Hotărârea nr. 333/2013

privind schimbarea denumirii str. „Bajor Andor” în strada „Veteranilor”şi atribuirea denumirii “Bajor Andor” pentru o stradă nou creată în municipiul Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind schimbarea denumirii str. „Bajor Andor” în strada „Veteranilor”

și atribuirea denumirii “Bajor Andor” pentru o stradă nou creată în municipiul Oradea

Analizând raportul de specialitate înregistrat sub numărul 102254 din 24.04.2013 prin care Instituția Arhitectului Șef propune Consiliului Local al Municipiului Oradea schimbarea denumirii străzii „Bajor Andor” în strada „Veteranilor” și atribuirea denumirii „Bajor Andor” pentru o stradă nou creată în municipiul Oradea;

Luând în considerare Ordonanța 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri,

Ținând seama de avizul nr.5 din 22.04.2013 a Comisiei Județene pentru Atribuire de Denumiri,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art.36 alin.(2) lit.”c”, alin.(5) lit.”d” și art.45 alin.(2) lit.”e” din Legea 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată,

CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e

Art.1. Se aprobă schimbarea denumirii „str. Bajor Andor” cu denumirea nouă „str. Veteranilor” numerele administrative rămânând neschimbate.

Art.2. Se aprobă acordarea denumirii „Bajor Andor” pentru strada ce pornește din drumul identificat cu numărul topografic 3954 aflat în prelungirea străzii Ion Paun Pincio și paralelă cu strada Cucului, identificată cu numerele cadastrale 10812 din CF NDF 8480 - Oradea și 164096 din CFE 164096-Oradea.

Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Hotărârea Consiliului Local nr.117 din 31.01.2013 se revocă.

Art.4. Strada menționată la art.2. din prezenta hotărâre se află în zona de impozitare „D”.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Instituția Arhitectului Șef și S.P.C.L.E.P Oradea.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -   Primarul municipiului Oradea

 • -   Instituția Prefectului județului Bihor

 • -   Instituția Arhitectului Șef

 • -   Direcția Tehnică

 • -   Direcția Economică

 • -  Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor al mun. Oradea

 • -   Politia municipiului Oradea prin grija Instituției Arhitectului Șef

 • -   Poliția Locală Oradea prin grija Instituției Arhitectului Șef

 • -  SC Compania de Apa Oradea SA

 • -   Romtelecom SA prin grija Instituției Arhitectului Șef

 • -   SC RCS RDS, prin grija Instituției Arhitectului Șef

 • -   SC Electrica SA, prin grija Instituției Arhitectului Șef

 • -   Poșta Română, prin grija Instituției Arhitectului Șef

 • -   Inspectoratul pentru Situații de Urgență Crișana al jud. Bihor, prin grija Instituției Arhitectului Șef

 • -   se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Camelia Mariana Dulca

Oradea, 25 aprilie 2013

Nr. 333


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila