc de mijloace de transport în curs de reînnoire și adaptare (în ce privește capacitățile de transport si grad de confort) la necesitățile actuale;

 • Nivelul de serviciu apreciat de publicul călători ca fiind (cel puțin) mulțumitor în general (90% din populație), de asemenea și în ce privește structura de linii și frecvențele de circulație;

 • Studiu sociologic recent elaborat ce relevă percepția populației privind transportul public de călători - baza pt. creșterea nivelului de serviciu;

 • Atitudine responsabilă și adecvată a municipalității față de importanța dezvoltării T.P.

 • Parte a centrului istoric acoperită deficitar de

T.P.;

 • Reglementări de circulație care defavorizează T.P. (ex. staționări pe str. Primăriei și Independenței);

 • Posibilități reduse pt. crearea unor benzi dedicate vehiculelor T.P.;

 • Lipsa (cu mici excepții) de modalități/sisteme de prioritizare a vehiculelor T.P.;

 • Costuri de transport (preț bilete și abonamente) relativ ridicate (nu și în comparație cu alte orașe din țară);

 • Localități din zona periurbană slab conectate la sistemul de transport local al Municipului Oradea;

Oportunități

Pericole


 • Opinie publică și atitidine a autorității favorabile dezvoltarii T.P.;

 • Surse U.E. de finanțare orientate spre dezvoltarea T.P. (infrastructura si parc de mijloace de transport);

 • Cooptarea de către operator a unor resurse umane cu experiență și competență;

 • Extinderea rețelei de tramvai pentru accesarea unor zone de dezvoltare (Universitate, platf. industrială est)


 • Extinderea locuirii la periferia orașului (în special înspre cartierele lorga și Podgoria) -densitatea mică a populației și dispersia pe spații largi nu este favorabilă deservirii cu T.P.;

 • Pierderea conjuncturilor favorabile dezvoltării T.P.;

 • Pierderea resurselor umane calificate angrenate în activitatea de T.P.;

 • Resurse (posibilități) limitate de creștere a atractivității T.P. prin dezvoltarea infrastructurii (rețeaua majoră stradală) și/sau reorganizarea circulației generale;

  Tab. 1: Analiza conectivității

  c. Patrimoniu cultural și natural

  Principalul factor de atractivitate al orașului este dat de calitatea patrimoniului urbanistic și arhitectural. Structura urbană este rezultatul unei îndelungate conclucrări între topografia și hidrografia variată și o veche tradiție culturală marcată de multitudine etnică și religioasă.

  Configurația urbanistică variată a cartierelor, cu identitate puternică, alături de colecția de stiluri arhitecturale, printre care se remarcă în primul rând Secession, aduc un important aport la calitatea vieții și la potențialul turistic al orașului.

Eforturile administrației locale de a susține dezvoltarea sectorului turistic, emergența universităților, programele de colaborare europene constituie factori favorizanți pentru valorificarea potențialului dat de patrimoniu și justifică investirea continuă în reabilitarea acestuia și în extinderea și modernizarea infrastructurii culturale.

Proximitatea și diversitatea elementelor de peisaj natural și antropic din oraș și din vecinătatea sa imediată reprezintă astăzi avantaje nevalorificate pe deplin. Rețeaua hidrografică, habitate valoroase, zone rurale pitorești, tradiția viticolă, resursele geotermale, centrele și dotările turistice și de agrement pot și trebuie interconectate la nivel metropolitan, având ca punct de plecare centrul urban.

Parcurile istorice, rețeaua extinsă și matură a plantațiilor stradale, malurile Crișului, versanții ocupați de livezi conferă Oradiei renumele unui oraș verde. Păstrarea acestui important avantaj impune recuperarea deficitului ecologic înregistrat în ultimele 2 decenii și reabilitarea rețelei de spații publice, în primul rând la nivelul cartierelor de locuințe colective și în arealele urbanizate recent la periferii.

d. Infrastructura economică privită prin prisma factorilor dezvoltării economice

In condițiile date ale contextului european, regional și național, factorii dezvoltării economice locale se află sub influența acțiunilor publice și private, ce îi poate transforma în avantaje competitive în raport cu ceilalți competitori de pe piața regională. Concluzia privind dezvoltarea economică a municipiului prezintă următoarea relație dintre probleme cheie identificate și recomandările propuse pentru politicile de dezvoltare economică:


x'orw nw-tar:» 4r p_ra d» fradarw conwvaba aa p* tarrioru MjjT<n,i > O»» W lowt» awrțifrti p rația* ■           r*ra-ux .-îwirjfți

CM irtt-Ht j* CQFt+r.pt

LI |*^a>-n _*CMui &*£■ kbap.- H M*»’i

[l|aakUCkupaHri.

r3ix-a-.iir.Cf A

|4 iCn>*j HfiDHta ^r-purwrw Sa ara pnir^i da rt»r- tac»

15 Iffri J Frti SHMMTW " *■ P*i.mm t> rt«n XK-:

|H (Ppiuni» Nw4


Fig. 3: Analiza biodiversității în cadrul studiului de fundamentare aferent PUG

«t-«j »«i

jotx ța ha-i*. i ipnaao P" Jwu* fr ada.

W4 «SrWMt^li M yiihAtim <1 Ipfthi rt-fli M4

Lpdu J*WO? n-J****** M«WrV* -Jkte TătTi P m iai^id JrX*fcW»ii

«XM -M Df’XKW OX’WW'*» W i*p*

kacu w ip

BAriaiațri

LKl'BH

DVdUi

ICI - ar— nrkjr.'d pretași ria r’f-rjta’ță camndark ca paria

* raAal^ w-TCQra «^țpanț “iac ir a KW
' RQICWIIT Ykta R«+«


2 HSWlttSA Uacui Ra|a

J RC4CIMW Cdpd R^pcdr tr rodnic da Oradaa


■r-xi aia—rian


Tab. 2: Analiza economiei urbane

Aspecte cheie identificate:

Recomandări:

Accesibilitate

Municipiul Oradea are o bună accesibilitate rutieră și feroviară și dispune de un aeroport a cărui capacitate poate fi extinsă. Cu toate acestea, pot fi identificate o serie de disfuncționalități în ceea ce privește fluiditatea traficului intern și transportului public.

Implementarea unui concept de trafic integrat / intermodal la nivel metropolitan, în vederea creșterii accesibilității și mobilității în teritoriu și care să prevadă:

 • ■  Optimizarea soluțiilor de ocolire a municipiului pentru traficul de tranzit, în corelare cu realizarea în următorii ani a autostrăzii A3;

 • Reducerea traficului auto prin implementarea unei serii de măsuri investiționale, de reglementare și informațional -educaționale care, cumulat, să aibă efectul unei scăderi în utilizarea autovehiculelor (în special a autoturismelor) în transportul intra-urban;

 • ■  Realizarea unei rețele de trasee cicloturistice;

 • ■  Fluidizarea fluxurilor de trafic urban.

Susținerea dezvoltării aeroportului, ca factor al economiei locale și a zonei adiacente acestuia pentru funcțiuni compatibile.

Forța de muncă

Forța de muncă, prin calitatea calificării acesteia și nivelului scăzut de salarizare față de competitorii regionali reprezintă un avantaj competitiv. Problemele acestui sector țin însă de următoarele aspecte:

 •   Scăderea numărului de salariați, ca urmare a descreșterii activităților economice/ interesului local investițional;

 •   Migrația specialiștilor către alte zone ale UE;

 •   Descreșterea numărului de studenți.

Atragerea de investiții și stimularea inițiativelor antreprenoriale locale, promovarea activităților de cercetare - dezvoltare, prin programele europene dedicate (mai ales în domeniul apei geotermale, energiilor neconvenționale, medicinii).

Transfer de know-how pentru înlocuirea echipamentelor prin tehnologii performante în domenii precum: industria electronică și electrotehnică, farmaceutică, alimentară etc.

Forță de muncă superioară și mediu calificată pentru a susține activitățile noi relocate în parcul industrial, dar și activitățile care vor marca un nou început în economia locală.

Dezvoltarea domeniului universitar pentru asigurarea forței de muncă calificate.

Atractivitatea mediului urban

Oradea are o ofertă bogată și variată de monumente, spații de cultură, activități și evenimente culturale și modalități de petrecere a timpului liber.

Proiectul transnațional VITO “Dezvoltarea integrată a orașelor vitale, ca centre regionale de dezvoltare în Europa de Sud Est” - oportunitate de valorificare a patrimnoniului orădean.

Principală problemă a acestui factor este competiția foarte strânsă în acest domeniu între toate orașele analizate, ceea ce reclamă o serie de intervenții în valorificarea maximă a patrimoniului existent. O altă problema este promovarea insuficientă a evenimentelor culturale la nivel european, regional.

Conservarea și punerea în valoare a patrimoniului arhitectural urbanistic, prin

Promovarea orașului, valorilor și evenimentelor sale, pentru atragerea de activități economice și de vizitatori.

Dezvoltarea unui centru regional de conferințe și a unui centru expozițional la standarde internaționale.

Dezvoltarea unei platforme de promovare a orașului și a ofertelor culturale - asociație inițiată de către PMO.

Capacitatea administrației locale de susținere a dezvoltării economice locale

Eficiența și eficacitatea administrației locale în planificarea dezvoltării urbane, în general, și stimulării dezvoltării economice, în particular, sunt certificate de planurile și proiectele de dezvoltare realizate, sau aflate în curs de implementare.

Administrația locală asigură prin proiectele dezvoltate servicii de calitate pentru investitori, informare, asistență de specialitate, interfața cu alte instituții.

Aceeași problemă a competiției, mai ales la nivel european necesită însă o abordare mai structurată și o coordonare a acțiunilor publice și private, precum și a acțiunilor de tip hard și soft (ex: proiecte de investiții coordonate cu proiecte de resurse umane).

Realizarea unei structuri locale/metropolitane de dezvoltare economică, cu responsabilități în susținerea inițiativelor antreprenoriale, în realizarea de proiecte în parteneriat public-privat, în marketing urban.

Promovarea oportunităților de investiție în municipiu și în ZMO. Managementul patrimoniului municipal în sensul valorificării sale din punctul de vedere al dezvoltării economice.

Amenajarea (cu infrastructura de bază) de parcuri industriale pe locațiile identificate, în parteneriat cu sectorul privat, pentru relocarea activităților economice existente pe amplasamente improprii și pentru dezvoltarea activităților noi productive, logistice și de cercetare.

Propunerea unor noi proiecte de dezvoltare economică în parteneriat cu orașele similare din regiune.

 • 1.2. Necesitatea formulării viziunii

Necesitatea adaptării la schimbări demografice, economice și climatice reprezintă rațiunea formulării Viziunii Oradea 2030 care va susține (1). Stabilirea direcțiilor strategice de dezvoltare ale municipiului în context regional și (2). prioritățile de investiții integrate pentru perioada de finanțare 2014-2020. Dinamica și structura populației demonstrează nevoia de programe ce privesc sprijinirea valorificării oportunităților tineretului în piața forței de muncă, în domenii economice competitive și susținute de piețe de vânzare.

Adaptarea politicilor publice către reducerea consumurilor energetic și combaterea poluării deschid pentru 2030 o vastă arie de cercetare și de folosire a resurselor profesionale pentru a atinge țintele propuse în Strategia Europa 2020.

Competitivitatea economică pe piețele internaționale va schimba traseul planificării și utilizării resurselor umane, materiale și financiare. Sectorul public are menirea formulării unei Inițiative Publice Oradea 2030 în care administrația, sectorul academic și sectorul privat să-și asume roluri specifice în găsirea de soluții pentru a meține teritoriului Oradiei atractiv pentru grupuri de investitori, vizitatori, dar și pentru orădeni.

Coordonarea cu prioritățile Agendei Teritoriale Europene, Europa 2020, solicită abordarea unui concept spațial integrat compus din (1). Dezvoltarea teritorială policentrică și echilibrată; (2). Dezvoltarea integrată în zonele urbane, dar și în zonele de influență ale acestora; (3). Cooperare teritorială în zone de graniță; (4). Asigurarea competitivității globale a regiunilor bazate pe economii locale puternice; (5). Imbunătățirea conectivității teritoriale pentru indivizi, comunități și întreprinderi; (6). Managementul și conectarea regiunilor cu valori ecologice, culturale și de peisaj.


 • 1.3. Direcții și domenii de dezvoltare strategică

Cum răspunde Viziunea Oradea 2030 la aceste schimbări demografice, economice, de mediu și instituționale? Domeniile abordate în cadrul viziunii sunt și domeniile de interes ale orădenilor. Servicii publice de calitate, rețele de utilități publice funcționale, în condiții de siguranță și de costuri accesibile, existența unui oraș curat și verde cu activități culturale și de recrere, precum și crearea de noi locuri de muncă în activități de producție, comerț, turism și agricultură, constituie elementele principale menționate în dezbaterile purtate.

Pornind și construind de la aceste solicitări, Viziunea Oradea 2030 cuprinde trei direcții majore de intervenție prin politici și programe. Prima direcție este cea a reducerii disparităților, Oradea oraș al coeziunii, în care sunt formulate politici pentru reducerea diferențelor spațiale de echipare urbană și dintre grupurile de locuitori din punct de vedere al egalității de sansă și de gen, dar și integrarea grupurilor dezvantajate în viața socială și economică a orașului.

Direcția de dezvoltare economică, Oradea oraș competitiv, este piesa de forță a Viziunii, în care politicile publice țintesc valorificarea investițiilor realizate prin crearea parcurilor tehnologice și dezvoltarea unei Economii Verzi, cu activități de producție și servicii în domeniile cercetării, agriculturii, industriei și turismului cultural și de SPA.

A treia direcție, Oradea oraș funcțional și sigur, este formată de rețeaua integrată a Infrastructurii Urbane Verzi de transport și utilități publice, în condiții de eficiență energetică prin care Oradea devine un teritoriu urban atractiv pentru activitățile economice, locuire, recreere sau vizitare.

Dezvoltarea urbană durabilă solicită integrarea acestor domenii pentru a consolida poziția Oradiei ca oraș deschis, egal pentru fiecare, oraș cu o economie prosperă, într-un mediu natural ocrotit. In acest sens, un al patrulea domeniu, Oradea oraș cu administrație performantă, condiționeză succesul realizării celor trei domenii menționate anterior. Acest domeniu solicită formularea de politici și programe privind consolidarea capacității de management a Primăriei și de formare a personalului acesteia.

Structura Viziunii Oradea 2030 conține trei domenii integrate ce vor ghida dezvoltarea viitoare a orașului, în condițiile atingerii unei coeziuni teritoriale:

Domeniul de intervenție I - Asigurarea condițiilor de amplasare atractive pentru sectorul privat orientat către o economie performantă, conectată la sistemul național și european de transport aerian, feroviar si rutier.

Coordonat cu Strategia Europa 2020, se va urmării dezvoltarea unei economii care să asigure, unui procent de 70% din populația cu vârstă cuprinsă între 20-64 de ani, locuri de muncă, dar și un procent de 2% din bugetul local alocat finanțării și co-finanțării investițiilor în cercetare-dezvoltare, ca și absorbția unei cote de 40% din populația tânără în universități.

Din punct de vedere spațial, se urmărește obținerea unui echilibru între numărul locuințelor și al locurilor de muncă existente și create, în scopul evitării poluării cauzate de trafic, precum și reducerea sub % oră a timpului necesar deplasării de la spațiul de rezidență către locul de muncă, promovând folosirea (1) tramvaiului, (2) bicicletei, sau (3) practicarea mersului pe jos.

Domeniul de intervenție III - Promovarea imaginii și stilului orașului prin inițiative ale primăriei și ale comunității locale. Aceste activități se referă la (1). Reabilitarea și conservarea patrimoniului arhitectu-ral-cultural, (2). Folosirea mobilierului urban și a formelor de artă stradală, (3). Imbunătățirea imaginii nocturne a orașului prin iluminatul public stradal, al vitrinelor și al clădirilor cu valoare de patrimoniu și (4). Realizarea de evenimente culturale în spații publice.

Imaginea și stilul orașului coordonează activități și inițiative ce privesc reabilitarea și conservarea patrimoniului arhitectural-cultural, folosirea mobilierului urban și a formelor de artă stradală, îmbunătățirea imaginii nocturne a orașului prin iluminatul public stradal, al vitrinelor și al clădirilor cu valoare de patrimoniu, și realizarea de evenimente culturale în spații publice.

Coordonat cu Strategia Europa 2020, se va avea în vedere utilizarea și promovarea resurselor alternative/ecologice, creșterea incluziunii, prin rezolvarea a 10 000 de cazuri privind persoanele amenințate de sărăcie, reducerea sub 5% a abandonului școlar. în scopul eficientiză-rii energetice, instituțiile publice vor trebui să-și reducă cu 20% emisiile de CO2 și cu 30% din consumul de energie, pentru activitățile proprii, dar și a serviciilor și utilităților publice (construcții, parc auto propriu, transport public, iluminat public, apă-canal, management deșeuri și servicii publice).

Din punct de vedere spațial, se urmărește realizarea unei durate maxime de deplasare de la locuință la obiectivele de învățământ și de sănătate de 30 de minute, creșterea spațiilor verzi pentru a ajunge la o valoare de 35 mp/locuitor, și asigurarea unui procent de 40% din suprafața intravilanului ca domeniu public.

 • 1.4. Viziunea Oradea 2030 - formulările în studiile anterioare

Comunitatea orădeană și-a exprimat, pe parcursul fundamentării unor studii anterioare cu caracter coordonator de investiții precum Planul Integrat de Dezvoltare Urbană sau Strategia de Dezvoltare Turistică, o viziune comună de direcționare a resurselor și a activităților administrației publice locale și a sectorului privat. Aceste documente subliniază rolul dinamic și polarizator al orașului în context metropolitan și transfrontalier. Elementele comune ale acestor documente strategice aduc în prim plan cuvinte cheie precum ”Multiconfesional, multicultural, arhitectură și istorie, ecomonie competitivă”. Sunt formulate următoarele viziuni de dezvoltare:

Oradea: Oraș cosmopolit și multiconfesional cu identitate culturală în revigorare și o dinamică sustenabilă bazată pe competitivitate și creștere economică!

Oradea: Un centru regional competitiv cu o calitate a vieții superioară obținută prin dezvoltare economică sustenabilă și prin revitaliza-rea identității culturale locale specifice!

Oradea: O destinație ce oferă o experiență turistică de calitate, bazată pe un potențial unic de multiculturalism și multiconfesionalism - Arhitectură si legendă!

Orașele aflate în zona de influență a municipiului Oradea, precum Cluj Napoca, Timișoara, Debrețin și Szeged, aduc în discuție aceleși teme de dezvoltare viitoare, ceea ce va conduce la o cooperare multisectorială, finalizată în cadrul unui parteneriat teritorial. Sunt menționate următoarele direcții strategice:

Cluj - Napoca (309.136 locuitori / 179.5 kmp)

Timișoara (303.136 locuitori / 129.2 kmp)

 • •      Centru regional al inovației, comunitate

de afaceri, centru de studii avansate medicale

 • •     Economie bazată pe cunoaștere, parc industrial

 • •     Turism

 • •       Industrii de înaltă tehnologie, ITC, servicii creative

 • •      Cercetare energii regenerabile

 • •      Spațiu multicultural integrator

 • •      Centru de afaceri, expozițional

Debrețin (208.016 locuitori / 461.7 kmp)

Szeged (170.285 locuitori / 280.84 kmp)

 • •       Centru comercial, parc industrial, expozițional

 • •      Universitate, cercetare, farmacie, electronică

 • •      Nod transport aerian, CF, rutier (Romania, Ucraina)

 • •      Centru cultural și economic

 • •       Istorie, ospitalitate, bucătarie

 • •     Turism

sursa: Planul Integrat de Dezvoltare Urbană, Pol de Dezvoltare

Sursa: Strategia de dezvoltare urbană a municipiului Oradea

Sursa: Strategia de Marketing Turistic

 • 1.5. VIZIUNEA ORADEA 2030 ca parte a Planului Urbanistic General

Municipiul Oradea, oraș de graniță, dezvoltat strategic de-a lungul cursurilor de apă și protejat de dealuri, a beneficiat de avantajul schimburilor comerciale, culturale, religioase și tehnologice. Acestea au creat un tipar urban specific în care funcțiunile predominant militare, administrative și religioase au modelat în timp spațiul urban prin crearea unor repere arhitecturale și prin favorizarea alăturării de construcții cu stiluri și funcțiuni variate.

Dinamica economică a orașului a influențat realizarea coridoarelor de lucrări edilitare și transport în jurul unor platforme industriale largi, ceea ce a atras în timp forța de muncă din zonele adiacente municipiului, generând astfel schimbări și valoare adăugată în zona Metropolitană Oradea.

Planuri semnificative de investiții de capital publice au atras interesul sectorului privat solicitând și forme adecvate de management de proiecte pentru a asigura răspunsul profesional al primăriei la oportunitățile deschise de instrumentele financiare ale Uniunii Europene în ciclul de finanțare 2007-2013.

Pe lângă răspunsul adecvat dat sectorului privat, viața comunitară crește și se diversifică determinând o creștere a cererii pentru noile servicii publice și comerciale. Standardele privind calitatea vieții reclamate de un oraș modern european solicită schimbări calitative în oferta de servicii și utilități publice, cât și în protejarea mediului natural.

Oradea este în competiție pentru atragerea de afaceri, investiții, organizarea de evenimente și turism, pentru eficientizarea funcționării infrastructurii urbane în beneficiul locuitorilor orașului. Amplasarea într-o regiune dens populată reprezintă o șansă în vederea realizării unor platforme de cooperare pentru valorificarea resurselor economice sociale și naturale.

Viziunea de dezvoltare spațială a municipiului formulată în contextul Planului Urbanistic General susține dezvoltarea comunității către o permanentă performanță asigurând, în condițiile protejării și conservării valorilor naturale și construite existente, punerea la dispoziție a resurselor de teren adecvate din punct de vedere al accesibilității, echipării edilitare, a amplasării zonelor de locuit și a unor obiective necesare consolidării identității comunității.

viziunea de dezvoltare:

ORADEA 2030 competitivă, durabilă și incluzivă, un pol metropolitan cu resurse și know-how, oferind un climat sigur pentru afaceri într-un mediu natural și construit valoros susținut de un management public durabil.

Oradea, oraș european, antreprenorial, arhitectural, centru al

I                ••       V • •

educației și inovării!

*        r

MATRICEA ANALIZEI SWOT

Analiza SWOT permite evaluarea factorilor care ajută implementarea Viziunii Oradea 2030. Analiza este aplicată la patru factori esențiali dezvoltării, listați după cum urmează:

 • 1. Accesibilitate și mobilitate - Conectarea cu structura de transport națională și Europeană;

 • 2. Economie inovativă și antreprenorială - Dezvoltarea resurselor umane și a infrastructurii economice de producție, servicii și turism;

 • 3. Calitatea și atractivitatea mediului natural și construit - Infrastructura urbană de utilități și servicii;

 • 4. Finanțare și administrație publică locală - Guvernare și managementul public.

  Amplasare în proximitatea graniței cu Ungaria; Accesibilitate pe cale aeriană, ferată și rutieră;

  Planificare și dezvoltare excepțională a zonei metropolitane, existența unor programe de colaborare transfrontalieră;

  Proximitatea axelor TEN-T;

  Oraș de talie mare din punct de vedere demografic, populație peste 200.000 locuitori și cu densitate peste media pe țară.


  Accesibilitate limitată din cauza întârzierilor lucrărilor la Autostrada Transilvania și stării de degradare a drumurilor europene și naționale din județ;

  Lipsa unei centuri ocolitoare de tip ring-road care să preia traficul greu;

  Lipsa rețelei electrificate de cale ferată;

  Lipsa unui aeroport modernizat;

  Lipsa unui hub logistic;

  Rețea metropolitană de transport public și lent insuficient dezvoltată;

  Existența unor puternice bariere urbane, care duc la izolarea unor cartiere.


  Puncte tari

  Puncte slabe

  Accesibilitate și poziția în teritoriu

Dezvoltare economică / turism

Activități economice diversificate: comerțul cu amănuntul și ridicata, construcțiile, industria alimentară, textilă și încălțăminte, precum și serviciile din turism și cele financiar-bancare;

Potențial considerabil în domeniul serviciilor turistice, mai ales în domeniul turismului balnear/de agrement, cultural și religios;

Forță de muncă instruită, provenită din propriul sistem universitar;

Populație activă, peste media pe țară, cu o rată scăzută a șomajului;

Infrastructură turistică și număr relativ mare de agenții turistice și tour-operatori care activează în Județul Bihor;

Infrastructură academică și de cercetare, dată de Universitatea Oradea și de unitățile de cercetare-dezvoltare internațional;

Rezerve de teren la zonei metropolitane economice relocate activități noi.


de interes național și


nivelul municipiului și al apte să preia activități din zona centrală, sau


Scăderea volumului de investiții/ activități economice durabile și a locurilor de muncă;

Scăderea numărului de salariați, ca urmare a descreșterii activităților economice/ interesului local investițional, a migrației specialiștilor către alte zone ale UE și a descreșterii numărului de studenți;

Absența unor măsuri active de promovare a turismului;

Diversificarea insuficientă primire în hostel);

Potențiale valorificate


a structurilor de

Oradea (pensiuni, vile turistice,


turistice și resurse insuficient la nivelul municipiului și a zonei


metropolitane (peisaj cultural, ape geotermale); Monumente și spații publice cu potențial turistic neîntreținute și degradate;

Semnalizare insuficientă a obiectivelor turistice și a accesului către acestea;

Neintroducerea edificiilor religioase în circuitul turistic prin muzee parohiale.


Tab. 3: Analiza SWOT

23


PLAN UL urbanvstic GENERAd or aDE a

Punct e tari

Puncte slabe

Echipare cu infrastructură și servicii

 • ■    Acces aidicat ol populației la serviciile de alimentare cu apă (92.88%) și canalizare (88.556%);

 • ■    Servicip de calitate, dovedite de tendința descrescătoaae a numărului de întreruperi în sis1:emul de alimentare cu apă, volumului de pierderi și numărului de reclamații justificat:e de la cocsumatori;

 • ■   Acces ridicat la energie termică - 70% din populația municipiului beneficiază de alimentare cu energie termică în sistem centralizat;

 • ■   Echipare bună cu unități medicale și de educație;

 •    Exisaența unui ăistem educațional universitar complex, formas din 1 universitate de stat și 3 univetsități particulare.

 • ■    Aanalizare pluvială deficitară, expunerea unor zone din oraș le inundauii;

 • ■    Dependența de eombusrili fosili (cărbune și țitei) în alimentarea cu energie termică, folosirea Lețelelor invechite, cu o stare oritică de uzură, cu riscuri fn exploatare și pentru poluarea aerului și soluli_ii;

 • ■    Inlrastructuoă socială   azată,   infrastructură

medicală învechită ce generează costuri mari de întreținere și reabilitare;

 • ■    iInifreafsiltirjuact udrjăzvșecloiclairăău puțin modernizată, lipsa cE axmi i ipj uasțucri leoare; e aeijeailj bceijej eebcaj, lcej

 • ■    Idneelxlicstieznețlaerjecț eelaeei edlecdeioijejri. publice în zonele de urbanizare (Grigorescu, Oncea etc).

Cadrul natural și consȘruit

 • ■    Existanța   unor surse   diversificate   de

alimenta re cu apă pot abilă (ape curgătoare, bacplăajgdrcro/dtdrrremnc,garfoj;rrajjea)i,pcreucliumrclșși iar jrleigsiuorss;elor de Epă geotermală;

 • ■    Existența un ui depoz it ecelogic auto rizat rn Oradea și a stnategiei pe termen iung pentra dezvoltarea inves;iționaiă și diversificarea activităților sale de gestiune integrată a deșaunțor municipale nepericuloase;

 • ■    Existența Planului Local de Acriune penOru Mediu al Județuhai Bihor pentru perioada 20082013;

 • ■    Cadru construit de valoare, cu poteețial în Pezvaltarea turis mului cultural ș i ecumenic; Coezenja unoo monumente de valoane deosebită, peste 70 de clădiri monumenr istoric și/sau de arhitectură cu o valoare ipentrtară recunoscută la nivel național și internațional.

 • ■    Monitorizasea insuficientă a actwitățilar de vidanjere, transport, descărcare și ef>urare a aiipeedlojurazțuazut aetelceonleacjteartee, îna beaxzisnte nvțide ai nhj abl Ci le l;or Ce

 • ■    Coluarea solului, a apelor de suprafață și subterane din cauza evacuării necontrolate de ape uzate menajere, a existențe1 haldelor de doșeuri neecologizate;

 • ■    tPhroalifuiicajurl)eluuai; aerului prin creșterea parcului auto, a traficului ș i prin emisi i (ex. C.E.T.);

 • ■    Duoximitatea aeroportului de cona locuate;

 • ■    Diminnarea accentuată și d egaadaoea spațiilor verzi intraurbane, periurbane și de-a lungul căilor de comunicoții;

 • ■    l_ipsa spațiilor verzi In unele eartiere;

 • ■    Dispariția viilor și livezilor de pe versanții nordici sub eeectul urbanizări1 excesive;

 • ■    Creșterea risc urilor de alunecă ri de teren;

 • ■    Inexistența unui mecanism funcțional  de

monitorizare a calității intervențiilor în fondul construit valoros;

 • ■    Aria limitrofă cursului Crișul ui Repede parțial vdCecrgaCrcealidz/aCejiașalirleenrlieceilăntitr.oddjufiscăiicînă ,icjirxcaueitajcajcispeaațeiu verde / de agremeni.

Administrația publică locală

 • ■    Existența unui proces Ce planificare continuu și

 •    cErxiesrteptț,a ucneui ipprcoluceCsedepprrlaienciftiecarCeeconiptvineusutițșii cpouebrliecnet, șcie Ceinclsuudpeortpropiecnteru deCezivnovletastriețiaepcuobnliocelicșăi lodcaelă;suport pentru dezvoltarea

 • ■    ePcroineocmteicCăeloCcaelzăv;oltare, finanțate Cin fonCuri

 • ■    PUrEo,iielctpeledleendteaztveocltuasreu,ccfeins;anțate din fonduri

■    SUtEr,uicmtuprliemalentaaCt le cinuissturcacțieesi; publice create la

■    SntivruecltuloricaallepeandtmruinisstursațțineeirpeaublCiceezvcorleartiei lșai

cnoivoepl erlaorceaal tepreitnotriualăsu(ACilneinreisatradțeiazvIlolobriiliarșăi cOoroaCperaa, rCeeatateteriatoOriralCăe(aA,dZmoninaisMtreatțriao pImoloitbainliăa)r;ă

■    POarratdiceiap,aCreatateîan Orapdroegar,aZlonea MCetropcoolitpaenrăa)r;e

   tPrarntiscfirpoanrteaalierăînși inptreorgnraațmioen aled.e cooperare

 • ■    Insuficiența instrumentelor Ce evaluare și control a calității investițiilor publice și privute;

 • ■    Lipsa    instrumente lor   Ce gestionare a

operațiunilor Ce urbanizare a terenurilor agricola și Ce restructurare urbană.

Oportunități

Pericole

Accesibilitate și poziția în teritoriu

Creșterea accesibilității și mobilității prin finalizarea

Lipsa finanțării pentru dezv. aeroportului;

Autostrăzii Transilvania;

Întîrzieri în finalizarea A3;

Realizarea unui drum expres Arad - Oradea;

Spor negativ, descreșterea numărului de locuitori

Cooperarea teritorială la nivel metropolitan.

și îmbătrânirea populației;

Declinul sectorului turistic odată cu finalizarea A3, din cauza devierii traficului din oraș.

Dezvoltare economică / turism

Dezvoltarea activităților turistice bazate pe

Scăderea/migrația forței de muncă;

potențialul natural și construit existent; emergența

Diminuarea turismului ca urmare a crizei

turismului local, de proximitate și sutenabil (agro-

economice;

turism, ciclo-turism etc)

Competiția pentru investiții cu orașe similare din

Resurse de apă geotermală cu potential de exploatare în domeniul energiei și turismului balnear;

regiune.

Resurse    agro-alimentare    aflate    în    zona

metropolitană a municipiului;

Amenajarea de parcuri industriale pentru atragerea investitorilor în domeniul industriei și tehnologiei informației, sau al altor industrii producătoare nepoluante;

Dezvoltarea   activităților comerciale/ logistice

specifice zonelor de graniță.

Echipare cu infrastructură și servicii

Extinderea rețelelor de alimentare cu apă și

Lipsa      resurselor     financiare     pentru

canalizare către zona metropolitană și atragerea de

retehnologizarea producerii și distribuției de

noi utilizatori;

energie termică;

Utilizarea energiilor regenerabile - pentru iluminat

Rata scăzută a ocupării/ integrării persoanelor cu

public, încălzire șI transport public;

probleme sociale, risc de excluziune socială.

Finanțări     europene     pentru     înlocuirea/

retehnologizarea sistemului de alimentare cu energie termică, precum și pentru echiparea unităților medicale și/sau de educație;

Apariția unor instituții medicale cu finanțare privată la standarde înalte.

Cadrul natural și construit

Posibilitatea dezvoltării colaborării transfrontaliere

Degradarea mediului natural prin activități

în domeniul   protecției   mediului în cadrul

economice noi;

euroregiunilor;

Degradarea patrimoniului arhitectural.

Reabilitarea și valorificarea malurilor Crișului

Fond construit ce poate fi reabilitat - permite locații pentru funcțiuni turistice, comerciale, de agrement ;

Existența unei strategii naționale de dezvoltare a turismului și a strategiei de dezvoltare a Regiunii Nord-Vest, ce promovează valorificarea potențialului arhitectural urbanistic specific.

Administrația publică locală

Asistență financiară EU 2014-2020;

Diminuarea resurselor financiare disponibile

Dezvoltarea capacității PMO pentru implementarea

pentru implementarea proiectelor;

proiectelor ( prin experiența 2007-2013);

Insuficiența    resurselor    necesare    pentru

Îmbunătățiri recente ale legislației urbanistice.

implicarea directă în planificare și dezvoltare; Cadru legislativ insuficient pentru controlul administrației asupra dezvoltării.

2

Analiza SWOT


Tab. 3: Analiza SWOT

OBIECTIVELE DE DEZVOLTARE

ORADEA 2030

Obiectivele strategice sunt formulate coordonat cu rezultatele analizei SWOT, și abordează domeniile ce privesc conectivitatea orașului, competitivitatea economică, atractivitatea orașului și managementul public:

Accesibilitate și mobilitate - Conectarea cu structura de transport națională și Europeană

Obiectivul se referă la rețeaua de conectare și comunicare atingând elemente de infrastructură de transport, aerian (aeroport), cale ferată și rutieră, nodurile multimodale și infrastructura de internet

Obiectiv Strategic 1 - Oradea, oraș accesibil

Integrarea zonei metropolitane Oradea în sistemul național și european de transport

Economie inovativă și antreprenorială - Dezvoltarea resurselor umane și a infrastructurii economice de producție, servicii și turism

Obiectivul acoperă domenii integrate constituite din industrie, afaceri și servicii, universitate, cercetare, formare permanentă a adulților.

Obiectiv Strategic 2 - Oradea, oraș competitiv

Oraș cu un capital economic și uman adaptat la schimbările pieței mondiale

Calitatea și atractivitatea mediului natural și construit - Infrastructura urbană de utilități și servicii

Obiectivul acoperă domeniile ce asigură o viață comunitară de calitate, considerând domeniul public, serviciile și utilitățile publice, patrimoniul construit și natural, evenimente culturale și sportive.

Objectiv Strategic 3 - Oradea, oraș eficient funcțional

Imbunătățirea mediului, construit și natural, și asigurarea de servicii și utilități publice la costuri accesibile orădenilor și folosind tehnologii verzi.

Finanțare și administrație publică - Guvernare și managementul public

1. Marketingul Dezvoltării Spațiale este o metodă de analiză a pieței imobiliare în coordonare cu conceptul proiectelor pe care sectorul public și privat doresc să le realizeze. Metoda conține analiza zonelor în care se realizează proiectele, a funcției urbane care definește fiecare proiect și analiza consumatorilor/utilizatorilor cărora li se adresează proiectele. Analizele sunt teritoriale, tehnice și financiare.

(sursa - Valuation and Development Appraisal, 2nd edition, Clive Darlow)


Obiectivul este specific formelor de guvernare și de management, acoperind moduri de implicare a cetățenilor, în general, și în planificarea spațială, în special, marketingul dezvoltării spațiale1, managementul proprietăților și finanțarea și co-finanțarea planurilor de investiții de capital.

Obiectiv Strategic 4 - Oradea, oraș bine administrat

Creșterea performanței administrației publice și a gradului de participare a cetățenilor în procesul de luarea a deciziei.

POLITICI DE DEZVOLTARE URBANĂ ȘI

* METROPOLITANĂ

Obiectiv Strategic 1 - Oradea, oraș accesibil

Integrarea zonei metropolitane Oradea în sistemul național și european de transport

Politici de conectivitate

1a Creșterea accesibilității orașului

1b Imbunătățirea mobilității urbane și metropolitane

1c Dezvoltarea infrastructurii internet

Rolul politicilor de conectivitate în dezvoltarea urbană și metropolitană

Politicile privind accesibilitatea vizează organizarea integrată a formelor de acces către municipiul Oradea. Conectarea acestuia la sistemul de autostrăzi naționale, respectiv autostrada Transilvania și către Arad-Timișoara la coridorul IV, și coordonarea inițiativelor transfrontaliere pentru conectarea la coridorul TEN-T 6 Debrețin - Ucraina, vor favoriza creșterea fluxului de pasageri și de mărfuri. Pentru documentația P.U.G. direcțiile și capacitatea traficului determină (1). Indicarea terenurilor care vor fi utilizate pentru realizarea coridoarelor de transport rutier (2). Stabilirea nodurilor intermodale de transport și (3). Precizarea funcțiunilor urbane compatibile cu vecinătatea acestor coridoare și noduri.

Un aspect important în consolidarea Obiectivului 1 cu efect pozitiv asupra Obiectivului 2 îl are dezvoltarea capacității aeroportului, în special a terminalelor și a spațiilor de depozitare a mărfurilor. In cadrul P.U.G. mărirea capacității de trafic aerian solicită rezerve de teren, cu funcțiunile specifice activităților aeroportului. Comun acestor politici este necesitatea planificării comune și a finanțării de către ministerele de resort și a consiliului Județean.

Extinderea rețelei internet la nivel urban și metropolitan asigură o platformă comună de informare, comunicare, și cercetare între diverși actori cu interese în dezvoltarea urbană, în general, și în amplasarea de investiții, în mod special. Sistemul de administrare a proprietăților imobiliare și de administrare a procedurilor de eliberare a certificatelor de urbanism, precum și a autorizațiilor de construire asigură îndeplinirea dezideratelor expuse în Obiectivul 4.

PLANUL URBANISTIC GENERAI O r a d e a

Obiectiv Strategic 2 - Oradea, oraș competitiv

Oraș cu un capital economic și uman adaptat la schimbările pieței mondiale

Politici de dezvoltare economică

2a Dezvoltarea întreprinderilor și a locurilor de muncă 2b Integrarea culturii, sportului și serviciilor în turism 2c Dezvoltarea unui nod important de comerț 2d Dezvoltarea cercetării și formării profesionale

Rolul politicilor de dezvoltare economică în dezvoltarea urbană și metropolitană

Politicile privind dezvoltarea economică a municipiului vizează actori urbani cu interes specific în domeniu, dar și un parteneriat mai vast între sectorul privat, sistemul universitar și de educație și primărie. Sunt vizate în primul rând acțiuni care să amplifice efectul pozitiv al parcurilor tehnologice existente în economia regională, prin crearea de locuri de muncă și prin legătura cu noi producători și piețe de desfacere.

Creșterea rolului incubatoarelor de afaceri, dedicate și studenților, vor asigura o creștere durabilă a calificării forței de muncă în domenii legate de IT&C, producție, meșteșuguri sau servicii. Rolul cercetării, producției și prelucrării produselor în domeniul divers al agriculturii trebuie crescut. Atât pentru activitățile de producție industrială, cât și pentru cele agricole sunt necesare spații de reprezentare, expoziționale, târguri cu caracter regional, dar și clădiri de birouri pentru funcțiuni specifice activităților menționate, precum și pentru activități financiare și asigurări.

Pentru documentația P.U.G. implementarea acestor politici solicită investiții noi. Pentru identificarea de amplasamente adecvate, coordonarea cu UAT din zona metropolitană este fundamentală. Pentru folosirea rațională a rețelei de transport și de utilități, apă, canal, energie electrică, aceste investiții se vor coordona cu rezervele de teren dedicate Obiectivului 1, repectiv în vecinătatea coridoarelor de transpor rutier și aeroport. Clădiri cu funcțiuni de birouri, în special de reprezentanță a firmelor pot fi amplasate și în zona centrală sau pe axe de perspectivă oferite de Criș sau de Peța.

în același timp, orice planificare sustenabilă vizează asigurarea rezervelor de teren necesare evoluției pe termen lung, în perspective de timp care depășesc momentul 2030. O astfel de preocupare înseamnă în primul rând gestionarea rațională a resursei teren (nemultiplicabilă și finită), prioritizarea reutilizării suprafețelor intra-urbane ca alternativă la extinderea orașului în cadrul natural și o lărgire precaută a zonei intravilan, în acord deplin cu interesul public și cu exigențe de ordin social, ecologic și infrastructural.

4

Politici de dezvoltare urbană


Obiectiv Strategic 3 - Oradea, oraș eficient funcțional și sustenabil îmbunătățirea mediului construit și natural, și asigurarea de servicii și utilități publice la costuri accesibile orădenilor și folosind tehnologia verde.

Politici de asigurare cu utilități și servicii

3a Creșterea coeziunii teritoriale și integrării sociale 3b Integrarea mediului construit cu cel natural 3c Eficientizarea energetică a ”infrastructurii urbane”

3d Aplicare de măsuri inovative pentru depoluarea terenurilor

Rolul politicilor în dezvoltarea urbană și metropolitană

Orașul funcțional reprezintă pachetul substanțial prin care municipiul Oradea devine atractiv pentru locuitori, vizitatori și investitori. Din punct de vedere spațial, implementarea acțiunilor ce determină orașul funcțional se va face în coordonare cu zonarea fiscală a municipiului.

Un rol special îl are modul în care se întreprind acțiuni de implementare a politicilor construite sub Obiectivul 3. Viziunea Oradea 2030 este direcționată către un oraș eficient energetic, care protejază resursele naturale și combate poluarea și emisiile CO2. Pentru documentația P.U.G. aceste politici sunt direcționate în primul rând către coeziunea teritorială, asigurând sporirea calității vieții prin înlăturarea disfuncțiilor și a lipsei unor servicii publice, rețele edilitare, trasee de transport public. In legătura cu transportul, P.U.G. va identifica trasee pentru zone pietonale și, respectiv, pentru piste pentru biciclete.

Politicile privind patrimoniul construit și natural se realizează spațial prin intervenții de conservare/reabilitare al fondului arhitectural valoros din zona centrului istoric, prin punerea în valoare a traseului Crișului Repede și creșterea suprafețelor de spații verzi, pe proprietăți publice și private. Un capitol special este cel privind recuperea terenurilor poluate și introducerea acestora în circuitul imobiliar.


[ Am

JdM


PLANUL URBANISTIC GENERAI O r a d e a

Obiectiv Strategic 4 - Oradea, oraș bine administrat

Creșterea performanței administrației publice și a gradului de participare a cetățenilor în procesul de luarea a deciziei

Politici de management

4a Realizarea unei platforme de cooperare regională pentru promovarea Oradiei și a ZMO

4b Promovarea formelor de planificare participativă

4c Dezvoltarea resurselor umane în domeniul planificării spațiale

4d Dezvoltarea formelor de management financiar pentru asigurarea implementării proiectelor

Rolul politicilor în dezvoltarea urbană

Politicile privind dezvoltarea instituțională și a resurselor umane în sectorul administrativ nu au o dimensiune spațială care să fie prezentată în cadrul P.U.G. Capacitatea și creativitatea Primăriei de a informa și implica cetățenii în procesul de planificare a dezvoltării urbane și în diverse etape ale realizării documentației de urbanism, în special, va fi esențială în implementarea P.U.G.

Inițiativele și activitățile specifice sunt legate de introducerea datelor urbane din documentațiile P.U.G. în sistemul informatic al Primăriei pentru asigurarea unei informări a publicului larg și pentru eficientizarea procesului de emitere a documentelor ce privesc realizarea de investiții.

Un aspect special este legat de valorificarea patrimoniului construit prin:

 • (1). Coordonarea investițiilor publice cu veniturile obținute prin impozitarea proprietăților;

4

Politici de dezvoltare urbană


 • (2) . Asigurarea unei transparențe privind tranzacțiile imobiliare;

 • (3) . Valorificarea financiară a patrimoniului public și privat aflat în proprietatea municipiului Oradea.

Obiectivele dezvoltării teritoriale se înscriu în direcțiile de dezvoltare vizând creșterea ofertei de amplasamente pentru investiții, sporirea gradului de atractivitate și stilul municipiului. Dezvoltarea viitoare a Oradiei se bazează pe atractivitatea condițiilor de locuire și a existentei locurilor de muncă. în consecință obiectivele strategice de dezvoltare ghidează creșterea urbană în direcția obținerii unei economii puternice, cu mai multe oportunități de angajare și a unui cadru atractiv de locuit pentru persoane singure și familii.

O viitoare economie urbană puternică solicită un climat de afaceri favorabil și o curriculă universitară proactivă și adaptabilă tendințelor pieței de muncă. Condițiile de locuire pentru toate grupurile de populație vizează locuința, accesul locuinței la utilități publice și accesul locuitorilor la spații publice destinate serviciilor și la facilități de recreere.


ASPECTE SPAțIALE ALE DEZVOLTĂRII

5.1 Premisele spațiale ale dezvoltării:

Factori favorizanți/potențiale:

 • •      rezerve importante de teren aflate în proprietate publică (stat/județ/municipiu) sau privată, viabilizate și situate în poziții avantajoase

 • •      structură urbană majoră coerentă în zona centrală/ pericentrală și a marilor cartiere rezidențiale

 • •      rețea bine dezvoltată a domeniului public, cu potențial de extindere/transformare a spațiului public

 • •       structuri urbane cu bune calități spațiale, arhitecturale și funcționale: centrul istoric, cartierele tradiționale (Velența, Seleuș, Episcopia Bihor, Ioșia)

 • •      elemente peisagere cu bune calități ambientale și ecologice: Crișul Repede, Peța, culturile pomicole de pe versanți, rețeaua de spații verzi

 • •       cadru natural și antropic variat și atractiv: agrement balnear, păduri, amenajări piscicole, suprafețe viticole și pomicole, rețea de localități bine dezvoltată

 • •       poli de interes dezvoltați recent, în afara centrului istoric: Universitate, complexuri de retail, parcurile Eurobusiness

 • •      cadru planificativ și de dezvoltare - Zona Metropolitană Oradea, proiecte transfrontaliere

Factori defavorizanți/disfuncțiuni:

 • •       bariere spațiale (CF, centură, Criș, artere) care condiționează evoluția spațială și mobilitatea, în special pe cea lentă - pietoni, bicicliști

 • •       zone rezidențiale izolate, cu accesibilitate dificilă și cu infrastructură deficitară (str. Dragoș Vodă, cartierul Eminescu, cartierul Grigorescu, Episcopia Bihor-Oncea, zona str. Coriolan, str. Maramureșului)

 • •      zone intraurbane destructurate, disfuncționale (ex. piața Cetății)

 • •      topografia și structura geomorfologică cu grad ridicat de risc din zona nordică

 • •       afectarea culturilor pomicole și viticole prin urbanizare extensivă a versanților

 • •      suprafețe subutilizate, dar neaccesibile pe termen scurt operațiunilor de restructurare (poluare a solului, structuri industriale dezafectate etc)

 • •       lipsa suprafețelor libere în cartierele de locuințe colective, disponibile pentru operațiuni de reabilitare

PLANUL URBANISTIC GENERAI O r a d e a

5.2 Direcții spațiale de dezvoltare

Principii de abordare a planificării în cadrul PUG:

 • •       gestiune rațională a resursei teren

 • •       dezvoltare „de la centru spre periferie”, eficientizarea utilizării suprafețelor deja urbanizate ca alternativă

la extinderea orașului în cadrul natural

 • •       corelarea dezvoltării municipiului cu exigențele evoluției zonei metropolitane

 • •       dezvoltare echilibrată a tipurilor de activități economice, în raport cu evoluția zonei metropolitane și cu locuirea în municipiu

 • •       protejarea cadrului natural, a culturilor pomicole și viticole și valorificarea peisajului cultural

 • •       protejarea și valorificarea patrimoniului, ca resursă sustenabilă a dezvoltării

 • •       calitatea spațiilor publice, a infrastructurii și a dotărilor ca premisă a calității vieții și a atractivității economice

 • •       continuitatea rețelei de spații publice și verzi, conectarea acesteia la rețeaua metropolitană de agrement și la cadrul natural

 • •       oraș deschis și accesibil pentru toate categoriile sociale, economice și de vârstă, depășirea barierelor urbane

 • •      dezvoltarea unor axe de dezvoltare integrată în lungul culoarelor ecologice ale cursurilor de apă Criș și Peța

 • •       integrarea cursurilor de apă în oraș ca factor ecologic, ambiental și de mobilitate

în ultimul deceniu, Oradea a parcurs atât transformări ale structurii constituite, cât și un proces de extindere pe suprafețe noi, având în cea mai mare parte utilizare agricolă. Cererea foarte mare pentru locuințe individuale și prețul relativ redus al terenului agricol a dus la dezvoltări rezidențiale cu caracter extensiv.

Polaritatea dată de cele două mari concentrări ale populației -Rogerius și Nufărul rămâne o caracteristică esențială a corpului urban. Cele două cartiere au dezvoltat o autonomie funcțională în raport cu centrul orașului și beneficiază de bune legături cu acesta prin intermediul unei rețele de transport public și privat bine puse la punct. Totuși, calitatea legăturilor pietonale cu centrul sau cu alte cartiere, starea spațiilor publice și verzi, deși sensibil diferite între cele două cartiere, trebuie îmbunătățite la nivelul celor din zonele centrale.

Declinul celor două platforme industriale ale orașului (vest și est) a fost compensată economic de dezvoltarea sectoarelor comercial și de servicii, cu precădere în zona centrală. Recuperarea și reintegrarea economică, ecologică și urbanistică a fostelor suprafețe industriale este însă o condiție pentru o evoluție echilibrată a activităților în oraș.

5

Aspecte spațiale ale dezvoltării


Modernizarea și extinderea rețelei de străzi a canalizat interesul investițional. Astfel, apariția centurii și modernizarea șoselelor de acces în oraș a dus la concentrarea de activități cu caracter comercial, logistic și de servicii în sudul orașului. Succesul parcurilor tehnologice Eurobusiness, înființate de către administrația publică, justifică extinderea și multiplicarea infrastructurii de susținere a afacerilor și în mod special a IMMurilor, în conexiune directă cu dezvoltarea infrastructurii de transport - prelungirea rutei ocolitoare, modernizarea aeroportului, înființarea nodurilor intermodale sau dezvoltarea unui hub logistic.

Dezvoltarea deosebit de dinamică a periferiei sudice are și o semnificativă componentă rezidențială (Europa, Grigorescu). O parte importnată a noilor cartiere - deopotrivă în nord și în sud - a fost construită pe teritoriul comunelor limitrofe, la limita orașului, sporind astfel rolul unei planificări spațiale extinse dincolo de granițele adminstrative ale municipiului.

Versanții din nordul orașului, cu expunere favorabilă, au fost cel puțin la fel de atractivi pentru construirea de locuințe, urbanizarea acestei zone având ca și consecințe negative restrângerea culturilor viticole și pomicole și expunerea locuitorilor la riscuri crescute de alunecări de teren. Asigurarea stabilității versanților și protejarea culturilor tradiționale ale orașului sunt obiective cel puțin la fel de importante ca și satisfacerea nevoii de locuințe noi și trebuie avute în vedere.

Culoarul Crișului a rămas principala axă spațială și funcțională a orașului, ea legând o mare parte a cartierelor, centrul istoric, zonele de agrement. Importanța acestei axe este confirmată de atenția și popularitatea pe care spațiile publice de pe maluri au primit-o în ultimii ani. Potențialul dat de cursul râului trebuie consolidat și valorificat în continuare, prin dezvoltarea zonelor riverane și prin îmbunătățirea calității spațiilor publice de pe maluri. Malurile apelor oferă o resursă importantă de spații verzi în condițiile unui deficit semnificativ înregistrat pe cap de locuitor în 2012.

Emergența sectorului universitar, extinderea campusului aferent, a noilor oferte comerciale și rezidențiale de pe latura sudică a orașului, a viitorului parc Salca, conferă culoarului pârâului Peța rolul unui

Fig. 10: extinderea orașului în cadrul natural, bariere urbane
PLANUL URBANISTIC GENERAI O r a d e a5

Aspecte spațiale ale dezvoltării


potențial coridor de dezvoltare, care reunește investiții publice cheie (educație, cercetare, cultură, susținerea afacerilor) cu locuințe de tip urban și spații de agrement. Valorii ecologice și urbanistice a culoarului Peța i se adaugă cea de axă verde de legătură între cartiere (Ioșia-campus-P-ța 22 Decembrie - Salca - Seleuș-Nufărul) și de legătură verde cu zona balneară de la Băile Felix.

Cele două axe principale de dezvoltare est-vest (Criș și Peța) sunt susținute prin îmbunătățirea legăturilor nord-sud, pe traseul actualelor bulevarde, dar și prin realizarea unor legături noi. Prin intensificarea și îmbunătățirea utilizării terenurilor riverane ale acestor bulevarde, dar și prin întărirea componentei pietonale și creșterea calității spațiilor publice, se urmărește consolidarea unor axe de dezvoltare urbană atractive și o mai bună ierarhizare a structurii orașului. Principala axă nord-sud reunește obiective publice și spații de primă importanță în oraș: Cimitirul, Universitatea, Centrul Istoric, magazinul Crișul, spitalul județean). Prelungirea acestui traseu spre sud și nord și completarea obiectivelor de interes pentru public (centru de conferințe, campus, zone de agrement etc), dar și reamenajarea spațiilor publice în lungul său, sporesc importanța și atractivitatea axei nord-sud.


PROGRAME ȘI PROIECTE

Programele acoperă domeniile acoperite prin politici publice menționate în capitolul 4. In cuprins sunt formulate trei programe privind conectivitatea orașului și a zonei metropolitane, un număr de cinci programe de suținere a economiei, douăsprezece programe privind susținerea funcționalității orașului și a zonei metropolitane și patru programe privind consolidarea capacității administrative.

Proiectele sunt marcate pe imaginile alăturate textului și pe planșa de concept care însoțește masterplanul, vezi anexa (extras - pag. 60).

Proiecte relevante pentru evoluția urbanistică a orașului, cuprinse în documente strategice anterioare elaborării PUG, au fost integrate în masterplan și vor face parte din Planul Urbanistic General, alături de propunerile rezultate în urma studiilor de fundamentare aferente PUG. Următoarele documente au fost consultate și integrate:

 • • PIDU Oradea, 2010;

 • • Strategia de dezvoltare a zonei Metropolitane Oradea, 2011;

 • • Strategia de dezvoltare locală a municipiului Oradea, 2011;

 • • Conceptul Integrat de Management a Energiei Termice, 2008;

 • • Strategia culturală Oradea 2009-2013, 2008;

 • • Strategia de marketing turistic Centrul istoric Oradea, 2005;

 • • Planul Strategic de Dezvoltare al Universității din Oradea 20082013, 2007;

 • • PATJ Bihor, 2005;

 • • PUG Oradea, 2000;

Au fost analizate, de asemenea tendințele de evoluție spațială și cele ale sectorului imobiliar, așa cum sunt evidențiate prin documentațiile de urbanism (PUz, PUD) elaborate în perioada 2000 - 2012.


POLITICI DE CONECTIVITATE

LEGE MEA

PROGRAM l PwWa crațiAn

Q Dezv^rar&aj'flfXMWTViar&a aeraponulu Oradea

---Ccnlotfared rc^ei infirauraona dfr paie tcidrțli lâ n^cuuo rrratropOlfianâ dn țxulB allalâ In phndiare

Trișau Mlelurishe Vârtâ EWȘ ■ Oradea       Felut

•. - - Tras*» Uwciete de importanța urbana

DeWtarca unui -crminal aerian de cargo


Cj RawrțJ InH OwWX

Traseu Inel Gca&tîw Oradea

■    ■ Erlirdnra hiasraj Ital OotWtir QraPna

——— Traseu cefe fenrJI

_ _ Traseu Iihtvji i' Propunere prelungire l/urseu tiwtiv*


POLITICI DE SUSțINERE A CONECTIVITĂțII

1a Creșterea accesibilității orașului

1b Imbunătățirea mobilității urbane și metropolitane

1c Dezvoltarea infrastructurii internet

PROGRAME DE SUSțINERE A CONECTIVITĂțII

PROGRAM 1.1.: Porțile orașului

Programul susține investiții ce asigură conectarea municipiului Oradea cu rețeaua de transport rutieră națională și europeană, creșterea capacității aeroportului Oradea coroborată cu personalizarea funcțională și arhitecturală a zonelor prin care se intră în municipiu (program integrat și cu programul 1 și 4 din Politica de Dezvoltare Economică). De asemenea, este vizată conectarea orașului la rețelele cicloturistice europene.

1.1. PROIECTE PRIORITARE:
 • 1.1.1. Dezvoltarea/modernizarea aeroportului Oradea.

 • 1.1.2. Prelungirea inelului ocolitor în afara străzilor urbane (O. Densușeanu, Podului, Matei Corvin, Calea Clujului) și racordarea la autostrada Borș - Tîrgu Mureș - Brașov, A3 (pe planșă: z01)

 • 1.1.3. Conectarea rețelei intraurbane de piste pentru bicicliști la rețeaua metropolitană de piste, aflată în planificare, în corelare cu Strategia de dezvoltare a zonei Metropolitane Oradea, Proiect 3 (pe planșă:z02);


PROGRAM 1.2.: Noduri de transport multimodale

Programul are drept scop creșterea mobilității persoanelor și mărfurilor prin asigurarea de spații pentru conectarea legăturilor diverselor moduri de transport de trafic către și dinspre centrele de locuire, muncă și recreere.

1.2. PROIECTE PRIORITARE:

 • 1.2.1. Realizarea unui nod intermodal de transport public feroviar/ rutier/tramvai în vecinătatea Gării Oradea, prin construirea unei autogări (pe planșă: c10);

 • 1.2.2. Dezvoltarea unui hub logistic (Strategia de dezvoltare a Zonei Metropolitane Oradea, Proiect 7);

 • 1.2.3. Dezvoltarea unui terminal aerian de cargo (Strategia de dezvoltare a Zonei Metropolitane Oradea, Proiect 8);

PROGRAM 1.3.: Rețele de comunicare

Prin realizarea programului se urmărește asigurarea capacității rețelei de transfer de date pentru toate zonele orașului și asigurarea traseelor subterane pentru pozarea cablajelor diferiților operatori.

1.3. PROIECTE PRIORITARE:
 • 1.3.1. City Net - canalizație pentru rețele de transfer de date

 • 1.3.2. Hot spot-uri gratuite în spații publice

  43
Realizarea infretnichirli dedicate dezvoltam «Miorului IWM


r                    n

--1

Realizarea unui nou Parc Industrial

/ / /

f          .

7A1

'k


SALDABAGIU DE MUNTE


sAntandreiUILEACU DE MUNTE


centru târguri si Bipozjlil


Extinderea nwdwnlEarea Infraatruclurii uiHvoradare


Centru multlfun^ional do confonnfe, congres* si Rppțtacc*»


] Contru de cerco1areH(jerv*itarc-lno¥Bre in industria agraortlmofitart


Centru do cercetaro-dezvoltare in domeniu i energiei regenerabile ți a apei gcOlermâ^a


Z / / z z z


r Extinderea parcului

i Industrial Eurobusioess 2


Realizarea intrvtruetum dedicat? dej-VO-ltărli! sectorului IMM


| Roalijania unul nou Parc industrial


infrastructurii dedicate dezvoltării sectorului «MM


POLITICI DE SUSȚINERE A ECONOMEJ

leqhoA

PROGRAM I Rafturi tehr.o cxjize ți do CdfCeiite

O Eilmdcrca par=L ji iraduslriai EurobjKne^s 2

Realizarea inor ooi parcun ■nauMoale

O Citarea unui po de CompdWJviLâljB economii situat in fora uria^r friiiCare Txncomom înființarea unu centru de corc9l3re -dezMC-H&-e ui domeniul energii reasî^rBbiiff și a anei gwiwmiis

PROGRAM 3 in£rapnnden mei si rrw.tocii

Q Realizarea înlraitnjeiirt iSedcate dezvdtani aectorulw IMM

PROGRAM -1 Centre de alacen ți ierviCH

l*’"} Realizaea l-u, cwBu rnufurur-eicrm1 de caMerințe eetigrM* ți spectacole

Realizarea unui cerbu de tâigur- ț- e.i mzjIji

PROGRAM 5 rnfnabuchiH edL&ajtinatf pce-u-uversiiarâ ți unrveredaiâ

Q   E Arderea și rnotorn raiea irtlrasa jOuii utwervrlnle

POLITICI DE SUSțINERE A ECONOMIEI

2a Dezvoltarea întreprinderilor și a locurilor de muncă 2b Integrarea culturii, sportului și serviciilor în turism 2c Dezvoltarea unui nod regional de comerț 2d Dezvoltarea cercetării și formării profesionale

PROGRAME DE SUSțINERE A ECONOMIEI

PROGRAM 2.1.: PARCURI TEHNOLOGICE ȘI DE CERCETARE

Programul Parcurilor industriale de producție urmărește asigurarea amplasamentelor pentru noi activități economice sau pentru extinderea întreprinderilor economice existente cu valoare strategică pentru dezvoltarea economică a orașului, dezvoltarea zonelor industriale cu suprafețe conforme tipului de activitate, operaționale în conformitate cu reglementări privind respectarea mediului și a vecinătăților și restructurarea platformelor industriale create în perioada de dinainte de 1989.

2.1. PROIECTE PRIORITARE:
 • 2.1.1. Extinderea parcului industrial Eurobusiness 2 pe fostele suprafețe militare și în zona aeroportului (pe planșă: a07);

 • 2.1.2. Realizarea unor noi parcuri industriale în zonele str. Santăului și Suișului, platforma C.E.T. 2, str. Uzinelor (pe planșă: a07).

 • 2.1.3. Crearea unui pol de competitivitate economică în municipiul Oradea situat pe în zona unităților militare Tancodrom (PIDU Oradea, Programul 5.1.2., proiect P1, pe planșă: a15);

 • 2.1.4. înființarea unui centru de cercetare - dezvoltare în domeniul energiei regenerabile și a apei geotermale (Strategia de dezvoltare locală a municipiului Oradea, Proiect 12, pe planșă: a16);

 • 2.1.5. înființarea unui centru de cercetare - dezvoltare - inovare în industria agroalimentară (Strategia de dezvoltare locală a municipiului Oradea, Proiect 13)

PROGRAM 2.2.: INTREPRINDERI MICI ȘI MIJLOCII

Programul urmărește creșterea ponderii firmelor locale de afaceri mici și mijlocii în parcurile tehnologice, centrele de cartier și în zona centrală, specializate în activități și servicii axate pe turism, producție sau artă.

2.2 PROIECTE PRIORITARE:

2.2.1 Realizarea infrastructurii dedicate dezvoltării sectorului IMM1, în cadrul unuia dintre parcurile industriale ale orașului.

1. Clădiri de producție și de administrare a activității de producție, divizibile în module spațiale care pot fi închiriate / achiziționate de către intreprinderi mici sau mijlocii. Căi de acces, rețele edilitare și de comunicație, spații de parcare comune sau individuale etc.


 • 2.2.2. Reabilitarea centrelor de cartier (spații publice) pentru creșterea atractivității lor și pentru susținerea întreprinzătorilor comerciali.

PLANUL URBANISTIC GENERAI O r a d e aTEfiENL Ra OCUPATE IN

PERIOADA 2W0 21)12

TEAENURl NEOCUPATE iH

intramilm

TEfiENURl RESTRllCTURABllE

LIUEZPPCDSOf!

557ha

172Sha

tetei

2515ha

| 7B7ha


ZONA CU PROBABILITATE MAXIMA DE ALUNECARE S ALUNECĂRI ACTIVE NTERDfCTIE OE CONSTRUIRE

LIMITA I 'JTRAVILAN 2012


PROGRAM 2.3.: CENTRE DE AFACERI ȘI SERVICII

Programul Centrelor de afaceri urmărește promovarea municipiului ca centru de afaceri regional, asigurând amplasamente pentru dezvoltări de birouri clasa A în zone cu accesibilitate facilă și pentru servicii suport de tip centre de conferință, târguri și expoziții etc.

2.3 PROIECTE PRIORITARE:
 • 2.3.1. Realizarea unui centru multifuncțional de conferințe, congrese și spectacole pe un amplasament disponibil în apropierea zonei centrale, a campusului universitar și a parcului industrial Eurobusiness 2 (pe planșă: a11). Oportunitatea investiției este susținută de PIDU Oradea și de Strategia de dezvoltare a zonei Metropolitane Oradea;

 • 2.3.2. Realizarea unui centru de târguri și expoziții în proximitatea aeroportului și parcului industrial Eurobusiness 2.

PROGRAM 2.4.: INFRASTRUCTURA EDUCAțIONALĂ PREUNIVERSIATRĂ ȘI UNIVERSITARĂ

Programul cuprinde proiecte ce privesc creșterea calității educației în condiții de siguranță și de igienă, prin reabilitarea clădirilor existente, dezvoltarea de noi spații cu funcțiuni precum cele de cazare - cămine, laboratoare tematice, ateliere și biblioteci, dar și dotarea cu echipamente educaționale IT, cărți, documentații etc.


2.4 PROIECTE PRIORITARE:
 • 2.4.1. Extinderea și modernizarea infrastructurii universitare, dezvoltarea unui cartier universitar pe malurile pârâului Peța, în apropierea centrului istoric (pe planșă: a13, a11, a06);
POUT1CI DE CREȘTERE A ATRACTIVI TA Țtl ■ TRANSPORT

legenda

PKDGHAM 2: Tranapwt motonzat public ți persora

— — tnaocucerca unei ramifcsți» e rețetei de tramvai pfi^a ia auLogară ți gara E*t

■ ‘ Rfileaua bc tramvai tmlentâ

■ Capât lnn> tramvai

O Renfcjrarcâ dr parcă, e pufilrce rrtuTOetlfUt

Reabzaraa de parca.» colective razrrvrto tocalanâw în cariwre de locuințe colective

 • *   - armei sijxr - irediu

 • ♦    - Sârmei Air-]

McHferi-zdi eu >i iXHțunjjii etnii lizn Cin Ferate piHAbratea uiwn UTâ* pe parte* etSti triajului

Rpoiganijarea cjrcixnlfli pe Elr Principalakjf Llnrlr ți CAlăiașikjc

—S Reamrarai unui pasaj subieran de Vararnire

im unui p«W| lublnran flo [■«'-"naB ■ «kjr

T-asn) Ințl Cocilor Oaie»            Q Rtanj Inft <?;țJ'țr

Esrxidera traseu Inai C;stiloi CratJea            trase-j Mia tef sr8

POLITICI DE CREȘTERE A ATRACTIVITĂțII PRIN UTILITĂțI ȘI SERVICII ȘI PROTECțIA PATRIMONIULUI

3a Creșterea coeziunii teritoriale și integrării sociale

3b Integrarea mediului construit cu cel natural și protecția patrimoniului arhitectural

3c Eficientizarea energetică a ”infrastructurii urbane”

3d Aplicare de măsuri inovative pentru depoluarea terenurilor

PROGRAME DE SUSțINERE A FUNCTIONALITĂțII ORAȘULUI ȘI A ZONEI METROPOLITANE

PROGRAM 3.1.: APĂ POTABILĂ, CANALIZARE și TERMOFICARE

Programul coordonează activități și proiecte prin care se urmărește ridicarea standardelor de locuire, prin asigurarea de utilități pe întreg teritoriul orașului, la capacitatea necesară, precum și noi investiții care să asigurare utilitățile necesare în zonele propuse spre dezvoltare. In mod specific sunt urmărite acele investiții prin care sunt definite zonele de protecție, previzionarea eventualelor schimbări ale nivelului apelor de subsol (în urma influenței unor factori externi), modernizarea și extinderea rețelelor, dotarea spațiilor publice cu fântâni publice, creșterea calității apei potabile și reducerea necesarului de tratare chimică. Pentru rețeaua de canalizare se urmărește dezafectarea foselor septice și racordarea la canalizare a utilizatorilor.

3.1. PROIECTE PRIORITARE:
 • 3.1.1. Extinderea rețelelor de apă și canalizare în zona Metropolitană Oradea (Strategia de dezvoltare a zonei Metropolitane Oradea, Proiect 2). Proiectul include municipiul Oradea.

 • 3.1.2. Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Oradea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice. Realizarea unei noi centrale de producere a energiei termice (Strategia de dezvoltare locală a municipiului Oradea, Proiect 11);

PROGRAM 3.2.: TRANSPORT MOTORIZAT PUBLIC ȘI PERSONAL Prin program sunt asigurate condițiile mobilității sistemului și încurajarea mobilității alternative, asigurarea legăturilor de trafic și a locurilor de parcare, respectiv garare. Prin documentațiile de urbanism pentru investiții noi sunt prevăzute suprafețele necesare infrastructurii de transport, a parcărilor, inclusiv zonele de protecție aferente, dar și a măsurilor de protecție directe, prin reglementare, sau colaterale prin interzicerea de centre comerciale, în condițiile în care, nu au acces direct către rețeaua de trafic de ordin superior (în principal străzi de categoria I).


3.2. PROIECTE PRIORITARE:
 • 3.2.1. Extinderea rețelei de linii de tramvai pe traseul Bd. Decebal -Universitate - str. Dimitrie Cantemir (pe planșă: c09);

 • 3.2.2. Realizarea inelului central prin măsuri de lărgire a amprizei pe segmentul Sucevei (pe planșă: c01);


’Nț


POLITICI DE CREȘTERE A ATRACTMTAțn LEGENDA

PROGRAM 3 Trafic nflmpInraMț Irasr* EMpcAflVpmBQni

RMbiUlafM pasartthțtor p^tanșfe petit c^£w r<ir.*;i + pas^jqi'paMtBiff coi ia cafea ferata Cnț afltff® rulare

PROGRAM 4 Donertul pul*C

ReutaiIrlXE-j Tețele de spații puty ce din «jrbereie de IdcuinQe ocfecbve

RvatiIMn* «Nttitltt dt cartJtr

A Recettf. guraraa ar ^eamenai jrea scuiMijrior urpane

--- Tra&au Ga-a leralâ

PRO GRAM 5 Orașul spabilw vera

• Realidrea de apaj" vet£i pdtoce

 • *  - Ani^rjyJWBa df cave iMe'OTamrr.cLîyF In lungul

a.jiurAv dft iip* I Pe?a. Adun») și fegAlura N-S

; Z Z Z AmerjjiL'H» lu’ffltrJii n fAi.tui CnșU Repede

 • * - - - AjiiPf-jjww :tei t'S6*r cx+tle de Importam*

PROGRAM 7 PjtTrmonni jrhileciurad ți oulirai

Rocprifigurunt» pepfiiuiu! t&Azk Avram iaxu PMOnaKarW «1t Vs^Ig Ak^cțandr + pelgnalizseoa pârllaiA a sagmartLiiI ncrnc M tir Rapubicl

‘C=k:' Traversare peionalâ In P-ala inocpe*idon»i r acces Cewre

— Refacerea podului pkHdrutf dd acced ta Celalea Oradea Pod: Jwebdfsal adr. Grijorete-u < jrauj^jI Vulturul Neg im

IXi Q3«‘vokh AMrcrwnic

PROGRAM 6. Serrtai si facdAflți pentru «xnuntlale f1! lir&Suceree dedolâh pubice (educație sănătate, &paai verzi) In zor» ursan zare re&wr (♦J CampjE școlar pe s:r Aranlei Române PROGRAM 11. Managementul deșeurfior

I!! STape ca senarw fi wtarifcare a Mmasct PROGRAM 12 Calrtalca medului Insornurarnx (Cî) Ectfcwzsrita jranniw poluata v rautihurva suprafețelor pwi?u atâ^italJ urbane

i    Prezervarea ratxâtaior va oroase

I     L-mtauirira țLWufui de Arie prr/pțAlâPrograme de dezvoltare


 • 3.2.3. Realizarea de parcaje publice multietajate în vederea decongestionării străzilor în zona centrală. Amplasamente propuse: curtea sediului Primăriei, Piața Independenței, stadionul Voința. (pe planșă: c07);


 • 3.2.4. Realizarea de parcaje colective rezervate locatarilor în cartierele de locuințe colective, în vederea decongestionării spațiilor publice și a creării de zone verzi (str. Sovata, Șc. Gen. 11 etc);

 • 3.2.5. Realizarea de pasaje subterane de traversare a CF pe Calea Clujului, str. Ogorului, modernizarea celui de pe Șt. cel Mare la patru benzi (pe planșă: c04);

 • 3.2.6. Modernizarea și prelungirea străzii Căii Ferate până la strada Ogorului și realizarea unei străzi pe latura estică a triajului CF, în vederea reactivării platformei industriale de est (pe planșă c05, c06);

 • 3.2.7. Prelungirea drumului expres (Ecaterina Teodoroiu) până la str. Matei Corvin (pe planșă: c05)

 • 3.2.8. Reorganizarea circulației pe străzile Principatelor Unite și Călărașilor.

PROGRAM 3.3.: TRAFIC NEMOTORIZAT - BICICLIȘTI ȘI PIETONI Programul este integrat cu programul 2 și răspunde politicilor de reducere a factorilor de poluare mobilizând comunitatea orădeană în folosirea, la nivelul cartierelor sau a întregului municipiu, a sistemelor alternative, precum biciclete sau mersul pe jos către locurile de muncă, agrement sau spațiile comerciale. Documentația de urbanism va propune traseele de biciclete și cele pietonale, inclusiv piețele publice, precum și spațiile necesare parcărilor acoperite pentru biciclete.

3.3. PROIECTE PRIORITARE:
 • 3.3.1. Dezvoltarea unei rețele de piste pentru biciclete la nivelul întregului oraș, conectată la rețeaua metropolitană de trasee cicloturistice.


 • 3.3.2. Introducerea de facilități publice pentru parcarea bicicletelelor (rasteluri, spații acoperite), în principal în zona centrală a orașului și în zona de acces a insituțiilor publice.

 • 3.3.3. Reabilitarea pasarelelor pietonale peste CF și realizarea unor pasarele/pasaje noi la CF, Criș sau artere rutiere, în vederea îmbunătățirii mobilității lente și a diminuării efectelor de barieră urbană (pe planșă: c03).

PROGRAM 3.4.: DOMENIUL PUBLIC

Programul vizează creșterea calității spațiului public din punct de vedere al accesibilității și al designului. Din punct de vedere al accesibilității sunt abordate spațiile publice. Din punct de vedere al accesului, programul urmărește asigurarea accesibilității pentru toate grupele de vârstă, asigurarea accesibilității pentru persoane cu dizabilități, prin remodelarea spațiilor publice în favoarea pietonului. Din punct de vedere al calității designului sunt vizate acțiunile de reabilitare a spațiilor libere în favoarea locuitorilor și plantarea, mobilarea și iluminarea adecvată a acestor zone publice.

3.4. PROIECTE PRIORITARE:
 • 3.4.1.Reabilitarea rețelei de spații publice din cartierele de locuințe


POLITICI OG CfiE$TERE A ATRACTlVlTĂȚH LEGENDA

ZONE CU PATRIMONIU CONSTRUIT VALOROS

' Ar-wmtftiJ iirten 'Canini tsionc OrBdW - cod 1.Ml 2010 BH-4l-*-A-0103?

£ Zonă ve'oroasâ *n pum de vedere palrimcdluiul

7do3 de p*Qlec0e a monunwrtltlw wv arisamfrurenr ironie

Sd artiKlogic


colective pe baza unor planuri urbanistice zonale de regenenare urbană. (pe planșă: a09)

 • 3.4.2. Reconfigurarea și reamenajarea scuarurilor urbane în vederea creării unei rețele de spații publice cu rol de centru sau subcentru de cartier și cu caracter predominant pietonal. (pe planșă: p01)


PROGRAM 3.5.: ORAȘUL SPAțIILOR VERZI

Scopul programului are în vedere creșterea suprafețelor spațiilor verzi, echilibrate pe cartiere, și pe baza unor indicatori ce corelează densitatea populației și procentajul de spații verzi publice și private (26 mp/locuitor). Din punct de vedere spațial, sunt consolidate acele coridoare naturale, precum Crișul Repede, și dezvoltarea în rețea a piețelor și străzilor, din punct de vedere al plantațiilor de aliniament sau grădini/squaruri. Un aspect specific este legat de plantarea în continuare a spațiilor neconstruite și realizarea în parteneriat cu unitățile administrativ teritoriale din zMO a unor perdele sau centuri verzi.


3.5. PROIECTE PRIORITARE:
 • 3.5.1. Realizarea de spații verzi publice (pe planșă: v01);

 • 3.5.2. Amenajarea de trasee pietonale/ciclistice și de spații publice cu caracter verde în lungul cursurilor de apă (Criș, Peța, Adona);

 • 3.5.3. Amenajarea turistică a râului Crișul Repede (Strategia de dezvoltare locală a municipiului Oradea, Proiect 9);

PROGRAM 3.6.: FONDUL DE LOCUINțE

Scopul programului are în vedere acțiuni pentru modernizarea fondului locativ existent pe baza de indicatori de intervenție și modernizare, modernizarea prudentă a imobilelor, precum și măsuri de creștere a eficienței energetice, în conformitate cu un plan de acțiune urban specific pe acest domeniu. In același timp programul ia în considerare și spațiul înconjurător blocurilor, integrand investiții pentru activități cu caracter recreeativ pentru copii și persoane adulte, și de reabilitare a spațiilor verzi.

3.6. PROIECTE PRIORITARE:
 • 3.6.1. Realizarea de operațiuni de regenerare urbană în cartierele de locuințe colective, mai ales Nufărul și loșia Nord (pe planșă: a09);

 • 3.6.2. Dezvoltarea fondului de locuințe sociale ale municipalității.


PROGRAM 3.7.: PATRIMONIU ARHITECTURAL ȘI CULTURAL Programele acoperă patrimoniul tangibil și intangibil. Patrimoniul construit este partea cea mai vizibilă în zona centrală a municipiului și contribuie la stabilirea identității sale. Programul privind regenerarea urbană este direcționat către o utilizare durabilă a patrimoniului urban ca ansamblu de zone și clădiri. Pe lângă patrimoniul tangibil, programul vizează patrimoniu intangibil, al activităților artistice, culturale și de dezvoltare a artelor, a industriei creative, legată de patrimoniul construit și de produsele tradiționale specifice industriei turismului.

PLANUL URBANISTIC GENERAI O r a d e a


3.7. PROIECTE PRIORITARE:

 • 3.7.1. Reconfigurarea profilului străzii Avram Iancu, în vederea dezvoltării componentei pietonale și ciclistice și creșterii calității spațiilor comerciale pe relația universitate - centru istoric (pe planșă: p02);

 • 3.7.2. Pietonalizarea străzii Vasile Alecsandri, pietonalizarea parțială a segmentului nordic al străzii Republicii (pe planșă: p04);

 • 3.7.3. Realizarea unui pasaj subteran pentru traficul motorizat în zona Piața Independenței, în vederea îmbunătățirii accesibilității pietonale a Cetății Oradea din direcția Piața Unirii și reamenajarea suprafeței cuprinse între casa de cultură și cetate (c03/C04).

 • 3.7.4. Refacerea podului pietonal de acces în Cetatea Oradea și a piațetei din jurul Catedralei Ortodoxe în construcție, precum și asigurarea accesibilității în Cetate prin realizarea de consolidări dinspre Calea Clujului (PIDU Oradea, Programul 3.2.8., proiect P6);

 • 3.7.5. Construirea unui pod pietonal care sa lege strada Grigorescu de pasajul Vulturul Negru (Strategia de dezvoltare locală a municipiului Oradea, Proiect 15, pe planșă: c03);

 • 3.7.6. Amplasarea de monumente de for public, pe baza unor studii care identifică amplasamente adecvate și disponibile;

 • 3.7.7. Realizarea unui observator astronomic în Cetatea Oradea.

PROGRAM 3.8.: SERVICII ȘI FACILITĂțI PENTRU COMUNITATE Domeniul programului este vast și acoperă elemente necesare calității vieții în municipiu: sănătate, educație, aspecte sociale și sport. Sunt acoperite elementele de analiză integrată a serviciilor publice în apropierea cartierelor și propunerile de reabilitare și de extindere, acolo unde este cazul, cu spații suplimentare și echipamente specifice serviciului.

Programul identifică necesarul de suprafețe sportive la nivel de cartier, atât cele cu acces controlat (baze sportive), cât și cele cu acces public nelimitat, pe cartiere și cvartale de blocuri. Sunt considerate și activități legate de utilizarea rețelelor de spații verzi, ca suport al activităților sportive și în context metropolitan.

3.8. PROIECTE PRIORITARE:
 • 3.8.1. Introducerea de dotări publice (educație, sănătate, spații verzi) în zonele urbanizate recent: Grigorescu, Oncea.

 • 3.8.2. Construirea unui campus școlar pe str. Armatei Române destinat activității Colegiului Economic „Partenie Cosma” (PIDU Oradea, Programul 3.2.8., proiect P6);

 • 3.8.3. Construirea și echiparea unei Clinici de Chirurgie CardioVasculară Invazivă Oradea (PIDU Oradea, Programul 3.2.9., proiect P4);

 • 3.8.4. înființarea unei piețe de gros pentru produse alimentare (Strategia de dezvoltare a Zonei Metropolitane Oradea, Proiect 15);

PROGRAM 3.9.: ENERGII REGENERABILE

Programul vizează încurajarea producerii de energii regenerabile, în formă finală, de către agentul energetic sau de furnizare a materiei prime în stare prelucrată sau brută. Programul trebuie văzut în coordonare cu Programul 1 și Programul 3 din politicile de dezvoltare economică.

3.9. PROIECTE PRIORITARE:

 • 3.9.1. Dezvoltarea rețelei de producere a energiei pe bază de apă geotermală și gaze naturale, respectiv introducerea sistemului dual de distribuție primară la nivelul tuturor punctelor termice din municipiul Oradea (Strategia de dezvoltare locală a municipiului Oradea, măsură a programului 2.2.1);

PROGRAM 3.10.: EFICIENțĂ ENERGETICĂ

Scop: având în vedere procentul însemnat al consumului energetic de care este răspunzător mediul construit, se are în vedere creșterea competitivității economice a clădirilor, prin reabilitare termică, optimizarea sistemului de distribuție a agentului termic, modernizarea sistemelor publice de iluminat și încălzire, cu efecte pentru diminuarea poluării mediului.

3.10. PROIECTE PRIORITARE:
 • 3.10.1. Sprijinirea operațiunilor de reabilitare termică a clădirilor de locuințe din cartierele de blocuri, în cadrul operațiunilor de regenerare urbană;

 • 3.10.2. Modernizarea sistemelor de iluminat public.

PROGRAM 3.11.: MANAGEMENTUL DEȘEURILOR

Scopul programului este legat de conformarea la indicatori, a unui sistem sigur si eficient, la scară urbană și metropolitană privind gestiunea deșeurilor menajere, provenite din construcții sau tehnologice/industriale.

3.11. PROIECTE PRIORITARE:
 • 3.11.1. Valorificarea rezidurilor menajere printr-o stație de sortare și valorificare a biomasei realizată în apropiere de groapa de gunoi a municipiului Oradea. (PIDU Oradea, Programul 3.2.7., proiect P2)

PROGRAM 3.12.: CALITATEA MEDIULUI INCONJURĂTOR

Scopul programului este legat de măsuri de asigurare a creșterii calității aerului, din punct de vedere al suspensiilor și al micșorării temperaturilor insulelor de căldură urbană pe perioada estivală, fiind dezvoltat în coorodonare cu Programul 5. In cadrul programului sunt introduse toate activitățile necesare realizării depoluarii terenurilor din zona de Nord-Vest a municipiului.


3.12. PROIECTE PRIORITARE:
 • 3.12.1. Prezervarea habitatelor valoroase, instituirea statutului de arie protejată și includerea lor în circuitul turistic și de agrement al orașului (pe planșă: v04);

 • 3.12.2. Ecologizarea zonelor poluate și reutilizarea suprafețelor pentru activități urbane (pe planșă: v05).


pjj

...•țyir

T *

*

1 li

J


| » jur» j

r 1

1 SLx.4

K.L-1 ■


Politici de management

4a Realizarea unei platforme de cooperare regională

4b Promovarea formelor de participare ale comunității 4c Dezvoltarea resurselor umane

4d Dezvoltarea formelor de management financiar

PROGRAME DE SUSțINERE A CONSOLIDĂRII CAPACITĂțII ADMINISTRATIVE


PROGRAM 4.1.: PLANIFICAREA DEZVOLTĂRII URBANE

Programul se referă la creșterea capacității de management a acelelor structuri publice cu responsabilități în dezvoltarea urbană, în scopul implementării de servicii și know-how, în procesul de planificare a teritorială, ofertate locuitorilor, vizitatorilor și investitorilor.

4.1. PROIECTE PRIORITARE:
 • 4.1.1. Implementarea unui observator urban și transparentizarea evaluării proiectelor în cadrul CMUAT prin ședințe publice;

 • 4.1.2. Realizarea ghidului privind formele de administrare a planurilor urbanistice și a formelor legale de consultare a proprietarilor de terenuri/imobile;

 • 4.1.3. Stabilirea, aprobarea și implementarea unei metodologii și a unui ghid pentru derularea operațiunilor de urbanizare și de restructurare urbană.

PROGRAM 4.2.: FINANțAREA PROCESULUI DE DEZVOLTARE

Programul conține două domenii prin care se urmărește managementul proprietăților din punct de vedere al costurilor și veniturilor, realizarea planului de investiții de capital și forme de impozitare a proprietăților private, în funcție de valoarea lor de piață.

4.2. PROIECTE PRIORITARE:
 • 4.2.1. Implementarea sistemului de impozitare a proprietăților imobiliare la valoarea de piață;

 • 4.2.2. înființarea Registrului Tranzacțiilor Imobiliare considerând tipul tranzacției, prețul tranzacției, aplasamentul proprietății, modul de utilizare a proprietății, data tranzacției;

 • 4.2.3. Realizarea ghidului de participare a cetățenilor în formarea bugetului anual de investiții;

 • 4.2.4. Introducerea sistemului de bugetare participativă pentru cartierele de locuințe.

  PLANUL URBANISTIC GENERAI O r a d e a


PROGRAM 4.3.: IMBUNĂTĂțIREA SERVICIILOR PUBLICE

Programul scanează posibilitățile aflate la îndemâna administrației publice prin care serviciile publice pot să fie eficiente, la costuri accesibile și să satisfacă consumatorul.

4.3. PROIECTE PRIORITARE:
 • 4.3.1. Implementarea sistemului de indicatori de performanță a serviciilor publice prestate de Primăria municipiului, inclusiv pentru instituțiile aflate în coordonarea/subordinea Primăriei;

 • 4.3.2. Implementarea sistemului de măsurare a gradului de satisfacție a cetățenilor față de serviciile publice furnizate de Primărie și de organizații din subordinea Primăriei.


PROGRAM 4.4.: MARKETING URBAN

Programul propune elemente operaționale de investigare a cererii și ofertei de funcțiuni urbane, în coordonare cu amplasamentele din zona administrativă a municipiului Oradea.

4.4. PROIECTE PRIORITARE:
 • 4.4.1. înființarea biroului de marketing urban cu responsabilități în elaborarea strategiei de marketing/branding a municipiului, compus din analiza de piață a mixului de marketing: produs urban/preț/ amplasament/promovare;

 • 4.4.2. Elaborarea Ghidului Investitorului în municipiu, cu prezentarea amplasamentelor, a tipului de funcțiune urbană și a condițiilor de regulament urbanistic.

PROGRAM 4.5.: FORMARE PROFESIONALĂ

Programul face parte din obligația de perfecționare a funcționarilor publici și se referă la funcția publică aflată în legătura cu instrumente de planificare, dezvoltarea patrimoniului, dezvoltare economică, aspectele sociale și de mediu din zona urbană și metropolitană.

4.5. PROIECTE PRIORITARE:
 • 4.5.1. Dezvoltarea strategiei de formare profesională, pentru funcționarii Primăriei, în coordonare cu cerințele Strategiei Europa 2020 și a ciclului de finanțare 2014-2020;

 • 4.5.2. Formarea profesională conform specificului fișei postului funcționarilor publici.

Programe de dezvoltare


Fig. 16: schematprocedurii de rurbanizareii/ reparcel are nstrucții

În zonele de urbanizare - suprafețe agricole destinate extinderii orașului - Planul Urbanistic General (PUG) condiționează autorizarea construcțiior de orice fel prin realizarea operațiunilor de parcelare sau reparcelare. Aceste operațiuni transformă suprafețe agricole în suprafețe destinate construcțiilor urbane și se realizează pe bază de Planuri Urbanistice Zonale de Parcelare (PUZP).

Prin PUG se delimitează zonele pentru care urmează a fi elaborate PUZP. În aceste zone, PUG stabilește rețeaua majoră de străzi și utilități, principalele dotări publice necesare și spațiile verzi. Aceste elemente vor fi respectate și detaliate de către planificările de tip PUZP elaborate ulterior.


rețele edilitare, realizate prealabil construcțiilor

If J
FIȘE DE PROIECT

selecție a proiectelor din cap. 6

1.1.2.

prelungirea inelului ocolitor

Amplasament: vest: Calea Sântandrei - Eurobusiness I - Real - A3

est: str. Ogorului - Oșorhei (ocolire sud) - DN1

Obiective: fluidizarea traficului de tranzit, devierea traficului de tranzit în afara cartierelor

Proiecte conexe: 2.3.2. Centru de târguri și expoziții, 3.12.2. Ecologizarea zonelor poluate, 3.2.5. Pasaje CF


SITUAțIA EXISTENTĂ:


Inelul de ocolire al orașului este compus din str. Ogorului, Calea Sântandrei, str. Ovid Densușeanu, str. Podului, str. Matei Corvin. Aceast traseu deservește în principal traficul de tranzit, care în acest fel nu este nevoit să traverseze zona centrală. Astfel inelul face legătura între DN1 (Cluj), DN76 (Beiuș), DN79 (Arad), DN1 (Borș) și DN19 (Satu Mare).

Principala disfuncție este dată de faptul că, pe anumite segmente, traseul inelului traversează zone urbanizate și chiar cartiere de locuințe (segmentele O. Denușeanu, Podului, Matei Corvin, Calea Clujului). Frecvența ridicată a intersecțiilor are dezavantajul reducerii fluenței traficului pe inelul ocolitor. De asemenea, circulația intensă de pe această arteră este un factor perturbator al zonelor de locuințe.

PROPUNERI:


Proiectul prevede realizarea unui inel ocolitor pe un traseu exterior zonelor urbanizate, prin prelungirea străzii Ogorului, după cum urmează:

 • • spre est: pe o rută paralelă cu calea ferată, la sud de aceasta, începând din dreptul CET 2. Proiectul propune racordul la DN1 la est de localitatea Oșorhei, în vederea fluentizării circulației și a reducerii poluării în zona locuită.

 • • spre vest: Calea Sântandrei - Frigoexpres Sîntion - DJ 190 -autostrada A3.

Prin realizarea arterei, sunt accesate suprafețe noi, care pot fi dezvoltate etapizat pentru diferite tipuri de activități economice. Realizarea arterei implică construirea unui pasaj denivelat peste calea ferată (Calea Sântandrei), a unui pod nou peste Criș și a unui pasaj la intersecția cu DN1 (termen lung).


Zona Metropolitană Oradea

® ““

. in i

/


Legendă


Pta.n


frugalii '«Mii»Snc tLXțtaara • -        pnirr*in importam*

 • — --

prupwesa Ulii DGOUâUrv

"**■.-* Hâdu'i cJb ctuuJbI* na

S Podxi iw i' pas ațe net

îwt pnncMi panrnj

---- — FiaM* MOAdm«     Diu-ir

IBarmen lun^t

[țj,| CrtiM ț de *î#ur

|ț| toraiMfl

® G-*

L4, 3M .■•■

|f_l *J*:i»ll

!* U- '.

|W! C«rtra 4tfwt

|f I   MFJ7 ■ ■ U111 Ci?

F-'-

1.1.3.

trasee cicloturistice

Amplasament: trasee de legătură cu localitățile din zona metropolitană Oradea

Obiective: îmbunătățirea conectivității, încurajarea mobilității ecologice, susținerea turismului Proiecte conexe: 3.3.1.+ 3.3.2. Rețea de piste pt. bicicliști și facilități aferente, 3.5.2.+3.5.3.

Spații publice și trasee pietonale pe malurile apelor, 3.12.1. Protejarea habitatelor


SITUAțIA EXISTENTĂ:Regiunea din jurul municipiului Oradea este bogată în atracții turistice și în destinații de agrement și de petrecere a timpului liber. Din acest motiv, în cadrul strategiei de dezvoltare a zonei metropolitane Oradea, precum și în planurile privind evoluția municipiului, impulsionarea turismului joacă un rol foarte important.

Cicloturismul este o ramură turistică care se bucură de o popularitate crescândă în statele europene, fiind sprijinită recent chiar și în țările învecinate României prin realizarea de trasee dedicate bicicliștilor, îndeosebi în zone pitorești, în lungul cursurilor de apă și între centre urbane cu atractivitate turistică.

Alături de atragerea turismului în zonă, existența unei rețele de piste de biciclete facilitează legăturile între localități, reduce intensitatea traficului auto - și prin aceasta poluarea - și încurajează un mod de viață sănătos și sustenabil.

PROPUNERI:Proiectul prevede realizarea de piste pentru bicicliști, în prelungirea celor care vor fi realizate pe străzile orașului, pentru a crea legături alternative celor rutiere cu obiectivele turistice, localitățile învecinate și zonele pitorești din regiune.

Traseele ciclistice aflate în diferite faze ale realizării (Borș -Oradea) sunt preluate ca parte a rețelei propuse. Principalele trasee propuse sunt integrate în amenajarea malurilor cursurilor de apă care parcurg municipiul(Criș, Peța, etc).

Pe termen lung, este posibilă realizarea unei rețele de piste pentru bicicliști la nivelul întregii zone metropolitane, având legături directe cu rețeaua dezvoltată în Ungaria sau în alte regiuni învecinate.

1.2.1.

noduri intermodale de transport public

Amplasament: Gara Est, Gara Vest

Obiective: conectarea rețelelor locale de TP cu cele regionale și naționale, impulsionarea dezvoltării unor zone urbane, reabilitarea infrastructurii rutiere, feroviare și a spațiilor publice Proiecte conexe: 3.2.1. Extinderea rețelei de tramvai, 3.2.6. Artere noi - zona Gării Est, 3.3.1.+ 3.3.2. Rețea de piste pt. bicicliști și facilități aferente, 3.3.3.+ 3.7.3.+ 3.7.5. Poduri, pasarele și pasaje pietonale


SITUAțIA EXISTENTĂ:


Gara Oradea
PROPUNERI:

Odată cu dezvoltarea Zonei Metropolitane Oradea, crește atât importanța transportului regional, care face legătura între municipiu și localitățile învecinate, cât și însemnătatea conectării diverselor moduri de transport public și privat (feroviar, rutier, ciclistic, pietonal, aerian etc).

Distanța dintre autogara privată (str. Războieni) și Gara CFR Oradea, precum și față de rețeaua de tramvai, face dificilă transbordarea între diferitele moduri de transport.

Starea precară a clădirilor gărilor Est și Vest, precum și a spațiilor publice aferente, accesibilitatea dificilă a zonelor deservite contribuie la declinul activităților economice și la inatractivitatea unor părți ale orașului.


Prin realizarea a două autogări noi (Gara Centrală și capătul străzii Nufărului) sunt stabilite două noduri intermodale: primul reunind transportul feroviar, rutier privat, rutier public și rețeaua de tramvai, iar cel de al doilea reunind ultimele trei moduri.

în vederea relansării zonei economice din estul orașului (fosta zonă industrială) este recomandată dezvoltarea terminalului CFR de mărfuri, precum și creșterea atractivității gării de călători pentru transportul feroviar regional și metropolitan.


2.4.1.

centru de conferințe, congrese și spectacole

Amplasament: str. Armatei Române

Obiective: impulsionarea dezvoltării turismului specializat, a domeniului universitar și a vieții culturale

Proiecte conexe: 3.2.1. Extinderea rețelei de tramvai, 2.4.1. Extinderea campusului universitar,

3.7.1. Reamenajarea străzii Avram Iancu, 3.5.2.+3.5.3. Spații publice și trasee pietonale pe malurile apelor


SITUAțIA EXISTENTĂ:

pârâul

Peța
Oradea este un important centru urban, cu o viață culturală activă și diversificată, un mediu social dinamic și cu bune perspective economice. Patrimoniul construit valoros al orașului, apele termale și cadrul natural și antropic divers oferă posibilitatea transformării sale și a zonei metropolitane într-o atracție turistică.

Dezvoltarea domeniului universitar atrage în oraș oameni tineri și calificați, care contribuie la calitatea mediului cultural, al cunoașterii și al comunicării.

Toți acești factori de atractivitate pot fi valorificați împreună pentru a face din Oradea un oraș gazdă, atât pentru turismul legat de patrimoniu sau turismul balnear, dar și pentru cel specializat, de tip cultural, științific, economic sau politic.

PROPUNERI:Prin realizarea unui Centru de conferințe, congrese și spectacole într-o poziție aflată în apropierea centrului istoric și a campusului se urmărește valorificarea concertată a potențialelor date de patrimoniul istoric, universități și buna accesibilitate, în vederea consolidării rolului de centru cultural și de loc al schimbului de informații și idei.

O dotare modernă de acest tip poate găzdui în condiții tehnice optime evenimente diversificate, de talie regională și chiar internațională. Un avantaj concurențial important este dat de lipsa unui asemenea tip de centru în orașele din regiune.

Calitatea arhitecturală al acestui ansamblu reprezentativ pentru oraș poate fi asugurată prin organizarea unui concurs internațional de soluții.

2.3.2.

centru de târguri și expoziții

Amplasament: parc tehnologic

Obiective: susținerea economiei locale, impulsionarea turismului de afaceri

Proiecte conexe: 1.1.2. Prelungirea inelului ocolitor


SITUAțIA EXISTENTĂ:


Dintre cele 13 muncipii cu rang de pol de dezvoltare din România (cea de a doua categorie de importanță după cea a polilor de creștere), Oradea se remarcă prin dinamica economică a mediului privat: cel mai mare număr de firme înregistrate, cea mai mare cifră de afaceri, și cea mai mare pondere a capitalului străin. Sectorul economic cel mai important în Oradea este cel al serviciilor.

în ciuda declinului ușor al industriei ușoare (textile, marochinărie, pielărie), cererea pentru spații de producție a crescut foarte mult în ultimii ani, ca efect al expansiunii firmelor producătoare de componente electronice și electrocasnice. Primele două parcuri industriale, Eurobusiness 1 și 2 au înregistrat rate bune de ocupare, municipalitatea înregistrînd oportunitatea extinderii acestora și a realizării unor parcuri tehnologice noi.

Atractivitatea turistică a orașului și a regiunii, prezența unui aeroport internațional și perspectiva finalizării autostrăzii A3 sunt factori favorizanți pentru dezvoltarea infrastructurii pentru târguri și expoziții.

PROPUNERI:Proiectul vizează realizarea unui centru de târguri și expoziții de talie regională, în vederea promovării economiei locale și impulsionării relațiilor economice ale regiunii și ale orașului cu piețele internaționale. Amplasamentul prevăzut este în apropierea parcului industrial Eurobusiness 2 și a aeroportului.

Alături de oportunitatea promovării firmelor locale, evenimentele organizate pot atrage vizitatori din afara orașului și a țării, contribuind la dezvoltarea turismului.

Amplasamentul viitorului centru va trebui să beneficieze de bune legături cu zona centrală a orașului, mai ales prin intermediul transportului în comun.

Se recomandă stabilirea formulei de organizare spațială și de configurare arhitecturală pe baza unui concurs de soluții.

2.4.1.

extinderea campusului universitar

Amplasament: str. Universității, str. Ceyrat

Obiective: susținerea domeniului universitar, dezvoltarea zonei sudice a centrului urban

Proiecte conexe: 2.3.1. Centru de conferințe, congrese și spectacole, 3.2.1. Extinderea rețelei de tramvai, 3.7.1. Reamenajarea străzii Avram Iancu, 3.5.2.+3.5.3. Spații publice și trasee pietonale pe malurile apelor


SITUAțIA EXISTENTĂ:Cu cei peste 20.000 de studenți înscriși la cele 15 facultăți componente, Universitatea din Oradea a cunoscut o creștere dinamică după 1990, fiind astăzi, după Timișoara, cel mai important centru universitar din vestul țării.

Specialiștii calificați, absolvenți ai universităților orădene constituie un important factor de atractivitate pentru investiții în domenii economice performante și o resursă umană valoroasă pentru dezvoltarea economică locală în general.

Alături de cele trei universități private din oraș, Universitatea din Oradea atrage tineri studenți din întreaga zonă de nord-vest a țării. Prezența acestora în oraș contribuie semnificativ la dezvoltarea serviciilor și la vitalitatea culturală a zonei centrale. Proximitatea centrului istoric față de principalul campus constituie în acest sens un avantaj considerabil.

Dezvoltarea și în viitor a Universității publice constituie un obiectiv de prim rang în evoluția municipiului. zona urbană învecinată campusului beneficiază de rezerve importante de terenuri aflate în proprietate publică.

PROPUNERI:Prin asigurarea suprafețelor necesare extinderii etapizate a spațiilor destinate procesului de cercetare, educație, cazare și agrement, se urmărește sprijinirea dezvoltării Universității Oradea și, prin aceasta, a întregului areal sudic al zonei centrale.

Consolidarea campusului universitar în această poziție prezintă avantajul conlucrării urbanistice, economice, culturale și sociale a zonei centrale cu mediul universitar, o relație cu beneficii pentru ambele zone.

Dezvoltarea campusului se situează într-o continuitate firească a evoluției zonei cuprinsă între centrul istoric și Peța, zona cu cea mai importantă dinamică în ultima decadă și, în același timp, zona cu cele mai valoroase resurse de dezvoltare urbanistică: accesibilitate optimă, proximitatea centrului istoric, culoarul verde Peța, rezerve importante de teren public disponibil pentru operațiuni de restructurare.

Astfel, modernizarea și extinderea campusului universitar se înscrie în obiectivul mai larg al dezvoltării limitei sudice a zonei centrale, în lungul culoarului ecologic al pârâului Peța.

3.2.1.

extinderea rețelei de tramvai

J

Amplasament: Bulevardul Decebal - Universitate - str. Dimitrie Cantemir

Obiective: dezvoltarea TP, conectarea rețelei locale TP la cea regională CF (Gara Est)

Proiecte conexe: 1.2.1. Noduri intermodale de transport public, 2.3.1. Centru de conferințe, congrese și spectacole, 2.4.1. Extinderea campusului universitar, 3.7.1. Reamenajarea străzii Avram Iancu


SITUAțIA EXISTENTĂ:

tramvai OTLOradea dispune de o rețea eficientă și bine structurată de transport public, care asigură o acoperire foarte bună a orașului. Atât o parte a infrastructurii, cât și parcul de vehicule au fost modernizate recent, iar frecvența adecvată de circulație și sitemul de informare a călătorilor sporesc atractivitatea rețelei OTL ca alternativă la folosirea mașinii private.

Percepția publică asupra funcționării rețelei de transport public este pozitivă, ceea ce duce la un bun grad de utilizare a serviciilor OTL în oraș.

Rețeaua celor cinci linii de tramvai existente formează un inel în zona centrală care deservește foarte bine legătura între cartiere și zona istorică, unde sunt comcentrate cele mai multe obiective de interes penru orădeni. Schema de organizare având un inel central funcționează cu atât mai eficient cu cât este alimentată de mai multe ramificații radiale.

PROPUNERI:


Obiectivul general al extinderii rețelei de tramvai este dezvoltarea sustenabilă a transportului public odată cu reducerea poluării, beneficiind de popularitatea și tradiția de care se bucură acest mijloc de transport în rândul orădenilor.

Prin aceasta se urmărește reducerea traficului motorizat în oraș, încurajarea utilizării energiilor regenerabile, reducerea emisiilor și creșterea atractivității spațiilor publice.

Concret, proiectul prevede realizarea unei ramificații suplimentare ale rețelei, plecând de pe inelul central, pe traseul: Bulevardul Decebal - Calea Matei Basarab -Universitate - str. Dimitrie Cantemir. Linia urmărește legarea zonei de dezvoltare din jurul universității și coridorului ecologic Peța de centrul istoric.

Dublarea culoarului pietonal și ciclistic major propus pe malurile pârâului cu o linie de transport public, consolidează funcționalitatea acestei legături între cartiere și centru și impulsionează dezvoltarea axei urbane Peța.

3.2.2.

inelul central

Amplasament: str. Sucevei - Bd. Gh. Magheru - str. Petofi Sandor - str. Menumorut - Bd. Decebal

Obiective: îmbunătățirea sistemului de circulație la nivelul orașului, dezvoltarea bulevardelor pericentrale, degrevarea centrului istoric

Proiecte conexe: 3.2.1. Extinderea rețelei de tramvai, 3.2.3. Parcaje publice, 3.3.1.+ 3.3.2. Rețea de piste pt. bicicliști și facilități aferente


SITUAțIA EXISTENTĂ:

B-dul Decebal
O mare parte a centrului istoric este afecată de traficul motorizat aflat în tranzit sau având ca destinație obiective aflate în zona centrală.

O variantă de ocolire a centrului istoric, combinată cu realizarea unor parcaje publice pe arterele perimetrale, ar permite celei mai mari păți a circulației să rămână în afara tramei stradale din zona istorică.

Inelul central este o soluție consacrată de organizare a circulației în orașele dezvoltate în jurul unui nucleu tradițional. Cele mai multe orașe europene aplică această schemă în corelare cu dezvoltarea facilităților de parcare, a politicilor de gestionare a sistemului de parcări, a transportului în comun și cu măsuri de pietonalizare și reamenajare a spațiilor publice istorice eliberate de trafic.

PROPUNERI:Inelul central urmărește excluderea traficului de tranzit din zona istorică, după același principiu după care funcționează, la scara orașului, centura ocolitoare. Prin aceasta, axa nord-sud ( str. Avram Iancu, P-ța Unirii, P-ța Ferdinand, str. Republicii) poate primi un caracter predominant pietonal. Trama stradală din Oradea permite organizarea unui inel central, prin lărgirea unui singur tronson de stradă. Astfel, pe ruta str. Sucevei - Bd. Gh. Magheru - str. Petofi Sandor - str. Menumorut - Bd. Decebal, este necesară lărgirea amprizei stradale pe tronsonul străzii Sucevei cuprins între str. Avram Iancu și Piața Cetății.

Lărgirea străzii este posibilă fie prin aplicarea pe termen lung a unei politici de realiniere a construcțiilor noi (retragerea cu o anumită distanță față de frontul existent), fie prin restructurarea coordonată a fronturilor, în cadrul unei operațiuni unitare.

Măsurile de realiniere a construcțiilor prevăd în același timp creșterea intensității de utilizare a terenului pe parcelele afectate de realiniere, prin realizarea unor clădiri mai înalte. Prin aceasta se urmărește o mai bună valorificare a fronturilor unei artere centrale de primă importanță și consolidarea caracterului urban al zonei centrale.

3.2.3.

parcaje publice

Amplasament: P-ța Cetății/P-ța Independenței, stadionul Voința, Piața Unirii/str. Independenței. Obiective: reducerea traficului motorizat în centrul istoric, creșterea calității spațiului public Proiecte conexe: 3.2.2. Inelul central, 3.2.1. Extinderea rețelei de tramvai, 3.3.1.+ 3.3.2. Rețea de piste pt. bicicliști și facilități aferente


SITUAțIA EXISTENTĂ:Deficitul locurilor publice de parcare duce la supraaglomerarea traficului în zona centrală și afectează în mod negativ calitatea spațiilor publice pe străzile și piețele istorice, scăzându-le atractivitatea, atât pentru turiști, cât și pentru orădeni.

Măsuri recente de reorganizare a traficului în Piața Unirii și Piața Ferdinand includ realizarea unui parcaj public subteran pe strada Primăriei. Acest obiectiv va permite eliberarea și pietonalizarea unor suprafețe importante din cele două piețe.

Parcajul aflat în curs de realizare în zona Tribunalului va permite, printre altele, continuarea traseului pietonal Republicii pe segmentul Gh. Dima - Gen. Gh. Magheru (cu păstrarea accesului riveranilor).

PROPUNERI:


Prin multiplicarea capacității de stocare a autovehiculelor în zone aflate la intrarea în nucleul istoric, devine posibilă extinderea zonelor pietonale sau cu trafic limitat drastic. Prin aceasta se urmărește, în primul rând, crearea unei rețele de spații publice - străzi, piețe urbane, squaruri -primitoare, sigure și nepoluate și extinderea zonei turistice a orașului.

Se propun următoarele amplasamente:

 • • zona Pieței Cetății/Pieței Independenței - parcajul deservește piața alimentară, instituțiile din zonă, centrul comercial, casa de cultură și dotările culturale din Cetate;

 • • stadionul Voința - parcajul deservește rețeaua stradală de la vestul Pieței Ferdinand: străzile Moscova, Ady Endre, Ep. R. Ciorogariu, M. Eminescu - zonă bogată în instituții;

 • • curtea sediului Primăriei Municipiului Oradea

 • • Piața Unirii / str. Independenței (în șantier)

3.2.4.

parcaje colective (rezidențiale)

Amplasament: cartierele de locuințe colective

Obiective: degrevarea și reabilitarea spațiilor publice în cartiere

Proiecte conexe: 3.3.1.+ 3.3.2. Rețea de piste pt. bicicliști și facilități aferente, 3.4.1.

Regenerarea cartierelor de locuințe colective, 3.5.1. Spații verzi noi, 3.8.1. Dotări publice în cartierele noi, 2.2.2. Reabilitarea centrelor de cartier


SITUAțIA EXISTENTĂ:Cartierele de locuințe colective (Rogerius, Nufărul, Ioșia Nord etc) suferă din cauza lipsei locurilor de joacă, a spațiilor verzi, a terenurilor de sport și a dotărilor publice. Cea mai mare dificultate în amenajarea acestor spații este dată de lipsa suprafețelor disponibile, o mare parte a acestora fiind ocupate de mașini parcate.

Parcajele la sol amenajate în curțile blocurilor au fost dimensionate în funcție de necesarul înregistrat în anii construirii acestora. Numărul mașinilor din cartiere a crescut de câteva ori față de situația din 1990, ceea ce face necesară găsirea unor soluții noi pentru asigurarea capacităților de parcare.

PROPUNERI:Prin gruparea locurilor de parcare în structuri compacte, denumite parcaje colective de cartier, platforme sau palete de parcare și având între unul și trei niveluri se pot elibera suprafețe semnificative de teren. Pe aceste suprafețe, pot fi realizate amenajări necesare locuitorilor din cartiere, cum ar fi spații verzi sau locuri de joacă.

Parcajele de cartier au avantajul prețului mai redus față de cele publice din zona centrală. Mai mult decât atât, soluțiile tehnice de realizare sunt foarte flexibile și permit utilizări multiple, cum ar amenajarea pe acoperișuri a unor terenuri de sport. Acest tip de parcaj este utilizat pe larg în Europa de vest și recent în orașe din România, de exemplu în Cluj-Napoca.

Planul propune o rețea de amplasamente posibile pentru parcajele de cartier, în relație cu zonele cele mai afectate de criza locurilor de parcare. (Șc. Gen. 11, Liceul Onisifor Ghibu, str. Sovata etc)

Stabilirea amplasamentelor și prioritizarea acestora trebuie făcute prin intermediul unor planuri integrate de regenerare urbană.

3.2.5.

pasaje cf

Amplasament: Calea Clujului, strada Ogorului, Episcopia Bihor

Obiective: facilitarea relației est-vest și a accesului în oraș

Proiecte conexe: 1.1.2. Prelungirea inelului ocolitor, 3.2.6. Artere noi - zona Gării Est, 3.3.1.+

 • 3.3.2. Rețea de piste pt. bicicliști și facilități aferente, 3.3.3.+ 3.7.3.+ 3.7.5. Poduri, pasarele și pasaje pietonale


SITUAțIA EXISTENTĂ:


Calea ferată constituie un obstacol important pentru circulația între cartierele aflate la nord de traseul ei și alte zone din oraș. Atât pentru mașini, cât și pentru pietoni și bicicliști, circulația este condiționată de posibilitățile de traversare a căii ferate. Lipsa pasajelor în anumite zone duce la prelungirea rutelor de circulație, aglomerări de tronsoane și timpi prelungiți de deplasare. Mai mult decât atât, lipsa legăturilor directe între diferite cartiere și zona centrală are ca efect izolarea locuitorilor și afectarea economiei locale.

PROPUNERI:


Proiectul prevede o serie de pasaje auto și pietonale ale căii ferate, în diferite puncte din oraș:

 • • strada Ogorului - pasajul face legătura între inelul ocolitor și DN1. în cazul prelungirii inelului ocolitor spre est (proiect 1.1.2.), acest pasaj are un rol secundar;

 • • Calea Clujului - pasajul permite continuitatea Căii Clujului și creează o legătură directă cu zona de activități economice (fosta platformă industrială de est);

 • • modernizarea și extinderea pasajului CF a blv. Ștefan cel Mare la patru benzi de trafic.

 • • strada Plantelor - pasajul face legătura între zona de urbanizare de la sud de Episcopia Bihor și zona industrială aflată în redezvoltare.

3.2.6.

artere noi - zona gării est

Amplasament: str. Căii Ferate, str. Barierei, str. Maramureșului

Obiective: redezvoltarea zonei economice est, îmbunătățirea conectivității locale, accesibilizarea zonei de locuințe Maramureșului

Proiecte conexe: 1.2.1. Noduri intermodale de transport public, 3.2.5. Pasaje CF, 3.3.3.+ 3.7.3.+

 • 3.7.5. Poduri, pasarele și pasaje pietonale


SITUAțIA EXISTENTĂ:


Ca rezultat al transformărilor socio-economice de după 1990, platforma industrială de est a orașului - situată de ambele părți a triajului feroviar - a suferit o restructurare a activităților, astăzi funcționând la o capacitate redusă în raport cu cea inițială. Largi suprafețe echipate și clădiri de producție sunt subutilizate sau chiar abadonate.

zona de locuințe din zona străzii Maramureșului (Pandurilor, Odesa, Bega) este izolată în mijlocul fostei platforme industriale și a instalațiilor feroviare. Legătura locuitorilor din zonă cu centrul orașului este foarte dificilă, cu precădere pentru aceia care nu dispun de vehicule personale.

Infrastructura stradală din zonă este insuficient dezvoltată iar starea fizică a străzilor și a spațiilor publice este deficitară. Dificultățile desfășurării activităților economice în zonă se datorează în mare parte infrastructurii nemodernizate.

PROPUNERI:Prin extinderea și modernizarea infrastructurii de transport se urmărește racordarea zonei economice la principalele artere ale orașului și astfel impulsionarea relansării activităților. Măsurile prevăd două noi artere, paralele la est și la vest cu calea ferată.

Prelungirea străzii Căii Ferate spre nord (C. Alexandru Averescu) și spre sud (Ogorului) are rolul de a deschide și activa fosta platformă industrială prin conectarea ei la principalele căi de acces în oraș și, de asemenea, rolul de a accesa suprafețe noi în vederea dezvoltării. Odată cu această măsură devine oportună dezvoltarea terminalului CF de mărfuri.

Realizarea unei artere paralele pe latura de est a căii ferate între strada Ogorului (Metro) și strada Barierei (Dragoș Vodă) are rolul de impulsiona redezvoltarea fostei platfome industriale, de a scoate din izolare zona de locuințe Maramureșului și de a accesa suprafețe noi de dezvoltare.

3.3.1.+ 3.3.2.

rețea de piste pt. bicicliști și facilități aferente

Amplasament: rețeaua stradală urbană

Obiective: îmbunătățirea mobilității în oraș, creșterea calității ecologice prin încurajarea utilizării bicicletelor, reducerea traficului motorizat în zona centrală

Proiecte conexe: 1.1.3. Trasee cicloturistice, 1.2.1. Noduri intermodale de transport public,

 • 3.3.3.+ 3.7.3.+ 3.7.5. Poduri, pasarele și pasaje pietonale, 3.5.2.+3.5.3. Spații publice și trasee pietonale pe malurile apelor, 3.5.1. Spații verzi noi, 3.7.1. Reamenajarea străzii Avram Iancu

SITUAțIA EXISTENTĂ:în ciuda progreselor făcute recent în acest sens, rețeaua de piste pentru bicicliști din municipiul Oradea are o acoperire foarte redusă.

Obligativitatea de a utiliza carosabilul auto pentru a circula în oraș, face ca bicicleta să rămână un mijloc de transport riscant și neatractiv.

Prin descurajarea utilizării biciletelor este favorizat traficul auto, chiar și pe rute scurte, în interiorul orașului. Rezultatul este supra-aglomerarea zonei centrale prin trafic activ și staționar și un nivel ridicat de noxe.

Dimeniunile profilelor celor mai multe artere existente permit, prin măsuri simple, introducerea unor piste dedicate bicicliștilor.

PROPUNERI:

ilustrare 1

ilustrare 2
Pe fondul viziunii unui oraș verde, cu calități ecologice de excepție și a cărui dezvoltare mizează pe atractivitatea turistică a zonei centrale și a împrejurimilor pitorești ale orașului, o rețea extinsă de piste dedicate bicliștilor și integrate profilelor stradale devine o necesitate de neocolit.

Rețeaua poate fi realizată etapizat, începând cu arterele principale ale orașului și continuând în ordinea importanței arterelor. în vederea stabilirii soluțiilor tehnice de dimensionare, organizare și semnalizare a rețelei de piste, este necesar un studiu de specialitate la nivelul municipiului.

Beneficiile proiectului:

 • • reducerea emisiilor poluante;

 • • decongestionarea traficului auto, mai ales în zonele centrale;

 • • creșterea siguranței în trafic;

 • • un mod de viață mai sănătos și sustenabil pentru orădeni;

 • • creșterea atractivității și accesibiității spațiilor urbane, pentru turiști și pentru localnici.

3.3.3.+ 3.7.3.+ 3.7.5.

poduri, pasarele și pasaje pieton ale

Amplasament: Criș, calea ferată, inel ocolitor

Obiective: îmbunătățirea mobilității pentru pietoni, accesibilizarea unor zone izolate Proiecte conexe: 1.1.3. Trasee cicloturistice, 1.2.1. Noduri intermodale de transport public,

 • 3.2.5. Pasaje CF, 3.2.6. Artere noi - zona Gării Est, 3.3.1.+ 3.3.2. Rețea de piste pt. bicicliști și facilități aferente, 3.5.2.+3.5.3. Spații publice și trasee pietonale pe malurile apelor


SITUAțIA EXISTENTĂ:O bună parte a cartierelor orașului sunt separate față de zona centrală sau între ele prin așa numitele bariere urbane: elemente liniare care constituie obstacole pentru circulația auto și mai ales pentru cea pietonală. Cele mai puternice astfel de bariere sunt date de calea ferată, de artere intens circulate sau de către Criș.

Cele mai afectate categorii ale populației sunt pietonii (în mod special copiii și persoanele în vârstă), care trebuie să parcurgă distanțe mari până la cele mai apropiate posibilități de a traversa în siguranță obstacolele, respectiv trebuie să se expună riscului de accidente traversând prin locuri neamenajate.

La scară extinsă, aceste impedimente afectează negativ percepția cetățenilor asupra propriului oraș și reduce mobilitatea nemotorizată și cu aceasta calitatea vieții pentru categorii largi ale populației.

în unele cazuri, lipsa legăturilor adecvate peste barierele urbane duce la izolarea unor zone de locuințe (ex. Navigatorilor, Maramureșului, H. Coriolan, cart. Grigorescu).

PROPUNERI:Proiectul vizează modernizarea punctelor de traversare existente și realizarea unora noi. Sunt propuse amplasamente pentru:

 • • poduri pietonale peste Criș: str. Pietrișului/ str. Făcliei, zona Ștrandului Municipal, str. Nicolae Grigorescu etc;

 • • pasarele/pasaje de traversare a căii ferate: Gara Vest/str. Barcăului, pasaj subteran str. Secarei - bd. Șt. cel Mare;

 • • pasarele/pasaje de traversare a unor artere majore: Ogorului, Piața Independenței, Calea Borșului, O. Densușeanu.

Soluțiile tehnice și arhitecturale urmează a fi stabilite, în funcție de situațiile concrete, prin studii și documentații de specialitate și prin concursuri de soluții, în cazul podurilor și pasarelelor.

3.4.1.

regenerarea cartierelor de locuințe colective

Amplasament: ansambluri rezidențiale edificate în perioada 1960 - 1989

Obiective: creșterea calității locuirii, eficientizarea infrastructurii, dezvoltarea rețelei de dotări Proiecte conexe: 3.2.4. Parcaje colective (rezidențiale), 3.3.1.+ 3.3.2. Rețea de piste pt. bicicliști și facilități aferente, 3.5.1. Spații verzi noi, 3.5.2.+3.5.3. Spații publice și trasee pietonale pe malurile apelor, 2.2.2. Reabilitarea centrelor de cartier


SITUAțIA EXISTENTĂ:Deși diferită de la caz la caz, calitatea locuirii în toate cartierele de blocuri este afectată în mod semnificativ de:

 • • deficitul de spații verzi, locuri de joacă, amenajări sportive sau de agrement publice, precum și starea degradată a celor existente;

 • • starea deficitară a unei părți a construcțiilor și a rețelelor edilitare;

 • • deficitul de dotări publice (învățământ, sănătate, asistență socială);

 • • insuficiența locurilor de parcare și ocuparea spațiilor publice pietonale cu mașini parcate, îngreunarea mobilității pietonale și ciclistice.

Locuitorii cartierelor sunt direcți interesați de modernizarea mediului lor de viață și manifestă de cele mai multe ori deschiderea disponibilitatea de a conlucra la luarea și implementarea deciziilor.

PROPUNERI:Prin seturi de măsuri intercorelate asupra diferitelor componente ale cartierelor, se urmărește îmbunătățirea condițiilor de viață din cartierele de locuințe colective (Nufărul, Rogerius, Ioșia Nord etc). Măsurile vizează diferite domenii ale funcționării cartierelor, de la circulație și parcări până la reabilitarea clădirilor, realizarea de locuri de joacă și de centre comunitare.

Pentru coordonarea diferitelor proiecte și măsuri este necesară elaborarea în prealabil a Planurilor de Regenerare Urbană (PRU). Acest plan cuprinde, în mod integrat, toate componentele dezvoltării cartierelor: infrastructură, transport, educație, sănătate, coeziune socială, calitatea mediului, viață culturală, sport și agrement, aspecte arhitecturale și peisagistice.

Demersul de elaborare și implementare a PRU va fi desfășurat în strânsă colaborare și prin implicarea directă a comunităților de locatari din cartierele abordate.

3.4.2.

scuaruri urbane în cartierele tradiționale

J

Amplasament: spații publice cu caracter de scuar/piațetă din cartierele centrale/pericentrale

Obiective: creșterea calității vieții și a atractivității spațiilor publice, impulsionarea serviciilor aferente zonelor de locuințe

Proiecte conexe: 3.3.1.+ 3.3.2. Rețea de piste pt. bicicliști și facilități aferente, 3.5.1. Spații verzi noi, 2.2.2. Reabilitarea centrelor de cartier


SITUAțIA EXISTENTĂ:

strada Petre Țuțea

Cartierele istorice ale orașului conțin, la intersectarea străzilor, spații publice de dimensiuni medii și mici având caracterul unor piațete urbane sau scuaruri și incluzând de regulă clădiri publice și mici puncte comerciale.

Deși unele sunt amenajate corespunzător, calitatea spațială și arhitecturală a majorității acestor spații nu este valorificată turistic sau în favoarea condițiilor de locuire din cartiere. Rolul inițial al acestor scuaruri și piațete, acela de mici centre ale cartierelor tradiționale, de spații de întâlnire a locuitorilor din zonă, este periclitat astăzi prin utilizarea neadecvată a domeniului public, ocupat de cele mai multe ori de parcări, carosabile supradimensionate sau construcții improprii caracterului zonei.

în cele mai multe cartiere se înregistrează în prezent un deficit important de spații publice cu rol de sub-centru.

Exemple caracteristice: scuar strada Dobrogei, intersecțiile Bistritei/Măslinului/P. Țuțea, Clujului/Seleușului, Ady Endre/Syigligeti Ede, Iorga/Eminescu/Bicazului, Călărașilor/ Principatelor Unite, M. Viteazu/M. Kogălniceanu, Horea/N. Olahus/ A. Vlahuță, P-ța Nucetului etc.

PROPUNERI:Amenajarea scuarurilor urbane are ca obiectiv extinderea rețelei de spații publice urbane în cartierele de locuințe și creșterea calității mediului rezidențial.

Prin definirea unei rețele de centre și sub-centre de cartier se oferă locuitorilor spații publice pentru întâlnire, relaxare și comunicare. Diferitele zone ale cartierelor primesc astfel locuri noi care le conferă identitate specifică și servesc la consolidarea comunităților. Crearea de noi centre ale comunităților favorizează activitățile comericale și de servicii și sprijină microeconomia locală.

Nu în ultimul rând, noile piațete și scuaruri cresc atractivitatea turistică a cartierelor tradiționale și extind zona de interes arhitectural și urbanistic a orașului în afara centrului istoric propriu-zis.

Proiectele vizează extinderea componentei pietonale a suprafețelor, măsuri de repavare, modernizare a mobilierului urban și a iluminatului public, plantarea de arbori. în paralel se propune reabilitarea clădirilor publice adiacente.

Se recomandă organizarea concursurilor de soluții.

3.5.1.

spatii verzi noi

9

Amplasament: diferite suprafețe în intravilan

Obiective: creșterea calității vieții în oraș, creșterea atractivității orașului, îmbunătățirea factorilor de mediu

Proiecte conexe: 3.4.1. Regenerarea cartierelor de locuințe colective, 3.4.2. Scuaruri urbane în cartierele tradiționale, 3.5.2.+3.5.3. Spații publice și trasee pietonale pe malurile apelor, 3.12.1. Protejarea habitatelor, 3.12.2. Ecologizarea zonelor poluate


SITUAțIA EXISTENTĂ:


Deși poartă renumele unui oraș verde, Oradea înregistrează un deficit important de spații verzi publice, raportate la numărul locuitorilor, atât comparat cu media europeană, cât și în relație cu exigențele stabilite prin legislația națională.

Alături de cele câteva parcuri noi aflate în diferite faze de planificare sau realizare, Planul Urbanistic General identifică și rezervă suprafețele necesare asigurării necesarului de spații verzi la nivel de oraș.

PROPUNERI:Propunerile urmăresc extinderea suprafeței de spații verzi la nivel de oraș, prin următoarele măsuri:

 • • amenajarea unor suprafețe libere aflate în proprietate publică, în vederea transformării lor în parcuri (terenuri agricole, pepiniere, zone de protecție sanitară, terenuri fără utilizare etc);

 • • amenajarea malurilor naturale ale Crișului, pârâului Peța sau ale altor cursuri de apă;

 • • conversia funcțională a întreprinderilor dezafectate va asigura spații verzi publice, pe o parte a suprafețelor, prin aplicarea procedurii de restructurare urbană;

 • • realizarea unor zone rezidențiale sau de activități economice pe terenuri agricole, va asigura spații verzi publice pe o parte a terenurilor supuse procedurii de urbanizare.

3.5.2.+3.5.3.

spatii publice și trasee pietonale pe malurile

apelor

Amplasament: albiile râurilor Criș, Peța, Adona etc

Obiective: creșterea calității vieții în oraș, creșterea atractivității turistice a orașului, îmbunătățirea factorilor de mediu, stabilirea unor legături pietonale între cartiere

Proiecte conexe: 1.1.3. Trasee cicloturistice, 3.3.1.+ 3.3.2. Rețea de piste pt. bicicliști și facilități aferente, 3.5.1. Spații verzi noi, 3.3.3.+ 3.7.3.+ 3.7.5. Poduri, pasarele și pasaje pietonale


SITUAțIA EXISTENTĂ:Cursurile apelor traversează orașul, legând între ele diferitele cartiere și, în cazul Crișului, zona centrală de diferite alte zone de interes. Mai mult decât atât, Peța și Crișul străbat diferite localități din zona metropolitană și pot deveni legături între acestea și municipiu.

Prezența apelor în interiorul orașului reprezintă un aport important la calitatea vieții - din punct de vedere ecologic, ambiental și urbanistic. Importanța suprafețelor naturale din lungul apelor este sporită de necesitatea stringentă de extindere a spațiilor verzi în Oradea.

Diferite segmente ale malurilor Crișului au fost amenajate ca promenade pietonale și se bucură de popularitate în rândurile orădenilor. Din păcate aceste trasee nu au continuitate la nivelul orașului.

Deși reprezintă un element natural excepțional și un habitat unic, pârâul Peța are o prezență nevalorificată suficient în oraș. Porțiuni extinse ale cursului apei, chiar aflate în proprietate publică rămân inaccesibile și neamenajate.

PROPUNERI:Culoarul definit de pârâul Peța are potențialul de a deveni principala axă de dezvoltare a orașului în următoarele decade.

Odată cu accesibilizarea și amenajarea malurilor pârâului Peța, se creează o legătură directă între diferite zone ale orașului și zona pericentrală a universității, Muzeului Crișurilor, a Grădinii zoologice și a zonei de retail de pe Calea Aradului. Amenajarea unei a doua axe verzi a orașului în lungul coridorului ecologic Peța poate impulsiona evoluția laturii sudice a orașului, concentrând interesul public în zone cu potențial de redezvoltare: zona străzii Făgărașului / Ceyrat, platforma industrială est, cartierele Nufărul și Salca etc.

Prin continuarea măsurilor de amenajare a malurilor Crișului, este posibilă crearea unui traseu pietonal și ciclistic neîntrerupt între centrul istoric și cartierele de locuințe, cele două ștranduri, precum și între zonele cu potențial de agrement aflate în lungul malurilor în amonte și în aval. Atractivitatea turistică a zonei centrale crește odată cu punerea în valoare a cursului Crișului și a relației sale cu zona istorică.

3.7.1.

reamenajarea străzii avram iancu

Amplasament: str. Avram Iancu

Obiective: îmbunătățirea legăturii între zona universitară și centrul istoric, dezvoltarea activităților riverane și creșterea atractivității spațiului public

Proiecte conexe: 3.2.1. Extinderea rețelei de tramvai, 3.2.2. Inelul central, 3.3.1.+ 3.3.2. Rețea de piste pt. bicicliști și facilități aferente


SITUAțIA EXISTENTĂ:


Strada Avram Iancu asigură legătura directă între nucleul istoric dat de Piața Unirii și Piața Ferdinand și zona universității, Muzeul Țării Crișurilor și zona de agrement, precum și întreaga zonă de dezvoltare cuprinsă între Peța și strada Ogorului.

Legând centrul istoric al orașului cu cea mai dinamică zonă de dezvoltare actuală, strada Avram Iancu joacă un rol foarte important în evoluția corelată a celor doi poli. Importanța acestui rol nu se reflectă în calitatea spațiului public și nici în funcționalitatea circulației în lungul acestei străzi.

Astfel, imaginea și funcțiunea străzii este dominată în prezent de suprafețele carosabile. Lipsa vegetației, trotuarele foarte înguste, intensitatea traficului auto au un impact negativ asupra atractivității străzii pentru pietoni și, din acest motiv, asupra condițiilor de dezvoltare a activităților comerciale în imobilele riverane. La rândul său, lipsa interesului comercial se reflectă negativ asupra stării clădirilor, unele dintre ele valoroase. Reamenajarea preconizată a piețelor principale continuă axa pietonală Republicii spre sud, susținând oportunitatea intervenției asupra străzii Avram Iancu.

PROPUNERI:Apropierea universității și a muzeului de centrul istoric constituie un factor esențial de dezvoltare economică și culturală a orașului. Scopul măsurilor propuse este acela de creștere a atractivității străzii Avram Iancu pentru pietoni, bicicliști și transport public, în vederea consolidării și îmbunătățirii conlucrării între centrul istoric și polul de dezvoltare dat de zona de agrement din jurul noului muzeu și de campusul univeristar.

Pe termen lung, modernizarea poate fi realizată prin realinierea și restructurarea frontului vestic și lărgirea amprizei.

Pe termen scurt/mediu, premisa măsurilor de reamenajare a profilului stradal este dată de introducerea sensului unic (nord-sud) sau prin introducerea sistemului shared space. Ambele soluții permit astfel lărgirea trotuarelor, introducerea pistelor pentru bicicliști și a plantațiilor stradale. La intersecția cu strada M. Kogălniceanu este propusă amenajarea unei piațete în jurul grupului statuar.

3.7.2. pietonalizări: vasile alecsandri, republicii (nord)

Amplasament: str. Vasile Alecsandri, str. Republicii

Obiective: creșterea atractivității spațiului public, dezvoltarea activităților economice și îmbunătățirea condițiilor rezidențiale în zona istorică, dezvoltarea traseelor turistice Proiecte conexe: 3.2.3. Parcaje publice, 3.2.2. Inelul central, 3.3.1.+ 3.3.2. Rețea de piste pt. bicicliști și facilități aferente


SITUAțIA EXISTENTĂ:FT - "

H ț

jfh 1


Strada pietonală Republicii este astăzi cel mai atractiv parcurs comercial, cultural și turistic al orașului. Ultimul segment al străzii, cuprins între strada Dunărea și bd. Gh. Magheru este dedicat predominant circulației auto și locurilor de parcare, deși este foarte valoros din punct de vedere arhitectural și al obiectivelor publice amplasate în zonă.

Parcajul public aflat în curs de realizare în proximitatea Tribunalului oferă oportunitatea eliberării spațiului public și reamenajării suprafețelor.

Strada Vasile Alecsandri constituie primul segment al unui traseu turistic de primă importanță al orașului: Piața Unirii -Parcul 1 Decembrie - Cetatea Oradiei. Mai mult decât atât, fronturile și spațiul urban al străzii au o calitate excepțională din punct de vedere arhitectural. în prezent, atractivitatea străzii Vasile Alecsandri este afectată de prezența excesivă a traficului auto și, mai ales, a mașinilor parcate pe ambele laturi.

PROPUNERI:Extinderea suprafețelor pietonale urmărește lărgirea și optimizarea parcursului turistic în centrul istoric prin conectarea diferitelor obiective. Serviciile și activitățile comerciale riverane celor două străzi urmează să beneficieze în mod direct de pe urma pietonalizării și a măsurilor de reamenajare a spațiului public. Dezvoltarea activităților economice din zonă are ca efect direct creșterea valorii clădirilor de patrimoniu și impulsionează reabilitarea acestora.

Odată cu finalizarea celor două parcaje publice (Tribunal și str. Piața Unirii), devine posibilă pietonalizarea celor două străzi, cu păstrarea accesului auto temporar pentru riverani și aprovizionare. Restricționarea circulației auto trebuie însoțită de măsuri de reamenajare a spațiului public.

în vederea asigurării calității arhitecturale a noilor spații și a transparenței procesului de transformare, se recomandă organizarea de consursuri internaționale de soluții.

3.8.1.

dotări publice în cartierele noi

Amplasament: zonele de urbanizare recente (Grigorescu, Oncea etc)

Obiective: asigurarea dotărilor de proximitate în cartiere

Proiecte conexe: 3.2.5. Pasaje CF, 3.3.1.+ 3.3.2. Rețea de piste pt. bicicliști și facilități aferente,

 • 3.3.3.+ 3.7.3.+ 3.7.5. Poduri, pasarele și pasaje pietonale, 3.5.1. Spații verzi noi


SITUAțIA EXISTENTĂ:Cartierele dezvoltate în perioada 2000-2012 la periferia orașului - dintre care cele mai importante sunt Grigorescu, Oncea, Episcopia Bihor (sud) - au caracter aproape exclusiv rezidențial, fiind marcate de infrastructura slab dezvoltată și de lipsa dotărilor publice (învățământ, sănătate, sport, transport public etc), a spațiilor publice (parcuri, locuri de joacă) și a serviciilor (comerț, petrecerea timpului liber etc).

Caracterul monofuncțional afectează calitatea vieții în aceste cartiere, întărind izolarea lor și dependența față de cartierele mai vechi și de zona centrală a orașului. Pentru a avea acces la servicii elementare, locuitorii acestor cartiere parcurg distanțe însemnate, recurgând aproape exclusiv la mașinile private și contribuie astfel la intensitatea traficului și la poluare. Lipsa parcurilor din aceste cartiere, a școlilor și grădinițelor în imediata proximitate a locuințelor afectează în primul rând familiile cu copii și persoanele în vârstă. Deficitul generalizat de spațiu public scade calitatea vieții, a coeziunii sociale și a posibilității de dezvoltare a activităților economice în zonă.

în toate zonele afectate, se găsesc rezerve de teren pentru asigurarea funcțiunilor necesare.

PROPUNERI:Se propune introducerea în cartierele aflate în curs de dezvoltare, densificare și extindere a unor dotări de utilitate publică, grupate în jurul unor spații publice cu caracter de centru de cartier. Prin această măsură , se urmărește asigurarea strictului necesar de servicii publice de proximitate, dedicate locuințelor, cum ar fi grădinițe, școli, clinici medicale cu deservire locală, terenuri de sport, spații polivalente pentru evenimente etc. Alături de aceste funcțiuni, se propune amenajarea de spații verzi, locuri de joacă, scuaruri și alte tipuri de spații publice, menite să asigure, alături de sănătatea publică, locuri de întâlnire, comunicare și de identitate pentru comunitățile locuitorilor din cartiere.

Pentru rezervarea suprafețelor necesare obiectivelor de utilitate publică se propune aplicarea unei proceduri de urbanizare pentru dezvoltarea terenurilor disponibile. Procedura propusă va fi integrată și detaliată în cadrul regulamentului de urbanism aferent PUG.

3.12.1.

protejarea habitatelor

Amplasament: ariile naturale protejate (Natura 2000)

Obiective: asigurarea calității mediului, asigurarea biodiversității

Proiecte conexe: 1.1.3. Trasee cicloturistice, 3.5.2.+3.5.3. Spații publice și trasee pietonale pe malurile apelor, 3.5.1. Spații verzi noi


SITUAțIA EXISTENTĂ:în imediata vecinătate a Oradiei se găsesc zone naturale unde trăiesc specii valoroase și rare de animale și plante.

O parte a acestor suprafețe aparțin deja rețelei de protecție ecologică stabilită de Uniunea Europeană pe întregul său teritoriu și integrată legislației naționale de protecție a mediului: rețeaua Natura 2000. Pe teritoriul municipiului Oradea sunt protejate areale cum ar fi Valea Roșie, Lunca Crișului în aval și în amonte de oraș sau o parte a cursului pârâului Peța.

Studiul specializat pe protecția mediului elaborat în pregătirea Planului urbanistic general a scos în evidență existența unor noi areale valoroase din punct de vedere ecologic și vulnerabile la efectele dezvoltării urbane, care necesită măsuri de protecție:

 • • pădurea Nojorid și arealul aflat la nord

 • • regiunea lacului Săldăbagiu de Munte

 • • dealul Ciuperca

 • • albia Crișului și albia Peța, pe parcursul intraurban

PROPUNERI:Obiectivul păstrării orașului Oradea ca un loc cu un mediu curat, cu un patrimoniu natural bogat și interesant și înconjurat de o multitudine de locuri atractive în mijlocul naturii impune protejarea habitatelor periurbane și implementarea principiilor dezvoltării urbane durabile, așa după cum România s-a angajat prin ratificarea directivelor și documentelor comunitare din domeniu. Scopul principal al unei dezvoltări durabile urmărește asigurarea unui mediu echilibrat de viață atât pentru generația actuală, cât și pentru cele viitoare.

Instituirea regimului de protecție pentru arealele care dețin habitate de importanță europeană nu implică blocarea măsurilor de dezvoltare, ci are ca scop promovarea unei forme de dezvoltare care permite în același timp conservarea condițiilor de viață ale diferitelor specii ale florei și faunei specifice regiunii.

3.12.2.

ecologizarea zonelor poluate

Amplasament: situri contaminate ca urmare a activităților de producție/depozitare

Obiective: asigurarea calității mediului, reintroducerea suprafețelor în circuitul economic Proiecte conexe: 1.1.2. Prelungirea inelului ocolitor, 3.5.1. Spații verzi noi, 3.12.1. Protejarea habitatelor


SITUAțIA EXISTENTĂ:Diferitele activități industriale sau de depozitare din oraș au produs, de-a lungul deceniilor de funcționare, efecte negative asupra solului pe amplasamentele propriu-zise și în vecinătatea acestora. Aceste terenuri nu pot fi utilizate pentru alte activități, chiar și mult timp după încetarea utilizării poluante. Mai mult decât atât, ele reprezintă un risc pentru sănătatea populației, prin posibilitatea ca substanțele nocive să se infiltreze în pânza freatică. O altă categorie de activități eliberează în aer cantități importante de pulberi și substanțe toxice, pe care curenții de aer le pot direcționa asupra zonelor locuite.

Cele mai multe zone contaminate și surse de pulberi și noxe se concentrează în perimetrul celor două platforme industriale orașului: cea de est (Calea Clujului, str. Ogorului) și cea de vest (Calea Borșului): C.E.T. 1 și 2, Halda de șlam Alumina, Sinteza, Fabrica de cărămidă etc.

PROPUNERI:


Obiectivul unui oraș “verde”, cu un mediu curat și o bună calitate ecologică a vieții impune măsuri de restrângere a efectelor poluante.

Ecologizarea zonelor contaminate reprezintă o condiție pentru reintegrarea suprafețelor afectate în circuitul economic și o prioritate pentru asigurarea sănătății publice.

Primul pas în acest demers este finalizarea studiilor și expertizelor de specialitate în vederea investigării tipurilor și gradurilor de contaminare și a stabilirii măsurilor tehnice care se impun, precum și a investițiilor necesare.

2.3.2.

reabilitarea centrelor de cartier

Amplasament: cartierele Nufărul, Ioșia Nord, Rogerius

Obiective: creșterea calității locuirii, autonomia funcțională față de zona istorică

Proiecte conexe: 3.2.4. Parcaje colective (rezidențiale), 3.3.1.+ 3.3.2. Rețea de piste pt. bicicliști și facilități aferente, 3.4.1. Regenerarea cartierelor de locuințe colective, 3.5.1. Spații verzi noi


SITUAțIA EXISTENTĂ:Marile ansambluri de blocuri, realizate anterior anului 1990, concentrează o mare parte a locuitorilor municipiului, pe teritorii relativ restrânse, având cea mai mare densitate a locuințelor din oraș. Cele mai importante cartiere sunt concentrate în nord-vestul orașului (Rogerius, loșia Nord), respectiv în sud-est (Nufărul).

Proiectele inițiale ale cartierelor au prevăzut, alături de locuințe, dotări și servicii publice, spații verzi și zone de agrement, dar în proporție neechilibrată în raport cu necesarul dat de numărul locuințelor. Acest deficit a fost compensat parțial după 1990 prin apariția serviciilor comerciale private, multe dintre ele amplasate în spații cu altă destinație (de ex. apartamente la parterul clădirilor sau foste spații verzi).

în continuare, în marile cartiere colective se manifestă un deficit cantitativ, dar mai ales calitativ la nivelul dotărilor și a spațiilor publice. Deficitul de astfel de spații diferă de la cartier la cartier, dar el afectează în mod semnificativ calitatea vieții și valoarea locuințelor. în percepția colectivă a locuitorilor, parcurile, piețele publice, viața publică a orașului se desfășoară exclusiv în centrul istoric, cartierele fiind destinate predominant locuirii.

PROPUNERI:Proiectul prevede dezvoltarea centrelor de cartier în Nufărul, Ioșia Nord și Rogerius, pentru creșterea calității locuirii și pentru creșterea autonomiei funcționale a acestor cartiere față de zona centrală a orașului.

Măsurile concrete includ în primul rând, extinderea, reabilitarea și reorganizarea spațiului public în apropierea nucleelor comerciale și de servicii. Esențială în acest sens este întărirea și protejarea componentei pietonale a acestor spații pentru a le face accesibile unui număr cât mai mare de locatari ai cartierelor și în primul rând copiilor și vârstnicilor.

Un alt pas important este dat de interconectarea spațiilor publice nou create cu cele existente, prin reabilitarea rețelei de străzi și alei din cartiere. Această măsură este cu atât mai necesară cu cât cartierele mari, cum este Rogerius, dețin mai multe centre funcționale și simbolice (Parcul Magnolia, Orășelul copiilor, Piața agro, Parcul Olosig).